Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 250-274. szám)

1940-11-02 / 250. szám

Nviregyhíza, 1940. november 2. / ^ Ara 10 fillér (T r f a fí O n 21.) VIII. évfolyam 250 (2261.) szám. ^jBO Ifi YIRV I ÍÜ&fflfEefsrtőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. afcsiitakferéki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. * POLITIKAI NAPILAP Csütörtökön megkezdik a költség, vetés képviselőházi tárgyalását A képviselőház pénzügyi bizott­sága hétfőn a belügyi tárca, kedden a földművelésügyi tárca-, szerdán -pedig a pénzügyi tárca költségveté­sét tárgyalja. Csütörtökön már a plenáris ülés tárgyalja a költségve­tést. A tárgyalás iránt nagy érdeklő­dés mutatkozik. A MÉP. november 5-én, este ihat órakor párt értekezletet tart. Az ülés iránt nagy az érdeklődés. Ezen az ülésen választják meg a párt or­szágos ügyvezető elnökét. Befejezett tényinek tekintik, hogy az országos elnök vitéz Lukács Béla földműve­lésügyi államtitkár lesz, aki lemond * államtitkári hivataláról. (MTI.) Urmánczy Nándor szülőföldjén halt meg Niagy halottja van a magyar reví­ziós mozgalomnak. Az országzászlók nagybdzottságának elnöke, a magyar feltámadásért .vívott elszánt harcos hőse, Urmánczy Nándor, 72 éves korában, erdélyi szülőföldjén, Ma­roshé vizén meghalt. A hősi magyar élettfonma küzdője volt. A világhá­borúban önként vonult be, a veszé­lyeztetett Erdély védelmére szabad­csapatot szervezett. Trianon ellen fanatikus hévvel küzdött szóval, tol­lal, agiitáé lóval. Voltak fájdalmas kétségbeesései, amikor már el akar­ta dobni magától hontalan életét, de csodálatosan megmentették. — Mintha a Gondviselés meg akarta volna tartani, hogy az Ígéret földjét láthassa és megérhesse forrón szere­tett Erdélyének visszatérését. Fü­lünkbe csengenek biblikus vezéreik­kei, a magyar igazság súlyos veretű mondatai és lelkünk mély hálájával küldünk üzenetet a maroshévizi ra­vatalra ahhoz, aki hitének fáklyájá­val világított a legsötétebb éjsza­káink idején'. Lázadás tört ki a görögországi maceúonok között Tráciából érkező jelentés szerint f macedónt az ország belsejébe szál­a macedónok fellázadtak a görögök ' lított, vezetőiket pedig letartóztatta, ellen. A görög kormány igen sok I (MTI.) Olasz gépek támadása görög városok ellen Az olasz gépek nagyszabású tá­madást intéztek a görög 'városok el­len. Szalonikiben a légi támadásnak 50 halottja és 83 sebesültje volt. La­risszában 14 halott és 10 sebesült, Koilfubán 5 halott és 8 sebesült, •Kréta -szigetén 6 halott és 27 sebe­sült esett a légi támadás áldozatául. -Bombákat dobtak az olasz gépek Ko-rintusra, Megarára és Tébára is. Az összes halálos áldozatok számla 90, a sebesülitek száma 200. (MTI.) Görögország nem számithat Anglia támogatására A Stefani-iroda diplomáciai leve­lezője a következőket írja; — Nagybritannia és Métaxas hír­verése hiába akarja eltussolni azt, hogy Anglia- volt Görögország .fel­bujtója a háborúra. Olaszország nem Görögország elleni, hanem az angol befolyás ellen harcol. Olaszország azt kérte Görögországtól, hogy en­gedjen át semlegességének biztosí­tékául néhány hadászatilag fontos támaszpontot. Ez pedig nem érin­tette volna semmiképpen sem Gö­rögország becsületét. Nem igazak azok az angol hírek sem, amelyek albán lázadásról szól­nak. Az albán ifjúság lelkesedéssel áll Olaszország mellett. Hiába re­méli ÍMetaxas kormánya, hogy a du­nai államok vagy a Balkán-szövet­ség, amely már nincs is, segítséget nyújtanak. Épígy kevéssé tud segít­séget nyújtani Anglia is. Nagybri­tanniának nincs má9 célja Görögor­szággal, .mint volt a skandináv álla­mokkal is, hog^ a garancia ígérete mellett rátehesse kezét a görög ha­jóhadra is. (MTI.) Mussolini Albániába utazik /Mussolini rövidesen Albániába utazik. Ciano már csütörtök óta Al­bániában tartózkodik. (MTI.) Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P.. