Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 250-274. szám)

1940-11-18 / 263. szám

6. oldal Nyíregyháza megyei város polgár­mestere K. 31183—1940. Hirdetmény Nyíregyháza rváros elöljárósága közhírré teszi, hogy a simái uti vámház 120 négyszögöles telkét a legtöbbet Ígérőnek szóbeli nyilvános versenytárgyalás utján eladja. Az árverést a város gazdasági hivatalában november hó 23 napján szombaton délelőtt 10 órakor tart­juk meg. Az árverési feltételeket a város pénzügyi osztályán lehet meg­tudni. , Nyíregyháza, 1940. novembfcr 14. Szohor Pál polgármie8teí 9646—1940. végrh. sz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. A debreceni kir. járásbíróságnak 5573—1940. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Friedlánder Testvérek javára 1500 P tőke s járulékai erejéig 1940. évi szeptember hó 5 napján végiehajtás utján lefoglalt 1450 P-re becsült ingóságok, u. m. sertések, juhok, stb a nyiregyházi kir. járásbíróság­nak Pk. 19858—1940. szám alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Ujfehértó községben az 1911. szám alatt s folytatva a Ko­cogkert 2. szám alatti háznál 1940. évi novemberi hó 21. napján délelőtt 10 és fél órakor nyilvános bírói ár­verésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1940. november 2. Is dr. Zathureczky Almos, i. ' kir. bk. végrehajtó A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság . 20339—1040. tksz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. Debrecen sz. kir. város végrehaj­tatónak Csanak Gézáné sz. Montágh Viola végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi batóság a csatlakozottnak kimondott Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár rt. végrehajtató ké­relme következtében az 1881. LX. tc. 176 és 185. § ai értelmében az ujabb árverést 3148 P 92 fül. tőke­követelés, ennek éspedig 2200 P tőke után 1931. évi január hó 15­től 948 P 92 fillér után 1931. évi április hó 15-tői a kifizetésig járó 10 százalék kamata, egyharmad szá­zalék váltódij, 225 P eddig megál­lapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal a Buda­pest Székesfővárosi Községi Taka­rékpénztár javára megállapított 90 P költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott Budapest Székesfővárosi Községi ^Takarékpénztár rt. 5922 P, Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 4000 P, Dr. Brüll Henrik 144 P, Dr. Tóth Emil 960 P, Ujfehértói Hangya Fogzasztasi és Értekesitő Szövetkezet 213 P 81 fillér, Katz Emánuel 496 P 13 fillér, Breuer Ágnes 56 P 20 fill. Angol Magyar Bank 1200 P, Stern József 320 P, Hermesz Biztosító rt. 107 P 68 fill. Kontsek Géza 325 P 07 fill. Vezelák János 161 P 28 fillér tőkekövetelése és jár. behajtása végett, Ujfehértó községben fekvő s az ujfehértói 4228. számú betétben A. I. 1-7, sorsz. 7310|1, 7311J1, 7312 7313|1, 7318|1,7319|1, 7320Í1, hrsz. alatt felvett 14 hold, 266 négyszögöl (Triano n 21.) 1940 november 18. területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó, szőlő ut ingatlanokra 2255 pengő kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. kereszt 1. sorszám, 727114. hrszám alatt felvett 1 hold, 729 négyszögöl területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó ingatlanra 801 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. kereszt 2. sorsz. 7271|5. hrszám alatt felvett 1311 négyszögöl területű végrehaj­tást szenvedő nevén álló szántó in­gatlanra 574 P kikiáltási árban, ugysnezen betétben A. kereszt 3. sorsz. 7271| 13. hrszám alatt felvett 696 négyszögöl területű végrehajtást szenvedő nevén álló szántó ingat­lanra 174 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. kereszt 4. sorsz. 7271174. hrszám alatt felvett 1266 négyszögöl területű végrehaj­tást szenvedő nevén álló szántó in­gatlanra 317 P kikiáltási árban el­rendelte. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Ujfehértó községházánál meg­tartására 1940. évi december hó 11 napjának délelőtt 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a követ­kezők. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az A. I. 1—7. alatti ingatla­nokra az árverést a végrehajtatók közül a Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár rt. kéri a kikiáltási ár kétharmadánál, ha a Magyar Leszámítoló és Pénz­záltó Bank rt. kéii 14.134 P, ha Brüll Henrik kéri 19 606 P, ha Dr. Tóth Emil kéri 19.792 P, ha az Ujfehértói Hangya Fogyasziási és Értékesítő Szövetkezet kéri 20.964 P ha Katz Emánuel kéri 21.355 P, ha Breuer Ignác kéri 21.951 P, ha Stern József kéri 23.168 P, ha Deb­recen szabad királyi város kéri 24.959 P, ha Hermasz Biztosító rt. kéri 29 943 P, ha Kontsek Géza kéri 30.311 P, ha Vazelák János kéri 30.792 P vétalárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az A. kereszt 1, sorsz, alatti ingatlanra ;az árverést Breuer Ignác kéri és az Angol Magyar Bank rt. kéri a kikiáltási ár kétharmadánál, ha Stern József kéri 2933 P, ha Debrecen szabad királyi város kéri 4733 P, ha a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank kéri 9718 P, ha Hermesz Biztosító rt. kéri 12,283 P ha Kontsek Géza kéri 12.650 P, ha Vazelák János kéri 13.133 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az A. kereszt 2. sorsz. alatt felvett ingatlanokra az árverést Breuer Ignác és az Angol Magyar Bank rt. kéri a kikiáltási ár kéthar­madánál, ha Stern József kéri 2933 P, ha Debrecen szabad királyi város kéri 4733 P, ha a Magyar Leszá­mítoló és Pénzváltó Bank kéri 7718 P, ha Hermesz Biztosító rt. kéri 12.283 P, ha Kontsek Géza kéri 12.650 P, ha Vazelák János kéri 13.131 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az A. kereszt 3. sorsz. alatt felvett ingatlanokra az árverést Breuer Ignác kéri, a kikiáltási ár kétharmadánál, ha az Angol Magyar Bank rt. kéri 293 P, ha Stern József kéri 2933 P, ha Debrecen szabad királyi város kéri 4733 P, ha a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank kéri 9718 P, ha Hermesz Biztosító rt. kéri 12.883 P. ha Kontsek Géza kéri 12.650 P, ha Eladók kedvező fizetési feltételekkel a Rákóczi-utca végén lévő „Városi kislakások" néven ismert, tiszta téglából épült, még 14 évig adómentes házak 1 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló ház 3000 P 2 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló ház 4000 P Arató ingatlanforgalmi iroda Nyiregyhaza, Széchenyi ut 1. Nyírvíz-palota. — Telefon: 601. Vazelák János kéri 18.131 P vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az A. kereszt 4. sorsz. alatt felvett ingatlanra az árverést Breuer Ignác kéri a kikiáltási ár kétharma­dánál, ha az Angol Magyar Bank it. kéri 293 P, ha Stern József kéri 2933 P, ha Debrecen szabad királyi város kéri 4733 P, ha a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank kéri 9718 P, ha Hermesz Biztosító rt. kéri 12.883 P, ha Kontsek Géza kéri 12.650 P, ha Vazelák János kéri 13.131 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. A>z árverelni szándékozók köte­leseik bánatpénzül • kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy aiz 191ill: I. t.-c. 127. S-ában megbatározott ár­folyammal számított óvadékképes értékpapi rosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: LXI. t-nc. 21. §.) Nyíregyháza, 1940. október 20. Dr. Fikly sk., kir. Jbíró. A kiadmány hiteléül: SZEPESVÖLGYI, kiadó Vh. 6241-1940. Árverési hirdetmény Dr. Bergstein Jenő nyiregyházi ügyvéd által képviselt Nyiregyházi Áru és Terményraktár végrehajtató javára hátr. 1813 P 06 fillér tőke­követelés és járulékai erejéig a nyir. egyházi kir. járásbíróság 689—1938 számú végzésével elrendelt 's köz­benjárással foganatosított kielégítési végrehajtás során 1939. évi április hó 14. napján felülfoglalt és 1300 P-re becsült ingóságokat, közöttük bútorok, szőnyegek, irógép, végre­hajtást szenvedőknél Nyíregyházán Kiss Ernő utca 44 és folytatólag Széchenyi ut 31. szám alatt 1940. évi november hó 22. napjára dél­előtti 10 órára ezennel kitűzött birői árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrende­lése esetén a Te. 74. § a az irány- t adó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatók­nak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibo­csátása napjáig a fenti ingókra ki­elégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Nyíregyháza, 1940. november 2. SZABÓ BÉLA kir. jb. végrehajtó. Ejcpress hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Frissen érkezett sváb és rnszliirtő por és biztoshatásu patkányirtószer kapható NÚNÚSSY CIANOZÓNJÜL Kossuth utca 9. Telefon: 742. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sz4 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK Luther házban udvari kisebb butorozot szoba, esetleg fürdőszoba használattat kiadó. Cim a kiadóban. 5488 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Irodát takarítani fiatal leány felvétetik. Dr. Tóth iroda, Zrínyi Ilona utca 4. KÜLÖNFÉLÉK FIoHÁ 1 darab A. E. G. Standend ülCtUU irógép kittínó állapotban, 1 darab EMPIRE kisebb irodai irógép hasz­nálható állapotban 40 pengőért. 1 darab ADLER irodai irógép kitűnő állapotban 120 pengőért. Cim a kiadóban. 5706-2 Eladó uri lakóház Adómentes 3 szoba, hall, parkettások és minden mellékhelyiség, legnagyobb komforttal. Masszív téglaépület, kedvelt helyen. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6—15 5694-3 Házaspár egy gyermekkel keres decem­ber 1 re vagy 15-re egy vagy két bútoro­zott szobát, konyhahasználattal, de taka­rítás, fűtés, szőnyeg nélkül. — Jelige „Lehetőleg belterületen. 5712-3 Cukorrépát keresünk megvételre. Aján­latokat mennyiség, feladó állomás és ár megjelölésével Nyírbátori Uradalom Nyír­bátor címre kérünk. 5711-2 Elsőrendű gazdasági főző házvezetőnő ajánlkozik vidékre magánoshoz is házve­zetőnőnek. Nyíregyháza, Ér utca 49. Lófogatura átalakított teherautópótkocsi eladó, Debreceni utca 19. szám, Szilágyi Sándornál, 5765-6 Ki válalna szürhímzést kis fehér bárány bundára? Cim a kiadóban. 5720-3 Fajtiszta szimentálí bika, köztenyésztésre is alkalmas eladó. özv. Korda Lajosné, Nyírpazony. 5668 Modern női fodrászberendezés dauer­géppel eladó 300 P ért, sürgős elköltözés miatt. Cim Horváth köszörűsnél, Bethlen utca 4. 5769 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Nyomatott a ,,Merkur"-nyomdában, Nyíregyházán, Bercsényi-utca 3. sz. alatt. — Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom