Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-11 / 34. szám

(Trianon 21.) 1941 február hó 1 1. ^ JfftmmtK „ Il/JOiCií W1R1AF SlAMOhcmi HiRUlP 3. oldal Könnyek beszéltek a népfőiskolások hűségé­ről, hálájáról. A korszellem, amely áthatja az együttérző, a népi, nem­zeti megújhodásért lelkesedő többséget, érzi, hogy aktivitásának van hatása. Minden kornak voltak és lesznek uralkodó eszméi és ezeknek győzelmét nem lehet fel­tartóztatni senkinek, akinek érde­ke volna talán az idő szekerének megállítása. Mind többen lesznek olyan öntudatos fiatalok, mint ami­lyenek a népfőiskolások, mind ha­tározottabban bontakozik ki a győzelmes új szellem és hasztalan huhognak a félelem, az öViös aggo­dalom baglyai, az új hangerős és tiszta, a magyar népi, nemzeti szo­lidaritás hangja, amely feltartóz­hatatlan árt jelent. Könnyezett a népfőiskolás ifjú, mert érezte az új magyar szolidaritásnak össze­fogó erejét, a szavak ösztönössé­gét, a testvéri szeretet igazságát. Ezt a szeretetet kell ápolni, erősí­teni, tettekbe vinni, amiként a nép­főiskola önzetlen, lelkes szervezői tették és Magyarország újra visz­szatér az ősi erők forrásához, a néphez, amely egyet jelent a nem­zettel, mert nemzetté emelik mil­lióit újra. Rám. kat. 7. szerv. alsp. Gör. kat. Melét. Prot. Lidia. A nap kél 6 óra 50 perckor, nyugízik 17 óra 2 perckor. A hold kél 17 óra 54 perckor, lenyug­szik 6 óra 49 perckor. Magyar napirend Kukoricás kenyér jövel! Csak az a vigasztaló benne, hogy ezúttal nem kell vérezni, verejtékezni. Most távol állunk a háborútól, nem ugy mint ak­kor, amikor elöször élveztük a kuko­ricás kenyeret. Legalább ennyi viga­szunk van s azért, hogy távolmarad­hassunk továbbra is. el lehet és el is kelt viselni a kukoricás kenyér levését. GYÓGYSZERTÁRÁÉI Szombat estií % következő fyéíywr­iárak tartanak iigyalcti szolgálatot: Gonda (Nyírvíz-palota, Széchenyi-út), Gergelyiiy (Kéllói-utca). Február hónapban a közgyógyszer­etlátás, Tüdőbeteg-Szanatórium. Gyer­mekmenhely, Stefánia vényeire a gyógyszereket Gergelyífy György gyógy­szertára szolgáltatja ki. A gyógyszertárak reggel 8 órától este 7 óráig, az éjjeli szolgálatot tel|eaitő gyógyszertárak este 9 óráig Tannak oyit­•a. A 280.500—1934. Bm. sz. rendelet ér­leimében este 9 órától reggel 7 óráig vénykészitésnél 25 százalék, kécieladás <nál 50 fillér pótdíj jár. A városi gőz- és kádfürdő zérva. — A tüzesetet azonnal be kell je­lenteni az elöljáróságnál, a tűzkárt pedig a biztosító (vállalatnál. A beje­lentésben közölni kel a biztosító­vállalattal, hogy az elégett tárgy mi­lyen összegre és milyen számú köt­vénnyel van biztosítva, továbbá, hogy a tűz milyen javakban pusztí­tott és mekkora kárt okozott. üj rádiókészüléket is beszerezhet Horváthnál Bethlen ulca 2. Telefon: 562 S0K0HAI ÁSVÁNYVÍZ Szénsavas, üditő és gyomorbetegségeknél gyógyhatású ásványvíz. Eapható mindenütt! — Halálozás, özv. Vietórisz And­rásné, szül. Nagy Rozália, éldtének 92-iik, özvegységének 40-ik évében, hosszas betegség után elhunyt. Te­metése folyó hó 12-én délután fél 3 órakor lesz a Toldi-utca 68. sz. alatti gyászházból. — Az Ev. Nőegylet szerdai biblia­óráján ;Ba-!iczó András lelkész Rispá­rói (beszél. Sámuel II. könyv, 21. r. 1—14 v. Szeretettel vár mindenkit az elnökség. GSERKÉSZ FELSZERELÉST cserkészboltban vásároljunk Papp Déoesnél LUTHER UTCA 6. szám. — Tíz nemzet versenyzői Gar­misch-Partenkirchenben. Az 1941 februá>r 13-ika és 23-ika között meg­t airtan d ó garmisch-p a r ten ki rclhe n i nemzetközi sporthétre eddig tíz nemzet jelentete be részvételét, úgy mint Magyarország, Olaszország, Svédország, Finnország, Bulgária, Románia, Szlovákia és Svájc. A hat nemzetközi swiersenyben Svá[jc kivé­telével mindannyian résztvesznek, a j égk oro n g-ané rkőzésb en a zo n ban csak) Németország, Magyarország, Olaszország, Jugoszlávia, Svédor­szág, Svájc és Románia. A sporthét­hez a német Hiltler-ifjúság 'hatodik téli sportversenye csatlakozik, mely­re a Birodalom minden részéiből 1800 ilfjú és leány vomiul íeil. — Mont-Blanc Piz automata zseblrón­nal Írni élvezet, különféle szép kivitel­ben kapható Jóba papír&zletben. (xj — Drágul a húskonzerv. A M-VS. jelenti: A Konzerívgyárosok Orszá­gos Egyesületéinek megengedték, hogy a sertéshúsból készült konzer­vek 32, a virslii -konzervek 29, a máj­krémek és egyéb pástétomok '28, a borjúhúskonzervek 23, a marhahús­konzervek pedig 18%-kai! drágábban adhassanak el, mint az előzőleg rög­zített áraik. Látogasson el a szép rí Luther-palota. Telefon 311 Süteménykülönlégességek, torták, alkalmi megrendelések olcsó árak mellett készülnek M. Kii. M«teox«16gteJ AKwsIN Nyirtgyfcán Időjárás jelentési 1941. február 10. reggel 633-tól febuár 11. 6 33-ig. Hőmérséklet: maximum 3 0. Hőmérséklet: minimum —1-0 Talajmentén: —1*2 Szél erőssége, iránya (0—12) 1. Déli enyhe szél. Felhőzet nagyság (0—10) 10. Csapadék milliméterekben reggel 7­től 7-ig. 0. Hóréteg magassága cm.-ken: 0. Látás: 100 m. Napfénytartam: 0 óra, 0 perc. Diak. Testvérek — Hatósági közeg elleni erőszak miatt megindult az eljárás a rendőr­támadók ellen. Az elmúlt napokban az egyik Búza-téri kocsmában Tóth Ferenc púposhalmi tlakos és Bökönyi István napszámos bicskát rántott és le szúrással fenyegette meg a kocsma vendégeit. Az 'erősen italos legé­nyeket hiába igyekeztek csendre in­teni, 'egyre hangosabbam viselkedtek.. Megfékezésükre rendőrt hívtak, de a ranitenskedő legények a rendőr­rel is szembeszálltak, szidalmazták, majd neki akartak támadni, úgyhogy a kötelességét teljesítő rendőr kény­telen volt kardját használni és Tóth Ferencet a karján könnyebben meg­sebesítette. A rendőrrel is szembe­forduló Tóthot és Bökönyit végre sikerült megbilincselni és előállítani a rendőrkapitányságra. Mindkettő­jüket őrizetbe vették és megindult ellenük hatósági közeg elleni erő­szak miatt a büntető eljárás. A vizs­gálat megállapította a szorongatott helyzetben levő rendőr jogos kard­ihas ználat át. Használt autók megbízásból: OPEL 2 L. 6 személyes. D. K. W. alig használt. OPEL Olympia alig használt. ADLER ju. alig használt BU1CK sed. kitűnő gumik teherautónak Dr. MARTON GYULA Városháza sarok. Tel. 501. és 230. — Ref. körzeti ifjúsági konferen­cia Nyíregyházán. A Középszabolcsi Egyházmegye iholmap, február 12-én egynapos konferenciát rendez Nyír­egyháza, Kótaj, Nyirpazony, Oros ifjúsága. A konferencia délelőtt 10 órakor kezdődik a ref. elemi iskola dísztermében. 11—12 órakor fiúk és leányok részére .lesz 'konferencia, 12 órakor ebéd. Délután 2—5-ig foly­tatják a konferenciát, délután 3—6 órakor istentisztelet lesz műsorral a templomban. A konferencia előadói Kiss B. Júlia konventi ifjúsági leány­titkár, Tamás Ferenc konventi ifjú­sági lelkész, Keresztes Sándor bei­missziói előadó lés Fekete Lajos ifjú­sági előadó. Wilkie holnap tárgyal Eoosevelttel A Roosevelt különleges ímegbiza­tásáivail Angliába kiküldött Wilkie visszaérkezett Amerikába. A két po­litikus holnap eszmecserét folytat és Wilkie csak ezután tesz nyilatkoza­tot a nyilvánosság számára. (MTI.) DIVATCIKKEK selyemujdonságok, gyapjúszö­vetek, kötött áruk, fehérnemük nagy választékban Mayer Ágoston divatüzletében, Zrínyi Ilona utca — — Lilian Harvei eladta tetétleni birtokát. Néhány évvel ezelőtt a vi­lághírű filmsztár, Lilian Harvei meg­vette Zichy Géza grófnak, a félkarú zongoraművésznek 470 holdas tetét­leni birtokát. A hajdúmegyei birtok most új kezekbe került. ,A birtokból 350 holdat Őry István földibirtokos vásárolt meg, a világhírű filmiművész­nő csak a kastélyt tartotta meg ma­gának 120 holdnyi területtel. Vegyen ORION rádiót mert hangminőségben, szelektivitásban utolérhetetlen. — ORION rádiókereskedő : Kabarék Ferenc Zrínyi Ilona u. 8. Telefon: 4-76. Orion szervisz. Rádiójavitás. Hock Kálmán rádiólaboratóriuma RADÍÖ KEDD, február 11. Budapest /. 15-20; Surányi Rudi és cigányzenekara. 15.40: Háziasz­szonyok beszélgetnek.' 16.10: Gyer­mekdélután. 16.45: Időjelzés, időjá­rásjelentés, hírek magyar, szlovák és ruszin nyelven. 17.15: Hangleme­zek. 18.00: Felolvasás ének- és zene­számmal. 19.00: Hírek magyar, né­met és román nyelven. 19.20: Zenés filmrészleteik. 19.45: „Lángelmék, hő­sök, emberek." Verses drámai rész­letek. 21.25: Pertis Pali és cigányze­nekara. 21.40: Hírek, időjárás. 22.00: A rádió szalonzenekara. 23.00: Hírek német, olasz, angol és francia nyel­ven. 23.25: Pertis Pali és cigányzene­kara. 24.00: Hírek. Budapest II. 17.30: Ruszin hallga­tóknak. 18.00: Tánclemezek. 18.30: Mezőgazdasági félóra. 19.00: Sziró­nyi János zongorázik. 19.30: Francia nyelvoktatás. 20.00: Hírek. 20.10: Buttola Ede tánczenekara játszik és a Rajkókzenekara muzsikál. 21.00: Felolvasás. 21.30: Időjárásjelentés. SZERDA, február 12. Budapest I. 15.20: Beszkárt-ziene­kar. 16.15: Hangképek közvetítése a budapesti cserkészek téli foglalkozá­sáról. 16.45: Időjelzés, időjárásjelen­tés, hírek magyar, szlovák és riuszin nyelven. 17.15: Mursi Elek és cigány­zenekara. 17.45: Előadás. 18.15: Ze­nei előadás. 19.00: Hírek magyar, német és romáin nyelven. 19.20: „Farsangi 'leánykérés." Hangjáték. 20.00: Külügyi negyedóra. 20.15: A Székesfővárosi Zenekar. 21.40: Hí­rek, időjárás jelentés. 22.00: Hangle­mezek. 23.00: Híreik német, olasz, angol és francia nyelven. 23.25: II­niczky László tánczenekara. 24.00: Hírek. Budapest II. 18.00: Mesék. 18.35: Veress íKároly iés> fia cigányzeneka­ra. 19.35: Olasz (nyelvoktatás. 20.00: Hírek. 20.10: Kamarazene hangle­mezről. 21.00: Előadás. 21.30: Idő­járás jelentés. Kassa. 10.00: Bpest I. 11.05: Elő­adás. 11.20: Hanglemezek. 11.40: Hí­rek. 12.00: Bpest I. 17.30: A kassai szal'óninyolcas. 18.15: BpeSt I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom