Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1941. február 1. í rtftlion 21.) IX. évfolyam 26 (2324.) ssám. Szombat YÍRVIDÉK OLCSI HÍRLAP i»erkeszt5ség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. ^ prvl T'TIl^ A í ]SJ APU AP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. ^ostatakaréki csekkszám: 47.139. T«l«fon: II íVJLl 1 lí\rtl IN/Ar IL,/-\r Köztisztviselőknek 20% engedmény. Nagy magyart veszítettünk A magyar szépein, tud temetni. A. csütörtöki rawatial körüli azonban egy nemzet részvéte állt s a külső­ségek g yászp ompájána k szépségét messze meghaladta az érzelmek mélysége. Csáky István grófot utol­só útijára gondolatiban elkísérte min­őén magyar s könnyekig meghatva hallgatták az éter hullámain át száz és százezrek azt a meghatottan szép. mélységesen baráti beszédet, amely­ben Teleki Pál gróf 'búcsúzott tőle maga, kormánya és az egész nemzet névéiben. Én kell álljak itt és én kell (búcsúztassam az egész nemzet nevé­ben azt — mondotta az Országház kupolacsarnokában a ravatal előtt Teleki Pál gróif— akiben, mint sok­kal fiatialabbban, közös munkánk folytatólját, (fiatalabb utódok neve­lőjét láttam. És a miniszterelnök szónoki szem­pontból is jelentős beszédében sze­rétettel, elismeréssel formálta meg Csáky István egyéniségét. Hangoz­tatta, hogy ő, aki Csáiky István mun­kásságának első napjától kezdve munkatársa volt, tanuja annak, hogy Csáky István már az első napoktól kezdve vezető egyéniség volt. Az volt már Szegeden, az ellenforra­dalmi kormány idején, az volt Pá­rislban, a keservesen nehéz trianoni napokban és az .volt mindvégig ma­gasröptű pályájának minden foko­zatában. Végigtekintett cmnek a nagyszerű karriernek minden fázi­sán s emlékeztetett arra, hogy akkor töltöte be a külügyminisztériumban a sajtóifőnöki tisztet, amikor az a legfontosabb .volt, amikor a ívnilág minden része fellé meg kellett ma­gunkat, ügyeinket ismertetni'. Meg kellett törni az ellenszenv jegét, küz­deni kellett a rágalmak ellen s a közvélemény ítélőszéke elé kellett vinni a magyarság igaz ügyét. Szólt nehéz és mindig eredményes kabi­netfőnöki működéséről, majd mi­niszteri működésére vetett rövid visszap ililantást. Magyar volt Csáky István — han­goztatta a miniszterelnök — és mi­nél beljebb látott az ember egyéni­ségébe, annál magyarabb. Magyar, akár baráttal, akár ellenféllel állott szemben. A magyar diplomata .ne­héz, gondteljes sorsát, a hazafi tör­ténelmi felelősségét hordozta ez a modern- kor minden exig.enciáját át­érző sarja egy Árpáddal bejött ősi nemzetségnek! Csáky Istvánnak, a békedelegáció egykori titkárának, megadta a Gondviselés azit a boldogságot, hogy ő hozhatta vissza az anyaországihoz az Erdőskárpátokat s az ő külügy­minisztersége idején hangzott el a második bécsi döntés, amely sza­baddá tette a székelyeket, amely hazahozta Keletmagyarországot és 15 évre emelte fel a Kúria Wirtb Károly büntetését A Kúria Töreky-tanácsa tegnap tárgyalta Wirtih Károly nyilaskeresz­tes országgyűlési képviselő és 23 tár­sának állaimfelforgató bűnügyét. Az ítélet kihirdetésére este fél 9 órakor került sor. A Kúria az ötös tanács ítéletének a felmentésre vonatkozó részét meg­semmisítette és bűnösnek mondotta ki a vádlottakat felségsértés elköve­tésére létrejött szövetség, továbbá hét rendbeli gyilkosság bűntettének elkövetésére irányuló szövetség bűn­tette, valamiot hatósági közeg elleni erőszak bűntettének elkövetésére irányuló szövetség vétsége és ezen­kívül az állam és társadalom törlvé­nyes rendjének erőszakos felforga­tására irányuló bűntettében. A Kúria ezért Firth Károlyt 15 éivi, Bosnyák Imrét és Szűcs Györgyöt 11—11 évi, Gál Jenőt 13 évi, Almás­sy Gyulát, Tóth Lászlót, Vörös Miklós, Fogolyán Andrást, Tóth Er­nőt, Molnár Richárdot és Fodor La­jost 4—4 évi fegyházra, mellék bün­tetésként valamennyi vádlottalt tíz­évi (hivatalvesztésre és politikai jo­gaik gyakorlásának felfüggesztésére ítélte. Néhány vádlottat bűncselek­5 meny hiányában felmentéit, néhá­nyat pedig négy és fél hónapi fog­házra ítélt a Kúria. A kiír. Kúria elnöke ismertette az ítélet terjedelmes indokolását. Az ítélet alapjául elfogadott tényállás szerint Wirth Károly az államfelfor­gató bűncselekmény miatt akkor a jogerősen kiszabott szabadságvesz­tés büntetés 'végrehajtása alatt álló Szálasi Ferencnek kiszabadítása és miniszterelnöki székbe juttatása vé­gett az államfő ellen erőszakos mó­don végrehajtandó cselekvőségre szánta el magát és tervének keresz­íüllvitele végett mindenre kész se­gítőtársakat keresett és gyűjtött ma­ga köré. Maival pedig bíróilag jog­erősen cnegállapított és ennek alap­ján már a köztudatba átment tény, hogy a Szálasi Ferenc által kezdemé­nyezett és vezetett szervezkedés és mozgalom a közhatalom átvételére, továbbá ezzel egyidejűleg a parancs­uralmi rendszer bevezetésére irá­nyult, ami a fennálló törvényes ál­lami és társadalmi rend ellen inté­zett lázadás útjáin lett volna keresz­tülvihető. Antonescu utasítására inától kezdve agyonlőnek minden lázadót Bukarestből jelentik. Antonescu közleményt adott ki, amelyben köz­li, hogy a lázadások során a katona­ságot arra utasította, hogy a lázadó­kat igyekezzenek lefegyverezni, úgy, hogy iaz áldozatok száma mennél ki­sebb legyen. Az ellenszegülőket se Lő j j ók abyon, hanem állítsák bíróság elé. Ezt a felhívását félreértették. Ezért elrendelte, hogy ujabb lázadás vagy zavargás esetén mától kezdve kíméletlenül lőjjék agyon azokat az ellenszegülőket és a titkos gyűléseken mindazo­kat, aikik a felszólításoknak nem tesznek eleget. Utasítást adott, hogy a helyszínen lőjjék agyon azokat is, akiknél fegy­vertartási engedély nélkül fegyvert vagy más gyilkoló szerszámot talál­nak. Antoinesou ezzel kapcsolatosan felszólította a lakosságot, hogy tart­sa távol magát minden összejövetel­től és rendbontástól. A ma kiadót hivatalos jelentés szerint január 30-ig Bika restben 2667, az ország különböző részében pedig 1880 embert tartóztattak le. A jelentés részletesen beszámol az el­kobozott fegyeverek hatalmas szá­máról is. Rendkívül sok fegyverre bukkantak a diákotthonokban és a légionista székházakban nagymeny­nyiségű rablott holmit foglaltak le* (MTI.) Észak-Erdélyt. Ezért harcolt!, ezért dolgozott egész életében. Dolgozott tehetséggel, tudással, kemény aka­rattal és önfeláldozással. Mert hi­szen mindannyien emlékezhetünk rá, hogy a nehéz napokban, megszűnt /magánember is lenni, .az éjszakáit is dolgozószobájában töltötte, tábori ágyon pihent egy-két órát s az író­asztalán étkezett. Nagy, kemény akarata győzedelmeskedett a szerve­zetén is s talán ez a megfeszített munka, ez a nagy cél érdekében való mindent feláldozás is siettette korai gyászos halálát. Nagy magyart 'Veszítettünk, nagy magyart gyászolunk. A szeretetében megszomorodott nemzet kegyelettel és tisztelettel hajol meg nagy fia előtt, emlékét megőrzi. Áldozatos élete nem -volt hiába. A nemzet ta­nult élete munkájából és nem felejti el iránymutatásait. Antonescu mentette meg romániát végzetétől Bukarestből jelentik. A Porunka Vremii az elkobzott fegyverek nagy menyiségéből azt a megállapításit vonlja le, hogy Romániát komoly ve­szély fegyegette a lázadás alkalmá­val. Ha Antonesounak nem sikerült volna erélyes eszközökkel leverni a lázadást, Rmánia aligha kerülhette Volna el végzetét. (MTI.) Hétfőn kezdik tárgyalni Az anglia megsegítésére vonatkozó törvényjavaslatot Newyorkból jelentik. Az USA képviselőiháza hétfőn kezdi meg tár­gyalni az Anglia megsegítésére vo­natkozó törvényjavaslatot. A Reuter Iroda értesülése szerint a javaslatot három nap alatt letárgyalják. Bár a pártok vezetőinek elég időt adnak a vitára, a törvényjavaslatot a jövő hét .végére el akarják fogadtatni. Hull külügyminiszter sürgős fel­szólítást intézett az Angliában tar­tózkodó Fiilkie szenátorhoz, hogy azonnal térjen vissza és fejtse ki ál­lásfoglalását a javaslattal kapcsola­tosan. Wiilk'ie minden valószínűség szerint szerdán repülőgépen tér visz­sza Amerikába. (MTI.) Churchil szerint Anglia már legyőzte a német légiflottát A Német Távirati Iroda jelenti. Gburdhil miniszterelnök Por.ts­mouthban a hajógyári munkások előtt beszédet mondott s ebben azt állította, hogy az angol légi hadéra máris döntő győzelmet aratott a mér­ni et légi haderő felett. A toválbbiakban arról szólt, hogy az Egyesült Államok hathatós támo­gatást nyújt Angliának, mert jól tudja, hogy érdekei fűződnek az an­golok végső győzelméthez, amiben ő nem is kételkedik. Churdhilt erre az útjára elkísérte Hopkins, Roosewelt bizalmasa is. (MTI.) Lecsapolják a nagykőrösi vadvizeket Nagykőrös határában 10.000 hold területet öntött el a vadvíz. Minden intézkedést .megtettek a vadvizek lecsapolására. Január havában Nagy­kőrös belterületén' és külső részei­ben sok ház összeomlott a vadvizek miatt. (MTI.) Dowert lőtték a németek Ma hajnalban a német messziehor­dó ágyuk megkezdték Dower lövé­sét. A tüzelés 3 órán át tartott. (MTI.) A németek partraszállását várják Angliában Ohurdhil miniszterelnök kijelentet­te, hogy komolyan számolni kell Németország angliai partraszállási kísérletével. Véleménye szerint az időjárásnak kedvezőre fordulásakor Németország megindítja a nagy tá­madást. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom