Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-01 / 148. szám

(Trianon 21.) 1941 június hó 28­_ J^YIRYIDÉK ^ oZÁbolcsi hirLAP 7. oldal -MMM^HB ÍM c soKQMi ásváimnz Szénsavas, üd itő és gyomorbetegségeknél gyógyhatású ásványvíz. Kapható mindenütt! iflRE14 Foglyok vallomása Az Ungvárra érkező ukrán fog­lyok elmondották, hogy a szovjet hadsereg tisztjei mivel rémítették őket. Azzal, hogy a magyarok mind leöldösik őket, ha fogságba kerülnek. Küzjenek hát mindhalá­lig, ez a halál szebb lesz, mint a magyaroktól elszenvedett kínzá­sok. De az ukrán katonák nem hit­tek a szovjet tiszteknek. Mi jól emlékeztünk arra — mondották, hogy a világháborúban magyar fogságba került elődeink otthon el­beszélgettek a háborús élmények­ről és mind azzal végezték fogoly­emlékeik elmesélését, hogy a ma­gyarok a legjobb emberek a vilá­gon. így vette meg a bizalom, a •rokonszenv magjait a világhábo­rús idők magyar lovagiassága. Valóban visszaemlékezünk a bú­songó orosz dalokra, a szelíd, me­rengő hadifoglyokra, később a húsz évek emigránsaira. Megérez­tük a balalajka sirámaiból a haza­vágyódás fájdalmát, a dallamokból az orosz lelket, amely nem tudott belenyugodni a haza elvesztésébe. Felidéződnek bennünk Rachma­nowa asszony írásai, az ő buda­pesti látogatása, az a meleg rokon­szenve, amelyet nemzetünk, föl­dünk, népünk iránt érzett. Egy új orosz világ ébred most, a nagy eu­rópai városokban az emigránsok hajlékaiban, könnyes remegéssel lesik a nagy német győzelem híreit. A vörös téboly végső vo­naglása, a minszki előtörés ígérete megcsillantja Tolstoj nemzete lei­ben a feltámadás reménységét. És nem fogja elfelejteni ez az új orosz soha, hogy ennek a feltáma­dásnak erőforrásai körött ott volt a magyar honvédség küzdelme, ál­dozatos harca is. Nem felejti ezt el az új orosz, miként a fiak em­lékeznek arra, hogy milyen lova­gias volt atyjukhoz a nemes ma­gyar nemzet. •—• Rém. kat. Sarlós B. A. Julius Qö r. kat. B. A. meze. 2 Prot. Ottokár. A nap kél szerda 3 óra 51 perckor, nyug­szik 19 óra 45 perckor. A hold kél 3 óra 51 perckor, le­nyugszik 23 óra 54 perckor. Magyar napirend A szovjet tagadja azt, hogy bármi­féle támadást intézett volna magyar terület ellen. Sajnos, az eltemetett kas­sai áldozatok mindennél jobbm iga­zolják a szovjet állítás valótlanságát. A magyar kormány méltónak sem ta­lálja, hogy az ilyen valótlan állítások­kal perbe szálljon. Annyi tanulsággal azonban szolgál számunkra ez az eset is, hogy tudniilik a szovjet és az angol rádió ebben is egyetért s mindketten átlátszó propaganda célokért hajlandók eltussolni az igazságot. GYÓGYSZERTARAK : Szombat estig a következő gyógyszer­tárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Gonda (Nyirvfz-palota, Széchenyi-út), Gergelyfiy (Kállói-utca). Légoltalmi összes felszerelések haÉfeág áltál előirt minőségben megrendelhetők Horváth cégnél Nyíregyháza, Bettaten utca 2. sz. Junius hónapban a közgyógyszer­ellátás, Tüdőbeteg-Szanatórium. Gyer­mekmenhely, Stefánia vényeire a gyógyszereket Gonda Mihály gyógy­szertára (Széchenyi ut) szolgáltatja ki. 3. számú uj postahivatal Szent István utca 63. Felvesz mindennemű postakülde­ményt. Telefon és távíró. 8—12-ig és dél­után 2-6-ig. A sóstói kádfürdő és trandfürdő nyitva. A városi gőz- és kádfürdő nyitva. — Maresch Lilly diák tánciskolájá­ban a nyári tánctanfolyam megkez­dődött. Tanórák: kedden és csütörtö­kön 6—8-ig. Minden héten össztánc! A tanfolyamra beiratkozni még le­het. 3x Katonai felszerelési eikkek legolcsóbb és n n / r«r b b Papp Denes forrása : ••••••• egyenruházati felszerelések szaküzlete — Beiratkozások az Ev. Leány­gimnáziumba. Az ev. Geduly Hen­rik leánygimnáziumba a beiratkozá­sokat július 1. és 2. napján tartják. Az I. osztályba jövők és az idegen intózefbek volt növendékei legutolsó iskolai bizonyítványukat, születési anyakönyvi kivonatukat és újraolltá­si bizonyítványukat, intézetünk völt növendékei Indexüket hozzák ma­gukkal. Felvételi díj 40 pengő, éivi tandíj 100 pengő, mely havi részle­tekben is fizethető. Jó el omenet el ű és szegénysorsú növendékek tardíj­kedvezményért folyamodhatnak. — Segítő könyvtári könyveket is adunk. Igazgatóság. 2x — Mérget ivott. Tóth Endréné 48 éves kisvárdai lakos, ismeretlen ok­hói mérget ivott. Súlyos állapotíban szállítótiák be a kórháziba. — Autógázolás. Bodor András 26 éves rétköziberene9i': lakos tegnap dél­után egy ismeretlen- nendszároú autó a Nyíregyházai—Nyírpazony közötti úton elgázolta. A gázoló autó megál­lás nélkül tovább robogott. Bodor Andrást beszállították az Erzsébet­kóiMziba. A vizsgálat megindult'. — Bőrbekecset lopott. Nádházi Sáimuelmé 'háztartási alkalmazott, szolgálati helyén egy bőribekecset lo­pott. A nyíregyházi törvényszék ezért két heti fogházra ítélte. Bezárták Franciaországban a szovjet konznlátasokat Franciaország megszállott és meg nem szálllot konzulátusait mindenütt) bezárták. Visihit elhagyta az orosz követ, de a határt csak akkor '.hagy­hatja el, ha a moszkvai francia kö­vet már átlépte a szovjet határt. (MTI.) Angol repülők támadása A Német Távirati Iroda jelenti: Az éjszaka brit repülőgépek táma­dást tetézitek Nyugat-Németország ellen. Kölnre és a raijna—vestlfáliai ipartelepre gyújtó- ós robbanóbom­bákat dobtak. Több épület megron­gálódott, s egyes helyeken kár ke­letkezett. Két ellenséges repülőgépet lelőttünk. (MTI.) Meghalt Horváth Kálmán volt színigazgató Horváth Kálmán a régi békeévek, majd a háborús idők ismert színésze, aki a Felvidéken színigazgató is volt, hosszas szenvedés után elhunyt. Hor­váth Kálmán, mint kitűnő baritonis­ta a Zilaihy színtársulatával járt Nyíregyházán. A fővárosban is a ré­gi Király Színiházban szép sikerei volltak ihosszlu évekig, kedvence volt a közönségnek. A cseh megszállás alatt Munkácswi .volt színigazgató, azoinlban a csehek egy napon elvették a felszereléséit és őt áttették a hatá­rom. Azóa könyiveladásból tartotta fenn magát és családját. Minden élv­ben megjelent Nyíregyházán is és a „régi közönségét" egy-egy új könyv­sorozattal látta ,ed. KedVes bohémiával látogatta meg ismerőseit s rábeszélésének senki sem tudott ellen állni. Kedves, mo­solygós kövér arca nem jelenik meg többé közöttünk. Debreceniben érte az agyszélihüdés, hónapokig ápolták a klinikán, egy időben jobban 1 is lett és családja hazaszállíttiatta Budapest­re, ahol 'tegnap meghalt. Halálai Nyír­egyházán is mély részvétet vál toitt ki. DIVATCIKKEK •HHHHüm SSÜSBOS9 selyemujdonságok, gyapjúszö­vetek, kötött áruk, fehérnemük nagy választékban Mayer Rgoston divatüzletében, Zrínyi Ilona utca — — Fokozottabban ellenőrzik a ha­lászatot. Az Országos Halászati Fe­lügyelőség átiratai fordult az illeté­kes hatóságókho.z. Közölte, hogy vi­déken sok helyen megszegik a halá­szati tilalmi rendelkezéseket. A felü­gyelőség kéri a hatóságokat, hogy figyelmeztessék a közönséget a ha­lászati tilalmi rendelet megszegésé­nek súlyos következményeire. — A csendőrség figyelmi 1 fogja a rendelét ellen vétőket, a horgokat, hálókat, a felszerelést elkobozza. Fokozottaib­I ban fogják ellenőrizni a halárusítást is. A tilalmi időben piacra kerülő halakat is elkobozzák. — Még a cserepet is ellopták a háztetőről. Tegnap délután a csend­őrök erősen megbilincselve h ozt ák be a nyíregyházi ügyészség fogházá­ba Tótih Szity László és Tóth Rókia Lajos hodászi napszámosokat, akik a környéken mintegy ihusz betörést és lopást követtek el. Vakmerőségük határtalan volt, s előfordult, ihogy a iháziiiaik a másik szobáiban vacsoráz­tak, miköziben az utcai szobát az ab­lakon át kifosztották. Az egyik ház­ról még a cserepeket is lelopták. — Gyermek-tánctanfolyam kezdő­dik f. év július 1-én délután 5 óra­kor Szendeczky tánciskolájában, Bessenyeii-tér 2. szám. Órák: Kedd, Csütörtök, szombat d. u. 5-től 7-ig. Beiratkozini még lehet. 3x — Egy hónapi fogházra ítélték a boltitoívajt. Orosz Miklósné inapkori asszony az egyik nyíregyházi nagy­kereskedőtől, miközben vevőkkel •voltak elfoglalva, különböző árukat a nagykendője alá dugva ellopott. Orosznét dr. Aradványi Endre bün­tető egyesbíró tegnap vonta felelős­ségre és egy hónapi fogházbüntetés­re ítélte. Kerékpárok és alkatrészei minden kivitelben, szolid árak mellett beszerezhetők Kabarék Ferenc rádió és villany szaküzletében Zrínyi Iiona utca 8. Telefon 4-76. Hock Kálmán rádiólaboratóriutna — — A Nyíregyházavidéki Kisvasu­tak Üzemvezetősége értesíti a 't. utazóközönséget, ihogy a 104 számú gyorssínautóbusznak, amely Nyír­egyházai—Bessenyed-itiérről 16 óra 39 perckor indul és Sárospatak Máv.-ra érkezik 17.57-kor, Sárospatakon jó csatlakozása van a Máv. 401 számú gyorsvonatához,Budapest felé, amely gyorsvonat Sárospatakról indul 18 óra 34 perckor és Budapest keleti pályaudvarra érkezik 23.17ikor. — Kolozsváron mától kenyérjegy van. A nem nehéz testi munkát vég­zők fejadagja napi 25 deka, a nehéz munkát végzőké napi 30 deka ke­inyér. Kolozsvár városa 74 pék és 210 kereskedő útján hozza forga­lomba a kenyérjégyeket s így elke­rül miniden torlódást. NYILT-TÉR*) AZ ÉRDEKELT ISKOLAIGAZGA­TÓK FIGYEIMÉBE! Alulírott tisztelettel közlöm aaon /gazgatóságokkal, melyek — vonat­kozó törvények és a nemesebb cé­lokra tekintettel, — jóhiszeműen Venkovits K. Lajos nyomdász cég­nek adtak megbízást az Évkönyvek elkészítésére, hogy azok munkálatait nagyrészben Klafter Ignác cégnél ké­szítteti, ami merőben ellenkezik a törvénnyel és az iskola Igazgatósá­gok jóhiszeműségével. Nyíregyháza, 1941 évi június 30. OROSZ KAROLY. *) E rovat alatt közlöttekért sem a szer­kesztőség, sem a kiadóhivatal fellelőséget •em vállal Zártkörű diáktánctanfolyam megkezdődött Szendeczky tánciskolájában, Bessenyei tér 2 Beiratkozni még lehet. Órák hétfőn-szerdán pénteken 6 órától 9 ig. Szombaton este össztánc! Julius 2 szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom