Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-18 / 63. szám

.. NVöariuÉK lIAaomi H«U F i SOKOMI ÁSVÁNYVÍZ Szénsavas, üditő és gyomorbetegségeknél gyógyhatású ásványvíz. Kapható mindenütt! ( Trianon 21.) 1941 március 1 8. 'HHflRMBHHHMHOfl^HHUBHHBMM HH HWEEKL Vad szél cibálja az ágakat, amelyeken azon­ban minden berzenkedés ellenére rózsaszínű rügyecskék fakadtak a márciusi nap melegében. Rügypat­tanás készül és olyan erők bonta­koznak ki, amelyek tavaszt jelen­tenek, bármit is mond az acsar­kodó tél ittmaradt rossz és ádáz szélcsahosa. így válik újjá minden gátlással szemben is az egyéni élet, ha nagy fogadalmak lázában új utakra tér, így újul meg a közös­ség is, ha átízzik szívén a tavaszok ihletése. Olvassuk el az idei már­ciusi beszédeket, minden sorukban zengő muzsika hirdeti a tavaszt, a magyarságtudat tavaszát, a hazafi­ság reneszánszát. Már Klebelsberg Kunó gróf hirdette a neonacio­nalízmus igéit és lázas alkotásaiba bele is lehelte, mint a művész hal­hatatlan műveibe. És az új nem­zeti érzés telitve van szociális ön­tudattal, telítve van a szolgálat alázatos vállalásával, telítve van szent tavaszok illatával és mámo­rával. Első parancsa ennek az igé­zetes szép világnak az egység. Mi­lyen igaz, amit a szónok fiatal szí­ve felénk izent: Most vagy egyek leszünk vagy végleg darabokra hullunk. De mi élni akarunk és meg fogjuk egymás kezét, a ma­gyar a magyarét, minden magyar minden testvérét. Ezen az össze­fogáson kell fáradozni minden igaz magyarnak és azok ellen kell síkra szállania, akik meg akarják, meg szeretnék az egységet bontani. — Zúghatsz, szélvihar, fagyaszthatsz kedved szerint, egynek nem árt metsző hideged: a hitnek, szívünk ihletett hitének abban, hogy eljön a várt tavasz. Rém. kat. József. Göt. kat. Krizsánt. Prot. Jó­zsef. A nap kél 5 óra 52 perckor, nyugszik 17 óra 54 perckor. A hold kél 0 óra 10 perckor, lenyug­szik 9 óra 47 perckor. GYÓGYSZERT AS A*. Saombat estig a kövatkasS tJHj****­lárak tartanak «jjy«leti *soljí«i*t9ti JANCSÓ-REICHMANN (Luther-u, l.) és FEJÉR (Rákóczi-utca) Március hónapban a közgyógyszer­« ellátás, Tüdőbeteg-Szanatórium. Gyer­mekmenhely, Stefánia vényeire a gyógyszereket Jancsó-Reichmann (Lut­her u.) gyógyszertára szolgáltatja ki. A váróit <6«- él kádfirdó Byitva, — Igazgatói kinevezés. Szmrecsá­nyi Lajos érsek Labay József kótaji rom. kat. kántortanítót Kótajban el­töltött példás tanítói és iskolánkí­ivüli munkásságának elismeréséül igazgató-kántortanítójvá nevezte ki. — Luther-uzsonna. Az Ev. Nő­egylet e hó 19-én a köziponti elemi­ben Luther-uzsonnát rendez délután 5 órai kezdettel, melyre az asszony­testvéreket szereltettel várja. Az uzsonna után közösen vonulunk a böjti istentiszteletre. Minden ev. asszonytestvért szeretettel várunk. — Rendben van Nyíregyházán a kenyérellátás. Nyíregyházán elegen­dő liszt van a szükséges kenyér fel­dolgozásához. A pékek most is azt ai mennyiséget sütik, amelyet eddig. A kihordásiban munkaidőt kell azonban megtakarít anioik s ezért, ha a szokott helyen nem kap 'valaki kenyeret, forduljon a péküziethez. amelynek kenyerét fogyasztja. — Nyíregyháza közellátása egyébként is biztosít mfimden szükségletet a la­kosság részére. CSERKÉSZ FELSZERELÉST cserkészboltban vásároljunk Papp Dénesiiél LUTHER UTCA 6. szám. — A Temesvári Segélyező Egye­sület nyiregyháza főügynöksége közli, hogy tagjai sorába megkezdte váro­sunkban is a 60 és 85 év közötti ta­gok felvételét. Beírathatja bárki, idős hozzátartozóit orvosi vizsgálat nélkül és elhalálozás esetén 270. 540 vagy 800 pengő temetkezési segélyt kap kézhez csekély, havonként fize­tendő tagsági díj ellenében. Beiratá­sok naponta délelőtt 9—12 és dél­után 3—6 között a Temesvári Segé­lyező Egyesület nyíregyházi főügy­nökségénéi, Károlyi-tér 13. Huray­háziban. (1) — Az Újságírók Újságja. Be­nyovszky Pál szerkesztésében most jelent meg Debreceniben az Újság­írók Újságja. Az újság évenként egyszer jelenik meg és az újságírói munkaöntudatának, hivatás é r zésé­nek igen szép dokumentuma. Az idei szám U. 1. 53. gyászkeretes cím­mel írt vezércikkel kezdődik. Ebben a ímegható bensőségü cikkben Be nyovszky Pál Emlékezés öcsémre és leghűbb munkatársamra: Benyovsz­ky Lászlóra címen idézi fel a kiváló tiszántúli újságíró szellemét. Sok ér­tékes ujjságkulturális cikk teszi be­csessé a Tiszántúlon méltán büszkén fogadott újságot, az Újságírók Új­ságját. — Darálási napló kapható Jóba papírüzletében. (x) — Fennálló rendeléseiket leszállít­hatják a cipőgyárak — jeleníti a Ma­gyar Vidéki Sajtótudósító a közellá­tási miniszter elvi döntésével kap­csolatban, ellenben 15 napon belül jelentést kell tenniök a Kereskedel­mi Hivatalnál a fennálló rendelések­ről. — Lelkigyakorlatok lesznek Nyír­egyházán. A jövő 'héten csütörtök déiltől szombat délutánig lelki gya­korlatokat tartanak a nyíregyházi iskolákban a keresztény ifjúság ré­szére. — Árverés. Március 19-én, délelőtt 9 óraikor Nyirpazony község tartá­sában levő 2 darab bika, tenyész­képtelenség miatt kiselejtezve, árve­résen eladás alá kerül. Teljes vételi­ár azonnal fizetendő. Érdeklődni az elöljáróságnál lehet. — Országos vásár Büdszentmihá­lyon. Büdszentmihály község elöljá­rósága közli, hogy március 26-án, szerdán országos pótvásárt tartanak mindenféle állatfelhajtással. FENYŐVÍZ vak di székely pálinka forgajombaho zatalára Nyíregyháza és vidékén ital méróknél, és fűszereseknél kitűnően bevezetett KÉPVISELŐT KERESEK. Ajánlatok: Putnoki Jenő, Budapest Bakáts tér 8 Németország visszakapja a tan­geri német követség épületét Tangerben 1914-ben Németország követének távoznia »kellett és a né­met követségi épületet lefoglalták a nagyhatalmiak. Most a német követ­nek a spanyol-marOkkói hatóságok ünnepélyesen visszaadták az egykor elkobzott német épületet, amelybe a német követ 'be is költözött. (MTII.) Arany- ezüst beváltás a legmagasabb napi áron Sándor ékszerésznél Telefonszám : 229. — A húsdaráló levágta az ujját. Máté Gusztálv Ihentessegéd balkeze aj húsdarálóról megcsúszott és mu tatóujiját a gép ízekre szakítva, le­vágta. Máté Gusztávot az Er.zSébet­kórházban vették ápolás alá. A vizs­gálat megállapította, hogy a baleset­Oltóviasz, Dormant - Wash, Kénpor és minden más gyümölcsfa perme­tezőszer olcsón kapható uj. Boruzs és Erdős festékkereskedök, Nyiregyháza Luther utca 6. Telefon: 175. — Nagy sikerrel mutatkoztak be a nyíregyházi tehetséges leányok. Tegniajp délután 6 órai kezdettel nagy érdeklődés fogadta a Besse­nyei Társaság irodaiimi szakosztá­lyának munkaülését, amelyet Por­zsolt látván elnök nyitott meg. Ezen a felolvasó ülésen számos érdeklődő jelenlétében mutatkoztak be a te­hetséges nyíregyházi leányok, kik­nek mindegyikének írásában felcsil­lant a hivatosság egy-egy szikrája. Legközelebb március 31-én, hétfőn a tehetséges nyíregyházi diákfiúk mutatkoznak be. Vegye n QH|Q|f rádiót mert hangminőségben, szelektivitásban utolérhetetlen. — ORION rádiókereskedő : Kabarék Ferenc Zrinyi Ilona u. 8. Telefon: 4-76. Orion szervisz. Bádiójavitás. Hock K'lmán rádiólaboratóriuma RÁDIÖ KEDD, március 18. Budapest I. 15.20: Buttola Ede tánczenekara. 15.40: Háziasszonyok beszélgetnek. 16.10: Gyermekdél­után. 16.45: Időjelzés, hírek magyar, szlovák és ruszin nyelven. 17.15: A közellátási szolgálat közleményei. 17.35; Hanglemezek. 18.00: Előadás. 18.30: Pertis Pali és cigányzenekara. 19.00: Hírek .magyar, német és ro­mán nyelven. 19.20: Részletek a bel­grádi Filharmóniai Társaság műso­rából. 19.45: Közvetítés a Fővárosi Operettszínházból. — „Fitytfiritty." Operett 3 felv. 21.10: Hírek. 23.00: Hírek német, olasz, angol és franci® nyelven. 23.25: Ráicz Béla és cigány­zenekara muzsikál. 24.00: Hírek. Budapest II. 17.30: Ruszin hallga­tóknak. 18.30: Mezőgazdasági fél­óra. 19.00: Dalárda. 19.30: Francai nyelvoktatás. 20.00: Hírek. 20.10: dr. Debreczeni Sándor magyar nótákat zongorázik. 20.30: Felolvasás. 21.00: Hanglemezek. SZERDA, március 19. Budapest I. 15.20: Martzy Johan­na hegedül, zongorán kíséri vitéz Pongrácz István. 15.45: Székely Má­ria zongorázik. 16.10: „Arnig a mar­hából konzerv lesz." Helyszíni köz­vetítés. 16.45: Időjelzés, hírek ma­gyar, szlovák és ruszin nyelven. 17.15: A rádió szalónzenekara. 18.00: Felolvasás. 18.30: Niköla Cvejlics énekel, zongorakísérettel. 19.00: Hí­rek magyar, német és román nyel­[ven. 19.20: Kemény Ákos jazz-zon­goraszámai. 19.40: Raményik Sándor versei. 20.00: Az operaházi zenekar. 20.55: Külügyi negyedóra. 21.40: Hí­rek. 22.00: Oláh Kálmán és cigány­zenekara. 23.00: Hírek .német, olasz, angol és francia nyelven. 23.25: 'Le­mezek. 24.00: Hírek. Kassa. 6.40—11.00: Bpest I. 11.05: Előadás. 11.20: Hanglemezek. 11.40: Hírek. 12.00: BpeSt I. 12.10: A 21. honv. gy. ezred zenekara. 12^0: Bpest I. 17.35: Egyed Aladár orgo­nál,. 18.00: Bpest I. műsora. Rossz a rádiója? Megjavítja HORVÁTH Bethlen ntca 2. Telefon 562 Magyar napirend A márciusi szónoklatok is uj utakat mut.ittak meg. Nem annyira a múlton való elmerengés, mint inkább a jövőn való gondolkodás, az összefogásra való felhívás, a magyar sorsközösség vál­lalásának követelése ihlette meg a szónokok ajkát és gyújtotta lángra a sziveket. Ezért joggal hihetjük azt is, hogy termékenyebb lesz az a hatás is. amelyet a márciusi gondolatok a mai magyarság lelkében keltettek és meg­érleltek. EffV haffvafpkhnl származó mű és antik bútorok kerülnek bizomá­UÖJ nyi lerakatomban eladásra Tőbbekközt garnitúrák vitrinek, szekreter, komót, diszaszlalkák, amerikai iróasz al, antik íróasztalok, hármasszekrények, könyvszekrények, — Dísztárgyak, festmények és porcellánok. Erdélyi János műkereskedő bizományi lerakata Váy Idám-u. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom