Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-22 / 67. szám

134. oldal »R38«f. INA—»>»,Mi»I SM^.^JMMHK »ItI (Trianon 21.) 1941 március 26. Ejcpress hirdetések Mindenféle kárpitos munkát a legolcsóbban készítek helyben és vidéken. Vaskó András Nyíregyháza Vay Ádám utca 7. Hordós savanyukáposzta vizes ugorka, faszén, kis és nagy­tételekben kapható KISS KÁLMÁN föszerüzletében, Rákóczi utca 50. Telefon 4 51. Apróhirdetések KIADÓ LAKASOK Május l-re Had' 1' Madách utca 10. sz. kertes ház, 5 szoba, hall, fürdőszoba, saját vízvezeték. — Értekezni lehet Deák Ferenc utca 14. Kamarai Kirendeltségnél. 1119-5 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó, Nyirfa utca I, Háromszobás lakás május 1-ére kiadó. Érdeklődéa a Divatcsarnokban. Két szoba fürdőszobával központban május 1 re kiadó. Vay Ádám utca 5. sz, ügyvédi iroda 2 2 egymásba nviló utcai szoba bútorozva vagy butorozatianul 1—2 garzon urnák kiadó. Deák Ferenc utca 21 1623 Egy szoba, konyha, speizből álló lakás kiadó. Rákóczi utca 34 Utcai 2 szcba, konyha, speiz május 1­re kiadé. Kert utca 37. Különbejáratu csinosan bútorozott szoba azonnalra kiadó. Sip utca 14 sz. alatt. BBTOLTENDO ÁLLÁSOK Előkelő biztosító intézet keres helyben és a megye egész területén fix és költségtérítés mellett keresz­tény üzletszerző tisztviselőkét. Vé­lasziavelek referenciák megjelölésé­vel a kiadóhivatalba kéretnek. 1464-8 Bentlakó mindenei főzönít és egy be­járó takarítónőt a délelőtti órákra felve­szek. Cim a kiadóban. 1599 2 Biztosító iotézet ^keres bank érdekelt­séghez, jó referenciákkal rendelkező ős­keresztény szervcő üzletszerzőt. Cim a kiadóban. 1581 Bejárónő felvétetik azonnalra — Szent István ntca 2. I. emelet. Csengetni kell. Főznitudó megbízható mindenes leányt, vagy asszonyt keresek 1 ére, vagy azon nalra. — Cim Tornay füszerüzlet, Zrinyi Ilona utca 9. Parketthez értő l riosónót keresek nagy­mosáshoz, nagytakarításhoz. Cim Tornay füszerüziet, Zrinyi Ilona utca 9 Jól számoló pénztáros kisasszonyt fel­veszek azonnalra Cim a kiadóban. 1627 Gyakornoknak Ji8 év körüli izr. fiatal embert felveszek. Ajánlat „Megbízható" jeligére a kiadóba 1620 Egy szobaleány felvetetik. Luther u. 3. Dr. Babicz Jó menetelu üzlethez csendes társat keresek 3000 pengővel. Cim a kiadóban. B1619 Pénzbeszedőt keres III. temetkezési egyesület, jelentkezni lehet Hosszú De­meter, Sólyom utca 19. Jól főző mindenes szakácsnőt ápTilis l-re felveszek. — Jelentkezes Wirtschafler vasüzlet . Azonnalra keresek főznitudó mindenest Szarvas utca 30 . Megbízható fiatal mindenes bejárónőt felveszek. Katona utca 3 . Bejárónőt azonnalra felveszek. Luther­ház B II. 1 . Bejáió takarítónőt keresek április 1-ére. Vay Adam utca 56. Megbízható ügyes mindeneslány felvé­tetik. Eötvös utca 3 . Fiatal bejáró vagy bentlakó leányt jó bizonyítvánnyal felveszek 1 re vagy 15 re. Jelentnezni lehet vasárnap egész nap. — Luther ház B 11. 3 FOGTECNIKUS tanulónak felve.zek 4 középiskolát végzett fiút Strausz labora­tórium Szent István utca 2 3 Mindeves bejárónőt keresek azonnalra. Toldi utca 15.S Parketthez érlő ügyes mindenest kere­sek elsejére, Lehel utca 19 . Kettős könyvelésben jártas gyor,i- és gépírni tudó könyvelőt felveszünk. Batta Testvérek Vay Ádám utca 2 . Lakást, fizetést adok férjes asszonynak, ki háztartásomba segédkezik. Kossutn u. 45 szám . Egy }ó családból való gyermek leányt azonnal felveszek. Kállai utca 23 . Jó családből váló titzta szakácsnőt és finom szobalányt keresek április 1-ére. — Érdeklődni Tűzoltó utca 17 . Bejárónőt takarításra azonnali belépéssé' keresek. — Szilágyi fogtechnikus, Zrinyi Ilona utca 4 . Debrecenbe keresek április l-re, vagy 15 re főzéshez értő feltétlen tisztességes fia'al mindenest. Dessewfi y tér 17. Főző mindenes parketthez értő hosszabb bizonyítványokkal felvétetik. Deák Ferenc utca 7. KÜLÖNFÉLÉ K Háló, konyhabútor, háztartási cikkek el­költözés miatt sürgősen eladók. Bessenyei tér 3 . 1568 4 Kétszárnyas üzletajtó redőnnyel egvütt eladó. Géza u'ca 7 . 1598-2 Bútorok és konyhacikkek eladók vasár­nap délelőtt 9 órától délután 5 óráig Hon­véd utca 50. szám alatt 1589-2 Egy jó karban lévó középnagyságú zon­gora eladó Géza utca 1 0 1592 2 'Kirakatok, irodák, rendelők, ma­gánlakások stb. ablakainak tisztítá­sát, valamint festés utáni kitakarítár sát jutányosán vállalom. — Szíves megrendelést kér REICH, Egyház­utca 18. szám. Ablakok gazdasági épületekre, cse éd­lakásra igeu jutányosán eladók 100x100, 75x100 és 45x100 méretekben. Szentmihályi ut 1 szám. 781 l0 Saját készítményü kapa és kasza nyél, szentesi és kerti talicskák, viszonteladók nak is. Selyem u 55 Besenyődi. 1441-4 MOTORKENÉKPAR jó karban lévő eladó Értekezni Demeter malomban Nagykálló. 1528 3 Bethlen u ca 47. szamu ház eladó. — Érdeklődni az udvarban. Forgalmas útvonalon jó menetelü fü­szerüzlet átadó. Cim a kiadóban. 1617 2 Gyümölcstermelés szakmunkákat napi díjért vagy átalányba vidéken vagy bárhol vallal Illés Ferenc kertész, Márdok.9 5 szobás adómentes ház eladó. Alsó­pázsit 161. Bőrgyár mellett. 2—3 szobás lakást keresek. Cimeket a kiadóba kérem. 1584 Egy fekete féderes hintó eladó. Cim a kiadóban 1573 Intelligens feltűnően szép árva urlleány férjhez menne Igazi úriemberhez. Levele­ket a kiadóba „Őskeresztény" jeligére 1579 Elutazás miatt finom bútorok eladók. Szent István u 2 1 em Csengetni kell. Angóra gyapjút veszek legmagasabb árban. Nyírfa utca 3 . Kertekbe ülietésre való 2—3 méter magas fenyőfák, választva, a helyszínen átvéve eladó. Nyirpazony, Liptay szőlőben Bezdek Lajosnál . Keresek megvételre jó karban lévó 4 üléses hajtókocsit (homokfutó) egy pár níkkelkülcsos lószerszámot és egy kocsis­szűrt. Ajánlatokat vitéz Peterdy főhadnagy Szent István utc 48 szám alá kérek. f. 1631-2 Hentesüzlet és műhelyberendezés eladó Rózsa utca 8 . Angóranyultenyésztéshez tőkés társat keresek. Megfelelő helyiségeim vannak a központban. Cim a kiadóban. i628 Családi házat, bérházat, földet, telket és minde nnemű f||gj|fj2||j£ közveti t Aratö m. kir. földmivelésügyi minisztérium által engedélyezett INGATLBNFQRGRLMI IRODÁJA Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyfrvlz-paleffc — Telefon 601 10 ho!d jó földet közel a városhoz bér­be vennék. Üzleti stelázsit megvételre ke­resek. Korba mantabeváltó iroda, Kótaji utca 3, Telefon 764 . Kombinált szoba és más bútor eladó. Szabolcs utca 19. Egy uj Singer varrógép eladó. Hi­mes utca 45 . Használt vályog és nád van eladó. Er utca 3 5 Eladó 6 drb masszív vaslemez ka­puszárny. Weinstock Józs'ef Bethlen utca 30 . Kertész, szakképzet nagyobb gyü mölcsösben elhelyezkedést keres. Eset­leg felesbe is. Manzer Jenő Nyiregy­háza Borbánya . Ószőllő u. 83. szám szőlő eladó. Értekezni Holló é 5 2 Tanulókat felvesz Bezzeghy Tibor drót- és sodronyáru Qzeme, fizetéssel vagy ellátással. Ószőlő utca 6. Két hold föld eladó Felsőpázsit. Ér­tekezni Kótaji utca 108 . Egy kitünó állapotbau lévő varrógép eladó Ujszölö u II . Húsvéti nagytakarítást, meszelést, va­salást, kisebb mosást . jutányosán vál­lalok Sólyom utca 1 . Cséplőgépgarnitura, k'sebb, üzem­képes jutányosán eladó. Cím a kiadó­ban . 1667 Eladó oldalas oldalnélküli (nyújtott) szekér Erdődi szálitónál . A Kiss Ernő utca 38. számú ház, amelyben egy 3 szoba és mellékhelyi­ségekből és két egy szoba és mellék­helyiségekből álló lakás van eladó Értekezni dr. Acs József ügyvédnél, Vay Ádám utca 5 Méhcsaládokat kaptárban vagy kasban, kukorica mor-solót és lajtot veszek. — Kossuth utca 22 . Gépészi vagy lakatos munkát vállalok hosszú gyakorlattal Kert utca 37 KÉSZPÉNZÉRI ÁTVESZEK használt keleti vagy gépi szőnyegeket minden méretben, bútorokat, esetleg teljes lakberendezést, zongorát, pianinót gramo­főnt, festményaket, porcellánokat, dísztár­gyakat. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám u. 5 Uránia mozival szemben iBujtos-utcán 4 szoba, fürdőszoba, konyha, házmesteri lakásból áldó la­kás eladó. Érdeklődni lehet dr. Bá­nyai Elemér Gálbor ügyvédi irodá­ban, Zrinyi Ilona-u. 2., I. 1604 OLAJFESTMÉNYEK, eredeti márkás olajfestmények, nagy választékban, esetleg havi részlet­fizetésre is, kaphatók. M. kir. keres­kedelmi és közlekedésügyi miniszter áltail engedélyezett elárusítóhely. Erdélyi János műkereskedő bizorná­nyi lerakata, Vay Adáim-utca 5. Forgalmas helyen jámenetelü fű­szerüzlet átadó. Cím a kiadóhilva­talban . 1653 Átadó kifőzés és élelmiszerüzlet, .vagy berendezése eladó. Cím a ki­a dóban . 1650 Város belterületén 2 holdas gyü­mölcsös bérbeadó. Értekezni lehet Hunyadiirutca 5. sz. alatt. A szerkesztésért felelő*: Jóba Elei A kiadásért fekiőe: A Szabolcsi Hfe lap lapkiadó betéti társaság. Koráo B. és Társai kiadótulajdonos. ALKALMI VÉTELEK háilöszolhák, kredenc, asztali, székek", Etajer, hintaszék, 2 karosszék, iro­dai' garnitúra, íróasztal, fegyvenáíl­vány, nagy tükör, rekamié stib. olcsó áron. Erdélyi János bizományi !era­kata, Vay Ádám-utca 5. Szakképzett szőlőkezelő, gyü ,mölcsifa- és iborkezelésben hosszú: gyakorlattal bír, személygépkocsi­vezetőd jogosítvánnyal is rendalke zik, bármikori belépésre állást keres. Cim a kiadób an. 1583 Mező-utca 19. számú ház olcsóm eladó. Május 1-én beköltözhető. 1633 Erkölcsös, rendes mindenesleéíiy jelentkezzék 4-éig Ér-u. 14. alatt.. 1611 Szanvas-utca 45—46. között eke­szett egy kulcscsomó, aki megitaM'ja, adja be Pásztor Ferencnek a 45. sz.. ^á. 1642 Hímeslkert, Rótaijáhút 31. sz. ház ela dó- 1640 Bizományba, eladásra átveszek: mindenlféle lakberendezési tárgyat, hálót, ebédlőt, irodai berendezésit, keleti, .gépi szőnyeget, zongorát,, porcellánokat, esetleg készpénzért legmagasabb áriban. Krámer Jenő bi­zományi lerakata, Zrinyi Ilona-irtca 9., udlvar . ANTIK BÜTOROK, szekreter, komód, vitrin, könyvszek­rény, állótükör, ruha szekrény, író­asztal, márkás festmények, kdeti összekötő szőnyeg, porcaUánok, dísz asztalok Krámer Jenő bizomámyi le­rakiatában, Zrinyi Llona-iutca 9., ud­variban. ALKALMI VÉTELEK. modern háló, ebédlő, ruhaszekrémy, ebédlőkredenc, háromajtós szekrény ebédlőasztal, írógépasztad, 3 és fél— 4 és fái argamásznszőnyeg. Krámer Jenő bizományi lerakatában, Zrinyi Ilonarutca 9., udvarban. Segédmotoros kerékpár, fúrógép, esztergapad, vaskocsd, tóő-menet­vág ó eladó. Nyirfa-u. 49 . 1637­Üriszolha bútor, bőrgarnitúráival eladó. Szarvas^utca 25 . 1635 Kórlház-utca 45. számú ház, 2 szo­ba, konyha, speiz, 315 négyszögöl, eladó . 1644 ALKALMI INGATLAN-VÉTEL Nyíregyháza területén, jó helyem, három és fél m. hold termő gyümöl­csös és szőlő, értékes, teljesen alá­pincézett, nagy épülettel, melyben 3 szolbás, 2 szobás és 1 szobás szép lakások vannak, mellékhelyiségek­kel és egy fűszerüzlet. Az udvaron istálló. Elköltözés miatt nagyon ked­vező vételár és feltétellel megvehető. Dr. Tóth László ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyháza, Zrinyi Ilona.­utca 4. Tel.: 6—15 . 1666—2 Szoba-konyhás lakást keresek áp­rilis 1-től. Szilágyi, Vay Ádám-utca. 16. szám . 1643 Tiszti csizmát, nyerget és lópok­rócot veszek. Vécsey-u. 41 . 1645 ÍEtladó 14 HP Ganz-motor, 800-as MV cséplő, 900-as Hofifherr cséplő, 1 drb Fordson traktor, 800-as elevá­tor, 1000-es eleivátor, autóalváz, gu­mikkal^ Renault autóalkatrészek, sárga tankos motorkerékpár. Lukács Kállósemjén. 1652 Nxonwtoti A wM*rkar"-nyomdában, Nyk«gyhácán, Bsrcséajlvtea S. SK. ¥<Uók Oiom Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom