Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 224-249. szám)

1940-10-01 / 224. szám

é. oldal - .NYIRVIDÉK 5ZABOL.ee i Hifi HÍRLAP (Trianon 21.) 1940 október kó 1. Eladó tanyásbirtokok Városhoz 3 km 105 m holdas tbnyás­birtok 60.000 P ért, van benne 8 hold szőlő, 7 hold termő gyümölcsös, 8 hold legelő, 80 szántó. — Tanyásbrrtok 6. 8, 12, 21, 40, 55, 120, 200,300,500 holdasok a 300 holdas fekete kötött talajú tanyás 120.000 P ért. — "Bérbeadók 80, 100. 66 300, 500, 700, 1400 holdasok Eladó házak Adómentes gyönyörűen megépített 2000 P jövedelemmel '23.000 P pengőért száraz helyen, jó fekvésű — 2500 pengőt jövedejmezö a központban 13.600 P-ért Szép villa 3 szobás, 40 hold földeel 7600 P-ért, 4000 pengővel átvehető adómentes Ezenkívül több száz kissebO- nagyobb ház [auberger iroda" Bencs László tér 1. szám. Telefonszám 845. (pótfüzet) 338—1940. végrh. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A nagykállói m. kir. járásbíró­ságnak 1939 Pk. 3439 számú vég­zése folytán közhírré teszem, mi­szerint özv. Vietórisz Pálné nyír­egyházi lakos végrehajtató javára 750 P töke, ennek 1936. évi február hó '28 napjától járó 5 százalék ka matai és eddig összesen 152 P 87 fillérben megállapított költségek ere­jéig 1939. évi november hó 22. napján bíróilag lefoglalt és 1200 pengőre becsült sertésekből álló in­góságok 1940. évi október hó 4-ik napján délelőtt 10 órakor kezdetét veendő és Nagykálló község hatá­rában a Marnó tanyán megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígé­rőnek azonnali készpénzfizetés mel­lett szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nagykálló, 1940. szeptember 7. LÉVY ELEMÉR bir. vhajtó. 1941. évi uj typusu ORION rádiókészülékek megérkeztek. Készséggel bemutatja KUHAREK rádióüzlet, Orion egyedárusitó. Zrínyi Ilona-u. 8. Telefon 4-76. Ugyanott Hock rádiólaboratórium RÁDIÓ KEDD, október 1. Budapest I. 16.10: Gyermekdél­után. 16.45: Időjelzés, időjárás jelen­tés, hírek. 17.15: Magyar táncleme­zek. 17.40: Sportéiöadás. 18.10: A rádió szalonzenekara. 19.10: Hírek. 19.25: Beszámoló a rádiócsoportok munkájáról. 8.00: Hírek német, olasz angol és francia nyelven. Majd: Hí­rek, időjárásjelentés. Budapest II. 17.15: Ruszin hallga­tóknak. 18.10: Francia nyelvoktatás. 18.40: Mezőgazdasági félóra. 19.30: Felolvasás. 20.00: Hírek, ügetőver­s e.n ver e dm én vek. 20.25: Előadás. SZERDA, október 2. Budapest I. Délelőtt: 6.40: Ébresztő, torna, hírek, hanglemezek. lO.OOs Hírek. 10.20: Felolvasás. 11.10: Vízjelzés. 12.00i Harangszó. Himnusz. Időjárás. 12.10s Ze­nekari hangverseny. 12.40: Hírek. 13.20l Időjelzés, időjárásjelentés. 13.30s Hang* verseny. 14.30: Hírek. Arfolyamhírek. Budapest I. 16.15: Előadás. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek ma­gyar, szlovák és ruszin nyelven. 17.15 Városismertetés. 17.45: Kóczé Antal és cigányzenekara. 18.30: Beszélgetés a papírgyártásról. 18.55: Kóczé An­tal cigányzenekara keringőket és da­lokat játszik. 19.10: Hírek magyar és román nyelven. 19.25: A rádió sza­lón.zenekara. 20.00; Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. 19.25 Hírek, időjárásjelentés. Budapest I/. 18.00: Olasz nyelv­oktatás. 18.30: Eyssen Irén énekel zongorakísérettel. 19.25: Felolvasás. 20.00: Hírek. 20.25: Hanglemezek. Kassa. 10.00: Bpest I. 11.05: Elő­adás. 11.25: Hanglemezek. 11.40: Hí­rek. 12.00: Bpest I. 15.25: Hangleme­zek. 16.15: Bpest I. 18.00: Bpest II. 18.30: Budapest I. műsora. 923—1940. szám. Pályázati hirdetmény Az Országos Tüdőbeteg Szana­tórium Egyesület nyíregyházai tüdő­beteggondozó intézetének vezető oívosi állására pályázatot hirdetek. A vezető orvosi állás havi tiszte­letdija 180 - azaz száznyolcvan pengő Az Országos Tüdőbeteg Szanató­rium Egyesülethez (Budapest, IV. Semmelweis u. 25. sz.) címemre f. évi október hó 31-ig bezárólag be­küldhető pályázati kérvényhez ere­detiben vagy hiteles másolatban a következő okmányokat kell csatolni: a) Születési anyakönyvi kivonatot, b) hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyít­ványt, c) a magyar hor.osságot igazoló hatosági bizonyítványt, d) az ország területén "orvosi gyakorlatra jogositó oklevelet, e) egyetemi leckekönyvet, kórházi szolgálati könyvecskét és szigorlati bizonyítványokat, f) a gümőkóros megbetegedések szakorvosi képesítését igazoló ok­mányokat, g) rövid életleirást (curriculum vitae.) Budapest, 1940. szeptember 27. báró Láng Boldizsár sk. az Országos Tüdőbeteg-Szanatórium Egyesület elnöke Bérautó túrára és esküvőre FERENCZY Kossuth utca 2. Tel. 209. Tűzhelyet, kályháit, kerékpárak olcsó áron nagy választékban \ Wirtschafter Ármin vaskereskedésében, Nyíregyháza. Telefon 90. sz. Mezőgazdasági gépek raktára. Családi házat, bérházat, földet, telket és mindennemű közvetít ingatlant Arató m. kir. földmivelésügyi minisztérium által engedélyezeit iKGOTUNFORGilLtó! IRODAI* Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyirviz-palata. — Telefos 601. 3703—1940. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A nyíregyházi kir.tjárásbiróságnak 5185—1938/3. sz. végzése folytán dr. Farkas Imre nyíregyházi lakos ügyvéd javára 500 P tőke és járu­lékaira 1939. évi január hó 27. napján foganatosított végrehajtás al­kalmával le és felül foglalt és 3579 P 50 fillérre becsült ingóságokat u. szobai bútorok, ezüstneműek, fest­mények, zongora, stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 15209­1939. számú végzése következtében Nagyhalász községben adósok há­zánál. 1940. évi október hó 2 nap­ján délután 3 és fél órakor nyilvá­nos bírói átverésen a legtöbbet Ígé­rőnek szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Nyíregyháza, 1940. szeptember 9. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Express hirdetés^ INGATLANOK vételével, eladásával és bérletével forduljon bizalommal] GRŰNSPAN ingatlan irodához Vay Adám u. 10. (udvarban) Felvilágosítás díjmentes. Frissen étkezett sv&b és ruszliírtó por és biztoshatásu patkányirtószer kapható NANASSY CIANOZÓNAL Kossuth utca 9. Telefon: 742 Apróhirdetések KIADÓ LAKASOK Különbejáratu szép nagy utcai szoba azonnalra kiadó. Cím Bujtos utca 24. Deák Ferenc utca 5. szám alatt külön­bejáratu bútorozott szoba jutányosán kiadó Mák utca 42. számú ház eladó, vagy kiadó. Érdeklődni ugyanott 4784 KÜLÖNFÉLÉK Kötőgép jutányosán eladó. Kötött ruhák összeállítását legszebben csinálom. Cim a kiadóban 4650-3 Kiadó 200 m. holdas tanyás birtok lakó­házzal, 30 m. hold gyümölcsössel. Érdek­lődni Eötvös utca 19. 4733-3 Beköltözhető családiházat keresek meg­vételre. — Megbízottam Dr. Klein Aladár ügyvéd. 4735 Sürgősen eladó egy vásározásra is al­kalmas 6 személyes Nasch autó uj gumik­kal és egy 4 személyes Ford üjtipusu. Koska János Nyíregyháza, Debreceni utca 90. szám. 4773-2 Legkedveltebb szerkezetű használatlan uj sorvetőgépek és mindenfajta talajmivelö szőlészeti és takarmányozógépsk legelő­nyösebben beszerezhetők, továbbá hasz­nálttraktoros szántókészletek, cseplőgépek lóherefejtőgépek, szalmaprések, valamint a takarmányozást lényegesen elősegítő, rekonstruált finomfoszlató tengeriszártépö gépek stb. bérkölcsön és csereként is kaphatók. Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedő cég dúsan felszerelt raktár­készletéből, Nyíregyházán, Horthy Miklős tér 3. szám. ZONGORA Egy kereszthuros, márkás, jóhangu zon­gora áthelyezés miatt olcsón eladó. Meg­tekinthető Erdélyi János bizományi lera­katban Vay Adám utca 5. Komplett háló és ebédlő berendezés s külön asztal 6 székkel, sezlon, dívány, kredenc, 2 darab vaaágy, sodrony olcsón eladó. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. Uránia mozival szerűben Elköltözés miatt különféle bútorok, stb: sürgősen eladók. Bencs László tér 7. sz. Magános nyugdíjas férfi lakást teljes ellátással keres. Címet a kiadóhivatalba kérem. 4788 Bejárónőnek vagy más házimunkára ajánlkozom. Sólyom ütea 1. 4783 Vincellér állást keresek jó bizonyitvány­nyal és teljes szaktudással. Szóiőhöz gyü­mölcsfához, borkezeléshez és méhészethez is értek. Liptai Berta-telep Nyirpazony, Radics József 4705 Varrást olcsón vállalok, házhoz is me­gyek. Cim Körte utca 17. ÍZLÉSES nyomtatványt, egyszerűt s művészit pontosan és olcsón. Orosz Károly nyomdaüzeme készít. Nyíregyháza, Bercsényi­utca 3. — Telefon szám: 577.. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. ——— Iparügyi Minisztérium által engedélyezett ócskavas beváltótelep valamint az Iparügyi Minisztérium által engedélyezett selejtes papír gyujto képviselet Luther utca 7. 7defon 2~ 4 5­u - Jík,. . x—I _«— i .. F.UIA.i Oro.« KárolT

Next

/
Oldalképek
Tartalom