Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 74-98. szám)

1941-04-24 / 93. szám

otód SZABOLCSI HÍRLAP (Trianon 21.) 1941 április hó 24. Kassára és Budapestre közvetlen csatlakozása van a külön sin­antóbusznak Értesítjük a f. utazóköaönaéget, hogy e hó 21-étől kezdve — további intézkedésiig — kísérletképpen külön gyors srina utóbusz-járatokat indítunk Nydrregylháza—Sárospatak között. Nyíregyháza Bessenyed^érr51 in­dul 4 óra 21 perckor és érkeeik Sá­rospatak Máv.-ra 5 óra 44 perckor. Itt csatilakozik a Budapestre menő 404. számú gyorsvonathoz. Sárospatak Máv.-ról visszaindul s Budapestről érkező 407. sz. gyorsvo­nat beérkezése után., 18 óra 59 perc­kor — szükség esetén ezt be is vár­ja és érkezik Nyiregyháza—Besse­nyei-térre 20 óra 24 perckor. Ezen külön gyorssrinautobuszon a gyorsmotor II. osztályú monetdíjar kait kell fizetni Kedvezményes me­netdíjak és szabadjegyek ezen két' külön gyors&inautobuszon ruem érvé­nyesek. Ugyanezen külön gyorssinautü­busztól a Sárospatak Máv.-ról 6.10 és 6_53-kor Sátoraljaújhelyire induló kisvasúti motoros járatoktól csatla­kozási lehetőség '.van Kassa felé a Mavart-autobuszihoz, amely indul Sátoraljaújhelyről 8.00-kor és árke­aik Kassára 9.30-kor. ÍZLÉSES nyomtatványt, egyszerű! s művészit pontosan és olceóx» Orosz Károly nyomdaüzeme készít. Nyiregyháza, Bercsényi­utca 3. — Telefon szám: 577 és ERIKA Írógépek körzetképviselete : Jóba papiriiziete Nyiregyháza, Bethlen utca 1. szám. Húsz gyorsjáratú torpedót köld Amerika Angliának •Kinox angol' tenger ész etügyi mn­niszter bejelentette, ihogy a kor­mány elhatározta, hogy 28 gyors járatú torpedója közül ihuszat át­enged Angliának. A torpedók nyoim ban útrakelnek, hogy megkezdjék ismeretlen feladataik teljesítését. SPORT Kassa Törekvés - NyTVE bajnoki mérkőzés a Nytve pályán Vasárnap 27-én délután féj 5 óra kezdettel a Kassai Törekvés csapatát látja vendégül a Nytve. A vendég­csapat nem ismeretlen a sportközön­ség előtt. Jó játékerőt képvisel és tekintélyes helyet foglal eí a bajnoki táblázaton is. A Nytve is valószínű leg erősebb összeállításban fog tudni kiállani, ha a jelenleg távollévő já­tékosai addigra sorompóba állhat­nak. Mindenesetre erős küzdelem lesz, mert a Nytvének minden baj­noki pontra szüksége van, hegy a bajnokságot megnyerhesse. Valószí­nűleg Mester, valamint az eddig sé­rült Juhász játékára is lehet számí­tani, ami erősen megjavítaná a csa­társort, mert az elmúlt héten Ungvá­ron is a csatársor gyengesége miatt szenvedett vereséget. A mérkőzés előtt délután fél 3 órai kezdettel a Bujtos csapata ját­szik a Nytve ifj, csapatával bajnoki mérkőzést. Nyfregyfaim m. Táros polg ár me s teri hivatalától. K. 6697—1941. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város elöljá­rósága [közhirré teszi, hogy a csá­szárszállási nagytanya fahidi dűlő­jébeni 18, illetve 10 magyar holdas, kistanya VIII, dülőjébeni 54 magyar holdas, eletóbeii 10 magyar ho'das, bujtosi 5 magyar holdas, a dohány­beváltó melletti 8 magyar holdas földterületek, valamint a szarvas­szigeti és bujtosi kerülőházak ós a hozzájuk tartozó területek szeptem­ber végével felszabadulnak, A város a felszabaduló épületek és terűleteknek október elejétől tör­ténő ujabb bérbeadására szóbeli nyivános árverést hirdet A verseny­tárgyalást a város gazdasági hivata Iában május 7. napján, szerdán dél­előtt 10 óiakor tartjuk meg. A bér­leti és árverési feltételeket a város pénzügyi osztályában lehet megtudni. Nyiregyháza, 1941. ápriiis 22. > Szohor Pál sk., polgármester — Zsebatlasz 50 fillérért ismét kapható Jóbánál. Mindennemű vasáruk Wirtschafter Ármin vaskereskedésében Nyíregyháza, Vay Ádám utca 3. — Telefonszám : 90. —= Kerékpárok nagy választékban, ==— eladók négyszögölenként 7"5o — ll'7o pengős áron a Rákóczi és Bethlen utcák végén. Családiházat, bérházat, földet villát és mindennemű ingatlant közvetít Arató ingatlanforgalmi irnda Nyíregyháza Széchenyi ut 1. Nyírvíz palota. — Telefon 601 Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala K. 11568-1941. Hirdetmény Közhírré teszem, hogy a m. kir. minisztériumnak az erő takarmányok forgalmának korlátozása tárgyában kiadott 8.650—1940. M. E. számú rendeletét a m. kir. Közellátási Mi­niszter Ur 14.700-1941. K. M sz. rendeletével módosította. Az erőtakarmánykészletekben be­következett változásokra irányu.ó bejelentést egy példányban a m. kir. Közélelmezési Hivatalhoz (Bu­dapest) és egy példányban a Ma­gyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez (Budapest) írásban ajánlott levélbea kell megtenni. A bejelentésre kötelezetteket a a rendelethez mellékelt mintának megfelelő űrlappal a M3gyar Mező. gazdák Szövetkezete látja, de be­szerezhetik azt a városi közellátási hivatalában (Vay Ádám utca 15. sz. alatt) is. Nyiregyháza, 1941. április hó 21, Seoikor Pál sk., polgármester K. 8366-1941 Hirdetmény A m. kir. földmivelésügyi minisz­ter 100.000—1932 rendelete alap­ján a tavaszt haszonállat vizsgálat (ló, szamár, öszvér) a város belte­rületén május hó 1-én lesz megtartva a Buza- téren. 8 órakor az I. és II. kerfiletből 10 órakor a III. és IV. kerületből vezetendők elő az állatok. Az állattulajdonosok a fent jelzett helyen és időben egész lóállomá­nyukat (szamár, öszvér) kötelesek előállítani, mert az, ki az állatait szemlére elő nem vezeti, kihágást követ el és költségére a bizottság újra ki fog szállani. Nyiregyháza, 1941. április hó 18. Dr. SckOtz Ferenc sk. m. kir. fóállatorvos. Szobor Pál sk. polgármester. K. 3035—1941. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város előljá rósága közhirré teszi, hogy a pazo­nyi, kemecsei és szentmihályi uti vámházakat szóbeli nyilvános árve rés utján a legtöbbet Ígérőknek el­adja. Az eladott épüléteket a vevő kö­teles azonnal elbontani és anyagát a város területéről elhordani. Az árverést a városháza épület tanácstermében április 26. napján szombaton délelőtt 10 órakor fogjuk megtartani. A versenytárgyalási fel­tételeket a város pénzügyi osztályá­ben lehet megtudni. Nyiregyháza, 1941. április hó 18. Pál Budapest II. ismét ad műsort A magyar rádió péntektől kezdve Budapest Il-ti ismét ad műsort. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és patkányirtószer kapható.— Kossuth utca 9. Telefon :742. sz. Apróhirdetések 10 izóig 80 fillér, minden további izá 8 fillér, állüst keresőknek 10 szóit 60 fillér, minden további szó 6 fillér, KIADÓ LAÉTASOK Egy szobás, előszobás, fürdőszobás gar­zon iakas kiadó junius i-ére és egy üz­lethelyiség a város központjában kiadó. HAUBERGER IRODA Nagykorona épület. Telefon 845. 2240-2 Bútorozott szoba központi fűtéssel, für­dőszoba használattal május 1-ére kiadö. Széchenyi ut 1. III. emelet II. 2241-3 Üres utcai szoba központi fűtéssel és külön mosdófülkével május 1 re kiadó — Cim a kiadóban n 2239 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Föznitudó micdeneslányt azonnal felve­ssek. Kossuth utca 58. KÜLÖNFÉLÉK Keresek megvételre egy gyermek állókát Pacsirta utca 15. Dohánypajtát veszek. Ajánlatokat méret anyag, ár, épités évének megjelölésével özv. dr. Nánássy Imréné Nyirpazony. 1236-2 Tengerit vennék 50 holdon alulitól, vá­sárlási engedélyem van. özv. dr. Nánássyné Nyirpazony. 2237-2 Töltőtoll állandó öröm. Jóbánál nagy választék. — Föld feltöltésre ingyen kapható főposta udvarán építke­zésnél. 2238 A soerkeartiéeárt fefcióa: Játja A kíadáeétrt teLetóe: A kp lapkiadó betát] a ée Tárari Hk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom