Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 175-198. szám)

1941-08-22 / 191. szám

é. oldal SZABOLCSI HIRLAP (Trianon 22.) 1941 augusztus 22. 211—1940. végrh. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A nagykállói m. kir. járásbíró­ságnak 1941. Pk. 1743. számú vég­zése folytán közhírré teszem, misze­rint Földes Márton nyiregyházi|lakos végrehajtató javára 254 P 10 fillér tőke, ennek 1940. évi szeptember hó 7, napjától járó 5 százalék ka­matai és eddig összesen 171 pengő 18 fillérben megállapított költségek erejéig 1941. évi május hó 23. nap­ján bíróilag lefoglalt és 1150 P»re becsalt sertésekből és lovakból álló ingóságok 1941. évi augusztus hó 27-ik napján délután 3 órakor kez­detét veendő és Geszferéd község határában a Szondi tagban meg­tartandó nyilvános árverésen a leg­többet ígérőnek azonnali készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becs­áron a!u! is el fognak adatni, Nagykálló, 1941. julius hó 31. LEVY ELEMÉR bír. vhajtó. — Rajzpapír, pauszpapír, pausz­vászon, tus, rajzszerek Jóba paplr­üzlet Telefon 77. x A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 331—1941. tksz. Árverési hirdetmény kivonat Dr. Berta Jenő ügyvéd által kép­viselt Szabolcsmegyei Takarékpénz­tár végrehajtatónak Tenke József, Tenke Erzsébet és Tenke András végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 840 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Nagykálló községben fekvő és a nagykállói 71. számú tkvi be­tétben A. kereszt 1. sorszám s 71. hrszám alatt felvett házból B. 9. 10. 12—16. sorszám szerint 19|40-ed részben végrehajtást szenvedők ne­vén álló illetőségre 285 P kikiáltási árban, ugyanottani 74. számú tkvi betét­ben A. kereszt 1. sorszám s 2952|4 hrszám alatt foglalt szántóból B. 4. 5. 7. 9—11. sorszám ízerint 19|40 ed részben végrehajtást szenvedők nevén állo illetőségre 218 P 50 f, kikiáltási árban, ugyanottani 97. számú tkvi betét­ben A. I. 1—2. sorszám s 2940, 2941. hrszám alatt foglalt szántóból a B. 3, 4, 6—10. sorszámok szerint 19|40 ed részben végrehajtást szen­vedők nevén álló illetőségre 169 P 10 fillér, A. kereszt 1, sorszám s 1704. hrszám alatt felvett házból ugyan­azok nevén álló illetőségre 57 P, kereszt 2. sorszám s 1705. hrsz. alatt felvett ugyanazok nevén álló illetőségre 760 P, kereszt 3. sorszám s 2943|34. hrszám alatt felvett szántóból ugyan annak nevén álló illetőségre 132 P 20 fillér, kereszt 4. sorszám s 2943|57. hrszám alatt felvett szántóból ugyan­azok nevén álló illetőségre 56 P 80 fillér, az ugyanottani 2670, számú tkvi betétben A. kereszt 1. sorszám 8 398|2. hrszám alatt felvett Tenke Gy József nevén álló üzlethelyiség és udvarra 1200 P, ugyanottani 2674. számú tkvi be­tétben A. kereszt 1. sorsz. 8 398|7. hrszám alatt felvett üzlethelyiség és udvarból B. 4. sorszám szerint ljlO ed részben Tenke Gy. József nevén álló illetőségre 60 P, Családiház, bérház föld, villa, telek, sssőllö és gyümölcsös vételével-eladásával forduljon flraté ingatlanforgalmi irodához Nyíregyháza, Széchenyi nt 1. Nyfrvizpalota. Telefon 601. a kiskállói 224. sz, tkvi betétben A.'kereszt 1. sorszám, s 934. hrszám alatt felvett szőlőből B. 12, 13, 15, 17—19 sorszámok szerint 247|320­ad részben végrehajtást szenvedők nevén álló illetőségre 112 P, az ugyanottani 228. szát,.u tkvi betétben A. I. 1—2, sorszám, s 93111, 931 (2. hrszám alatt felveit szántó és szőlőből 19|40-ed részben végrehajtást 87envedök nevén álló illetőségekre 80 P 60 fillér kikiál­tási árban és pedig végrehajtatóval szemben az özv. Tenke Józsefné sz. Kelemen Mária javára bekebele­zett özvegyi haszonélvezeti jogra tekintet nélkül elrendelte. Ézen özvegyi haszonélvezeti jog egyenértéké* a haszonélvező 79 éves korának és 6. évi időszámítás mel­lett a nagykáliói 74. számú tkvi betéti illetőségekre 190 P, a 74. sz. betéti illetőségekre 120 P, a 97. sz. betéti illetőségebre 360 P, a kiskál­lói 224. számú betétbeli illetőségekre 24 P, míg a kiskállói 228. számú betéti illetőségekre 24 pengőben állapi*ja meg a tkvi hatóság és ki­mondja, hogy a betétekben árverés alá bocsátott illetőségeket ezen egyenérték levonása mellett a 7570 P előző jelzálogos terhek kielégí­tésére mutatkozó összegeknek figye­lembe vétele mellett a fenti sorrend­ben meghatározott bstétbeli illetősé­geket 7418 P, 7320 P, 7162 P, 7390 P, 7380 P-ért lehet eladni a csatlakozott Magyar Francia Bizto­sitóval szemben és ha az első ár­verésen ily érlék mellett eladhatók nem lennének, ugy újra árverés alá bocsátandók a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül és csak az alábbi fedezeti elv figyelembe vétele mel­lett adhatók ei a csatlakozottak kimondott végrehajtatókkal szemben. A telekkönyvi hatóság az árverés­nek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Nagy u. 1. szám I. em. 9 ajtó) megtartására 1941. évi szeptember hó 9. napjának délelőtt 9 óráját [tűzi ki és az árverési felté­teleket az 1881. LX. tc, 150. § a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Nagy u. 1. szám. I. em. 9. ajtó) és Nagykálló és Kiskálló községek elöljáróságánál tekinthetők meg!(1881 LX. tc. 147. § g. pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés e'rmdeléffét a nagykállói 71, 74, 97 2674, 2670. a kiskállói 224. és 228. sz. tkvi betétekben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság e hirdet­mény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési fel­tételek 1 megtekinthetése végett Nagy­kálló község elöljáróságának, továbbá egy-egy példányát szabályszerű kö­rözés végett Napkor, Kállósemjén, Biri, Balkány községek elöljárósá­gainak megküldi, végül az árvrrési hirdetmény törvényszerű kivonatát a Szabolcsi Hirlsp cimü helyi lap ban egyszeri közzététel végett ajvégre hajtató képviselőjének kiadja. (1881. LX. tc 152 §. 1908 LXI. tc. 23 §.) Az árverési feltételek a következők: 1. Az árverés alá eső 71 számú beteti ingatlan illetőséget, a kikiál­tási ár feléné!, a többit kétharma­dánál alacsonyabb árban eladni nem lehet. (1908. LX. tc. 26. §.) Az árverés alá kerülő 71, 74, 97, sz. tkvi betéti illetőségeket és pedig jőszágtestenként, ha az árverés meg­tartását : a Magvar Francia Biztosító kéri 7509 P, ha Katz Miksa kéri 24617 P, ha a Nagykállói Ipartestület kéri 24 831 P, ha az Országos Központi Hitelszövetkezet kéri 24.951 P, ha Klein Teslvérek kérik 32.634 P, ha Gál és Neumayer Hengerpapir cég kéri 32.748 P, ha Kabai István kéri 32 698 P, ha Kelemen Mayer kéri 34.270 P, a nagykállói 2670. számú tkvi betétben lévő ingatlan-illetőségeket, ha az árverés megtartását Katz Miksa béri 24.313 P, ha az Orszá­gos Központi Hitelszövetkezet kéri 24 651 P, ha Klein Testvérek kérik 32 330 P, ha Gál és Neumayer Hengerpapir cég kéri 32.444 P, ha Kabai István kéri 32 394 P, ha Ke­lemen Májer kéri 33.950 P. a kiskállói 224. és 228. számú betétbeli illetőségeket, ha az árve­rés megtartását a Magyar Francia Biztosító kéri 7530 P, ha a Nagy­káliói Ipartestület kéri 24 667 P, ha az Országos Központi Hitelszövet­kezet kéri 24 737 P, Kabai István kéri 32.422 P, ha Gál és Neumayer Hengerpapir cég kéri 32,472 P, ha Kelemen Májer kéri 33.990 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610—1931. M. E. sz. rendelet 21, § a.) IA.Z érverein i szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. I. tc. 127. §-ában meghatáro­zott árfolyammal számított, óvadék­képes értékpapirosban * kiküldött­nél letenni, vagy « bánat<pénzek ©ló­legesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltté­teleket aláírni. (1881. LX. tc. 147., 150.. 170. 1908. XLI. tc. 21. *.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet senki sem igér, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa igérW Ar ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. (1908. LXI. tc. 25. §.) Nagykálló, 1941. február hó 12 Dr. MARJÁN sk, ömkf. titkár. Á kiadmány hiteléül: NAGY irodaigazgató. Töltőtoll állandó öröm. Jóbánál nagy választék. — Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és patkányirtószer kapható.— Kossuth utca 9. Telefon :742. sz. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sz6 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6G fillér, minden további szó 6 fillér. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Gyermekszerető mindenes azonnal fel­vétetik. Szabadka utca 4. 4479 Fóznitudó mindenest keresek. Sóstói ut 33. szám. 4486 KÜLÖNFÉLÉK Az orosi szőlőben 1 hold szöllő házzal együtt eladó. Érdeklődni Tompa Mihály utca 36. Eladó a Tompa Mihály utca 36. szám alatt lévő kétszoba konyhás ház. 15—17 q teherbírású, autóalvázas, egy­fogatú, 5 príma gumival ellátott stráfkocst eladó. Cord gumiház, Zrínyi Ilona utca 8 4470 3 — Egy üzlethelyiség kiadó. Bethlen utéa 47. szám. 448U-2 Temetkezési költségeinek megtérítéséről biztosítás utján gondoskodhat Dohánypajtát vennék, özv. dr. Nánássy Imréné. Nyirpazony. 4475 Ha állás nélkül van, vagy alkalmazottat keres, forduljon a Nyírvidéki Elhelyező irodához. Jókai utca 2. (x) BÉRBEADÓ Nyíregyházától 6 km. távolságra J70 m. hold búzatermő tanyás birtok. — ARATÓ ingatlaniroda, Nyíregyháza Széchenyi ut 1 Nyirvizpalota. 4444-3 Használt traktorok fürészpor avagy huiladeK fafütésre alkal­mas gázgenerátor s ehhez megosztott erejű gázmotorok, nagy szénaprések, víznyo­mású olajsajtó, Ásványi-féle tengeriszár­tépőgép, lóherefejtögép, használatlan uj szabadalmazott kéziüzemü borprések, Kal­már féle különlegességi tisztitórosták, tri­őrök, mirdenPajta legkedveltebb sorvető­gépek, igásfogatu cukorrépa biszedőgépek burgonyamosogepek, zöldségapritó s ká­poszta szeletelógépek, a szárítást előse­gítő nagy légturbina, stb. gépezett kellé­kek előnyösen beszerezhetők. Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedésében Nyíregyházán, Horthy Miklós tér 3. Eladó ház Négy szoba, hall, parkettesek és min­den mellékhelyiség teljes komforttal. Adó­mentes stilárd tégla épület, száraz, jó helyen, november 1-én elfoglalható. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6—15 4477-3 BÁLI MEGHÍVÓK, alkalmi érteal­tések, körlevelek, gyászlapok, rész* vétkártyák soronklvül és a legelő­nyösebb áron készülnek OROSZ KAROLY nyomdaüzemében, Nyír* egyháza, Bercsényl-u. 3. Tel: 577. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hír-, lap lapkiadó betéti társaság. Kovács B. és Társai kiadótulajdonos. NixxnwüboM • „Merkúr"myamdában, &yfa*fajhá«An, Bancafenyt-iiU* 3. az. Felelő*: Ónom Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom