Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 74-98. szám)

1941-04-26 / 95. szám

10. oldal „ NYIKVIDÉK _ SZABoáüsi HÍRLAP (Trianon 21.) 1941 éprilie hó 25. Házhelyek eladók négyszögölenként 7'5o — ll'7o pengős áron a Rákóczi és Bethlen utcák végén. Családiházat, bérházat, földet villát és mindennemű ingatlant közvetít Arató ingatlanforgalmi iroda Nyíregyháza Széchenyi ut 1. Nyírvíz palota. — Telefon 601 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további Si4 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig « fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAZASOK Bútorozott szoba központi {ütéssel, für­dőszoba használattal május 1-ére kiadó. Széchenyi ut 1. 111. emelet 11. 2241-3 Különbejáratu s központifütéses udvari­szoba, fürdőszoba használattal azonnal is kiadó. Nyirvizpalota 1. emelet 2. sz. alatt — Ugyanott egy nyugdíjas vagy hasonló megbízható, tisztaságszeretó nő, kislakás takarításáért központi fütésü bútorozott szobát kaphat. 2175-2 Egy szobás, előszobás, fürdőszobás gar­zon lakás kiadó junius 1-ére és egy üz­lethelyiség a város központjában kiadó. HAUBERGER IRODA Nagykorona épület. Telefon 845. 2240-2 Selyem utca 30. szám alatt efy külön­bejáratu üresen álló utcai szoba irodának azonnal kiadó, 2244 Kiadó háromszoba fürdő és mellék­helyiségekből álló lakás. Luther utca 25. Üres utcai szoba központi fűtéssel és külön mosdófülkével május l-re kiadí>. — Rákóczi utca 32. Háromszobás fürdőszobás lakás augusz­tus l-re kiadó. Szent István ti. 2. 2217-2 Egy, két utcai elegánsan bútorozott szoba különbejárattal kiadó. Szarvas u. 42 Egy utcai háromszobás lakás mellék­helyiségekkel kiadó. Selyem utca 53. Különbejáratu utcai bútorozott szoba kiadó. Érdeklődni Kölcsey utca 31. Karolyi tér 17. számú ház kiadó vagy eladó. 2252 Különbejáratu csíno3au bútorozott szoba vízvezetékkel május l-re kiadó. Nyírfa tér 13. szám. Fgy különbejáratu bútorozott szoba ki­adó. Bocskai utéa 26. Két egymásba nyiló bútorozott szoba 1 2 személy részére kiadó. Deák Ferenc utca 40. Madách utca 23. szám alatt egy külön­bejáratu bútorozott szoba május elsejétől Különbejáratu .bútorozott utcai szoba ki­adó. Értekezni Kiss Ernó utca 21. Különbejáratu butorott szoba fürdőszoba használattal kiadó. Bocskai utca 17. 1 fizle helyiség, 2 szobás lakosztály ki­adó, 1 festet háló eladó. Debrebeni u. 43 Sóstói ut 44. számú villában kitűnő fek­vésű bútorozott szoba kiadó. Különbejáratu bútorozott szoba urnák kiadó. Bocskai utca 50. Egy különbejáratu szépen bútorozott szoba május 1 -tői kiadó. Kossuth utca 52 Egy különbejáratu utcai szoba butor­nélkül tisztviselőnőnek, vagy tisztviselőnek kiadó. Közép utca 2. Törvényszék közelében utcai kettő kü­lönbejáratu szoba kiadó. Cim a kiadó­hivatalban. 2326 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Minden házimunkában jártas, főzéshez is érté rendes és tisztességes mindenes alkalmazottat, bentlakót keresek május 1­re. Rózsa utca 4. 2247-2 Főznitudó mindenest jó bizonyítvánnyal május l-re felveszek. Szent István u, 25. 2190-3 Kőnyvelésaen jártas gyors és gepiró­kisasszonyt felvesz állandó alkalmazásra BAszler Béla Vay Adám utca 5«. 2J32-2 Női ruha varráshoz segéd és tanuló­leányok azonnal felvétetnek. Hoffmann Bocskai utca 7. 2185-2 Jó házból való keresztény tanaleány azonnal felvétetik Divatterem. Árpád iltca 15, szám. 2249 A sóstói kádfürdőbe egy leányt és egy fiatalembert felveszek. Cim Tündér, Egy­ház utca 14. 2258 Keresek elsejére mindenes főzőnőt jó bizonyítványokkal. Károlyi tér 14. Jobb családból való árvaleány, aki a háztartás vezetésében segédkezne mint családtag, otthont találhat tisztviselőcsa­ládnál. Cim a kiadóban. 2254 Jobb házból való megbízható leány be­járónak ajánlkozik. Cim Szabadka utca 19 Gyermekszerető mindenest keresek. — Luther utca 21. balra, Kefélnitfldó bejárónőt a reggeli órákra keresek 1 re. Dr. Holénví. Törvényszék, elnöki lakás. Hetes fiút vagy háziszolgát felveszek. Károlyi tér 5. Bentlakó főzőnőt azonnalra vagy else­jére felveszek. Cim a kiadóban. 2294 Fiatal jo' b lány bejárónak 1 re felvéte­tik. Vay Ádám utca 31. Főznitudó, hosszú bizonyítvánnyal ren­delkező mindenest felveszek május l ére. Luther utca 3. földszint. Kéttagú családhoz főzómindenest kere­sek május 1 re. Hórthy Miklós tér 8. Jobb leányt mindenes bejárónak felte­szek. Bethlen utca 2. 1. emelet 3. ajtó. Egy hölgyfodrásznő vagy segéd felvéte­tik. Vécsei ut 14. Egy kocsis felvétetik. Luther utca 3. Ügyes, gépen varrni tudó leány felvé­tetik. — Herczeg .bőröndösnél postával szemben. Főzéshez is értó mindenest vagy bejá­rónőt keresek. Sóstói ut 33. önállóan főző gyakorlott tiszta jó csa­ládból való szakácsnőt alkalmaznék sza­kácsnőnek. Tűzoltó utca P, Főzéshez értő mindenest május elsejére felveszünk. Ugyanott biciklizni tudó kifutó felvétetik. Bocskai utca 6 KÜLÖNFÉLÉK Eladó ház Állomás felé, jó helyen, négy szoba, für­dőszoba és 2 szoba minden mellékhelyi­séggel. Adómentes még husz évig.; Dr. Tóth László Ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrínyi tlloaa utca 4. Telefon 6—15 2248-3 Gyümölcs és akácrirágra méhcsaládokat vállal a báró Molnár uradalom. Telefon 247. szám, ' 2172-2 Fekete fedeles kocsi eladó. Jósa András utca 14. 22J8-3 Tengerit vennék 50 holdon alulitól, vá­sáriisi engedélyem van. özv. dr. Nánássyné Nyirpazony. 2237-2 Dohánypajtát veszek. Ajánlatokat méret anyag, ár, építés évének megjelölésével özv. dr. Nánássy Imréné Nyirpazony. i236 2 Szép utcai szoba konyhás lakásomat megosztanám egyedül álló tisztviselőnővel Címeket a kiadóba kérem leadni. 2246 Félighasznált könnyű stráfkocsi eladó. Debreceni utca 5. Eladó egy asztali tűzhely, jégszekrény, konyhaszekrény és asztalok. Tompa Mihály utca 26. 2243 Sürgősen eladó ebédlő 12 darab bőrszékkel, kihúzható ásztal, külön 12 személyes asztal. Villany­telep, főgépésznél. Négy középiskolát {végzett őskeresztény úrilány bármilyen irodai vagy üzleti teen­dőket vállal. Címeket a kiadóba kérem. KÉPESÍTETT gazdatiszt hosszú gyakor­lattal mielőbbi belépésre állást keres ugy külső, mint belső Jtenndőkben, az állatte­nyésztés és növénytermelés összes ágai­ban, gyümölcsfa és szőlókezelésben, iro­daimunkálatban teljes szakértejemmel birok, mint józan életű szerényigényü. kö­zépkorú, keresztény, kiscsaládu strapabíró egyén vagyok, nagyobb gazdaság vezeté­tését is önállóan vállalom, próbardőre is elmegyek. Vo t állásomat Ja birtok örökö­södése és bérbeadása végett hagytam el. A szíves pártfogásomat , Megbízható" je­ligére a lap kiadóhivatalához kérem címezni 2286 FIGYELEM Költözködés, vágy lakásfelosztás esetén a feleslegessé vált bútorait a légjobban értékesitheií bizományi lerakatomban. — Átveszek anlik tnodern, vagv középkorú bútorokat, e?etleg egész lakberendezést, zongorát, pianinót, porcellánokat. keleti vagy gépi szőnyegeket, dísztárgyakat, stb esetleg készpénzért megveszem. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám u. 5 Telefon 888 j TASKAGRAMOFON tangóharmóniká alig használt olcsón eladó Hegedühurok, alkatrészek raktára. Hang­szerüzlet, Bethlen utca 3 Okleveles gyógypatkoló és kocsi kovács mester jó bizonyítványokkal azonnalra állást keres, aki már elömunkás is volt. Uj gépeket készít és javít Hosszú ideig gazdaságban is dolgozott. Csakis kovács munkát végez, jármüveket nem kezel. — Cim M. G, Keskeny utca 19. Nyíregyháza Gépész hosszú gyakorlattal állást keres cséplőgép javítást vállal. Kert utca 37. Alkalmi vételek Komplett hálószobák, kredenc, asztalok, székek, íróasztal, nagy tükör, csillárok, rádió asztalok, festmények, hintaszék, por­cellánok. magyar perzsa összekötő sző­nyeg, stb. |olcsó árak. — Erdélyi János bizományi lerakata, Vay Ádám utca 5. sz. Telefon 888. ANTIK BÚTOROK Garnitúrák, könyvszekrény, ruhaszek­rény, íróasztalok, vitrin, komót, schimzetek pohárkredenc, hármasszekrény, fotőlyök, régi festmények, csillárok, porcellánok, dísztárgyak, olcsó árak. — Erdélyi János bizományi lerakat Vay Adám utca 5. sz. Telefon 888. ZONGORA Zongora, pianinó, gramofon vagy egyéb hangszereket a legmagasabb napi árban megveszem. Erdélyi János bizományi lera­kat, Vay Ádám utca 5. Telefon 888. Jó karban Jlévő kerékpár olcsón eladó. Érdeklődni a vármegyei kapusnál. Szerszámfa hordódongának, törzsköny­vezett angóra nyul eladó. Szarvas utca 68 6 méteres cégtábla és egy 2 személyes borbélyberendezés eladó. Kereszt utca I. Rövid kereszthuros, jó karban lévő zon­gorát keresek megvételre. Cimet a kiadóba kérem leadni. 2266 FACS1LLÁROK rendkívül szép, nagy választékban kaphatók ugyanott rádió és írógép sztalkák, jour, és bár tolókoc>ik, renendkivül olcsó arak. — Erdélyi János búományi lerakat, Vay Adám utca 5. Telefon 888, Bárkit megtanitokf angóra fonalat fonni 12 pengőért Cim a kiadóban. 2168 Alig hasznait féderes taliga ekhóval és egy könnyű homokfutó kocsi ;és egyes lószerszám eladó. Kereszt utca 12. Érettségizett ovónó gyermek mellé el­helyezkedést keres. Cim a kiadóhivatalban 2265-3 Oszölő utca 63 számú ház szőlővel el­adó. Érdeklődni Holló utca 52. Kivételezett fiatalember jelts kereske­delmi érettségivel bármilyen állást betöl­tene. Cim a kiadóban. 2256 . Üvegfal, ebédlőszekrény, stb. eladó. — Érdeklődni Sarkantyú utca 32 alatt lehet. Eladásra átveszek kombinált szobát, hálót, ebédlöt, szalon­garnitúrát, irodji berendezést, színyeget, keleti, gépi, zongorát egyes bútordarabo­kat esetleg készpénzért. - Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrínyi Ilona utca 9. udvar. Alig hasznait csertsnye hálé, ebédlő 13 darab 3 5x4 5 argamán szőnyeg, Íróasztal, asztal. székek, háromajtós szekrény, ruha szekrény, agy, kártyaasztal, fotel. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrínyi Ilona u. 9. udvar ANTIK BÚTOROK Intarziás könyvszekrény, szekreter, vitrin, komót, asztalok, bronzszobrok, márkás festmények, porcellánok, álló tükör. — Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrínyi Ilona utca 9. udvar. Eladó egy öltöny és egy ragián, kettő darab gyermek kocsi. Zrínyi Ilona utca 3 Egy vagy két ló után való stráfszekér eladó. Debreceni utca J. ; Eladó 8 darab 7 m. gerenda 5x6 vastag Holló utca 24. Egy kis rádió, rnosdószekrény és egyéb háztartási dolgok eladók. Szent István u. 8. bent az udvarban. Perfekt szakácsnő jó bizonyítványokkal állást kerea. Cim a kiadóban. 2300 Otthonra vagy házhoz menni .mosást vasalást vállalok. Ószőlő ut Ifi. Kisebb szőlőt vagy termő gyümölcsöst megvételre keresek. Epreskert utca 28. Eladó adómentes bérház a város belte­rületén, 5 szoba, 4, szoba, 3 szobás kom­fortos : lakással, fürdőszobákkal, 5000 P béljövedelemmel 60.000 pengőért. Meg­bízott Molnár ingatlaniroda Kálvin tér 14. Telefon 829. - MONT-BLAJfC ttltttoU, áflaodó ér­ték, nagy válaavtékbaa Jéfca g-phlili IZLtSKJS iijr a uitttr éuyt, a«y*Mrttf s müvéarit pontosan éa oicaór? O r o • i Károly nyceodwltoem* káaait. Nyiragyfaáa, B«rcaányi­otaa 3. — Tataion Mám: 87X — A Fifld Baebéérképe, új kiadás, 30 fifiárfe* kapható Jóbánál. Betfa A e—rkrwfarfié Meiőa: Jóba Etek A ktadfaért Sefte&fe: A Saaboieal Hár kp lapkiadó batttí ftfaaaafe Kovás* B. 4a Tárari kiadótetajdonm. Kerékpárok és azok alkatrészei Mátra és Csepel motorok és alkatrészei legolcsóbban beszerezhetők Rubóczkv műszaki üzletében NYIRVIZPALOTA. — Motorjavitás. Motorszerelés. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom