Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 224-249. szám)

1940-10-14 / 235. szám

(Trianon 21.) 1940 októ ber 1 4. m-^aagHBMBiwmiflMM'iM^ 3. oléal "TnTiWIIIMMMI Varga Károly dr. előadása Krudy Gyuláról A budapesti rádiót sokan meg­; hallgatták Szabolcsban, és az ország í más részein is október 7-én, amikor ! is Varga Károly volt nagykállói ta­nár, vármegyénk nagy írószülcktéről, Krudy Gyuláról rendkívül szellemes, érdekes előadását tartotta. A rádió­nak ihálásak vagyunk, hogy újabb irodalomtörténetünk egyik legegyé­nibb és legmagyarabb képviselőjét, Krudyt nem engedi feledésbe merül­ni, aminthogy írásai maguk is olyan értéket sugároznak a késői korok számára is, hogy időkön, felül álla­nak. Varga Károly, aki legmélyebb megérzője és legszorgalmasabb ku­tatója Krudy Gyula őserejü, miszti­kus, örök romantikus, 'egyszersmind humánus írásainak, könyvet írt a nagy íróról és irodalmi kutatásainak ma is Krudy áll fénypontjában. Ok­tőber 7-i.ki rádióelőadása is bensősé­ges megérzésekről tanúskodó kis re­mekmű volt. Varga nagy ígérete ivóit a szabolcsi kulturális kutató és propagáló munkáinak. A nagykállói gimnáziumban az ő irányítása mel­lett jelentek meg azok az ifjúsági lappéldányok, amelyek a szabolcsi népi megfigyelést és a szabolcsi kin­csek kiaknázását tűzték feladatául az ifjúság elé. Érdemeinek elismeré­seként a kultuszminiszter a buda- • pesti m. kir. Szent István-gimnázium és a Ferenc József Intézetbe osztotta be Varga Károlyt, aki így új munka- ! területen működik, de amint az elő- , adá9 mutatja, szíve-lelke ideköti to- ' v.ábbra is a sokszínű virágokat termő ősi szabolcsi földhöz. Elütötte a csikó öz/. Nagy Jánosné kéki lalos teg­napelőtt reggel 8 és 9 óra közötti idő­ben Demecser községből jövet, a ha­tárban, egy dűlőúton találkozott egy szekérrel, amely elé két ló volt fogva. A szekér el is haladt mellette, lehetett már 50 méter távolságra, amikor a sze­kér után vágtató csikó hátulról neki­szaladt az asszonynak és elütötte. özv. Nagy Jánosné eszméletlen ál­lapotban maradt az úttesten. Kórházba került, ahol az orvosi vizsgálat 20 na­pon belül gyógyulő sérüléseket álla­pított meg. A baleset ügyében vizsgálat indult. Megállapították, hogy a szekér Fekete Gáspár demecseri lakos tulajdona, a lovakat Papp Miklós alkalmazotta haj­totta. Kihallgatása során Papp Miklós ko­csis azt vallotta, hogy a gazdája tudta és beleegyezése nélkül vitte magával a csikókat s a dűlőúton szabadon is engedte. így történt meg, hogy a csikó elmaradt a szekértől és amikor utánuk vágtatott, elütötte a szerencsétlen asz­szonyt. A baleset ügyében az eljárás tovább folyik. — Ezentúl paprikás likőrt is szabad készíteni. A kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter egyik legújabb rende­letével megengedte, hogy paprika hozzá­adásával szabad olyan likőrt előállítani és forgalomba hozni, amely nem tartal­maz capsisint. Az e követelményeknek megfelelő likőr előállítására és forgalom­bahozatalára tehát nem vonatkozik az úgynevezett erősítő essenciák előállítá­sának és égetett szeszesitalokkal való vegyítésének tilalma. A vámospércsi családi tragédia a törvényszék előtt Hét fejszecsapással megölte vejét az anyós Tegnapelőtt délelőtt tárgyalta a törvényszék a vámospércsi családi tragédiát. A .vádlottak: Tömöri Jó­zsafné, Menyhárt Józseifné és egy fiatalkorú leány voltak. A vád sze­rint ezév február 27-én megölték Nagy Gábort, aki veje volt Tömöri­nének. A vádlottak beismerték, hogy .bántalmazták fejszével és fával Nagy Gábort, de arra hivatkoztak, hogy azt önvédelemből cselekedték. Tömöriné sírva tette meg beisme­rő vallomását. Nagyon rossz ember lett a vejemből, Nagy Gáborból, — mondotta. — Utötte-verte .feleségét és állandóan részegeskedett. Legény korában is verekedős, szilaj ember volt, mulatozó. Sokszor mondottam is a leányomnak, hogy ne .menjen hozzá, mert csak rossz életük lesz. de a leányom csak kitartott a legény mellett és azt mondogatta, hogy ő majd megszelídíti. Eleinte úgy is lát­szott, hogy Nagy Gábor csendesült. Há.r.om gyermekük lett, jó békesség­ben éltek. De már ta.valy ismét mu­latozni kezdett. Ez év elején meg már .verte is a feleségét. Néhány­szor el is zavarta a háztói. Engem is azzal fenyegetett, hogy elpusztít, de x szüleit is fenyegette. A szomorú eset előtt való napon is részegen ment haza és elzavarta a háztól a feleségét, aki hozzám menekült. Feb­ruár 2í7-én átjött a ház.amihoz Nagy Gábor és kereste a feleségét. Féltünk a .verekedős embertől és azt mon­dottuk, hogy a felesége nem nálunk van, hanem az ő szüleinél. Nagy Gábor el is ment, de kijelentette, hogv megkese nüljük, ha becsaptuk, mert visszajön és leszámol .velünk. Vissza is jött és ezzel' nyitott be a lakásba: Na, most leszámolunk, mert be­csaptatok, itt az asszony, leta­gadtátok! Berohant a konyhába és berúgta az ajtót, -egyenesen a tüzihelyihez ro­hant és lekapta a ifazekat, amelyben bableves főtt és felém hajította. A súlyos, forró levessel telt fazék sze­rencsére nem talált, a földre esett. Féltünk, hogv kivégez bennünket, ezért felkaptam a sarokból a fejszót és a fokával fejbevertem a vömet, aki ráborult a tűzhelyre, attól tartva, hogy magához tér, Menyhárt Józsefné, aki szintén a konyhában tartózkodott és a fia­talkorú leány fadarabokkal ver­ték Nagy Gábort. A tárgyaláson kihallgatott tanúk mind azt igazolták, hogy Nagy Gá­bor rosszul bánt a feleségével, csa­ládjával és az anyósát is kiirtással fenyegette meg. Az orvosszakértő vallomása .sze­rint Nagy Gábornak a fejét négy­ütés érte, mind a négy halálos volt. A bíróság rövid tanácskozás után kihirdette az ítéletet, melynek értel­mében Tömöri Józsefnét 2 és fél évi börtönre, Menyhárt Józsefnét 2 évi börtönre ítélték el. A fiatalkorú leány két hónapot kapott. Az ítélet nem jogerős. w * Nyíregyháza a mull és jelen eszméinek tükrében A népi erők fokozása — Gazdasági oktatás A bokroknak és egyes tanyáknak fej­lődőképes nagyobb telepekké való ösz­szevonásával és ezeknek a városi köz­igazgatásba történő szorosabb bekap­csolásával már igen sokat tettünk, de még korántsem mindent. Még csak azt a keretet alkottuk meg, amelyben a nem­zetnevelő és nemzetépítő munka megin­dulhat. Csak most kezdhetjük meg azt a tervszerű és sikerrel is kecsegtető mun­kát, mely a népet kultúrképessé teszi, vagyis akarjon és tudjon is tanulni, töb­bet és jobbat termelni és fogyasztani és önmagát is tudja művelni és a művelődés eszközeivel élni, egyszóval tudjon pol­gárosodni. Polgárosodó lakosság nélkül legfeljebb nagy falu lehet egy települési hely, de város sohasem. B. Eötvös József az első magyar népoktatási törvény meg­alkotója, az 1870. évi költségvetés tár­gyalásakor ezeket mondotta: „Én ré­szemről egyszersmindenkorra kimondom, hogy — amint már százszor kimondtam életemben — a magyar nemzet jövőjét tisztán kultúra-kérdésnek tartom, ennél­fogva a nevelési ügyet, a közoktatási ügyet a nemzet legfontosabb ügyének te­kintem; mindent, mit ez ügy előmozdítá­sára tehetek, úgy tekintek, mint legfon­tosabb teendőt, melyet elmulasztva, a nemzet jövőjét kockáztatom." — Tegyük * kezünket a szívünkre és valljuk be, hogy nem értettük meg Eötvös nagy nemzet­építő célkitűzéseit, alárendelt ügynek tekintettük, a teendőket elmulasztottuk ! és a nemzet jövőjét kockáztattuk. Csak • egy nagy világégésen és borzalmas meg­i csonkításon átesve, a lét vagy nemlét í kérdése elé állítva, fogtunk hozzá a be­' iskolázáshoz, de ebben is akadályoz a tanyarendszer. A vándortanítói intéz­mény is egyike azon számtalan önámítá­soknak, melyekben leledzünk. Az 1868-iki népiskolai törvényjavaslat beterjesztésekor Eötvös azt mondotta: „Teljes meggyőződésem szerint e hazá­nak emelkedése anyagi tekintetben is sokkal inkább függ a népneveléstől, mint bármi mástól". Ezt a gyönyörű mondást sem véstük a lelkünkbe és bizony el is maradt az anyagi emelkedés. A tanya­rendszer megszüntetése már lehetővé teszi a szigorú beiskolázást, a tanterv becsületes végrehajtását, sőt még a nyolc osztályú népiskola kiépítését is, de még magában ez az intézményes elrendezés sem elegendő, mert: ,,A népnevelés va­lóságosan virágzó állapotba sehol sem juthat, ahol a nép nagy többsége nincs arról meggyőződve, hogy a népnevelés szükséges", — mondja Eötvös. Nálunk még ma sem lehet azt mondani, hogy a felefon lt. sz. Uránia Filmszínház Telefon 11. sx. Október 14 15. Budapesttel egyidőben 1 KELET FELÉ Hétfő-kedd llll Előadások 7*4, 1/46, 7*8 és 7410 órakor. Ez a csodaszép film bemutatja Erdély visszatérését csodás tájait. IH! 4 ViiHtil KESERŰVÍZ nép nagy többsége a népnevelés szüksé­gességét fontos sorskérdésnek tekintené, sőt falun és tanyán még mindig azon mesterkednek, hogyan lehet a minden­napi, különösen az 5. és 6. osztályt és az ismétlőiskolát (továbbképzőt) elmulasz­tani. Pedig a népiskola által nyújtott tu­dás, még ha valaki mulasztás nélkül el is végezte, még mindig kevés ahhoz, hogy valaki természettudományi és gaz­dasági ismeretek alapján okszerűen gaz­dálkodjék. A tanfolyamok sem segíte­nek sokat, mert a hallgatókban hiányzik a megfelelő alapismeret. Mindamellett már nagy eredmény az is, ha a gazda rájön a tudás ízére és hasznára s leveti maradiságát és tanulni akar. Már 50 év­vel ezelőtt felkérték atyámat, a sváb gazdát, hogy tandíjfizetés mellett tanítsa felnőtt fiaikat gazdasági ismeretekre, számolásra, gazdasági könyvelésre. Még élénken emlékszem, mint gyülekeztek a téli estéken a legények füzeteikkel fel­szerelve és lesték az ablak alatt, hogy a vacsoránk végeztével bejöhessenek. A tanfolyam 7—9 óráig tartott volna, de még 10 órakor is vitatkoztak a nagy fe­kete tábla előtt egyes problémákon. Ez akkoriban jó volt, meg is volt az ered­ménye a tudásszomjnak, mert a svábok mélyen beleették magukat a szomszédos magyar és szerb hatásokba, de ma már a téli tanfolyam nem elegen­dő a természettudományi alapon való gazdálkodáshoz. Ehhez több évi rendszeres tanulás és ( szakszerű vezetés mellett végzett gya­korlati munka kell. Sokan csak a mi hazai viszonyaink is­meretében azt hiszik, hogy a kisgazdák­ra nézve a földművelés és paraszti élet­szemlélet és életforma egy és ugyanaz s egymástól elválaszthatatlan fogalmak. — Nagy tévedés. A Lajtától nyugatra a kis­gazda a jó népoktatás folytán elég ha­mar kiemelkedett a jobbágyéletszemlélet­ből és ma már ép oly művelt polgár, mint az iparos vagy kereskedő, csak az a különbség, hogy még emezeknek ipari, illetőleg kereskedői szaktudásuk van, addig neki mezőgazdasági szaktudása van. A földművelés már nem életforma, hanem szakszerű foglalkozás, ami nem zárja ki vagy csökkenti a föld szeretetét, sőt azt még tudatosabbá teszi. (Kivétel csak a francia gazda, akit a kormányzat agrárellenes és iparosító politikája, a gyarmatok olcsó termelése arra kénysze­rített, hogy gyári munkássá legyen; a va­gyonosabbak pedig mint járadékosok (részvénytulajdonosok) szintén a váro­sokba költöztek.) A Lajtától keletre el­lenben a kisgazda és mezőgazdasági mun­kás a jobbágyszintnél alig tudott maga­sabbra emelkedni. A tudomány hiába állapított meg új módszereket és eljá­rásokat^ azok nem jutottak el hozzá, — vagy ha igen, nem értette meg és bizal­matlansággal fogadta, minélfogva termés­átlagunk az utóbbi negyven esztendőben nem emelkedett és hazánk, kedvező földrajzi helyzete és Európa legterméke­nyebb síkságának birtokában a mezőgaz­daság alacsony teherbíróképessége foly­tán nem tudott arra a jólétre emelkedni, amelyre különben predesztinállva volna. Zrinyi kiáltásához, hogy: ,,Fegyvert, fegyvert, fegyvert!" — ma hozzátehet­Hungária Filmszínház Október 14-15. Budapesttel egyidőben KELET FELE Telefon 503. szám Hétfő-kedd llll m Előadások 743, '/£, 7*7 és 7*9 órakor. Ez a csodaszép film bemutatja Erdély visszatérését csodás tájait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom