Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-25 / 20. szám

2. olda l JLABOLCSI HIRLAP C„ JVyíkvidék JZABOLCSI HÍR (Trianon 21.) 1941 január hó 25. Báli selyemujdonságok es,é,y i 3EEBL ,* U k Martos ^oic^snsS ^^^^ ^ ^ám ^ ^^ Gyapjúszövetek, fehérnemű és ágynemű anyagok, szőnyegek nagy raktára. — Telefonszám: 793, — A Ref. Leányegylet vasárnapi műsora A nyiregyházi Református Leány­egylet e hó 26-án, vasárnap délután 5 órakor, a ref. elemi iskola díszter­mében vallásos előadást tart. Műsor: 1. Közének, CXXXVIII. Zsoltár. 2. Imádkozik: Lukácskó András ref. lelkész. 3. „Az ajándék." Kis jelenet. Szerep­lők: Gödény Erzsike, Buna Sári, Janka Mili, Soós Kató, Munkácsy Metty, 4. Előadást tart: Békefiné dr. Vajda Margit. 5. Énekel: Petneházy Margit. Zongorán kíséri Ujj Jenő kántor. 6. Szaval: Keresztury Éva. 7. „Mit mondanátok Neki?" Színdarab, írta dr. Méreyné Juhász Margit. Szerep­lők: Bódy Márta, Balla Boriska, Janka Mili, Buna Sári, Soós Kati, Veress Kató, Gödény Erzsike, Szenészy Ilonka, Jele­novics Kató, Egri Irma, Székely Buba, Pázmányi Éviké, Nagy Ági, Kelemen Jutka. 8. Imádkozik: Lukácskó András ref. lelkész. 9. Közének: 181. Dicséret, Belépődíj nincs. Önkéntes adományo­kat templomépítési célokra hálás kö­szönettel veszünk. Szombat délután 5 órakor jelmezes fő­próba az ifjúság részére. Mindenkit szeretettel hív a Leányegylet — A cikóriakávé összetétele. A Búvár januári száma írja: A legré­gebben ismert kálvépótlék a cikória, amely a mezei, katáng egy 1763 tá­ján keletkezett gazdasági változatá­nak gyökeréből készül. A gyökere­ket előzetes szárítás után pörkölik és közismert módon poralakban vagy hengeralakúra préselve hozzák forgalomba. Európáiban 3 és fél mil­lió métermázsa szárított katánggyö­keret termelnek évenként a pótkálvé gyártás céljára. Szép lesz, ha uj cipőjét KARIKA cipődivatszalonjában rendeli meg Női és férfi cipőujdonságok raktára. Tiszti Cipők és csizmák mérték után Vay Adám utca 9. szám, Ma esti lesz a tűzharcos vigest Hetek óta készül a város társadalma a mai napra. Ma este lesz a Tűzharcos Szövetség Vígestje a Koronában. Min­denkit közelről érint a mai tűzharcos-est. Tudja mindenki, hogy ott nagy táborozás lesz, a fronton járt és az érettünk küz­dőket becsülő magyar társadalom talál­kozója. Asztalokat helyeznek el ezen az estén a Korona nagytermében és a ren­dezőség a jelentkezetteket máris értesí­tette előzékenyen az asztal számáról. A műsor részleteit nem ismertették a nyil­vánossággal, mert minden száma megle­petés kell, hogy legyen. Annyi bizonyos, hogy kedélyességében is hazafiúi tüzet szitó, magyar testvériséget erősítő, szép magyar est lesz a mai tűzharcos-est. Felejthetetlen élmény Tetranson illuzionista és bűvész mágikus előadása a Korona nagytermében, 26-án vasárnap délután 5 és este 8 órai kezdettel. Jegyek d. u. 4 órától a helyszínen Tegnap későn este hirdetett ítéletet a Nyíregyházán tárgyaló budapesti uzsoratanács Öt esztendei szigorított dologházra ítélték a valutázó vádlottat Beszámoltunk már, hogy a nnult ih.ét péntekjén Nyiregyiházán 'tár­gyalt a budapesti kár. törvényszék­nek, mint uzsoraibíróságoak dr. Vá­lyi Nlagy fstván^tanáesa. A valutaibünper elsőrendű vádlott­ja az augusztus 1-je óta előzetes le­tartóztatáslban levő Weisz Ignác 45 éves nyíregyházi kegyszerkereskedő, aki Pásztor József nyirbogdányi la­kostól több életjáradékra szóló dol­lárcsekket vett át, s azokat a Jegy­intézet megkerülésével, zügforgaloim­ban értékeslitetite. Egy .csekk bevál­tásánál közreműködött Grüner Her­mann kereskedősegéd is. A (megtartott főtárgyaláson újabb bizonyítást rendeltek el, amit a Bu­dapestiről kiszállott tamács most fo­ganatosított s tegnap egész nap tár­gyalta a nagyszabású valutabűnpert és a perbeszédekre este 7 óraikor ke­rült a sor. A vádat képviselő dr. Kotsis Miklós a valutaügyészség fő­ügyészhelyettese képviselte, aki vádbeszédében súlyos büntetést kért, mert az elsőrendű vádlott valósággal üzletszerűen üzérke­dett a valutákkal. Dr. Virág Jenő budapesti ügyvéd védőbeszéde után a bíróság ítélet­hozatalra vonult vissza. Este fél 9-kor It t a mértékhitelesités ! Tizedes és egyensúly mérlegek vas és fémsulyok olcsóa beszerezhetők Zombori András vaskereskedésében NYÍREGYHÁZ A, BESSENYEI TÉR 6. szám. Telefon 752. Husdarálógápek, zománcedések, háztartási cikkek állandóan raktáron. tói egészen a shampoon-ig, a haj­mosóporig. Az első két hét alatt a kenést na­ponta kétszer, reggel és este kell vé­gezni ujjal vagy vattatamponml 15 —20 másodpercig 2 centiméter mély­ségben az orrlyukakban. Ezt a mód­szert a tapasztalatok szerint egyaránt sikeresen lehet alkalmazni a náthá­ban való megbetegedés előtt vagy alatt. Fekete József milánói győztes tart előadást a népfőiskolások­nak a gör. kat. Legényegyletben Vasárnap délután fél 3-tól 7 óráig a gör. kat. Legényegyletet fogják meglátogatni a népfőiskolások. A Le­gényegylet mintagyűlést fog bemu­tatni, úgy ahogy azt Kolping elren­delte. A változatos műsorú gyűlésen Fekete József bádogosmester, milá­nói győző, az egylet világi elnöke az 1906. évi tűzoltó világbajnokságról és a nyiregyházi világraszóló győzel­méről fog előadást tartani. Tudva­levőleg Fekete József volt az, aki az összes nemzetek versenyzői között elsőnek kúszott ifel a tolólétrán és oldotta meg az előírt feladatot. A mintagyűlés a Legényegylet otthonában, a gör. kat. népiskola EgylháiZ-utcai emeleti termében lesz. Ha nyitotta meg a folytatólagos főtár­gy alá st dr. Vályi-Nagy István és fe­szült érdeklődés köziben hirdette ki az ítéletet, mely szerint Weísz Ignácot szigorított dolog- j villanyt akar szereltetni házra ítélte, amelynek legkisebb időtartamát 5 esztendőben álla­pította meg, a másodrendű vád­lottat, Grüner Hermannt 8 hó­napi börtönbüntetésre ítélte, inig a harmadrendű vádlottat fel­mentette a vád és következményei alól, a bűnper asszony vádlott j a el­len pedig a.z ügyész elejtette a (vá­dat. Az ítélet mettn jogerős. Szappanlével védekez­zünk a spanyolnátha ellen A Szovjetunió tudományos akadé­miájának élettani osztálya a napok­ban ülést tartott s azon Gamalelja orvos érdekes előadást tartott „A spanyolnátha (Grippe) megelőzése" címen. Az előadó bevezetőleg kifejtette, hogy a spanyolnátha ihárom külön­böző formában jelentkezik: a pan­demikus, epidemiikus és endemikus vagyis idényi formájában. Gamaleja szerint a spanyolnátha megelőzésének legjobb módszere az orr nyálkahártyája érzékenységének a fokozása, mert ezáltal nagyobbá válik a kiválasztása s következés­képpen az a képessége, hogy meg­ölje a náitlha viruszait. Ezt legbizto­sabbam úgy érhetjük el, ha az orr nyálkahártyáját folyékony szappan­nal, szappamlével kenjük be. A szap­panban levő anyagok ugyanis elhá­rítják nemcsak a spanyolnátiha, ha­nem általában az összes hüléses megbetegedések veszélyét is. Hasz­nálni lehet mindenféle szappan levét, kezdve a kinines és karbolszappam­forduljon bizalommal Szikszayhoz Horthy Miklós tér 8. Telefon: 864. — Szétverte a kocsmát, mert nem ka­pott italt. Hagymássi Miklós kisvárdai legény erősen ittasan italt követelt még az egyik kocsmában, de kérését megta­gadták. Ez annyira dühbe gurította Hagy­mássit, hogy a kocsmárost megöléssel fe­nyegette, majd kikergette a kocsmából és amikor így magára maradt, a kocs­mában összetört, zúzott mindent, ami * kezeügyébe akadt. A kocsmáros a kárát 200 pengőre becsüli. A garázda legény ellen magánlaksértés címén megindult a bűnvádi eljárás. átmeneti és téli ka­bátját, a legfino­mabb anyagokból, a LEGTÖKÉLETESEBB KÉSZÍTÉSBEN Németh uridivat szabó üzletében rendelje meg. Bel- és külföldi szövetekben nagy választék. Lutherpalota. — Telefonszám: 794.

Next

/
Oldalképek
Tartalom