Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 125-147. szám)

1941-06-03 / 125. szám

Nyíregyháza, 1941. junius . junius 4 i Rra 10 fillér (Trianon 21.) ix. évfolyam 125. (2423.) szára. Kedd YÍKtilDEK OLCSI Szerkesztőség és kiactóbávatai: Be*hk»-uÉca 1. ^p^I ITlI/AÍ KÍAPÍÍ APj. Előfizetés: 1 hónapm 2.50, negyedévre 7.50 P. Postatakarék! csekkszá«te: 47.13* Teteftn: 77. 1 mAl ^nrlLrtt * Köztisztviselőknek. 20% engedméay. A magántulajdon lefoglalására tettek javaslatot Amerikában Az Egyesűit Államok hadügymi­nisztériuma újaíbb tör vén yjav-a slatot sürget, hogy a nemzeti szükség kielé­gítésére minden olyan magántulaj­don lefoglalható Begyen, amelyre a hiaditenmelésnek szüksége van. (MTI.) Angol légitámadás Németország ellen A Német Távirati Iroda jelenti: Az angol légierő nagyobb kötelékei behatoltak Észak- és Északnyugat­Németország felé. Közülök csak 'né­hány tudott Berlinig eljutni. A re­pülök gyújtó és rolbbanő bombákat dolbtak le. Több halálos áldozata van a támadásnak. A német légelihá­rítók három angol gépet lelőttek. (MTI.) Bulgária és Trácia között megszűnt a határőrség A bolgár hadügyminisztérium ren­delkezése értelmében a mai nappal Bulgária és Trácia között megszűnt a határőrség s ezzel egyidejűleg megindult a személyforgalom ó-Bul­gária és a viszaosatolt területek kö­zött. (MTI.) Elsülyedt egy 10.000 tonnás angol cirkáló Német harci repülőgépek bomba­találata következtében elsüllyedt egy 10.549 tonnás angol cirkáló. A haljó elvesztését az angol admiralitás is beismerte. onstanza közelében elsüllyedt az Isztambul nevü török hajó. Az áldo­zatok száma még ismeretlen. A Farröer-szigetek közelében a né­met repülők súlyos találatot értek el egy 5000 tonnás angol kereskedelmi ihajón. (MTI.) Francia minisztertanács A francia minisztertanács tegnap rendkívüli ülést tartott. A miniszter­tanácson megjelent Weygand, az afrikai francia hadsereg főmegbizott­ja is. (MTI.) Sziria és Egyiptom között megszakadt a távbeszélő forgalom A Reuter-iroda jelenti Kairóból: Francia intézkedésre Egyiptom és Szíria között megszakadt a távíró és távbeszélő összeköttetés. (MTI.) Nem ünneplik az angol király születésnapját Gibraltárban falragaszon 'hozták a lakosság tudomásána, hogy a hábo­tfűra való tekintettel ez éviben oem ünneplik meg az angol király szüle­tésnapját. (MTI.) Bárdossy László tegnap este Rónába utazott Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter hétfőn este a me­netrendszerű gyorsvonattal, felesége, valamint GKhiezy Jenő rendkívüli kö­vet és meghatalmazott miniszter, a külügy minisztérium politikai osztá­lyának vezetője, Bartholdy Tibor kabinetfőnök, Ullein ^Reviczky An­tal sajtófőnök kíséretében Rámába utazott. A különvonattal utazott Rómába Talaimo márki budapesti olasz követ is. A miniszterelnök búcsúztatására megjelentek a pályaudvaron a kor­mány tagijai közül v. Keresztes-Fi­sc'her Ferenc bel ügy miniszter, Reimé­nyi-Sahneiler Lajos pénzügyminisz­ter, vitéz Bartlha Károly hom.védelmi (miniisiter, Varga József iparügyi mi­niszter, Radocsay László igazságügy­miniszter, 'Laky Dezső közellátási miniszter, Báreziházi Bárczy István és Zsindely Ferenc miniszterelnök­ségi államtitkárok, Antal István • igazságügyi államtitkár, Fáy István és Stolpa Károly kukuszáillamtitká­rok, Weiss István közellátási állam­titkár, a budapesti olasz követség tagjai és az olasz fassió. A vonat 21 óra 40 perckor gördült ki a pálya­udvarról. (MTI.) Átmenetileg beszüntetik a lytregybáza-budapesti gyorsvonatot Vasútüzemi nehézségek miatt a Máv. június 4-től kezdve egyes vo­natok közlekedését átmenetileg be­szünteti. Nyíregyházát ez a korláto­zás közelebbről csak annyiban érin­ti, hogy a Nyíregyházáról 17 óra 23 perckor közvetlen Budapestre induló gyorsvonat és a Budapestről 12 öra 41 perckor érkező gyorsvonatpár megszűnik. Viszont a Budapest ke­leti pályaudvarról I8.20 kor Debre­cen—Nyíregyháza felé induló és el­lenirányiból 12.03 perckor Budapest­re érkező Árpád sinautobusz közle­kedését Csapon át Királyházáig ki­terjesztik. Ez a gyorssinautobusz Nyíregyháza—Csap—Királyháza kö­zött első ízben június 5-én, ellen­irányban pedig június 8-án közleke­dik. GrönMan amerMai csapatok szálltak partra A Német Távirati Iroda egy ame­rikai újság közleménye nyomán köz­li, hogy Grönland szigetén amerikai csapatok szálltak partra. A csapatok elsősorban repülőtámaszpontok ki­építését tervezik. (MTI.) Kréta elfoglalását nyomon követi a nagy nyári támadás Berlinből jelentik: Á német lapok csak a hivatalos jelentést adiják Hit­ler és Mussolini brenn'eri találkozó­járól. Abban a kérdésben tehát, hogy miről folyt szó a brenoeri találkozá­son, csak találgatásokra vannak utalva. A Berlinből érkező jelentések sze­rint minden valószínűség szerint szó­ba került Olaszországnak Francia­országgal szemben támasztott) köve­telése. A tengely ezt a fontos kér­Németország megerősíti Krétát dést is a Németország és Francia­ország, valamint az Olaszország kö­zött fennálló viszony szerint óhajtja elintézni. Magától értetődő az is, hogy a ta­lálkozáson szó esett a háborü továb­bi folytatásáról is. Az új akció nem várathat sokáig magára. Kréta elfog­lalása 'befejezése a tavaszi hadjárat­nak, amelyet nyomon követ a nagy nyári támadás. (MTI.) A németek nem bombázták Dublint Az angol lapok azt a hírt terjesz­tik, hogy Írország fővárosát, Dublint a német repülők megtámadták s íöbb bombát dobtak a városra. A német külügyminisztériumban a leghatározottabban kijelentették, ihogy ez a hír is, mint sok más, min­den alapot nélkülöz, s maga a né­met külügyminisztérium is az angol közlésből értesült errőu a hírről. — Angliának az a célja ezzel, hogy za­vart keltsen s ezzel palástolja saját vereségeit. (MTl.) Angol rémuralom Bagdadban Beirutból érkező jelentés szerint az angol katonák Irak fővárosában, Bagdadban valóságos rémuralmat te­remtettek. A városba való bevonu­lásuk után több mint 700 politikust letartóztattak s közülök igen sok embert kivégezitek. (MTI.) Az angolok elhagyják Gipruszt Newyorkból jelenti az Associated Press, hogy az angol kormány elren­delte Ciprusz szigetének kiürítését. Nagy sztrájk egy amerikai gyárban Az északmerikai hírszolgálati ügy­nökség jelentése szerint Cleveland ailuminiumgyár álban 4500 munkás bérkövetelés miatt abbahagyta a munkát. A gyártelep egyike a leg­fontosabb hadiüzemeknek. (MTI.) Roosevelt tengernagyi kineve­zésre kapott felhatalmazást Az Egyesült Államok képviselőhá­za vita nélkül elfogadta és a szená­tushoz terjesztette fel azt a javasla­tot jóváhagyás Végett, hogy Roose­velt altengernagyokat neveztetlhelt ki saját hatásköréiben. Roosevelt ismét 125 millió dollár póthitel megszava­zását kérte a szenátustól. (MTI.) A vashingtoni angol nagykövet külön megbízatást hozott A washingtoni külügyminisztérium egyik tisztviselőjének közlése sze­rint az USA londoni nagykövete tegnap Washingtonba érkezett. — Nyomban megérkezése után tárgya­lásokat folytatott Roosevelttel és Hull külügyminiszterrel. Beawatott helyen úgy tudják, hogy a nagykö­vet külön megbízatást hozott. (MTI.) Svédország tengeri vesztesége Az Aftonbladed jelentése szerint Svédország a háborús cselekmények következtében eddig 103 hajót vesz­téit 397.000 tonna tartalomima!. A' halottak száma 765. (MTI.) Berlini jelentés szerint a német hadvezetőség Krétát hatalmas ten­geri és légi támaszponttá építi ki. A sziget megerősítési nnmkálaitiaj máris megindultak. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom