Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 224-249. szám)

1940-10-14 / 235. szám

l^Hd jük, hogy tudást, tudást, tudást a magyarnak, mert enélkül a fegyver is csorba a mai totális hadviselés mellett. De hol szerezze a gazda a tudást? Ép­pen ez az. Ügy gondolom, csakis a gaz­dasági iskolában. Ha valakik megkérdez­nék Nyíregyházán, hogy hol van ilyen iskola, nem is igen tudná hamarosan megmondani. A nagybirtok részére állí­tott az állam gazdasági akadémiákat, de 200 gimnázium mellett csupán 6 gazda­sági középiskola van az országban, mint­ha a görög és római mitológia és a latin nyelv képesítene valakit arra, hogy jól tudjon gazdálkodni. De ne ijedjünk meg, leendő kisgazdák ezekbe se szoktak járni. Mikor egy amerikai rokonom itt járt Nyíregyházán és megmutogattam neki a 4 gimnáziumot és a szakiskolákat, azt kérdezte tőlem: „És a mezőgazdákat hol képzik?" Kénytelen voltam bevallani, hogy ilyen iskola itt nincs. Felette cso­dálkozott és azt mondotta, hogy úgylát­szik, itt nagyon unpraktikus emberek laknak. Tényleg, szinte érthetetlen. Az egész ország számára nevelünk itt lateínereket, tanítókat, jegyzőket, kereskedelmi tisztviselőket, erre semmi pénzt sem sajnálunk, de a sa­ját óriási határunk részére, amelytől a mindennapi kenyeret és felemelke­désünket várjuk, nem nevelünk szak­SE K OLCSi uatl (Trianon 21.) 1940 október 14. p szerűen gazdálkodni tudó gazdákat! Még csak mezőgazdasági irányú népisko­lánk sincs (amiből 61 van az országban), sem gazdasági irányú továbbképző (is­métlő) iskolánk. Szinte megáll az ember esze. Itt úgy látszik, azt hiszik, hogy a gazdálkodás tudománya csakúgy veleszü­letik a csecsemővel vagy még mindig elég az, amit az apák generációról gene­rációra tetszés szerint átszármaztatnak utódaikra. Űgylátszik, a régiek jobban tudták mire volna szükség, mert a városi tanács 1859-ben célszerű gazdálkodás elsajátítá­sára áhítozván, elhatározta, hogy a fel­állítandó ev. szemináriumban a váltógaz­daság tanítását úgy kérik, hogy a nyir­egyházi lakosok is ott tanulhassanak Gyakorlati oktatás céljaira adott a vá­ros 20 holdat azzal a feltétellel, hogy „... a helybeli lakosok s azok gyerme keinek, minden valláskülönbség nélkül, megengedtessék azon intézetben a mezei gazdálkodás ágainak úgy elméleti, mint gyakorlati oktatásában tanulólag részt vehetni..." A szemináriumnak (tanító­képző) indult iskolából csakhamar algim­názium, majd főgimnázium lett és a he lyesen elgondolt gazdasági oktatásból mai napig sem lett semmi. Következő cikkem tárgya: Gazdasági tankötelezettság, új exisztenciák terem­tése, nagyipar. Bácsfalvy Antal Két-három heti meleg időre volna szüksége vármegyénkben a mezőgazdaságnak Az őszi talajelőkészités folyamatban van — Növekedik a mező­gazdasági munkát keresők száma Szabolcs vármegye m. kir. gazdasági felügyelője az -alábbiakat jelenti a vár­megye szeptember havi mezőgazdasági állapotáról: Az augusztus havi hűvös, esős időjárás szeptember hó első hetére is kiterjedt, majd ezt a kedvezőtlen időjárást száraz, meleg, napsütéses idő váltotta fel s ez az időjárás uralkodott egész 20-áíg, mi­kor ismét hűvösre fordult, gyakori esők­kel. Különösen hűvösek voltak az éj­szakák és a hajnalok i mikor is egyes he­lyeken ködképződések voltak észlel­hetők. A szeptember havi meleg időjárás a még kint levő termények fejlődésére és beérésére, valamint a korai tengeri tö­résére, a burgonya és a cukorrépa sze­désére, a takarmánynövények betakarí­tására elég kedvező volt. Nem volt kedvező a késői tengeri beérésére a hó végével beálló hideg, esős és ködös idő­járás. Az őszi szántási és vetési munkálatok bár igen serényen folynak, mégis lénye­gesen vissza vannak maradva, részint a talaj túlnedvessége, részint igaerő és fogathiány miatt. Az őszi gabonák alá a talajelőkészítés és a vetés folyamatban van. Igen sok helyen a talajelőkészítő munkálatok el­maradása folytán tarlószántásba került a vetés. A korán elvetett ősziek jól és egyenletesen keltek, szépen fejlődnek. A többi gazdasági munkálatok közül a tengeritörés, burgonya és cukorrépa sze­dése, takarmányneműek vágása és be­hordása gyümölcs szedése, trágya hor­dása és teregetése van folyamatban. A tengeri korai fajtáinak törését egyes helyeken megkezdették. A késői fajták között igen sok a zöld. Ezek beéréséhez legalább 2—3 heti meleg, napos időre volna szükség. Ezidőszerint igen jó ter­mésre van kilátás. A burgonya korai fajtái jó termést ad­tak, helyenként még szedik. A késői faj­ták szedése folyamatban van. A gumók általában szép nagyok, egészségesek és a tövek alatt bőven termettek. Beteg és rothadásnak indult gumók a mélyebb és lapos részeken fordulnak elő. Helyen­ként a pajor okozott kisebb-nagyobb kárt. A cukor -és takarmányrépa szedését és szállítását már sok helyen megkez­dették. A gyökér erőteljes és fejlett, le­vélzete még zöld és egészséges. A napraforgó igen jól fejlődött, a tá­nyérok szép nagyok, a mag fejlett és egészséges. Betakarítása megkezdődött. Egyes helyeken azonban még érésben Í van. A dohánylevelek törését legnagyobb­I részt befejezték, szállítása folyamatban van. A levelek általában szép nagyok és egészségesek. A gyümölcsfák közül a szilva, alma, körte és dió szedése és szállítása fo­, lyamatban. A szőlők érését a szeptem­| ber második felében bekövetkezett me­leg, napos idő elősegítette. A takarmányok közül a lóhere máso­dik kaszálása minőségileg közepes^ — mennyiségileg jó termést adott. A tarló­herék vágása folyamatban van. A mag­herék gyenge termést adnak. A lucerna harmadik kaszálását jó eredménnyel be­takarították, a magnak hagyott gyenge termést igér. A rétek minőségre közepes, mennyiségre jó sarjútermést adtak. Be­takarításuk folyamatban van. A legelők fűnövése erőteljes és a kijáró jószágnak elegendő táplálékot nyújtanak. A vármegye területén az elmúlt hó­napban a mezőgazdasági munkások az évszaknak megfelelő és elegendő munka­alkalmat találtak. A mezőgazdasági mun­kanélküliek száma a hazaérkezett kato­nák arányában a hónap végén állandóan növekedőben van, úgyhogy ezidőszerint a vármegye területén körülbelül 1300 mezőgazdasági munkás, férfi és nő vár megfelelő mezőgazdasági munkaalka­lomra. Az állatállomány kondíciója kielégítő, a forgalom élénk, ami elsősorban a nagy takarmányhiánynak tudható be, amely takarmányhiány fokozódásával az állat­állomány látszik veszélyeztetve. Az ál­latárak, bár estek, még mindig kielégítő­nek mondhatók. A földárak és haszonbérek szilárdak, az ingatlanforgalom változatlan. — A Mezőgazdasági Közraktárak Rt. nagy lendülettel valósítja meg a földmű­velésügyi kormánynak azt a kitűzött cél­ját, hogy az országot szervesen összefüg­gő gabonatárházi hálózattal lássa el. Ez­ért nemrégiben megvásárolta a nagyka­nizsai Transdanubia telepet, amely a délnyugati országrész legfontosabb gabo­nagyüjtő és tároló telepe. Most meg­vette a vállalat a szegedi Back-malom hatalmas telepét, amelyhez hozzátarto­zik az ország legnagyobb tiszai átrakodó állomása. Őszi és téti kabá tok Délutáni ruhák, pongyolák és kalapok nagy választékban mAIBAUBI MARISKA divatüzletében, Rákóczi utca 4. Takarékossági hitel! Olasz tengeralattjárók a Vörös­tengeren Egy fiatal olasz tengerésztiszt legendás hősi vállalkozása A brit tengernagyi hivatal büszkén hirdette, hogy a Vörös-tenger a brit lo­bogó korlátlan uralma alatt áll és nincs az az olasz hajó, amely ezekre a vizekre merészkedhetne. De az, amit az angol tengerészeti körök lehetetlennek tartot­tak, mégis bekövetkezett: a Vörös-ten­geren állandóan cirkálnak az olasz flotta tengeralattjárói és komolyan fenyegetik az angol hajók útját. Viszont az is kétségtelen, hogy azok az ifjú tengerészek, akik az olasz ten­geralattjárókon teljesítenek szolgálatot, a mindig éberen figyeíő angol torpedórom­bolók körzetében szüntelenül életükkel játszanak. De az olasz tengerészek de­rűsen néznek szembe minden veszély­lyel és életük hősi epizódjaival köteteket lehetne megtölteni. íme, egy ilyen epizód a sok közül, amely meggyőzően világít rá a mai olasz tengerészet harcias, ön­feláldozó szellemére. Az egyik olasz tengeralattjáró vadász­körútja végén, amikor már éppen haza­felé igyekezett kikötőjébe, beleütközött egy tengeralatti sziklába és megrongáló­dott. Már alig tudott a víz felszínére emelkedni. Hogy könnyítsenek rajta, minden felesleges terhet a tengerbe do­báltak, sőt hosszabb időn át a legénység egyik vagy másik fele felváltva a tenger­ben úszkált a hajó körül. De bárhogy fá­radoztak is, a hajó kijavítása az elégte­len technikai eszközök miatt reményte­lennek látszott. Látszólag nem maradt más hátra, mint­hogy rádió útján értesítsék a legközeleb­bi olasz afrikai kikötőt és olymódon kér­jenek sürgős segítséget. Ez a módszer azonban aggályos volt, mert az angol ha­jók esetleg kihallgatják a rádióüzenetet, már pedig akkor a védekezésre képte­len súlyosan megrongálódott olasz ten­geralattjáró sorsa meg van pecsételve. Ekkor jelentkezett a parancsnoknál az egyik fiatal tiszt és azt a javaslatot tette, hogy a rendelkezésre álló kis csónakkal kievez a majdnem húsz kilométer távol­ságban levő partra és a legközelebbi te­lefonállomásról kér segítséget a kikötő parancsnokságától. Majdnem ember­feletti erőt és elszántságot követelő vál­lalkozás volt ez. A fiatal tiszt a törékeny lélekvesztővel órákig hánykolódott a tengeren és amikor végre partot ért, a fáradtságtól kimerülten esett össze. De erőt vett magán és a sivár, lakatlan partvidéken gyalogosan elindult, hogy feladatát elvégezze. Órákig tartó gyalog­lás után, miközben az afrikai nap gyilkos tüzének is állandóan ki volt téve, meg­érkezett egy kis arab telephez. Itt egy tevét bocsátottak rendelkezésére és most már teveháton folytatta útját a ki­kötőig. Miután a segélykérő üzenetet átadta, egy pillanatig sem pihent, mert nem akarta, hogy halálos veszedelem­ben levő bajtársai tovább is teljes bi­zonytalanságban legyenek a segítségké­rés sorsa felől. Újra csónakba ült és több órai evezés után szerencsésen visszaér­kezett bajtársai közé. A segítség hamarosan meg is érkezett és a fiatal tiszt áldozatkészsége követ­keztében az olasz tengeralattjáró flotta egyik kitűnő egysége megmenekült a pusztulástól. A fiatal tisztet, miután a tengeralattjáró befutott a kikötőbe_ kór­házba kellett szállítani. Néhány napig most ott fogják ápolni, hogy emberfeletti fáradalmait, amelyek testileg teljesen összetörték, kiheverhesse s azután újult erővel, de változatlan hősiességgel ve­gyen részt az olasz tengeralattjárók nagyszerű akcióiban. KÖZGAZDASÁG nrr IW MBjEMBMHiil M Hi ^^ MIHjtUU.I * Mi újság a budapesti élelmiszernagyvásártelepen ? 1940 október 4-től október hó 10-ig vasúton érkezett 546 vágón, hajón 2376 métermázsa vegyes élelmiszer. Érkezett ezenkívül különböző áruval 364 teher­gépkocsi és 2030 lófogatú kocsi, valamint 2419 ketrec élőbaromfi, 784 mázsa vá­gott baromfi, 712 láda tojás és őszi­barackkal, valamint szőlővel 48 kézben­szállító kistermelő. Az előző héttel szem­ben a kocsik és kézbenszállító kister­melők felhozatala csökkent, a többi fel­hozatal emelkedett. A kocsik és a kéz­benszállító kistermelők felhozatalának csökkenését az egyéb módon történt fel­hozatal emelkedése részben pótolta és a piac forgalma nagy élénkség mellett bonyolódott le. Különösen nagy volt a felhozatal a mult hetivel szemben az élő- és vágottbaromfiban. Ennek dacára f az élőbarömfinál egy kisméretű áremel­kedés mutatkozott, mig a vágott barom­fiban ezzel szemben árlanyhulás állott elő. A tojásnál azonban — dacára a na­gyobb felhozatalnak — az árak igen erős kereslet mellett tetemesen szilárdultak. A száraz főzelékekben az árak változat­lanok voltak. A zöldségféléknél az árak általában kissé lanyhultak, kivéve a sós­kát, a nemesített paradicsomot és a makói vöröshagymát, amelyek árai szi­lárdultak és különösen a makói vörös­hagymáé, amelynek ára kilogrammonként 4—5 fillérrel emelkedett. A gyümölcs­féléknél, mint ezt már a mult héten is jeleztük, megjelentek a nemesebb faj­ták és így az árak tartottak voltak. A sfcilva ára erősen emelkedett, mert érési ideje múlóban van. Ezen a héten meg­jelent — mint újdonság az olasz geszte­nye — 80—95 filléres áron. ÍZLÉSES nyomtatványt, egyszerűt s művészit pontosan és olcsón Orosz Károly nyomdaüzeme készít. Nyíregyháza, Bercsényi­utca 3. — Telefon szám: 577.

Next

/
Oldalképek
Tartalom