Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 275-298. szám)

1940-12-02 / 275. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1940. december 2 T r í ft n O N 21.) VIII. évfolyam 275 (2287.) szám. Héttő ^ JSÍYÍRVIDBK ÍABOLCSI HLRLAR és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. POí íTíl^4í NAPI! AP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E, H'Mía^karéki CMkkszám: 47.139. Telefón: 77. 1\JLj\. 1 II\/Ai lN/\rIL/Ar Kő z ti sz tv is e 1 ők n e k 20%-os engedmény. Katonai közigazgatás A búcsúzó katonai közigazgatás dirámiyel'vtediben és személyi vonatko­eásaibain, mindaddig nem volt előké­szíthető, ameddig a bécsi döntés meg 1 nem történt. A történelmi dön­tés időpontjától a felszabadító had­műveletek megindulásáig azonban mindössze öt nap állott rendelke­zésre. Ez -alatt az öt nap alatt keltett Itéhát elvégezni a katonai közigazga­tásnak valaimiennyi szakigazgatási ágazatra kiterjedő irányelveit, szer­vezeteinek személyi kielégítését és felvonulását is, .hogy a felszabadító csapatok /nyomában azonnal műkö­désibe léphessenek. A hozzájuk csat­lakozó postai, állam-vasúti és közbiz­tonsági szervezetekkel, valamint pénzváltó és tűzoltó hatóságokkal együtt ezeknek száma a 60.000 em­bert meghaladta. Könnyen elképzel­hetjük, micsoda lázas munka kellett aihihoz, hogy ezek mind előteremt es­senek* és a csapatmozgással, vala­mint anyagi ellátással túlterhelt kri­tikus közlekedési helyzetiben alkal­mazási helyükre idejében be is ér­kezzenek. De a katonai közigazgatás az át­vett terület elképzelhetetlen mosto­ha viszonyait sem ismerhette előre. 'Mindenit rögtönöznie kellett s e rög­tönzéseknél az anyagiakban teljesen kifosztott felszabadított -területen egyik nehézség után a másikba üt­között. Ezek leküzdésében szinte a Itíz körmiére volt utalva. Műnk áj uk­na<k irányítása igen soká a legna­gyobb nehézségekbe ütközött. Er­dély hírváltásai mostoha helyzetet mutatott, mert miagánlkezeiésben lé­vő -távbeszélő hálózata, de különösen közlekedése nem Csonka-Magyar­ország, hanem iRomáinia felé irá­nyult. Hetekig mondhatnám egy szál dróton elsőbbségi beszélgetésért folyt a .viaskodás. Ma ,miár Erdély hírhá­lózata az anyaországgal zavartalanul működik. Az utaikon való gyors gépkocsi­közlekedésről beszélni mem lehetett. A fő útvonailakat is olyan állapot­íban találtuk, hogy választani kellett a> igépkocsátörés és az átlag 20 km-es sebesség között. A Székelyfölddel vasúti összeköttetés nem volt. A gépkocsiforgalom feszes szabályozá­sával kellett tehát a szakadásit áthi­dalni mindaddig, mig a Marosvásár­hely, Teke, Nagyida közti keskeny­ínyotmitávu vasút december derekáig Szászilekeneéig ki nem épül. Ez ál­landó út javító munkával járt. Elgondolhatjuk ezeknek a műsza­ki feladatoknak horderejét, ha meg­fontoljuk, hogy karácsonyiig a Szé­kelyföld ellátásának 1941 április l-ig való biztosítását is el kellett látnunk. Ez pedig nem kevesebb, mint kb. 2000 vasúti kocsi anyagszállátási tö­meget jelent. A katonai közigazga­tás mindezzel megbirkózott. Megbirkózott azonban, a felszaba­dult országrészek minden bajaHgond­jával. Helyreállította az életfolyto­nosságot, a közbiztonságot, a terme­lést. Nehéz volt a munkaija, mert ide­gen szellemiséghez, jogszabályokhoz és életkörülményekhez szokott em­berek közt kellett dolgoznia. Ezek­kel először szereltlettel meg kellett Holnap befejezik a felhatalmazási javaslat vitáját A miniszterelnök nagy beszédben ismerteti a kormány reformterveit és munkaprogramját A képviselőház ma délelőtt foly­tatta az ap'ropriációs tönvényjawaslait .vii táját. Az első szónok Mesko Zoltán volt. A kormány külpolitikáját teljes mértékben helyesli. Megelégedéssel fogadja azokat a nyilatkozatokat is, amelyek a Jugoszláviával való kap­csolatra irányultak. A kormány iránt bizalmatlan, ezért a javaslatot nem fogadja el. Iiovszky János szintén helyesli a jugoszlávimagyair barátság elmélyí­tésére irányuló törekvéseket. A to­vábbiakban gazdasági kérdésekről beszélt. A nyersanyaghiánnyal kap­csolatban annak szabályozását kéri, hogy a gyárak mit termeljenek. Nle termelhessenek olyan cikket, amiből nagydbb hasznot remélhetnek, ha­nem csakis közszükségleti cikkek gyártására használhassák fel a nyers­anyagot. lAz apropriálciós javaslat tárgyalá­sária imég 50 szónok iratkozott fel. A .viitát holnap mindenképpen be kell 1 fejezni. A vita végeztével Teleki Pál gróf miniszterelnök nagy beszédet mond s ebben tájékoztatja a Házat a kormány ijövő munkaprogramjá­ról és azokról a tör.vényjaiviaslatok­ról, amelyeket mátr a legközelebb beterjeszt. (MTI.) Nagy diplomáciai tárgyalások várhatók Berlinben (Az Esti Újság tudósítója jelenti Berlinből: A lap berlini munkatársa német hivatalos helyen szerzett ér­tesülése szerint ez a hét nagyjelen­tőségű diploimálciai tárgyalások ideje lesz. Franciaország és Németország között tárgyalások indulnak meg s ezenkívül több külföldi delegátust is várnak Berlinbe. Megerősíti ezt a hírt a Pest mai száma is, amely arról tud, hogy Franciaországon kívül Bulgária és Jugoszlávia megbízottai is ellátogat­nak a német fővárosba. Bár ezeket a híreket erősen állít­ják, más oldalról a németek cáfol­ják. (MTI.) Németország addig küzd, míg utolsó ellenségét is megsemmisíti! Berlinből jelentik: A hős nanviki harcok parancsnoka tegnap lelkesítő beszédét mondott. A parancsnok ki­jelentette, hogy a német katonák nem teszik le a fegyvert addig, amíg utolsó ellenségüket is meg nem sem­misítik. Le kell tiporni a. német had­seregnek minden ellenállást. A né­met hadsereg minden tagja a Führer­re figyel, az ő parancsait lesi, mert tudja, hogy így .vívja ki a német nép igazi boldogságáit. (MTI.) A külügyminiszter nyilatkozata egy japán lapban Niisi-Nisi című japán lap /budapesti munkatársa s a külügyminiszter a lap tudósítója előtt nyilatkozott a magyar külpolitikáról. A nyilatkozat szerint Magyaror­szág nagy megértéssel kíséri Japán politikáját, amelyet hősi nacionaliz­mus és modern dinamizmus jelle­mez. Azáltal, hogy Magyarország is csatlakozott a háromhatalmi egyez>­ményhez, közelebbi kapcsolatba is került Japánnal. Bár nagy a távolság a két állam között, mégis az eszmék azonossága közelebb hozza egymás­hoz a két népet, amely rokonszenv­ismértetni az anyaország gondolatvi­lágát. A katonai közigazgatás hangy a ­népe vállvetett munkával s a. polgár és katona tökéletes lelki összhangjá­nak birtokában intézkedett, felvilá­gosított, kiegyenlített és eredménye­ket ért el. vei kísérte mindig egymás sorsának fejlődését. A magyair nemzet ezer évvel ezelőtt az ázsiai turáni mezők­ről indult el mai hazájába s azért jött ide, hogy most őrt álljon ezen a, helyen. (MTI.) Svájcot támadja a német sajtó A német sajtó egyre gyakrabban intéz támadást Svájc ellen s azzal vádolja meg, hogy Anglia rabszol­gája. A lapok hozzáfűzik ehhez fi­gyelmeztetésképpen, hogy Németor­szág ezt a helyzetet nem tűrheti so­(MTl.) 'Közigazgatási szaktudásban elő­zékenyen segítették őket lelkes pol­gári. 'bajtársaik. De segítette őket a nemzet búját-baját melegen átér.ző — és csaq azért dobogó — egyszerű magyar katonaszí.vük is. Egyszerű gondolatokkal, de nagy szívvel dolgoztak! Az olaszok megverték az angolokat Afrikában Az afeiikai olasz: hairctérről jelen­tik: A Rudolf->tótól északnyugatra november 27Hón .az angolok 30 teher­gépkocsin érkező nagyobb osztaga • megtámadta az olasz őrséget. Az oda érkező olasz erősítések hat órai kemény harc után visszavonulásra kényszerítették az angolokat. Az angol hadsereg Afrika más .harcte­rein is súlyos vereséget szenvedett. Az angolok 73 halottat, egy halott és 3 sebesült tisztet hagytak hátra. (MTI.) Kenedy lemondott londoni nagyköveti állásáról Amerika londoni nagykövete, Kennedy benyújtotta lemondását. — Kijelentette, hogy .már nem is tér vissza többé Londoniba. Roosevelt arra kérte Kennedyt, hogy maradjon hivatalában, mig utódját ki nem ne­ivezik, Kennedy nem fogadta el ezt az ajánlatot sem. A volt amerikai nagykövet kijelentette, hogy életét most már a<rra szén,teld, hogy Ameri­kát a háborútól való beavatkozástól feltétlenül távol tartsa. (MTI.) Amerikának a legrősebb flottája lesz a világon Az Egyesült Államok tengerészeti vezérkari 'főnöke ismertette az USA legközelebbi fegyverkezési program­ját. A főcél a tengeri erő fokozása olyan mértékben, hogy az Egyesült Államoknak a világon a legerősebb hajóhada legyen. De nemcsak erős ha jóhadra, csatahalj ókra, rombolók­ra, repülőanyahajókra, cirkálókra, tengeralattjárókra és más segédhajó csapatokra 'van az. Egyesült Álla­moknak szüksége, hanem jó itálvoli támaszpontokra is. Hlyen támasz­pontoknak tekinti Portoricot, ha­vajt, Giuyiamat is. (MTI.) Ujabb földrengések, tüzek nyugtalanítják Románia népét Tegnap Romániában megkezdő­dött a havazás, óriási .viharok zú­dultak rá a Fekete-tengeren és a szárazföldön. Bukarestben újra föld­rengés rémítette a lakosságot. Teg­nap négy erős földlökés sok kárt okozott a fővárosban. A legerőseb­ben Sinajában rombolt a mostani földrengés. Kra.jovában nagy tűz volt a kereskedőnegyedben. Tizenöt üzlet porrá égett. (MTI.) A mexikói államelnök letette az esküt Taimago, Mexikó új államelnöke tegnap ünnepélyes külsőségek kö­zött tette le az államelnöki esküt. Aa eskütételen jelen volt huszonhét or­szág képviselete, közöttük Néímet­ország és Olaszország küldöttei is. idftíaras Mérsékelt szél, az ország déli ré­szében felhősödés, sok helyen reg­geli köd várható. A nappali hőmér­séglet alig változik, az éjszakai (hi­deg kissé csökken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom