Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-09 / 155. szám

i. oldal SZÁBOLCSI HmLAP (Trianon 22.) 1941 július hó 9. Halász Edit £22** Dárday üli ^ndc Minden csütörtökön este halvacsora TELEFON: 290. a népszerű Sarkady Elemér és clgányzsnakara játszik, Ftádió SZERDA, július 9. Budapest I. 3.20: Rácz Béla oi­gényzenekaira. 4.15: Vágy és .valóság •a pályaválasztásban. 4.45: Időjelzés, hírek. 5.00: Hírek szlolvák, és ruszin nyelven. 5.15: A Rádiiő Szalonzene­kara. 6.00: Szép magyar novella. A banbár. Felolvasás. 6.30: Közvetítés a Britannia,-stzáilób ól. 7.00: Hírek magyar, inémet és roimán nyelven. 7.20: Bartók hegedűduók. 7.40: A Honvédéllmi Minisztérium Léogltai­mi Csoportfőnökségének előadása. 7.50: Giuseppe Moretiti olasz dalo­kat énekel. 8.20: Becskereki me­nyecske. Aperett 3 felv., kilenc kép­ben. 9.40: Hírek. 11.00: Hírek német olasz, 'angol és francia nyelven. — 11.25: A Becskereki menyecske III. felvonása. Utána: Támclemezek. — 12.00: Hírek. CSÜTÖRTÖK, július 10. S«d*»a1 I. (Délelőtt.) 6.40: tir rasstő, lom®, hírek, hansleme^wk 10.00: Hírek. 10.20: Felolvaaás. 11.10: Vízjelzés. 12.00: Himnusz. 12.10: Ze­nekari hanfivorseiny. 12.40: Hírek. 1339: Időjelzés. 13.30: Zenekari fctogverseny. 14.30: Hírek, ár«k. Budapest I. 3.20: Heaniemann Sán­dor tánczenekarai 4.15: Ruszin h all ­gaitóiinikníak. 4.45: Időjelzés, hírek. 5.00: Híriek szloválk és ruszin nyel­ven. 5.15: Az egyetlen gyermek. El­beszélés, 5.40: A Rádió Szalonzene­kaira. 6.10: Líbila. Felolvasás. 6.40: Farkas Béla zeniekara keringőket K. 18590—1941. I. Aj. Hirdetmény •Közhirré teszem, hogy a M. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi Miniszter Ur 20.000—1941. sz. alatlfc kiadott írenideletéwel folyó évii júltus hó 1. napjától kezdődőlieg a kémé­nyek egyszeri tisztítási alapdíját 15 fillérben állapi tol t|ta meg. Eszerint Nyíregyháza város terü­letén folyó évi július hó 1. .napjától kezdve ai kémények 'egyszeri sepré­sének alapdíja 15 fillér, azaz a föld­szntes házak kéményeinek egyseeri seprési díja ai 3 fillér pótdíjjal együtt 18 fillér. .Nyiregyhálziai, 1941. júluis 4. Szobor Pál sk., polgármester 193—1941. sz ám Virsenyíárgyilási hirdetmény 'Nyírpaizony község elöljárósága, a községi képviselőtestület 32—1941. fKgy. számú határozata értelmében, a községháza kibővítése és az ezzel járó átalakítási munkálatok elvégzé­séire nyilvános versen yfeárgyalást hir­det. Az legyes munkanemekre aiz aján­latok külön is megtehetők. Az ajánlatok 'Nyírpazony község elöljáróságánál légkésőbb 1941. jú­lius 15-ig déli 12 óráig nyújtandók Ibe, ( lK. Sz. 24. szakasza 1. pont utolsó bekezdése.) Az ajánlat be­nyujtásálval egyidőben aiz ajánlati összeg 2 százalékának megfelelő összeg mint -bánatpénz is letétibe he­Házhelyek eladók! négyszögölenként 8-So — l?/9o pengős áron a Rákóczi és Bethlen utcák végén. Családiházat, bérházat, földet villát és mindennemű ingatlant közvetít Iraté ingatlanforgalmi iroda Nyíregyháza Széchenyi ut 1. Nyírvíz-palota. — Telelőn 601 qcpress hirdetések 55 «óig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. ját'szik. 7.00: Hírdk magyar, szlovák í lyezendő, mindazoknak, akik bánat­ja 1 és ruszin ny ellvén. 7.20: Külügyi ne­gyedóra. 7.35: Zitta Emima énekel. 7.55: Lóverseny eredmények. 8.05: A .vén gazember. Színmű 3 felvonás­ban. 9.40: Hírek. 10.10: Buria Sándor cigányzenekara. 10.40: Mária Teré­zia 1. (honvéd gyalogezred .zeinekairíai. 11.00: Hírek német, olasz, angol, (francia és eszperantó nyelven. 12.00: Hírek. K: 16834—1941 Versenytárgyalási hirdetmény Nyíregyháza megyei város a vá­rosi szegény és betegmenház élelmi­szerszflkségletónek biztosítására hus, zsir, tej, fűszer, kenyér és főzelék­félék szállítására versenytárgyalás hirdet. A zártboriiéku ajánlatokat julius hó 15-én déli 12 óráig keli beadni a városháza 7. számú szo­bájában. Csak azokat az ajánlatokat vesz­szük figyelembe, amelyek a polgár­mesteri hivatal körbéiyegzőjé*el le­pecsételt ajánlati űrlapon tétetnek. Az űrlapokat a városháza 7. s á­mu szobájában díjtalanul kiszolgál­tatják. Nyíregyháza, 1941. jülíus 7. Szobor Pál sk., polgármester — Ma mér mindenki TlNTA­KÜLI-val ír. Kapható • Jéba-papfc­ixletbcu. (x) pénz bétlétele alól mentességet nem élveznek. Pénzt, vagy értéket aiz ajánlathoz mellékelni neim ltehefc Az aljánlatokat Nyírpazony köz­ségházálnál 1941. július 15-én dél­után 4 órakor fogjuk felbontani, ahol az ajánlattevők vagy megbízoit­taiik jelien Jdhetnek. A böértkezetit' ajánlatok elfogadása felől az elöljáróság építkezési bizott­sága dönt azonnal a felbontás után és ugyanakkor a szerződésit iái vál­lalkozóval megköti az ajánlatra rá­vezetett nyilatkozattal. VáiailkO'ZÓ az építést azo.niniall megkezdeni és azt beSíejezésig abbahagyás nélkül 'folytatná köteles, úgyhogy a teljes építkezés, a festési munkák kivéte­léével, —1941. október l-ig befelje­.zóst nyerjen. A vállalati összeg után forgaöimi adót, (bélyeigilletéket és .mindenféle járulékot vállalkozó tairtozik fizetni. Amennyiben a pályázat ered­méniyltíelen marad vagy az ajánlatok egyike sem volna elfogadható, úgy az elöljáróság jogosítva vam arra, ihogy azt vagy szabadkéziből adhassa (vállalatiba, vagy pedig házilag' végez­tesse eH. Munkálati tervrajz és feltételek Nyírpa.zony községházánál iá hiva­talos órák alatt megtekinthetők és lemásolhatók. Nyírpaizony, 1941 jiúlius 3. Ballá János F. Takács Miklós vjző. /főbíró. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóvaí Sváb é« patkányiríóízer kapható. — Kossuth utca 9. Telefon : 742. sz. mmmMBmmmmmtmmmmmmmmm Apróhirdetések !0 izóig 80 fillér,, minden további 3 fillér, állást keresőknek 10 sxoig 60 fillér, minden további szó 6 HUér, BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK mamnBBHBnMHBnaanwBae Tisztességes szobalányt . azonnalra' felveszek. Katolikus palota, III. eme­let 12 ajtó. Jelentkezés délelőtt 10-ig. KÜLÖNFÉLÉK ALKALMI HÁZVETEL Eladó a Károlyi tér melleit 4 szoba, előszoba, felszerelt fürdőszoba és mel­lékhelyiségekből álló parkettes urilakás. Azonnal beköltözhető. Eladási ár 19.000 pengő. ARATÓ 'ingatlaniroda Széchenyi ut 1. (Nyirvizpalota) 3637 7. Keresek augusztus elsejére, vagy tizen­ötödikére 2 szoba, konyha, kamarából álló lakást. Szíves megkeresést Pető István, Postafiók 79., avagy telefon 690 szám alstt kérek. 3686 3 50 magy. hóid felszántásához bértraktort keresünk. A szántás azonnal megkezdhető Ajánlatok Forrástanyai gazdaság Kálló­semjén cimre kérjük. 3668 3 Műhelynek, raktárnak, alkalmas ház ud­varral bé: beadó. Dr. Marton Széchenyi üt 39. szám. 3440 Jó forgalmú kocsmához kim érőt keresek állandó alkalmazásra. Cím ,a kiadóhivatalban. — 3724-2 ZONGORA Bécsi gyártmányú, rövid, jó hangú strapa gyakorló zongora 350 P. Megtekinthető Erdélyi János bizományi lerakatában, Vay Adárn utca 5. Telefon 888 Hentes üzletberendezés és cégtábla el­adó. Róka u. 2. Bécsi zongora, ebédlő, háló, rekamié. Íróasztal, sezlontakaró. könyvespolc, nóí­iróasztal, konyhakredenc, fotel, ebédlőszé­kek, 6 lóször madiac Krámer Jenő bizo­mányi lerakata, Zrinyi Ilona utca 9 udvar Angóra 50 drb. fajtiszta selyem­gyapjas a-ngara, törzskönyvezett el­adó. Bocskai-u. 55. 3725 Nyírfa-utca 22. számú házas /bel­sőség eladó. Értekezni lehet dr. Si­mányi ügyvédnél, Kereszt-u. 4. Eladó ház. Adómentes 2x2 szolba, fürdőszoba és minden mellékhelyi­ség. Teljesen alápincézett tégla épü­let. Dr. Tóth László ingatlan iroda, Nyíregyháza, Zrinyi Jlonai-u. 4. sz. Telefoni 6—15. " 3695-3 Gazdasági cséplő motor 8 lóerős eladó, esetleg cséplésre felébe végy bérbe adó. Csokonay István Bököny. 3638 2 UJ ÉS HASZNÁLT BÚTOROK Hálószobái?, kombinált szekrények, könyv­szekrények, íróasztalok, szalongarniturák, diszasztalok, jour- és rádió asztalkák, fa­csillárok, dísztárgyak, festmények, magyar perzsa szőnyegek, rendkívül olcsó árak. - Erdélyi János bizományi ^lerakat, Vay Adám utca 5. Telefon 888. Egy hároimlhóniapos adó. Deibreceni-u. 25. faij pincsi el !­2x A szerkesztésért felelőa: Jóbc Elek A kiadásért felelős: A Sz*bolcsj fiir lap lapkiadó betéti tártaság. Kaváeí B. éfl Társai kiadótulajdonos. mmmmammmmaBmmmaamma ELJEGYZÉSI, esküvői meghívók é s értesítések a legszebb kivitelben és a legelőnyösebb árban készülnek OROSZ KÁROLY nyomdaüzemé­ben Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. Telefonszám: 577. Mindennemű vasáruk Wirtschafter Ármin vaskereskedésébeo Nyíregyháza, Vay Ádám utca 3. — Telefonsz*,nn : 90 Kerékpárok nagy választékban, =— « .„M»wéwar'* -omMoMbm. -Ny9r»)ffMeÉ». Í. W OKMS Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom