Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 125-147. szám)

1941-06-28 / 146. szám

JÍTOWIDtK ABOLCS1 HIS (Trianon 2IJ IMI június hó 27. SZABOLCSI HÍRLAP J. olfel ^yári újdonságok, női selyem különlegességek, férfi nyári szövetek * kosztüm és kabát szövetek, strandrnha anya farfos Lajosnál igok, fehérnemük, szőnyegek * kosztüm és kabát szövetek, strandrnha anya farfos Lajosnál Szombaton déli 2 órakor zárunk. * kosztüm és kabát szövetek, strandrnha anya farfos Lajosnál 1 Nyíregyháza, Vay Ád ám utca 2. sz. A nyíregyházi törvényszék súlyos börtönbüntetésre ítélte az autós geegsztereket akik Indiába készültek, de a taxis leütése után Oros határában megfeneklettek E® év máj us 10-én — mint .arról részletesen beszálmolitiunk — ameri­kai ízű gangsztertánn'adá&okra emlé­keztető autósra-blás történt a Nyír­pagony—Oros közötti. düill'öúiton, ahol egy gazdátlanul talált gépkocsi hívta magára a nyomozó hatóságok figyelmét. A nyomozás szálai 1 Deb­recenbe vezettek- s hamarosan' kide­rült a titokzatos autós támadás hát­tere. Az Arany Bika előtti állomásán várakozó Dobó János soffőrlhöz oda­lép ett két férfi, aki előzetes alku után kibérelte a> bérautót azzal, hogy H a jidusám soriba vigye őket, ahol egy lakodalomra ihilviatalosak. Előre jelezték azonban, hogy útköz­ben még. két társukat is felveszik. Dobé utasaival gyaniutlanul úittba is indult. S mikor a megjelölt hely kö­zelébe értek az autó utasai, megálilí­tatták az autót, s megkérdették mi­vel tartoznak. Dobé megnézte a taxi­órát és megmondta az összeget. Er­re az egyik utas a refldktorlhoz ímen­DIVATCIKKEK selyemujdonságok, gyapjúszö­vetek, kötött áruk, fehérnemük nagy választékban Mayer Ágoston divatüzleiében, Zrinyi Ilona uica — ve elővette a pénztárcáját, s úgy tett mintha pénzt keresne, maljd azt mondta a gépkocsivezetőnek: No, jöjjön közelebb, kifizettem. Dobé János odalépett, erre hátul­ról megragadták és« lefogták, majd a magukkal vitt zsinegekkel megkötöz­ték. Az pedig, aki eddig a pénzt ke­resgélte, most máin nyugodton el­tette a pénztárcáját és a kabátja alól elővett tompa tárggyal többször egymásután teljes erejéből Dobé fe­lé sujtotit, Dobé csak azt érezte, ihogy elborítja a vér, azitá'n a sok vé®vesztesség és fáljdlalom következ­tében lezuhant a földre. Még azt látta, hogy támadói beülnek az autóiba és pillanatok aktit eltűnnek. Dobé későblb miniden erejét öseze­szedive fe.ltámolygott és vértől bo­rrtvia elvánszorgott a két kiloméiter­nyire lévő H a jdusámsonba, ahonnan a 'csendőrségnél tett feljelentése utáw, beszállították a debreceni k:H­níkéira, ahol hosszú hötiekig állott or­vosi kezelés alatt. A banditák csak orosig jutottak el, mert kifogyott a benzin A feljelentés nyomán a nyomozás Ihaitallmias apparátussal megindult. Másnap reggel az orosi csendőrség telefonon jellentette a nyíregyházi ügyészségnek, hogy az Oros és Nyírpazony közötti műuffion egy sértetlen állapotban lléfvő autót talál­tak, amelynek a benzintartálya tel­jesen kiürült. Az autót lovakkal vontatták be a községháza udvarába. A jelentós nyomán kiderült, hogy a debreceni aiutósibandiíták fe nek lettek meg a szabolcsi országúton. Dobé János, az autó vezetője pontos sze­mélyléíráist adott támadóiról s a megindult nyomozás halmar osan eredményire vezetett. Kiderült, hogy az autós rablást Papp Gyula 21 éves debreceni lakos, Szántó Béla domlbráidi illetőségű, budapesti lakos követte el két fiaitialkortú társával. Papp Gusztávot és az egyik fiatal­korú itlánsáit sikerült elfogni, de Szántó és negyedik bűntársuk meg­szöktek s mindezeideig nem kerül­tek az íga-zgságszolgálta tás kezére. A detektív regények katása... Papp Gusztávot éis fiatalkorú tár­sát előzetes letartóztatásba helyez­ték és onnan vezette elő őket szuro­nyos fogházőr szerdán, délelőtt a bünitetőtörvónyszék dr. Rácz taná­csa elé. A vádhaítóságot dr. Schwei­czer Márton kir. ügyészi képviselte, míg a fiatalkorú vádlott védelmét dr. Rényi Tibor ügyvéd látta el. Papp Gusztáv töredelmes beisme­rő vailomása során teljesen részlete­sen mondoltlta el a .véres eseménybe fulladt autóutiat s azzal védekezett, hogy a szökésiben lévő .Szántó Béla bérelte fel őket, azzal, hogy a Szov­jeten keresztül Indiáiba szöknek, ahol dúslakodó könnyű élet várja őket. Az iparügyi minisztérium által engedélyezett vas, fém és papírhulladék telepem Széchenyi utca 8. szám alatt van. (volt Knapp-féle aulójavitó műhely.) Az anyaggazdálkodási hivatalnál bejelentett vas, fém és papírhulladék átvételi helye. Szabolcsvármegye körzetvezetője. — Szilágyi László A fiatalkorú vádlott egész testé­ben remegve, semmi esetre sem gengsztert fellépéssel tette meg 'be­ismerő vallomását. — Nem akartam én semmi rosz­szaltt— mondotta 1. A detektívregé­nyeklből vettük a tippet. Az volt a szándékunk, hogy tisztességesen 'bé­relünk aiutót a határig s anrnain a határom átszökjvie gyalog folytatjuk utunkat. Pénzünk azonban nem volt, er,re kölcsönösen terveztük ki a ralbllást. ö Ls Szánltlát nevezte meg felbujtóul, akinek vakon hitt ás bí­zott benne. Dobó János a vádlottak padijain ülő két fiatalemberben teljes haJtáro­zabséggial felismerte támadóit. Papp Gusztájv volt az, aki a fizetésit mí­melte, hogy addig Itiársaii megkötöz­hessék. Hogy ki ütött lés mivel, azt nem tudja, s arról a vádlottak sem •akarnak tudni 'és iminden. főbenjáró bűnit szökésben lévő társaikra akar­nak kenni. Dohé .vallomása után a perbeszédekre került a sor. Dr. Schweiczer Márton kir. ügyész súlyos ítéletet kért, mert az elköve­tett bűncselekmény tervszerűsége, vakmerősége olyan elvet emedetlt­ségre vall, hogy ,a vádlottak számára nem it'alál enyhítő körülményt. A .Vé­dőbeszéd elhangzása után ítélethoza­talra vonult vissza a ifcanács. A bíróság! rablás és súlyos testislér­tés bűntettében mondotta kii bűnös­nek Papp Gusztíálvot s ezérlt másfél­évi börtön, fiatalkorú társát pedig kéfchóniapi fogházbüntetésre ítélte. Az ítélteit jogerős. — A Szamosba fulladt egy fiatal cipész. Kovács József 26 éves cipész .Szamosdanócnál fürdés közben a Szamosba fulladt. Holttestét csak órákkal későbben vetette partra >a •víz. Eltemetésére a nyiregyházi ügyészség megadta az engedélyt. roK es 11 hanglemezek, csillárok, zseblámpák olcsón kaphatók Garay Zoltán műszaki üzletében, Luther utca 8 Javitó műhely. Kútfúrást vízvezetéket lakatosmunkát megbízhatóan jutányosán készít Radoszta Béla •^•^^••••^••••••••••MIMflMHniBSB Vay Adám utca 37. szám. — Telefonszám: 243. Jolly Jolanda és Magyar Magda fővárosi énekesnők szerepelnek a EstejMratói 2-ig ny itva Gandi a közkedvelt énekes-prímás és zenekara játszik. Italkíiiönlegességek. Hideg és meleg ételek. Telefonszám: 564, B&ii!t®w6S csárdában e

Next

/
Oldalképek
Tartalom