Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 175-198. szám)

1941-08-01 / 175. szám

JLra ÍO íillér Nyíregyháza. 1941. augusztus 1. ( Trianon 22.) IX. évfolyam 175 .2473,) szám. Péntek YÍRVTDEK öaerk«9ztő»ég 06 kiadóhivatal: B«thlen-utca 1. . ps~\t JT||/ a [ M A DIÍ Á D P*srtatakaréki csekkszámla: 47.139. Telefón: 77. 1 líS Al lLAl 4C Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.5i P. Jagow német követ átadta megbízó levelét a Kanaányzé­nak A Kormányzó Uir őfőméltósága csütörtökön déliben 1 óraikor fogadta ünnepélyes bemutatkozó k'ihal'gatá­son Dietrich von Jagow nélmet rend­kívüli követ éis mieghaitailmaizott mi­nisztert, aki ez alkalommal átnyúj­totta megbízó levélé. Az ünnepi szertartáson közremű­ködött Bárdossv Lászdló miiniszter­dnök és külügyminiszter és dr Uray István titkos tanácsos, a kabinet­iroda főnöke. A hivatalos aktus utárn a koi" mányzó szávélvesen elbeszélgetett az új német követtel. (MTI) Mannerheim tábornok meg szemlélte a német kttzdi csapatokat iMaininterheijm tábornok, a fiino ál­íame'jnök megszemlélte a keleti fron­ton küzdő német csapatokat. (MTI) IHolotov kihallgatáson fogadta Hopkiisot Mölotov tegnap kihallgatáson fo­gaidba Hopkinst és Steilnlhardot, az UST moszkvai nagykövetét. Hopkins moszkvai útjáról Berlim­ben a® a vélemény, hogy Hopkins a szovjet fővárosban az amerikai se­gélynyújtás módozatait beszéli meg a bolsevik! vezetőkkel. Hoipkims egyébként rádióbeszédében kijelen­tette, hogy Roosevelt kívánságára jött Moszkvába. (MTI) Roosewelt új rendelkezései Roosevelt tegnap aláírta azt a. tör­vényt, aimiely Mietőséget aid egy nyugatról keletre húzódó olaj veze­ték létesítésébe. Az éptíkezésben lévő magánvállalkozók állami hitelt kapnak. Roosevelt rendeltére giaizidaságvé­delmi 'hivatalit állítottak föl 1. A (hiva­talnak' az a rendeltetése, hogy a (védelmi nentálsizabály okibarn tanácsot adjon aiz elnöknek. Roosevelt tegnap fogladta azt a szovjet küldöttséget, amely hadi­anyagvásárlás céljából) érkezett Wa­shingtonba. (MTI) Pem és Eqnador között tovább folyik a viszály Peru és Equador között taválbib folyik a viszálv. Peru több városát megszállták az equadoni csapatok és a légierő néhány hielybt bombá­zott. Miindkét .részről repülőgépről röpcédulákat dobtak le, amelyben egymást, vádolják a történtekért. (MTI) Brutális angol támadás érte Finnországot Az angolok gálád módoai, a nem­zetközi jog semmibe vevésével meg­sértették Finnországot akkor, ami­kor a murmanski kikötőt repülő­gépekkel támadták meg 1 — írjai a iBaiíliner Bönsemzeitung. Anglia inem áll ihaldlbain Finnországgal, sőt a két ország között allaiknflag a diplomáciai kapcsalát is fennáll. Csupán annyi történt eidd'ig, hogy Finntország tu­domására hozta az angol kormány­nak, hogy bezáratta londoni követ­ségét. Angliáinak ez a támadása súlyo­sain megsértette a nemzetközi jogot és nagyon hasonlít a da.karii és az oiráni esetihez 9 Ihalbár inem voltak a táimadálsniak olyan súlyos következ­nnéniyei, imán' a megelőző esetekben, erkölcsileg teljesen azonos értékű '•voílt ez a támadás is. •Ugyláitetzük, hogy a britek mindéin alkalmat megragadnak arira, hogy t'úlbegyélk maigukat a nemzetiközi jo­gán. Angifia most versenyre kélt a b'OÍ:iseviiistákkal! a Finnország ellem! támadásban. A bolsevisták hasonló eszközzel dolgoztaik. Még feminálllótt a szovjet és Finnország között a diplomáciai kapcsolat, aimikor a szovjet már (parancsot adott ki a Helsinki és más finn városok ellleni lág.i.támiaidásm A minőstíhetetlen támaidás egésiz Finnországban nagy felháborodást keütett. (MTI) Angol légitámadás Pitsamo finn kikötő ellen Az angol tengerészeti légihaderő támadást initézebt Petsaimó, ijeges­tengeiri finn kikötő elliein. Ez az e'ső ese.t hogiv Finnországot ainlgol rész­ről támadás érte. (MTI) Az angol kormány jegyzéket intézett a finn kormányhoz Londoniból jelentik: Anra a finn jegyzékre, amelyben a finn kor­máiny ibejelentette w angol kor­mányiniaik, hogy megszünteti londoni követségét 1, atz angol kormány teg­nap válasz jegyzéket küldött. Az iainr gol kormány sajnálattal veszi tudo­másul a diplomáciai kapcsolatok megszakítását, amelyet továbbra ás szeretett voilna feninartanii. Rámutat a: jegy.ziák airra is, hogy a Fiinmiország­gal szemben tett gazdasági intézke­déseiknek az volt az okia, hogy né­met csapatok tartózkodnak Finnor­szágban. (MTI) Szmolenszktfil északkeletre dul a nagy harc Ziiniiohi j'elentés szerint a keleti hairctéren Szmoleniszifatől északkieÜet­re dúl a niawv hairc. A hainc közép­pontja a Dnyeper legiészialkibb fellső folyásánál folyik Vjazm:ától keletre. A szoívjet hadvezietŐ9ég minden- tar­talékot ebbe a harcba dobott íbeüle, Ihogy megállítsák a métaetek 'lendü­letes előretörését. A keleti harctér málsák niagy harca Zsiit'omir körül folyik. Bud'em itá 1­borniok ide összpontosított mind'en haderőt, hogy Ukrajnát megment­hesse. (MTI) Szentpéterváron ki akarják irtani az 50 éven felüli férfiakat és nőket Bukarestiből jelentik: Az Un:ver­sül stockholmi jelentése szerint a szentpétervári rádió hétfőn, .felhívta a bolsevistákat arra, hogv vala­mennyi cáristát mészároljanak le. A fe'Jhívás mögött az rejlik, hogy nagy tüntetés volt Szentpéterváron a há­ború ellen s ennek szenviezéséveil a cáristák'ait vádolják. A felhívás stzie­rimt minden 50 éven felüli, férlfit és nőt ki fcelil irtani. (MTI) A honvédcsapatok rohamosan nyomulnak előre •erőnk néhány >bamibázó köteléke is, amely iiamételfean megtámadta; a rz eMeinsíég viss'zavoinuló oszliopait és jól célzott 1 bombáival nagy pusztítá­sokat vitt végihez. Egy másik MTI jelentés kiemeli, hogy aiz Ukrajnáiban harcoló ma­gyar gyioirsicsanatoik saallemérnek el­ismerésre imiéSltó biizonyítékát szol­gáltatta egyiik kerékpáros zászló­aljunk. amely rendkívül nehé.z vi­szonyok között éjijiel-nappaíi mene­telve, különösen iniehiéz terepiem kö­ivette a gépesített seregtiestet, bár útjának ifoltyatása helyenként való­sággal emberfeletti erőfeszítéssel volt lehetséges. A lelkes kerékpáro­sok akaratereje azonibain mindéin ne­hézséget leküzdött és a kiváló csa­pat miiindenlhol idejében megérkezve hatásosan avatkozött bele a gépesí­tett iköteleíoeik harcába. Az új bndapesti német követ fogadtatása a német lapokban A .niámet lapok részletesen beszá­moüiaflc. arról a iniCleghangú fogiadta­tálsróil, amelvtben. a magyar lapok az új budapesti mémet követet részesí­tették. A Berliner Börsenizeitung rá­mutat anraa tényre, hogy a magyar sajtó igen szívélyesen méltatta a né­met birodalom iköveténiek a kior­mányzó előtti látogatását 'és ainmak a reményiének adott kifejezést a leg­több magyar lap, hogy a.z új követ személye toválbbra is elmélyíti a.zo­kat a kapcsolatokat, almelyeik a két állam között fennáillaniak. (MTI) Német támadás Moszkva ellen Az elmúlt éjszaka a ném'eit légierő nagy támadást intézett Moszkva ieH­Iqn. A .támadás nyomán niagy tüzek keletkeztek. ( MTI) Harmincezer angol katonát vontak össze Aleppe körül A Völkisdher Beobachter ijeleintése szerint Észak-Szíriában nagy angol katonai csapatöszevsoinásit hajtottak végre. Nyilvánvaló, ihogy «i csapat­összevonás többet jelient minit Szíria egyszerű katonai megszállását. Hír szeirimlt a hadsereg létszáma 30.000 főre telhető. (MTI) 122 szovjet repülőgépet pusztí­tottak el egy nap alatt a németek A Német Távirati Iroda jelenti: Német légierők a kelteti arovomatoia tegnap a levegőben 67, a földön álló gépek közül pedig 55 repülőgépet semmisítettek meg. A szovjet 24 óra alatt 122 repülőgépet vesztett. (MTI) leghossiabbitották a török— svájci gazdasági szerződést Törökország elhatározta, hogy Svájccal meghosszabbítja a tegnap lejárt kereskedelmi s fizetési egyez­ményt. (MTI) A MTI jelenti: A ihomivéd gyors­osapaltok az ellenség isimjéteiLt eHlen­támaidósairt -vissizaiveirve, rothaimosati folytatják előnyomulásukat. A stzov­jeit csapatok egyik elfantámadásá­ban honvédőnk az eHein«étgnek rei)d­ikívül véres veszteségeket 1 oko.ztak. E .harcok sikeréiben osztozik léfli

Next

/
Oldalképek
Tartalom