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Franciaország is felel a háborúért A MTI jelenti: Berlini politikai körökben valószínűnek tartják, hogy a tengelyhatalmaik és Franciaország között újabb megbeszélések indul­nak. Petain marsall eddigi tárgyalá­sai Franciaországnak az Európa új­jáépítésében való részvételre vonat­koztak, de csak nagy általánosság­ban érintették ezt a kérdést. Leg­közelebb már a részletkérdésekről fognak tárgyalni. Berlinben ezzel kapcsolatosam ki­jelentették, hogy Franciaország akarta a háborúit, ezért felelnie is kell, de Németország azt vallja, hogy Európa újjáépítésében nem le­het mellőzni Franciaországot sem. Hogy a részletkérdések megbeszé­lésére irányuló tárgyalások mikor indulnak meg, arra vonatkozóan még nincs értesülés. OMTl.) Angol gépek Amsterdam és Berlin felett Az angol légi haderő tegnap tá­madást intézett Amsterdam ellen. A gépekről robbanó és gyújtó bombá­kat dobták le. Egy bomba egv kato­nai kórházra esett. A kórházban 19 katona az életét vesztette, ezenkívül 7 polgári egyén is meghalt. A köny­nyű és súlyos sebesültek számát ed­dig még nem sikerült megállapítani. Néhány angol repülőgép ezután (Berlin ellen fordulit, azonban a hatá­sos zárótűz miatt a legtöbb gép visszafordult s csak egy-két gépnek sikerült igen magasan átrepülnie Berlin fölött. Ezek a gépek ledob­ták robbanó- és gyújtóbombáikat,, amelyek kizárólag lakótelepekre es­tek. Egy bomba itüzet okozott a Wjllhof-kórházban, amelynek tető­zete kigyulladt. A tüzet hamarosan eloltották. A bombázásnak -több ha­lott és sebesült áldozata voSt. (MTI.) A hősi halottak emléke Budapesten nagy kegyelettel ün­nepelték meg november elsején a hősi halottak emlékét. Az ünnepély •a Hősök temetőjében: levő Hősi •emlékoszlop előtt folyt le. Az érke­ző előkelőségeket vitéz Horváth Győző tábornok, városparancsnok fogadta. A Himnusz után megkoszorúzták az emlékművet. A kormányzó ko­szorúját vitéz Jány Gusztáv altá­bornagy, hadseregparancsnok tette le. .Koszorút helyezett az -emlékmű­re az országgyűlés két háza, a kor­mány, a honvédség, a vezérkar, a vitézi szék, a székesfőváros, intéz­mények, egyesületek és egyesek. — Az ünnepély a Szózat elénekieséivel ért véget. (MTI.) A német bombázók sikere A Német Aávirati Iroda jelenti: Német zuhanó bombázó gépek újabb nagy sikereket értek 'el. Ang­lia déli partjainál megsemmisítettek egy brit hajókaravánt. Kilenc hajót 27.000 tonna tartalommal elsüly­•lyesztiettek, további három hajót 6000 tonna tartalommal és egy köny­nyü cirkálót súlyosan megrongál­tak. (MTI.) A szovjet nem küldött repülőgépeket Görögországnak A görög távirati iroda illetékes helyen nyert felhatalmazás alapján a leghatározottabban cáfolja azt a külföldön terjesztett hírt, mintha ai szovjet 134 repülőgépet, közöttük 45 bombavetőt küldött volna Gö­rögországinak. (MTI.) A török lapok angol barátságot folytatnak Az i-stambuli török lapok ínég mindig nyiltan az angol barátság mellett fagWmak állást, ami kitűnik abból is, hogy csak az angol hírfor­rásból eredő harctéri jelentéseket adják le. A török lapok tele vannak görög harctéri sikerek méltatásával, csak arra nem adnak magyarázatot, hogy ,miért van az, hogy a görög győzel­mek ellenére is — az olasz csapatok el őr eny olmuln ak mi n d enüt t ? (MTI.) Anglia óvatos a Görögország­nak adott kezesség beváltásában A Hamburger Fremdenbktt ve­zércikkben foglalkozik a görög harc­téri eseményekkel és eizel kapcso­latosan az angol garancia kérdésé­vel. A laip megállapítja, hogy Anglia nagyon óvatos a Görögországnak adott váltó kitöltésében. (MTI.) Antonescn római utja Bukaresti jeleintés szerint Anto­naseu november 8-án Rómába uta­zik, ahol előreláthatólag négy napot tölt. (MTI.) Idfijárás 'Mérsékelt szél, sok helyen köd, eső, az ezer méternél magasabb he­gyekben havazás várható. A hőmér­séklet kissé emelkedik. Budapesten ma délbein a hőmérséklet 7 Celsius fok volt, a légnyomás 761 mm., erő­sen süllyedő irányzattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom