Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 148-174. szám)

1941-07-01 / 148. szám

T\ra 10 fillér JÓSA ANDRÁS ! iüZEUM NYÍREGYHÁZA KÖNYVTÁRA Nyíregyháza, 1941. julius 1. (Trianon 22) ix évfolyam 148 ^2446.) szám. Ketíu YIRTTIDEK C3 LC S X JHt riAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. f tpAj ÍTIWAI WAPII APjs Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Postatakarék! csekkszámla: 47.139. Telefon: 77. ** V^LI 1 ILYRVL IM/IRLLNRIÍ Köztisztviselőknek 20% engedmény. Knox Amerika hadbalépését követelte Szovjet orvtámadás iA magyar parlament pénteki ülé­sén méltó szavakkal bélyegezte meg a képviselőház elnöke azt a minő­síthetetlen orvtáimadást. amellyel ; szovjet repülőgépe,k magyar terüle-j itteket bombáztak. A támadásnak, sajnos, halálos áldizatai is vanak és az anyagi kár is tekintélyes. Amikor a tengely megindult az Európát íFe­nyegető szovjethatalom leküzdésére, Magyarország nemcsak azért, mert ez szövetségi viszonyálból fólyóan is kötelesséige volt, hanem Legbensőbb érzelmei szeriint is megszakította a diplomáciai viszonyt Szovjet-Oros.z­irszággai Ez a tény korántsem je­lentette azonban, hogy a két ország között ihálború van, s éppen ezért minősíthetetlen a szovjet repülőgé­pek gyilkos támadása. A magyar légvédelem figyelő és légelhárító szolgálata .világhírűén el­sőrangú. Hogy az ellenséges szovljet gépek mégis Magyarország fölé tud­tak repülni, hogy ibombázlhatták Rá­kóczi városát és a főváros felé köze­ledhettek, annalk egyszerűen ,az a magyarázata, hogy a szovjet repü­lők, ellentétben, minden nemzetközi jogszabállyal, hamis felségjelvények alatt lopakodtak magyar elségterü­letre. Ez a tény külön hangsúlyozna >az orvtámadás alávaíóságát és indo­kolja azt a rövid beje'entést rnely­lyel Bárdossy László a Ház ugyan­csak pénteikli 1 ülésén bejelenteltte: a magyar királyi kormány megálla­pítja, 'hogy a támadások következté­ben Magyarország és a Szovjet Unió között a (hadiállapot beállott. A miniszterelnök szavait a Ház óriási éljonzéssel és tapssal fogadta. De ugyanígy megelégedéssel, helyes­léssel fogadja az egész nemzeti köz­vélemény, amely már 1919. óta tud­ja, hogy mit jelenít a Szovjet, miért keli harcolni minden magyar erő egységbe fogásávail a bolsevizmus vörös réme ellen. E bejelentés után már megjelent a .vezérkar főnökének közlése, amely igazolta mintegy a kormányéinak pénteki szavait, azt a mondatot, hogy a magyar haderő a megfelelő megtorló intézkedéseket meg fogja tenni. A legfiatalabb ma­gyar fegyvernem, amint azt a ma­gyar miniszterelnök jelezte, megtet­te a kötelességét. A csütörtöki szov­jetorosz rqpülőtá,madások megtorlá­saként a magyar légi erők nagyobb számú repülőgép bevetésével pénte­ken reggel szovjet kjatonai célponto­kat Ibomlbáztak. Hatásos eredmény­nyel. A magyar légierő rombolt és tüzeket okozott szovjet területen. A magyar nemzet nem tehetett egyebet, minthogy felemelte a feléje dobot kesztyűt és e tekintetben: a magyar kormány pilllanataig sem ha­bozott. Levontuk az egyetlen levon­hat következtetést s a magyarság a magyar haderő megtalálta és meg­találja a> módját annak, hogy nem­zeti becsületéhez méltóan vegyen elégtétel a- barbár támadásért. Amily megnyugvással és helyesléssel veszi tudomásul az ország népe a vezér­kar f önökének jelentését, éppen olyan részvéttel ordul az áldozatok felé. Minden részvét azoké a sze­rencsétleneké, akik e hét közepén gyarapították a bolsevizmus magyar A Magyar Távirati Iroda jelenti Bostonból. Knox, az Egyesült Álla­mok tengerészetügyi minisztere teg­nap beszédet tartott, amelyben azt követelte, 'hogy Amerika azonnal lép­jen be a háborúba. .Elérkezett már az ideje, — mondotta, — hogy a ten­geri haderő harca szálljon az Atlanti Óceánon. Minden áldozatot meg kell A litván lakosság az elmúlt esemé­nyek során igen sokszor megmutatta a németiek iránt megnyilvánuló bizal­mát. Az orosz megszállás előtt állan­dóan szovjetcsapatok érkeztek, akik élelmiszert követelltek és erőszak os­kodásukal rettenetes szenvedés alatt tartották a lakosságot. Saját elbeszé­lésük szerint elk épzelhétetlen módon sanyargatták őket. Az elüldözött mártírjainak népes eregét. A maroknyi nemzeti hadsereg, 1919-ben lebírta a vörös diktatúrát, minden reményünk meg van arra, hogy a megnagyobbodott ország hozni, mert ha a németek továbbra is hasonló mértékben pusztítják a brit ihajókat, akor Anglia' elveszett. Knox rámutatott airra, hogy a néme­tek az elmúlt hónap 2.200.000 tonina angol .hajóteret puszítotak el, ami többé már semmiképpen sem pótol­ható. (MTI.) szovjet csapatok menekülő útjuk so­rán mindenit felgyújtottak s a bevo­nuló németek elé a nyomor és nél­külözés képe tárult. A lakosság a sok szenvedés után csak most kezd Ifellélegzeni. A német csapaltók, amelyek ukrán területen előrenyomulnak, a lakóhe­lyiségeket teljesen kipusztítva, lakóit 1 elmenekülve találják. Még a szarvas­erős és hatalmas honvédsége meg­védi az országot a bolsevizmus bor­zalmaitól s elmozdíöhatatlan szilárd­sággal őrzi a Kárpátok ormain az ősi magyar határokat. marhákat, sertéseket és aprójószá­gokat is elhajtották a bolseviki csor­dák. Egy helyen 11 agyonlőtt nő és gvermek holttestére bukkantak. (MTI.) A németek eddig 30 millió embert szabadítottak fel a vörös iga alól Madridi jelentlés szerint megálla­pítotok, hogy a gyűlölt vörös iga alól eddig már 30 millió embert sza­badítottak fel a német hadsereg csa­patai. (MTI.) A magyar képviselőháziban ma nyolcórás ülésen tátgyalták a házas­ság előtti orvosi vizsgálatra és a há­zassági fajvédelemre vonatkozó ja­vaslatot. A felszólalók hangoztatták, hogy a javaslatot a magyar fajvéde­lem történelmi sugallata valósítjai meg. Makolidy Károly javaslatot ter­jesztett elő a zsidókérdés végleges átfogó rendezésérőd. Sipeky Balázs hangoztatta, hogy csak a biológiai szempontok legyenek a döntők a zsi­dókérdés elbírálásában és ne érint­sék a vallási vonatkozásaikat. (MTI.) Lemberg elfoglalása súlyos követ­keznéiyekkel jár az orosz hadseregre oroszok nem sokáig tartják a Pruth folyónál még meglévő vonalakat sem és sorra fel kell admiok a büszkén bevehetetlennek hirdetett" állásokat. (MTI.) Berlini katonai körök kétségtelen­mek tartják, hogy a kezdeti sikerek következményei nem is képzelt ará­nyokban bontakoznak ki a legköze­lebbi időben. Rámutatnak arra, hogy a győzelmes német hadak már Minszken túl törnek előre Moszkva felé. A Pripjét mocsarak mellett iraagy lendülettel törnek előre a né­met csapatok. A hatalmas előretö­rést megállítani ideig-óráig lehetisé­ges ugyan, de feltadtóztatini többé nem. (MTI.) Egyre jobban kialakul a teljes német légiföiény A német főhadiszállásról jelentik: A keleti hadszíntér északi szárnyán német repülőrajok a balti államok keleti részéibe visszaivonluó szovjet erőket támadták. A csapaok nagy­részét szétszórták és soraikban igen inagy pusztítást vittek véghez. Az utakat gépesített és gyalogos oszta­gok lepték el, akik ki akarják von/ni magukat a németek elsöprő hatal­mas nyomása elől. Ugyancsak bom­báztak egy vasútvonalat, több moz­gásban levő 'vonatot, amelyek közül egy kisiklott. Egy másik jelentés szerint Lem­bergitől keletre 'és északkeletre nagy sikerrel támadtak meg szovjet repü­lőgépeket, s közülök légiharcban ti­zennégyet lelőttek. Igen sok csapat­testet és járművet semmisítettek meg. .A szovjet légi támadási kísér­letei mind kudarcba fulladtak. MTI. A litvánok most kezdenek fellélegzeni Moszkvában ma volt az első légiriadó Moszkvában ma légi riadó volt, amely 0.50 órától háromnegyed 3 óráig tartott. (MTI.) Rommel altábornagy előléptetése Hitler vezér és kancellár, a haderő főparancsnoka Ro.mmel altáborna­gyot előléptette a páncélos fegyver­nemek tábornokává. (MTI.) A finnek repcédulákon hívják íel a malmöieket megadásra Helsinkiből jelenítik: Finn repülők röpcédulákat dobtak le Malmö fe­lett, amelyben a vörös szolgálatban álló katonákat arra szólítják fel, hogy a város megmentése érdekében adják meg magukat. A finnek szaka­datlanul lövik az orosz állásokat. (MTI.) Leningrádban a 16 éves leányok is védőmüveket épitenek Leningrádban Lázasan készülnek a város megerősíési műveinek befeje­zésére. Ma rendelet jelent meg, mely­ben minden 16—67 éves férfit, 16— 50 éves nőt felszólítanak, hogy azon­nal jelentkezzenek a védőművek épí­tésében- való részvételre. (MTI.) Államvédelmi bizottság vezeti a Szovjet ügyeit Moszkvai jelentésiek szerint a Szovjet Unió legfőb tanácsa elhatá­rozta, hogy államvédelmi bizottságot alakít, a népbiztosok legfőbb taná­csából. Az államvédelmi bizottság el­nöke Mo'otov lesz, mig helyettese Litvinov. Az egész hatalmat a bi­1 zottság kezébe teszik le. (MTI.) A tájvédelem sngalló erejéről beszéltek a Házban A .világsajtóiban mély benyomást Jc eltett Leimiberg gyors ellfog'Máisiániak \hfre. A nemet erő feltartóztat'hatat­!®n lendületét bámulja ma az egész (föld. iMo&t már 'tiszta képet kapha­tunk arról, írják a lapok. hogy az A finn csapatok is megkezdték a döntő harcot a vörösökkel ilasmvinji l ui rv! je­lentések szerint a finn hadsereg az leigész vonalon megkezdte támaidésá't az oroszok ellen. Ma délelőtt a ifinnek 33 orosz repülőgépet lőttek te. A finn légi és tengeri erők ma el­süllyesztettek két orosz tengeralatt­járót is. (MTI.) : c A minszki síkságon tnl, Moszkva fele tor előre a győzelmes német hadsereg

Next

/
Oldalképek
Tartalom