Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 250-274. szám)

1940-11-06 / 253. szám

(Trianon 21.) 1940 november 6. S. olésl Az Ált. Tanítóegyesület választmányi ülése A Sza b ok s vár me g y e i Általános Tanítóegyesület választmánya a na­pokban tartotta közgyűlést .előké­szítő ülését, amelyen a helybeli és vidéki tagok nagy számban jelen­tek meg. Beható eszmecsere után el­határozta a választmány, hogy a tisztújító közgyűlést csak a jö-vő év május hó folyamén tartja meg, ad­dig a jelenlegi tisztikar megbízatásált meghossz abb f t ot t a. Gyűlés végén dr. Gallay Rezső kir. tanfelügyelő beszámolt a szabol­csi tanítók üdülőiházának ügyéről és a Zánykai-ifiürdő turistalházának meg­vételét ajánlotta. A választmány el­határozta, hogy az üdülőház meg­szerzése ügyében folytatja a tárgya­lásokat a tulajdonosokkal. Ezután a kir. tanifelügyelő figyel­meztette a nagy számban egybegyűlt választmányi tagokat, hogy nemzet­nevelői feladatuknak megfelelően áll­janak őrt mindenütt a felforgató tö­rekvésekkel szemben. Irányítsák és világosítsák fel a népet arról, hogy nines szükségünk még egy felforgató forradalomra, különösen most, ami­kor az első nagy iforradalom alkal­mával elvesztett országrészeket nagyi nehezen visszaszereztük. Erős nem­zeti összetartásra, hivatott és kiváló •vezetőink és a szociális követelmé­nyeket megvalósító nemzeti kormá­nyunk támogatására van szűkségünk, aki máról holnapra akar nagy refor­mokat megvalósítani, az vagy tudat­lan, vagy népámitő, aki csak önző célokat követ. Mi valamennyien — úgymond — átvészeltük a forradal­mat és tudjuk azt, hogy annak nyo­mában a nagy hangon beígért jólét helyett a legnagyobb nyomor, nél­külözés és megaláz ás jutott osztály­részül. Ellopták a szőlő­karókat Dr. Bálint István nyíregyházi ügy­véd, Bercsényi étca 3. szám alatti la­kosnak Ószőlő utca 101. szám alatti lévő szőlőjében tolvajok jártak. Isme­retlen tettesek, a szőlő szántóföld fe­löli részéből 300 darab akácfakarót el­vittek. A tolvajok nagy „szakértelem­mel" kiválogatták azokat a karókat, amelyek még ujak voltak, csakis az egészséges akácfakarókat vitték el, a rosszakat ott hagyták. Külföldi és belföldi gyapjúszövetekben nagy választék és olcsó árak! A legfinomabb egyenruha szöve­tekből nagy raktárkészlet. Egyenruhákat előírásosan mérték után készít Kecskés József uri és egyenruha szabó, Luther utca 6. A Kálvineum ref. tanítóképzőjének székely estje méltó hódolat lesz az erdélyi gondolat nagyszerűsége előtt Még telítve van a lelkünk illattal, de­rűvel, hittel és szépségek varázsával, amikor olvassuk a visszatért Erdély lelki csodáiról szóló híreket. Még szívünkben ott muzsikál az erdélyi induló, amely büszke boldogsággal hirdette: Győztesek megint régi zászlaink. Nagy tettek és szépséges eszmék, a magyarság nagyra­hivatottságához méltó gondolatok és ér­zések lobognak a lelkekben. Meg kell vallanunk, hogy szeretjük Erdélyt és az ifjúság jól teszi, hogy e vallomásban elöl jár. A Kálvineum ref. tanítóképző inté­zete méltóképpen fog hódolni a város közönségével együtt november 10-én és 11-ón, délután, mindkét napot 5 órai kez­dettel az erdélyi gondolat előtt a szép­séges előadás megrendezésével. Itt kö­zöljük most már az előadás szereplőit is megnevező műsorát: 1. Székely Himnusz. Énekli a IV—V. é. énekkara. 2. Megnyitót mond Pitó Rózsa V. é. 3. Magyar tánc. Táncolják: Térjék Len­ke és Molnár Gabriella V. é. 4. „Este a székelyeknél." Színjáték. Szereplők: Meskó Lenke, Csizmadia Er­zsébet, Pitó Rózsa^ Bakó Sára, Mátyás Ibolya, Molnár Gabriella, Palágyi Márta, Nagy Emma. Az összekötő szöveget ol­vassa Molnár Éva V. é. 5. Tompa László: Öszi szántás székely hegyek alatt. Szavalja Bogár Magdolna IV. é. 6. Nyirő József: ,,Júlia szép leány." Szereplők: Székely Rózsa, Pótor Ibolya, Kántor Jolán, Széli Lenke, Balogh Anna, Hadházy Lilli, Kovács Gizella, Biró Ka­talin, Bay Rózsa, Fazekas Gizella, Grósz Mária, Gábos Rózsa, Bogár Magdolna, Péchy Mária, Horváth Magda, Sulyok Mária, Frenczel Klára, Ottmár Éva, Po­toczky Margit, Tarpataky Katalin, Kom­játhy Irén IV. é, növ, 7. Tábori Piroska: Üzenet Erdélyből. Előadják: Bíró Katalin, Széli Lenke és Kiss Irma IV. é. növendékek. (A díszleteket Széli Lenke és Horváth Magda IV. é. növ. festették.) Belépődíj nincs. Önkéntes adományo­kat köszönettel fogad a rendezőség az erdélyi testvérek javára. A szünetben s előadás után büfé. Baltával leitatták a táncmulatság rendezőjét November 3-án, Nyirlövő községben nagy táncmulatságot rendezett az ifjúság. Ezen a bálon Szaniszló András nyirlövői lakos i mint rendező vett részt. Éjjel egy órakor egy papi legény, akit Szaniszló András személyesen ismert, azonban a nevét nem tudta, kihívatta a bálból. Sza­niszló azonban nem volt hajlandó a hí­vásnak eleget tenni. A bál után történt a támadás. Szaniszló András a tanítói ház felé tartott, amikor valaki hátulról baltával leütötte. Szaniszló András eszméletlenül esett össze, bevitték a tanítói lakásba, ahol első segélyben részesítették, majd kór­házba szállították. A kórház jelentése szerint Szaniszló András állapota élet­veszélyes, életbenmaradásához kevés a remény. Kihallgatása során nem tudta megmondani, hogy az a papi legény ütötte-e le, vagy mások támadták meg. A nyomozás folyik. Az EKIE tizedik tanyai konferenciája Az újjászületés útján ... címen tartott komoly hitmélyítő előadást Ágoston Sán­dor budapesti mérnök. Az egyház — mondotta — csak útjelző a Krisztushoz vezető úton. Neked kell ezen az úton el­indulnod és továbbhaladnod. A gyermekek részére Pazár Irén és Saliga Emma egyesületi tagok vasárnapi iskolát tartottak. Délután Bonyai Sándor országos ifjú­sági titkár a tanyai fiúkkal igen értékes eszmecserét folytatott. Közel száz tanyai ifjú tett bizonyságot arról, hogy öröm­mel adja oda szívét-lelkét az ifjúsági munka alkalmain keresztül Vezérünknek, a Krisztusnak. A felnőttek részére Ágoston Sándor evangelizáló előadást tartott. Ezután Kiss Zoltán tanyai ifjúsági el­nök irányításával gazdag műsorú vallá­sos ünnepség volt. A városból Hutynej Ilona énekszámmal, a Sulyán-bokorból A biblia vasárnapján, e hó 27-én tar­totta az Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület Luther Márton Köre tizedik tanyai ifjúsági konferenciáját. A város ifjúsága Solymár János lelkész-elnök és Kiss János ügyvezető elnök vezetésével, a tanya ifjúsága pedig Agárdi József, Benkö Sándor, Estók József, Kiss Zol­tán, Krecsák Jolán, Petrikovics E. Lajos, Sashalmi Pál, Soltész István, Stenczel Hilda és Szánthó Jenő tanyai tanítók irányításával vett részt az ifjúsági munka hatalmas testvéri találkozásán. A konfe­rencia témája: Ifjú az újjászületés útján. A megnyitó istentiszteletet Turóczy Zoltán püspök tartotta. Bertalan Kálmán országgyűlési képvi­selő egyházfelügyelő lendületes megnyi­tó beszédében rámutatott arra, hogy meg kell szüntetni azt a lelki kettéhasa­dást, amely elválasztja egymástól a ta­nya és a város hiveit. Teleion 503. szám Hungária Filmszínház November 7-8. Budapesttel egyidőben! Csütörtök-péntek NA N ETTE! A főszerepben: lenni Jugó és Hans Söhnker. i n _ Előadások minden nap 7*5, 7*7 és 7*9 órai kezdettel. MA SZERDÁN a Magyar Norma IAA fA rfi 1 fejelő V1I7 jótékonycélu előadása IvU lül II 1 KlSldliy Szmolár Zsuzsánna énekszámmal és sza­valattal, az Üjteleki-bokorból Estók Ka­talin, Kunderák Erzsébet, Jaczkó Pál, Miholecz Zsuzsánna, Gaga Mária, Czin­kóczky Zsuzsánna szavalatokkal, párbe­széddel és Veczán János vezetésével a tanyai ifjúság énekkari számokkal sze­repeltek. Solymár János lelkész-elnök felszóla­lásában további munkára toborozta és lelkesítette az ifjúságot. A záró áhítatot Túrmezei Sándor to­kaji esperes-lelkész tartotta. A konferencia, amelynek minden moz­zanata értékes tanulság és gazdag lelki élmény volt, Erős vár a mi Istenünk .,. c. közénekkel ért véget. Kiss János FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ Mához egy hétre lesz a Fiedel-trio hangver­senye A Bessenyei Társaság a magyar­német kulturkapcsolatok elmélyítésére és a magyar vidéki városok zenei éle­tének fejlesztése céljából meghívta a Magyarországon körúton levő müncheni Fiedel-triót. A hangverseny november 13-án, szer­dán este fél 9 órakor a Korona nagy­termében lesz. A trió tagjai Siedersbeck Ferenc, Dohme Beatrice és Wile Erik. A hangversenyen közreműködik Haase Konrád Ernő, a müncheni Ppera baritonistája is. Jegyek 3, 2 és 1 pengős áron már válthatók. Fejkendőjére felakasztotta magát egy asszony Tertk Ferencné 36 éves, galántai lakos Buj községben felakasztotta ma­gát és meghalt. A szerencsétlen asz­szony állást ment keresni Buf köz­ségbe. Állást nem kapott s ez annyira elkeserítette, hogy fejkendőjéből hurkot csinált és egy fára felakasztoita magát. A nyíregyházi ügyészség megadta a temetési engedélyt. Bristol autógarázs KIS TÉR 10. SZAM, ­Autógarazsirozás és javitás. Fogaskerekek és törött gép­részek heggesztése. Svéd golyós csEpágyak raktára, — Tanuljon gyors- és gépírást, helyesírást Nagy Irén gyorsíré­iskolájában, Szent István-út 25. szára Uránia Filmszínház Ml in ii EMBER November 7. Csütörtök November 8. Péntek Amerikai revüs vígjáték tele zenével, tánccal, szerelemmel, bonyodalmakkal rőszerepben: ALICE TAYE, 3 RITZ BROTHERS, DICK POWEL Előadások kezdete mindennap 7*6, 7*8, 7*10 órakor. Ma, szerdán utolsó nap: ÁMOR AZ AUTÓBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom