Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 74-98. szám)

1941-04-01 / 74. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1941. április 1. (Trianon 21.) IX. évfolyam 74 {2372.) «sám. Kedd YÍKB1DÉK Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkszámla: 47.139. Telefon: 77. •POLITIKAI NAPILAP* Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20% engedmény. Macsek nem lép be a jugoszláv kormányba Belgrádból jelenti a Stefani Iroda; Azokkal a külföldi 'hírekkel szem­ben, amelyek Macseknek >a kor­mányba való állítólagos belépéséről szólnak. Macsek környezetében ki­jelentették, hogy ezekből egy szó sem igaz. Macsek csatlakozás eseten mindenekelőtt a koronatanács ösz­szeihívását követelné, amelyben egy szerb, egy horvát és egy .szil'ovén tag lenne. Nem tekinti Macsek a király puccsszerű trónralépését som. Végül kijelentették az" is, hogy Macsek ebben a kormányban, melynek tag­jai sorában többen vannak olyanok, akik őt gyilkossággal vádolták meg és letartóztatták, semmiképpen sem •hajtandó résztvenná. (MT1.J Politikusok tárgyalása Macsekkal A horvát fővárosba nagy számban érkeztek képviselők és szenátorok, hogy Macsekikel behatóan tárgyal­janak. Kassutács, a horvát parasztpárt helyettes vezetője, aki Macsek meg­bízásából hivatalos tényezőkkel tár­gyalt, Belgrádból visszatért Zágráb­ba. Küldetésének eredményéről ma délelőtt számolt be. Belgrádból jelentik: Cvetkoivics miniszterelnököt és a többi rendel­kezési állományba helyezett minisz­tert véglegesen nyugdíjazták. Ma életbeléptették az új jugoszláv költ­ségbetést, amely az év Végéig 11 mil­lió 115.000 dinárt irányoz elő. (MTI.) Kudricsot és Zicbyfalvát felgyúj­tották a szerbek Jugoszláviából újabb menekültek érkeztek román területre, azonban a jugoszlávok is résen vannak, hogy a meneküléseket megakadályozzák. — így történt, hogy tegnap már csak 50 embernetk sikerült átszöknie a határon. A menekültek szörnyűsé­gekről számolnak be, amelyeket a németekkel szemben követnek el. Temesvár mellett baraktáibort épí­tettek a menekültek elhelyezésére". A határról ma reggel jól lehetett lát­ói, hogy Kudrics és Zichyfalva né­met községek lángokban állanak. A két községet a szeribek gyújtották fel. A szertbek két román olajszállító vonatot, amelyet Olaszországba irá­nyítottak, Viinkövcémél feltartóztat­ták és az olajat lefoglalták. IA szerb flottillát Gradisoénél ké­szenlétbe (Helyezték. (MTI.) Holnapra egymillió szerb katona áll fegyverben Szófiából jelentik: A. bolgár-tjugo­szláv határtól visszavonták a jugo­szláv katonaságot, ellenben az egész határt aláaknázták. Kiderült, hogy a 9zerbek már már­cius 24-én, tdíát a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozást megelőző napon elrendelték a moz­gósítást. A jugoszláv csapatokat Nis irá­nyában vonták össze. A jugoszilávok holnapra befejezik a mozgósítást s akkor egymillió em­berük lesz fegyverben. (MTI.) Belgrádból menekülnek az emberek Az iskolákat bezárták — Folyik a mozgósítás Jugoszláviában Belgrádból jelentik: Az események következtében állandóan fokozódik az izgalom egész Jugoszláviában. A németek és olaszok elutazását fe­nyegető jelnek tekinti a lakosság s ennek következtében Ihanyat-hom­lok menekülnek Belgrádból az or­szág belső részei felé. A belgrádi rendőrséget utasították, hogy akadá­lyozza meg a tömeges elutazásokat. A helyzet megoldása a horvát­szerb viszony tisztázódásától függ. A kormány tévesen ítélte meg a helyzetet, mert Macsek ima sem megy Belgrádiba. A horvátok nem­csuipán az 1939. augusztus 2ó-ikd szerb-horvát megegyezés elfogadá­sálhoz ragaszkodnak, hanem külpoli­tikai követeiléseket is támasztanak. Az angol propaganda hatása alatt Belgrádban nagy nyugtalanság ész­lelhető. Az iskolákat bezárták. A szerb országrészekben levő bi­rodalmi németek utolsó csoportja >is elhagyta Jugoszláivia területét. Az olasz állampolgárok eltávolítása is gyorsított ütemben folyik. Hivatalos jelentés szerint az el­mük éjszaka újaibb korosztályokat hívtak be Jugoszláviában. Figyelem­reméltó azonban az> a tény, hogy a magyarokat és a horvátokat csak munkaszázadokhoz osztották be. Zágrábi jelentés szerint nem felel meg a valóságnak az a londoni rádió által terjesztett hír, hogy Macsek belépett -volna a jugoszláv kormány­ba. Zágrábban élesen szembefordult a hangulat a túlzó sovinisztákkal, akik az országot veszélybe akarják dönteni kalandos politikájukkal. — Zágrábban megállapítják, hogy az új kormány Vagy nem ura a helyzet­nek, vagy a jóakarat hiányzik belőle, amikor nem akadályozza meg a ten­gelyhatalmak ellen irányuló tünteté­seket. Azt ás megálilaipítják Zágrábban, hogy a szerb csendőrség a horváti­országi tüntetések során, amelyek) a belgrádi uszítók ellen irányultak, nyomban fegyverüket használták. A horvát nép békés együttműködésre törekszik a szerbekkel, de ha lehe­tetlenné válik az együttműködés, aziért a szerb soviniszták lesznek a felelősek. (MTI.) Jugoszláv cáfolat a kisebbségek üldözéséről Az Ajvala jugoszláv hírszolgálati iroda megcáfolta azokat a külföldi híreszteléseket, hogy Jugoszlávia bántalmazza és üldözi a kisebbsége­ket. (MTI.) Eden Belgrádba is ellátogat ? Belgrád politikai és diplomáciai köreiben meg nem erősítették, de nem .is cáfolják, hogy Eden a .vezér­kar főnökével Belgrádba készül lá­togatóba, — jelenti a Német Táv­irati Iroda. (MTI.) Eden célja: olajat önteni a tűzre Rómában nagy ifigyeimet fordíta­nak Eden és az angol vezérkari fő­nök athéni látogatása felé. Általában megállapítják, hogy Eden útjának oélja, hogy olajait öntsön a tűzre. Megbízható helyről szerzett értesü­léseik szerint Eden'nek már vissza kellett volna térnie, de Churchill utasította, hogy hosszabbítsa meg tartózkodását. (MTI.) Fegyveresen őrzik a jugoszláviai német katonaköteleseket Jugoszláviában nem szűnő, sőt egyre fokozódó mértékben folyik a németek üldözése. Németország egyelőre nem tesz semimi lépést sem. Ideje van arra, hogy az ügyet elin­tézze. De most már Jugoszlávián a sor, hogy tettekkel mutassa meg bé­kés szándékát. A jugoszláviai német fcatonaköte­lesaket összefogdossák és erdőbe vi­szik, aJhol fegyveres őrséggel .veszik körül őket. (MTI.) Erélyes szovjet icáfolat Moszkvából jelentik: A Pravda erélyesíhangü cikkben cáfolja maeg azt a külföldön terjesztett hírit!, mintha a szovjetkormány üdvözölte volna az új jugoszláv kormányt. A lap megállapítja, hogy nem kény­szerből!, Ihanem megszokásból hazud­tak azok, akik ezt a hírt terjesztet­ték. Semmiféle üdvözlő táviratot a szovjetkormány nem intézett a jugo­szláv kortmányihoz. (MTI.) Roosevelt személyes rendelkezése volt a bajok lefoglalása Washingtonban a német és olasz nagykövet tiltakozást jelentettek be az Amerika által történt olasz, né­met és dán hajók lefoglalása és a tengerészek internálása miatt. A kö­vetek haladéktalan tájékoztatást kérnek és tiltakoztak a fogházakban elhelyezett olasz tengerészek méltat­lan. elhelyezése miatt. Roosevelt a haj ólefogíail ásókkal kapcsolatosan kijelentette, hogy az az ő személyes rendelkezése alapján történt. (MTI.) Még nem tudni, hogv határoz Németország a hajólefoglalások miatt Az olasz sajtó élénken tiltakozik az Egyesült Államok ismeretes olasz, német és dán hajólefoglalá'saii ellen. Német hivatalos körök sze­rint az ügy még alapos tanulmányo­zásra szorul, mert lehetséges, hogy ennek a lépésnek még nagyobb kö­vetkezményei lesznek. Még nem le­het tudni, hogy nem-e tekinítik a hajőlefoglalásokat tényleges hadvi­selői lépésnek. Hull úgy nyilatkozott, hogy a ha­jók lefoglalása csupán védelmi in­tézkedés volt. (MTI.) Mafsuoka szózatot intézett az olasz népbez A Popolo di Roma Matsuoka ünr nepélyes római útjával kapcsolato­san a következőket írja: Az olasz fővárosiba érkező japán külügymi­niszter egy élet-íhalálharcát élő nem­zet arculatát figyelheti, amely meg­győzheti arról, hogy ez a nép meg­ingathatatlanul hisz és bízik — a pil­lanatnyi csapások ellenére is — biz­tos győzelmében. 'Matsuoka megérkezése utáo szó­zatot intézett az olasz néphez, mely­ben a két állaim szívélyes kapcsola­tát hangoztatta Hivatalos helyen kijelentették, hogy az államférfiak találkozásáról hivatalos közleményt .várná szükség­telen, mert az a legteljesebb együtt­működés és barátság szellemében folyik. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom