Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-15 / 160. szám

84. oldal 0 j^ÍYIRyiDÉK SZABOLCSI HIK (Trianon 22.) 1941 július hó 12. Kertész Antal rum és likörgyárát Nyíregyházán áthelyezte Debreceni utca 2. szám alá (Eötvös utca sarok.) Rum, likőr és pálinka minden meny­nyiségben a legolcsóbban beszerezhető. Eredeti hegyi málnaszörp kapható! Eltemették Szathmáry Lászlót SzaÜhimáry Lászlót, a nyíregyházi kir. 'kiált', gimnázium tanárát .mély •részivét! mellett temették el hétfőn délután a Csillag-utca '24. sz. gyász­házból. A tavaszi virágoktól ékies udvaron koszorúktól körülölellltam élit a fekete ravatal. A koporsót .a ( ifcűzttircos szövetség .nemzeti tejpfe bo­rította. A tűzharcosok küldöttsége áfflt díszőrsléget s 'felisor akztak a baj­társak, ia tanári tesltületek igazigatói, •tanárai. Eljöttek a szegén ygondozÓ Mária nővérek, itt van Páter Faddy Otmár 'ferences házfőnök, a kongre­gációk küldöttségie, dr. Koromipiaiy Károly, a kat. szervezeteik elnöke, a róm. kat. ogyiházltanács és a képvi­selőtestület Italgjai, a .volt tanívánvok az egykori osztályfőnöknek. a kir. kat. gimnázium legelső érettségiző osztálya szeretetótel áthatott főnöké­nek itisztsedeitére. A koszorúk szalagján a jó tanár, a tiszta szívű, áldott! emlékű peda­gógustól valló búcsúsorai. Volt sze­retett tanárának, osztályfőnökiének — tanítványai'. Egy szalagon az aradi bajtárs küldi üzenetét ihűség 1­gél, a lttűzh.airco9ok koszorújának sza­laga nemzeti színű. A temetési szertartást a kir. kat. igimnáizíum hittanára, a Szaltihlmáry Lászlóniak, mint cserkésapairaincsnok­niak az ifjúsági cserkész szellemiben való nevelésében olyan lelkes segítő HÜSnsar, Péczely Imire dr. érseki taná­csos 'végzi, majd Kaszás József ta­nár mond mégha tojt tl búcsúbeszédet a kir. kat. gimnázium tanári testü­lete nevében, ahhoz a kartárshoz, akiihez a szeretét szálai füziték a sze­retet (embereit és akik SAS behívó­jára a haza szolgálatára indulva Is­ten behívóját kapta meg az örök ha­Ertesitem ugy a helyi mint a vidéki fűszer­gyarmatáru, valamint fűszer és ve­gyeskereskedőket, hogy füszergyar­mat és festék áru nagykereskedésem cukor, pettfeum, rizs, szap­pan elosztással is renaelkezik Szives támogatást kér : BATTÜ TESTVÉREK fűszer és csemege kereskedők. í Nyiregyháza, Takarékpalota Telefonszám 78. zába. A diákilf jóság nevében Hollós János VU'I. őszit. Itlanuló vesz búcsúit Szathmáry Zoltán tanártól, aki pél­dáit mutatott a magyar ifjúságnak és akinek tudása, szeretete soha nem múló élménye minden diákjának. A legimiglhatóblb, mélyen emberi szépsé­gű mozzanat következeltt ezután: a legelső osztályok öreg diákjai kép­viseletéiben lilfij. Papp Lajos, Leskó Mátyás dr., Jóba Elek, Nagyválthy Józisef kiviszik a koporsót a gyász­kocsira. A tainár és tanítvány kö­zötti el nem téphető lelki kapocs jeffie vollt ez az aktus. A temetőbe vezető úton a koporsót a család után á tűzharcos küldöttei, a 'vaká­cióban is összegyűlt .diákság C9a­ipaita, a fcollégiák, bajtársak, barátok és tisztetök sokasága kísétrte. A Itemetőben a sírnál dr. Reményi Tibor tart. főhadnagy a tűzharcos bajtársak nevében mondott búcsú beszédet. Majd mélyen a szívből fa­kadó szavak hangzottak el. Nagy­váthy Józsdf ref. lelkész a vollt tanít­ványok nevében ''beszélt a solha el nem halványuló szeretetről, arról, Ihogy a kir. kat. diiáksapka színei el­mosódhattak évtizedek során, de a Szathmáry Lászlók nevelői lelke él és ihat az élelti utaiiin is, sugárzó szere­tettel. A búcsúszavak virágszirom­ként hulltak a szeretett nevelő sír­hantjára, amelyeit 'csakhamar elborí­totttla'k a koszorúk, hirdetve, hogy a névelői lélek erelje a síron' túl iis él... Kerékpárok és alkatrészek Villamossági cikkek ^^ ^ V­Városházaépület. Gramofonok és lemezujdonságok Egy nap alatt négy öngyilkosságot jelentettek a nyíregyházi ügyészségnek Az egyik öngyilkos olvashatatlan bncsnsorokat hagyott hátra | találtak már halott ivollt. 'Gulyás Sándor 77 éves büdszent­mfháilyi gazdálkodó felesége iféjkan­dőfjévél szobájának gerendájára fel­akasztotta magát. A nyakára kötött .fe j'kenjdőben egy nyolcadaves papírra írva imlegtailálták búcsúsorait, de az olyan rosisz írással volt írva. hogy Vasárnap mozgalmas napja .volt a nyíregyházi ügyészséginek. A dél­előtt folyamán négiy halálos kime­nietelű öngyiílkosságdtl jelenítettek. Az élettől meghasonultak a halál­nemek legkülönbözőbb változatát választották, volt ön akasztás, volt •alki fegyverrel vetett véglöt életónak s ketten felaikaeztoittiálk magukat. Miuám minden esetben megállapí­totta a vizsgálat, hogy bűncselek­mény nem történt, az áldozatok el­temetésére /az engedélyt megadták. GoLn.er József irakam az,i lakos a tokaji hídtól mintegy kétl kilomé­terre a Tiszába vetette maigát. Gol­ner holttestét órákkal későbben Ti­szanagyfalu határában fogták ki. Hogy mi késztette 'végzeites tettének elkövetésiére, hozzátartozói sem (ttud­ják. Nagy Ferdinánk 38 éves szalbolcs­veresmarti Iföldmíves flóbert ipuská­já|val 'önigyillkossáigi szándékból főbe llőtte magát. A halántékába Ihaltoltt golyó nyomlbain megölte. Búcsúleve­let nem (hagyott háltra. Tóth Mihály 43, éves nyírbátori lakos az udvarában lévő gyümölcs­fára felakasztotta .magát. Mire rá­sem hozzátartozói, sem a nyomozó hatóságok nem tudlták elolvasni. Az öreg asszony halálának -tiitkiált így magával vitte a sírba. •>;íi; t. f V: 4 wmmm Dentz tábornok bicsnt vett a libanoni kormánytól Bairuthlból jelentik: Dienltz tábor­nok ifieglniajp este megkoszorúzta az elesett hősök emlékművét, majd a főkormányzati épületbe mienlt. .ahol ibúosút wetit a libanoni kormány tala­jaitól és átadta azt a 40.000 frankóit, amelyeit a katonák gyűjtöttek össze elesett bajtársaik hátramaradottjai javára. (MTI) Hétfőn aláírták a szíriai fegyverszüneti gyezményt Beirutihból jelenítik: Hétfőin este 8 órakor aláírták a szíriai francia'—• britt fegyverszüneti egyezményt. (MTI.) Német légitevékenység A Német Távirati Iroda jelenti: Harci gépeink eredményes tálmadást intéztek a brit sziget Itföbb része -el­len. Felderítőink értékes eredmé­nyekkel tértek vissza. '(MTI) Finnország elismerte Horvát országot Helsinkiből jelenítik: A finn kor­mány elismerte az önálló horvát köztársaságot. (MTI) Lelőtték Eodriann kapitány öccsét Bukarestből jelenítik: Codreanu kapitánynak, a Vasgárda egykori vezérének öccsét az egyik parkban, miután felszólításra inem állt' meg, lelőtték. Codre anunyomban mefl­Ihalt. (MTI) Dr. Rényi Tibor ugy a maga, mint családja nevé­ben mély fájdalommal tudatja, hogy szerető jó édesapja Dr. Rosenberg Emil m. kir. egészségügyi tanácsos, Szabolcs­vármegye tb. főorvosa, Oros-Nyirpazony volt ny. körorvosa, araaydiplomás orvos folyó hó 12-én több mint fél évszázados orvosi működése után életének 85-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Yasárnap délután helyeztük örök nyugalomra. (Minden külön értesítés helyett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom