Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 250-274. szám)

1940-11-06 / 253. szám

SZ j^L^fH^iAP (Trianon 21.) 1940 november 6. Női és férfi gyapjúszövetek, ruhaselymek, ruha csipkekülönlegességek ŐSZI és téli Újdonságok fehérnemü és ásy nem ö anyagok, szőnyegek nagy választékban Hartos Lajosnál Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. sz. Takarékossági hitel! Emlékezzünk 1706. Béri Balogh Ádám ezredes a kurucvilág egyik legkimagaslóbb alakja a Győrvár-i ütközetben, 1706 novem­ber 6-án, Heiszter generális csapatai ellen kiváló személyes hősiességéről és vitézségéről tett tanúságot. Béri Balogh Ádám a rohamozó oszlopok élén mindenütt ott van, ahol legna­gyobb a veszély. Fején már három sebből vérzik. Lovát kilőtték alóla, gya­log küzd tovább, intézkedik, lelkesít és magávaf ragad mindenkit: mintha nem is anya szülte volna. Az ütküzet­ben Heiszternek minden ágyuja, tábor­szere a kurucok kezébe jut, 300 em­bere elesik. Béri Balogh Ádám később vértanú­halált halt. 1711 február 6-án hullott j feje a porba a győrvári csata legendás f hősének, akit a császári haditörvény- S szék itélt halálra. Megtestesülése volt a megalkuvást nem ismerő honszere­tetnek, a puritán becsületnek és a nem­zet szabadságához ragaszkodó izzó magyar fajszeretetnek. Hosszú esték — szines álmok Egyre hosszabb lesz az este egy arasz­szal: mind nagyobb szükségünk van arra a szórakoztató, lelkünkbe színes álmot varázsoló társaságra, amelyet az érdek­feszítő, pompás könyv biztosít számunk­ra. Az ideális megtestesítője ennek a Pengős Regény, amelynek „Vádol a ró­zsa" című legújabb kötetében A..Christie, az embersorsok misztikus útvesztőjébe vezet el, amikor egy szörnyű vád súlyát emeli fel benne az ő bravúros lélektani módszerével Poirot mester a nagy de­tektív. Az egyidejűleg megjelent Félpen­gős kötetek egyike C. MacDonald forró ' levegőjű regénye, „A kaliforniai lovag"^ amelyben elszánt vágtában harcol a sze­relemért és igazságért egy hősi jellem. A másik Félpengősben, G. Marshall „Az Ördögforrás kincse" című regényében egy egyszerű cowboyt bámulunk meg, aki szemünk láttára úr lesz, művelt és gaz­dag, hogy szíve előkelő hölgyét elnyerje. A novemberközepi Penős mindenki szá­mára meglepetést hoz. A világszerte nép­szerű Seltzer az érdekfeszítő regények rekordját adja „A kalandorok városa" című könyvében. PHILIPS rádiók 1 évi Nónrőflinb 6 havi ré8zletre i s­ilCpidUlUh. Díjtalan bemutatás Biczák műszerésznél, Bethlen utca 27. 2-2 évi fegyházbüntetést kaptak az aranyára tolvajok Elsőrendű vádlott huszonnyolcszor volt már büntetve „Erdélyért" Emlékezetes az a nagyszabású zseb­tolvajlás, amit a nyáron követtek el a Sóstón és a nyíregyházi állomáson. De­meczki Lajos kassai lakos, a hírhedt zsebtolvaj, társaival napokig garázdálko­dott városunkban és sikerült is egy arany órát az állomáson jegyváltás közben egy főszolgabíró zsebéből ellopni, majd a Sóstón kiszemelték Kende Ignác magán­tisztviselő^ akinek 1200 pengő értékű aranyóráját a villamosban, tolakodás közben láncostól együtt ellopták. A rendőri nyomozás eredményre veze­tett és Sátoraljaújhelyben elfogták De­meczki Lajost társaival együtt. A nyíregyházi törvényszék Váradi­Brenner-tanácsa tárgyalta a nagyszabású zsebtolvajlás bűnügyét. Az elsőrendű vádlott, Demeczki Lajos sírva könyör­gött a tanácselnöknek, hogy enyhe bün­tetést adjanak, „soha többé nem tér vissza a zsebtolvajlás ,,mesterségéhez", becsületes ember lesz belőle". Ezt azon­ban nehéz lett volna el is hinni Demecz­kiről, aki nem kevesebbszer, mint huszonnyolcszor volt már büntetve zsebtolvajlásért és a leghirhedtebb alakja volt a bűnöző társadalomnak. Demeczki társa a tolvajlásokban Fekete József és Keresztesi Lezső ) akik együtt „működtek" az ország különböző váro­saiban. Mindketten többszörösen bünte­tett zsebtolvajok. A hírhedt zsebtolvajokat Bárd Miksa hívta Nyíregyházára, azzal, hogy a Sóstó­fürdő igen látogatott hely és sok alka­lom kínálkozik a zsebtolvajlásra, A nyíregyházi törvényszék Váradi­Brenner-tanácsa Demeczki Lajost 2 évi fegyházra, Keresztesi Dezsőt 2 évi és 6 hónapi fegyházra, Fekete Józsefet és Bárd Miksát 2—2 évi fegyházbüntetésre ítélte. Buj Tiszabercel Nyirpazony Kisvárda Nyírkárász Rétközberencs Levelek, Bessenyőd Nyirmada Kopócsapáti Révaranyos Összesen: 2631.92 Előzően kimutatott vidéki gyűjtés Eddig összesen 117.30 121.20 149.36 1526.10 178.44 200.97 87.28 152.87 98.40 6 — 7628.56 P 10.266.48 P Lopni szabad, de fizetni muszáj... Gyönyörű magyar ruhák, igazi magyar hangulat az Iparos-Ifjak szüreti estjén Most rendezte az Iparosifjúság önképző Egyesülete 56-ik szüreti ünnepségét, amely mindenkor a ma­gyar adottságok, a magyar hagyomá­nyok ápolása volt. Az ünnepségen ott láttuk Lakner 'Béla ipartestületi elnököt, iMayer Istvánt, az Iparos­ifjúság elnökét feleségével, Biró Áron tűzoltóparancsnokot és jelesé­gét, Magéra József dr. ipartestületi titkárt, Varga József ip a rostánonc­isikolai tanárt és az ipariba rá't közön­ség számos képviselőjét. Az ipartes­tületi székházat a szüreti öröm szí­nei díszítették. A csábító gyümöl­csök füzérén most, a rossz termés idején szőlő nem volt. Piros, sárga alma mosolygott le a színesvirágos füzérekről a terem fiatalságára. Ez a (fiatalság nagy számban gyülekezett a szép táncos estén. Sokan igen ízlé­ses, magyaTruhásan, nemzeti színű szalagokkal, arany pártával jelentek meg. Megtelt a terem táncos párok­kal és érdeklődő szülőkkel, amikor bevonult a szürdti menet. Podneczky András borviirágos főbíró, íBudk o Gyula kisbíró .vezették a sort. Nyolc pár szépséges táncos sor átkozott fel a palotásra, amelyet üde gráciáival, magyaros tűzzel lejtettek Csécsi pompás magyar muzsikájára. A nagy tapssal fogadott szép tánc­együttes után felsorakozott a menet. Előlépett a Tölgy essy Mária.—Kocz­ika Sándor pár és átadták köszöntő Butorkülönlegességek, szalongarniturák, rekamiék fAffiínfr a legszebb kidolgozásban BS 1ULUJU& és meglepő olcsó árban vásárolhatók Glück butorházában mmmmmmmammKa^mamammm^mmmmtmmmmaamEam Ezüstérmekkel és díszoklevéllel többszörösen kitüntelve. Alapítva 1903-ban, 6—8 havi részlet. szavaik kíséretében a jelképes, most virágbői fonit szüreti koszorút Ma­yer István elnöknek és Czigler János alelnöknek. Mayer István hangoztat­ta, hogy a szép magyar hagyomány ápolására szükségünk .van. Nem volt 'bő szüretünk, talán azért, mert nem tudunk még teljes örömpolharat ürí­teni, hiszen még sok magyar testvé­rünk idegen járóim alatt szenved. De a magyar ifjúság életereje és mély­séges magyarsága a biztosíték arra, hogy eljön annak a szüretnek az ide­je, amelynek borával a Kárpátoktól az Adriáig terjedő Nagy-Magyaror­szágot köszönthetjük. iNagy éljen fogadta az elnök lel­kes szavait, majd a kisbíró és főbíró humoros jelenetek kapcsán kihirdet­te a szüret szabályait. Lopni szabad, de fizetni muszáj! — hangzott az ősi szüreti reglama. Aztán táncra­perdül a fiatalság és megkezdődött a szüret. Kitűnő hangulatban fogyott el az őrzött alma és a szüreti pász­torok és a bájos pásztorleányoknak ugyancsak résen kellett lenniök. — Hajnalig tartott a kitűnő hangulatú tánic. Az est megrendezéséért elis­merés illeti meg az iparosifjakat, Varga József iparostamomciskolai ta­nárt, Kurbely Kálmán titkárt, Lványi István ifjúsági vezért és a szépséges hölgyeket, a kik sze r e t et r e méltó a n állifcaik a szép ügy, a magyar ügy szol­gálataiba. FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ üj kecskeméti italkülönlegességek Az ország legnagyobb és leghíresebb szeszfőzdéje Kecskemét város bor- és gyümölcsszeszfőzdéje, melynek teljesítő­képessége az 5000 hektolitert is köny­nyen eléri. Ott főzik tiszta, illatos kajszi­barackból a világhíres kecskeméti ba­rackpálinkát, amelynek eredeti íze, za­mata, gyönyörű aranysárga színe egye­dülálló. A barackpálinka fejedelmek, fő­urak legkedveltebb itala lett. És mire szárnyra kapta a hírnév ezt a felséges italt, máris felsorakoztak a szeszfőzde újabb, nem kisebb szenzációt képviselő remek készítményei: a barackpálinka testvére, a Baracklikőr, majd a kecske­méti Meggyvér, a Szamócalikőr, a nagy­szerű Brandy, majd a legújabb kreáció, a Bugaci gyomorkeserű, amelyek mind versenyrekelnek a barackpálinka világ­hírnevével. A gyár képviseletei útján országot­i világot behálózta, készítményei minden előkelő család asztalán megtalálhatók, de nem nélkülözhetik a vendéglők, kávé­házak sem, hiszen ma már a kecskeméti ital a legvonzóbb korty minden hozzá­értő számára. cipőujdonságai Női és férfi divatcipőkben különlegesen szép modellek! Vay Ádám utca 9. sz. Zombo^ vaskereskedése NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 6. szám Mindennemű vasáruk. Zománc edények. Háztartási cikkek. Szén kannák. Szén kanál, — Olcsó árak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom