Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-26 / 47. szám

I. oldal J^ttmmtK m _SZABOLC*I míRLAP jHM^'MfM'ilinHHiM.HJiiyiiMj. m^Mmm^r^Mmm**** (Trianon 21.) 1941 február hó 26. MíkÓ ErZSi és Lapaky Marica fövárosi énekesnők szerepelnek esténként a híres Bableves csárdában m^^ Gandi a közkedvelt énekes-prímás és zenekara játszik. Italkíiiönlegességek. Hideg és meleg ételek. Telefonszám: 564, Hirdetmény Alóliroit csfdtömeggondnok a a csődválasztmány határozata alap ján 1941. március 3-án délután 4 órakor Nyíregyházán, Rákóczi u. 1. I. em. 4. sz. alatti irodámban szó­beli árlejtés utján eladom a csőd lömegben leltározott, külön jegyzék­ben foglalt 241 adóssal szemben fennálló 10.700 P 06 fillér készpénz követeléseket. A követelésekről ké­szített kimutatás minden délután 4 és 6 óra között irodámban megte­kinthető. Dr. HELMECZY ISTVÁN csődtömeggondnok. M. kir. kassai VIII. csendőrkerület. 741 — 1941. gh. szám. Hirdetmény A Dessewffy tér 14. szám alatti csendőrlaktanya udvarán március 4­én délelőtt, épület lebontásából ki kikerült ajtó és ablaktokok, fenyőfa gerenda, deszka és léc, fehér ter méskő, vályog és tetőcserép, nyilvá­nos árverésen a többet Ígérőnek el­adatnak. Ugyanott az anyagok'meg­tekinthetők. Nyíregyháza, 1941. február 24. K. 4930-1941. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város hely­hatósága közhírré teszi, hogy legkö­zelebbi országos vásárát március 3. napján hétfőn tartja meg, amelyre vészmentes helyről mindenféle állat felhajtható. Nyíregyháza, 1941. február 22. Szohor Pál sk., polgármester Ha villanyt akar szereltetni forduljon bizalommal Szikszayhoz Horthy Miklós tér 8. Telefon: 864. M. Kb, MéteorAlóflM Altanl* Nxiragykáw Időjárás jelentése 1941. február 25. reggel 6 33-tól febuár 26. 633-ig. Hőmérséklet: maximum 60. Hőmérséklet: minimum 0-0 Talajmentén: —1*4 Szél erőssége, iránya (0—12) 1. Felhőzet nagyság (0—10) 10. Csapadék millimétekben reggel 7­től 7-ig. 0. Hóréteg magassága cm.-ben: 0. Látás: 1 km. Napfénytartam: 0 óra, 13 perc. Diak. Testvérek A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóságtól. 24634-1940. tksz. Árverési hirdetmény kivonat Nemzeti Hitelintézet rt. végrehaj­tatónak, Kecskeméti Lajosné sz. Hagyák Irén,. Fábián Lajosné szül. Hagyák Margit, Hagyák Kálmán, Hagyák István, Papp Sándorné sz. Hagyák Mária, kiskorú Hercegfalvi Lajos, Zoltán és Nándor végrehaj­tás szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi ható ság a végrehajtaíó kérelme követ­keztében.az 1881. LX. tc. 144, 146 és 147. §-a értelmében a végrehaj­tási árverést 1470 P tőkekövetelés, ennek 1939. évi szeptember hó 5. napjától járó 8 százalék kamata, egyharmad százalék váltódij, 184 P 70 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal a szakértői becslés költségeivel együtt megállapított 66 P költség, továbbá a csatlakozotinak kimondott Hagyák Jolán kiskorú, Hagyák Anna kiskorú 1246 P, Dr. Horthy István 84 P 98 fillér tőke­követelése és jár. behajtása végett, Ujfehértó községben fekvő s az ujfehértói 1253. sz. betétben A I. 1—24. sorsz. 2083, 2084, 2085|2. hrszám alatt felvett 1 hold 565 négyszögöl területű ház. udvar,Iszántó a kisvadasi dűlőben 1006 P kikiál­tási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Ujfehértó községházánál meg­tartására 1941. évi április hó 15. napjának délelőtt 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. § a alapján megállapítja Az árverési feltételek a kővetkezők: Az. árverés alá kerülő ingatlano­kat, ha az árverés megtartását a végrehaj'atók közül a Nemzett Hi­telintézet rt. kéri a kikiáltási ár fe­lénél, ha Hsgyák Jolán kiskorú és Hagyák Anna kiskorú béri 2202 P, ha dr. Horhy Iutván kéri 3546 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610—1931. M. E. sz rendelet 21. §-a.) Arverelni s»ándéko*Ók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá­zalékát készpénzben vagy az 1911. évi I. tc. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékké­pe* érték,papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpéninek előle­ge* bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni éa az árverési felté­teleket aláírná (1881. évi LX. tc. 147., 150., 170. Wi; 1908. évi XLI. te. 21. »mka>z). Nyíregyháza, 1940. december 9 Dr. FIKLY sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: SZEPESVÖLGYI, kiadó. ÍZLÉSES nyomtatványt, egyszerűi s művészit pontosan és olcsón Orosz Károly nyomdaüzem* készít. Nyíregyháza, Bercsényi­utca 3. — Telefon szám: 577 Családi házat, bérházat, földet, telket és mindennemű ingatlant Arató közvetít m. kir. földmivelésügyi minisztérium által engedélyezett INGflTLRNFORGBLMI IRODÚJfl Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyirvíz-palnta, — Telefon 601. Időjárás 'Gyengébb légáramlás, ma változó felhőzet, holnap a felhőzet növeke­dése, több helyen köd váriható. A hőmérséklet nemi változik lényege­sen. Budapesten ma délben a hőmér­séklet 6 Celsius fok volt, a légnyo­más 760 mm., alig változó irány­zattal. A vidéki uriközönség kedvenc hotelje az Esplanade nagyszálloda, Budapest, III. Zsigmond utca 38/40. — Telefonok J51-735. 151-738. 157-299 Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Császár-fürdővel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegvíz, köz­ponti fűtés. A Ny agai i pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. A szálloda teljesen átalakítva, uj veze­és alatt áll Elsőrangú cafe restau­rant polgári árak! — Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül. Hosszabb tartózkodásnál külön ENGEDMÉNYEK.­tjepress hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további 8zó 10 fillér. Frissen érkezett sváb és ruszliirtó por és biztoshaiásu patkányirtószei kapható NANASSY CIANOZÚNAL Kossuth utca 9. Telefon : 427 Fiizőszalonomat újból megnyitottam. Legmodernebb fűzőket és gyógyfüzőket a legolcsóbb árban készítem. Szives támogatást kér ÖZV. POLLAK IMRLNÉ Egyház utca 4. Kereices ház. Préselt szalmafélék muharszéna kisebb-nagyobb mennyiségben jutá­nyosán kapható széndelepen. Tele­fonszám : 2 82 és 4 96. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szé 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK Kiadó azonnalra Bessenyei tér 11. szám alatt a volt Czutrin féle üzletkelyiség és raktár. Érdeklődni a Nyirvidék Takarék­pénztárnál. 1043-a BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Alkalmazunk azonnalra jómegjeleaésti urakat, lehetőleg olyanokat, akik már ki sebb biztositások szerzésével foglalkoztak. Jelentkezés hétfőtói a Károlyi tér 13. sz. alatt. (Huray ház) Hivatalos órák délelőtt 9-től 12-ig. Délután 3 tói 6 órág. 1037-7 Főzőmindenest jó bizonyítvánnyal már­cius 1 i belépésre keresek. Vay Ádám utca 65 . 941-2 Tisztességes mindenes szobalányt ke­resek azonnalra. Cím a kiadóban. 1067 Keresztény 4 középiskolát végzett fiút vaskereskedő tanulónak azonnal felveszek Weisz Dezső, Rákóczi utca 19. 1073 KÜLÖNFÉLÉK Sárgarépa, kalarábé, petrezselyem, ká­poszta nagyban eladó. Nyirpazony község­háza. 1023-2 Ablakok gazdasági épületekre, cseléd­lakásra igeu jutányosán eladók 100x100, 75x100 és 45x100 méretekben. Szentmihályi ut 1. szám. 781 10 Keresek megvételre vizes lajtot. Ajánla­tokat Bocskai utca 9. alá kérem. 1053 Egy üzlethelyiség kiadó. Rákóczi u. 56. Alig használt sötét háló, szalongarnitura asztalok, könyvszekrény, ebédlökredenc, fotelágy, keményfaháló, vitrin, diaszaszta­lok, 2 összekötő keleti szőnyeg, márkás festmény, mahagóni íróasztal, ruhaszekrény egyes bútordarabok. Krámer Jenő bizo­mányi lerakata, Zrinyí Ilona utca 9, Különbejáratu bútorozott szobát keresek Címeket a kiadóba kérem. 1069 ZONGORA kereszthuros eladó. Megte­kinthető délelőtt 11-től egész nap. Sar­kantyú utca 8. Kimondottan perfekt, hosszú bizonyít ványokkal rendelkező szakácsnő jobb csa Iádhoz, vagy vendéglőbe azonnal elmenné Bocskai utca 37. 1072 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hír­lap lapkiadó betéti társaság. Kovács B. és Társai kiadótulajdonos. Nyomatott a „Merkur"-nyomdában, Nyíregyházán, Bercsónyi-utea 3. se. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom