Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 199-223. szám)

1941-09-01 / 199. szám

Ara lO íillér Nyíregyháza, 1941. szeptember 1. Tfj (Trianon* 22) IX. évfolyam 199 2497.) szám. ÉfiflíiTHTirr .JELdtaBfe.- ^üMMt­awik 'ítmas ^L. .. MmS&bümmtm^ YIRVIDÉK O XsC* S X jíIJZJL^^I? £s«rkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkszámla: 47.139. Telefón: 77. * POLITIKAI NAPILAP* Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.5Ö P. fm&mmmmmm&Mwmmim&mam, üj magyar sport­szervezet hz újjáalakuló magyar lédet Sejlő­désébiem hatalmas, önvendötes ered­ményt jelen-t az új honvédelmi tör­vény alapján létrehívott Országos Sportközpont mulnlkiálblaálilásia. Az új magyair siportcsúcsszerveziet cél'jiaii­ról, munkabeosztásáról iá minap tá­jékoztait-tia a •nyilvánosságot vitéz Btükty Alajos -vezérőrnagy, ia Sport­központ -vezetője, aki vázolta laizo­kat a iniemizefci célokat, airaelyak a Kormányzó legfelsőbb rendelkezé­sének megifeleitaan ia magyar ifjúság és testnevelés ez átfogó legfőbb szervezetiének megalkotását szüksé­gessé tették. A <56;:: ifjúságunk testó- és erkölcsi erőilniek !>etgtieiL jiesöb b ilcifte j Lesz tése, .'hogy a magyar ifjak testiben -lélek­ben egyaránt edzeftt és -bátor:, ön­csalekvő és semmi áldozattól vissza iniem rettenő katonás és magyar szeEieiíiű férfiakká érjenek. A ie­v entaiMtézmóray továb btej Hasiziélsiétrőíl, kiteljesítéséről van iitt voltaképpeni szó, arról, hogy .a magyar ifjúságot társadlailmi különbség nélkül 1 ® ha­gyományos magyar katonai eré­nyekben. ,neveljük a> Ihiaiza védél mé­nek .mlagasztos feladataira. A imiagyair if.j.úság.TÓL' vailó leigsizé­lesebhkörü gondoskodása a faladata az Országos Sportközponteak, ame'v a jövőben évről évre megrendezi a magyar ifjúságii niapot. Évente egy­szer seregszemlét tairtaraak aiz ifjú majgyairök fölött. .akiknek százezrei tesznek ma jd tanúbizonyságot testi­lelki készségeikről. Program és szimbólum az országos ifjúsági nap idejének megválasztása. A megúj­hodás, az új élet tehetőségét 'hozó tavasz -viráglba boruló napjaiban, május elsején vonul ma-jd fel a nemzeti ifjúság. Az erőtől duzzadó piros élet jegyében a .piros május elseje hirdeti majd a magyar ifjú­ság céljait! Mostantól 'kezdve ia má­jus élseje igazi, nagy nemzeti ün­neppé válik., a nemzet jövőjének büszke és kemény záloga lesz ia.z if­júság felvonulása, amely jbirdietai £ogj:a örök nemzeti ideáíjainkat és bizonyítja majd, ihogiy ia<z új magyar generációk évről évre erősebben -dolgoznak és küzdenek ezeknek ia nagy 'és szent eszméknek miinél tel­j'esiebb megvalósításában. Büszkeséggel és sok-sok jogos re­ménnyel tekint a nemzeti közvéle­mény arra -az ifjúságra, amalyniek iDevölésát most egy kézbe tette He a kormányzói parancs. Ez aiz ifjúság telivé .var komoly munkaszeretettel, ősi, kátoiraaá készséggel -s harci szel­leméről már Kárpátalja rvissizalfagüiai­lásaikor ikliálították 'e ragyogó bizo­nyítványt. Ez volt iaz első tűzpróbia, •amelynek értéke még csak -na­gyobbá .válik, 'ha amiékezünk ia trianoni keserves két évtizedre, amikor Magyarországot megfosztot­ták katonai eszközeitől 1. És ezek ae fiz iráni eiajvidék az angolok kezére jutott Teheránból jelentik: Az ainigol -és szovjet erők előnyomulása Irán te­rületén gyons ütemben if olyik. Ab. iráni otajvidék már teljes egészében a brit erők kezébe került. Az iráni kormány -felhívást intézett az or­szág népéhez és nyugalomra, rendre szólítja fel a lakosságot. Közüi a •fel L hfvás, hogy a kormány röviidesan diplomáciai tárgyalást kezd a szov­jet és -az atnigol kiormánn.vail. (iMTI) Vak rémület lett nrrá Teheránban a sz§vjet­csapatok érkezésének hírére Telheránból jeletnitiik: Az ainigoi es szovjet csapatok Teherántól észak­•nyugatra már találkoztak Nagy ré­müiletét keltett egész Iránban, hogy az an-gol 'és szovjiet megszállás, Kö­vetkeztében a szovjet három igen ifontos övezetet szállhat meg. A -hír Törökországbialni is ina'gy agigoda:!­ma-t keltett, mert -a- szovjet eil'enŐT­zés aflá vehieti miajd a Törökország félő vezető fontos Utakat is. így Törökországot elrwágják Irántól. A megegyezés szerint az irtáfoá vasút­von.akkion biztosítják a szovjet és A Tilémet ^nemizeti szoeiaJlisita párt n aigy gyűliósún Ley miniszter nagy bestédben tártia fel aizo.kat a f-ekdia­tokait, amulvek .m :a Németonszálgban -a lakosságra várnak. Utalt Ley dr. azokra aiz elkeseredett 'és hosisizú ba-rcokra, amelyekben a mémiet -had­sereg csodálatos eredményeket vív Toyoda jaipán miniszteiralinök hosszasain tanácsko-zott aa ainigol •nialgyköwattal, -majd ren-delet .jelent -meg a-rró 1, hogy a Japánban élő an­'gol álliamipolgáT-okmak azoinmil el ikelil haigyniiok az oris®áig területét. ifjak mégis legények -voltaik a tial­ipuko-n, niagys-zarű eriedimiányeíket -ér­teik él — hogyne reménykednie hát a roam-zet, ha -rájuk -tekint és ha aizt liátja, hogy mos't miindan Qátliásítol é-s megszorítástól mentesen törteiraik céltudatos rend szari-nt testi és lelki nevaliésük, irányításuk. Az országos ifjúsági veeztő és vezérkara tudiatár bain ma-3aisztos feladatai' matgyságá­n-ak és aihhoz méT-ten doligOBiik kö­rültekintéssel. ihozzáértésseí. magyar ,az :angol erők fdlvoiniulását. Teíherán­ba'n már várják a szovjet erők be­voniu'l-ását. A városban & szovjet csapatok érkezésének hírére .va'K ré­müliet lett úrrá. Aki csak teheti, menekül a várasból. Az üzletek nagy részében iniem kapható mán­semmii,, -a -boltok eigyrészét pedig be is zárták. Török politikai körök nagyon kemény kritikával illetik Anglia el­járálsát^ ^im-el'yel OdszoOigáltatja Iránt a iszovjetneik. (MTJ) Hit, eogedelmesség és szorgalom Németország belső frontjának tőrhetetlen erőssége kii ,napról maipra. Nemcsialk a ka'to­.nasáignak, hanem az otth-olni illav-ők­nék is meg kell vívni -ezt a- harcot és ebben a hit, engedelmesség', szor­galom a inómet erő főf-orrásaá. A belső front a- Vezérbe vetett ihittel dii'aidíalmasan állja a TŐiváiró küzdel­met. (MTI) áz angol állampolgárok elhagyják Japán teriletét Japánban eziidőszerint kétezer angol -áll'ampolig-ár -éil s ezek közül- a mők -és igyiermek-ek, számszerint ikétsizá­B-an, már él te utazták Am-eikába. OWTI) Megkezdődik az új európai rendezés lalkesedéssak Az új maigyair sport­csúcsszerveiz-et mindéin izében, min­den .megnyilvánulási fo-rmájábam niamae'ti ideálokat szolgálja és bizo­nyos, 'hogy már az első országos ifjúsági napon, a jövő évi május elsején, sok gyönyör ségigal, öröm­meli, megnyugvással vehetjük tudo­másul és tapsolhatjuk meg iá ma­gyar fiúk kollektív és egyórai ered­ményeit. eredményeként mindenütt megkez­dődik. A szerb kormány megalaku­lása .véget vé-t aiz eddigi .attrocit-á­so-kn-ak, a rombolás'okinalk és me­rényleteknek. Ez-zel össizefüiggésban Ho-rvátorszáigbain -is új alap-okon in­dul' meg a szerb lakosság, rendezési.-. Mindezek 'a jelenségeik igia:zoljá.k, hog-y Európa ú'j járendiezéslémek .munkája kezdetét vette. (IMTI) A finn kormány erélyesen cáfolja a béketárgyalásokról terjesztett híreket A Finn Távirati Iroda hivatalos közleményt adott ki, amely erélye­sein cáfolja lazt a külföldi sajtóban és irádióközilések útjáin- terjesztett hírt, Ihogiy Finnország egty ssm'eges •ország közbenjárását kérte a Hel­sinkiben tartandó béketárgyalás ér­dekében. Ilyen finn szándékról -am­nál kevésbé lehet szó, hiszen a. finn •erők most vívják -győzelmes feilsza>­badító baTCukat a szovjettel!. (MTI) Kanadában megtiltották a fim hírek közreadását A kanadai kormány feltűnést keltő rendelettel tiltotta -meg ia finn hiivaitalOs közlieméníVielk k-orportálá­sát. (MTI) A bolgár miniszterek és kép Tiseiók tájékoztatják az orszá got a kelyzetrfl Bulgáriábiain a miirmsZtenelk és or­száigigyűlési. képviselőik az ország miiind-an Városában- és községében beSíZédet rnon danalk, hogy -táj-ékoz­t-alsislák a inépet a ibalpoilitiikábain -várható eseményekről, különösen a g-aedasági. élet fejleményeiről. 'Ugyancsak tájékoztatást nyer az ország inépe a külpolitikai esemé­nyekről is alb-ban -a vonatkozásban, aanieilyek -elsös-orbain Buligiáiriát ériin­tik. (MTI) (MTI) Anglia nem képes fegyveres segítséget lynjtani a szovjetnek - • - —r— Londoniból jélanitliik: Maijszkiiszo^ jét miaigykövet h-osszaslan 'bainácsko­zot-t Mol-otowiail. .Majszki közölte, hogy Anig'ia nem képeis fegyveres támogatást iniyujítlaini, csa'k ígéretet tahét ez alöaliommal is, mért maga is rá vain sz-or^iiva arria^ hogy hadi­amyaiggta 1 táimoigassáik. A szovjet örökös segélykiáltása riagly idegessé­get kait máir Angliábán. (MTI) Egy angol altontongernagy elesett Londonból jelentük: Sír Patrick Edward .Fairkor ellantianigernagy, akii a kariaivánoik védelmének legfőbb irányítását intézte, egy tengeri harcban elesett. A hirvata'os jelan­tés nem közli, hogy a tengernagyot imlyik hajón érte a-z ellenséS'es golyó. (MTI) iA Tiómiöt hjvaltiallias jöíenitoéseik utailmiaik a szorbiai válitozáisdkria és nuegáiKapítják, hogy aiz új szerb Jcormáiniy roagalallculiáisía ammlaik a ren­dezésnek a bezdeté't jelenti, amely Hitler és Mussolinii taíl'áílik ázása

Next

/
Oldalképek
Tartalom