Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 199-223. szám)

1940-09-16 / 211. szám

2, oldal _ NYÍHVIDÉK SZABOLCSÍ Hifi hí^LAP HBP«9 (Trianon 21.) 1940 szeptember 16. Nánássy Imre Van ipol;i>ti.kai és társadalmi hon­védségünk is, honvédek, akik előtt az ország lelki integritásának szent célja lebeg és akik éppen- olvainhősi •lélekkel, lemondással és (fanatizmus­sal küzdenek e célért, éppen olyan felfegyzerzettséggel indulnak az igaz­ságéit való harcba, mint katonáink. Enine'k a politikai és társadalmi hon­védő sereginek egyik vezéri alakja, hatalmas, markáns, küzdő hőse .zu­hant alá a harcok mezején utolsó le­ibe,Hetiével is a közösségi élet nagv eszméinek lázában égve és a halál árnyékában is az örök magyar élet tábortüzét szítva. Meghalt vasárnap, szeptember 15-én Nánássy Imre dr. országgyűlési képviselő, ügyvéd, Szaboilcsvármegye törvén ythatóságí. bizottságának, Nyíregyháza megyei város, Nyírpa.zony község képvise­lőtestületének tagja, a HONSZ baj­társi díszjelvényének, a TESZ nagy­keresztjének tulajdonosa. 1 Nánássy Imre neve fogalom volt, a teljes intenzitású élet, a dinamikus élet örök 'feszültségét jelentette. — Hihetetlen munka,energiával, szenve­délyes lendülettel vetette bele ma­gát abba- az életlhar.üha, amelynek a népi, nemzeti megújhodása, a nép nemzetté építése a célja. Erős, szí­vós szervezete elégett ebben a tíz ember energiáját is felemészteni tu­dó küzdelemben, amely csodálattal töltötte el' ellenie leit is. Félelmetes, robusztus volt ez az intenzív munka. Népképviselő volt a szó kossutihi ér­telmiében, ''ázás kötelesség,tudással állt a kisemberek szolgálatába, ügy­védi irodájában ezerre mennek ebben & pillanatban is azoknak a szegény, elesettség -szélén álló és segítségért esdő falusi és tanyai embereknek ügydarabjai, akikért síkra szállt és akiktől inem kérdezte, hogy mit vár­hat tőlük. Képviselő* volt, a nép em­bere és testvére, akinek minden ál­ma. minden forró vágya az erek és ezrek életének megszépítése, meg­mentése, felemelése volt. Akik távol­iról ismerték, vagy a politikai har­cokban hozott elfogult ítéletek szem­üvegén át nézték roppant erejű erő­feszítéseit, úgy látták, mint a szik­lás, erdős hegyóriást, amely a rnesz­sz'dbbről szemlélő előtt .zord és (fé­lelmetes, s esak annak mutatja meg igazi valóságát, aki felkeresi meghitt közelségében, a virágos kertek és mosolygó otthonok, az enyhe nap­sütéses ^tisztások és ligetek szépsé­gében gyönyörködve. Meleg, bensőséges családi éle­tet és minden nemes eszméért való áldozatrakész magyar polgárt talált otthonában, irodájában, akinek eszmék rajzanak lelkében a jobb, igazabb, teljesebb magyar életről, a magyar egységről, a magyar erők maximummá fokozásáról. 'Erdélyi volt, sokszor mondotta, hogy a csillagok járását figyelő er­délyi magyar lelke él benne. Az esz­mék csillagos útján is kutatva járt szeme ,hogy megtalálja a legigazabb utat a magyar feltámadás .felé. Akár kerülete népe közt, akár egy isko­láiban, rokkant, frontharcos gyűlé­sen, egyháziak, iskolák, gazdák, ta­nítók értekezletén voltunk vele, mindenütt megragadta egy új gon­dolat, amellyel többet, szebbet le­hetne alkotni és mindenütt meglátta a munka valódi szépségét és értékét. Arató-versenyt rendezett, sürgette a szabolcsi hagyományok ápolását, agitált szóban, írásban, a Nyírvidék hasábjain egy-egy új, gondolatért,, gyakorlati megoldásért.. Impulzust adott és Impulzív lelke sugallatokat vett fel a magyar életből,, hogy a kapott fényt százszorosan visszasu­gározza, Csak munkatársai tudták, ki Nánássy Imre dr., és. kerületének népe, amelynek szegényeire még, egy-egy 'fényes, önfeledt. banketten, is rágondolt, Ihogv gyűjtést indítva, segítse a ruhátlan magyar földmű­ves szegények gyermekeit.. Volt lényében valami regényhősi vonás, romantikus ötletek s megol­dási tervek embere volt, akit az es,/ me érdekében merész és új akkor­dokat Ihozott az életbe, mint Ko­dályék és 'Baritőkék az ősi magyar •zene meglepő, és sokak által idegen­kedve fogadott őskineseit. Elragadó erejű szánok volt. Nagy olvasottsá­ga. minden oldalú (felkészültsége ra­gyogott elő számos nagy beszédé­ben és játszva váltotta ki. sokszor •az őserejú néphumor hangszerével a magyar nép lelkének rejtett érzé­seit. 'Kinyílt szónoklatai alatt a hall­gatag néplélek, mint a virág zárt kelyhe a napsugárra és amikor ezt a csodát ámulva láttuk egy-egy programmbeszéde alatt, el kellett ismernie mindenkinek,, hogv meleg szívének mély forrásai nyíltak meg szavaiban ép úgy. mint tetteiben. Nemcsak nagy kerületének, a ma­dai, előbb bátori kerületének járta be minden kis helységét, tanyáját, forró .nap 'bővében épúgy, mint tél fagya idején, nemcsak hogy kerüle­tében volt ott minden összejövete­lein, minden' 'jőraindulő megmozdu­láson', hanem ott volt, ha támogatás, testvéri, bajtársi segítés kellett a legtávolabbi kerületek képviselői mallett is. Bajtárs volt, aki minde­nét odaadta volna azoknak, akik vele együtt küzdöttek, a magyar egység akaratának katonája volt, akinek szíve a küzdelmek hevében gyengült el és frázis nélkül, meggyő­ződéssel írhatjuk, mert szemünkkel láttuk, hogy hivatásának szenvedé­lyes, pihenést nem ismerő gyakorlá­sában vesztette el fokról-fokra .ere­jét. Nánássy Imre a népképviselői hivatás (hallottja, akiinek ravatalára az érette imádkozó ezrek és ezrek könnyei és a szívek mélyéből sar­jadt virágai' hullanak. Nánássy Imre dr. mindössze 48 éves volt. Református papi család­ból származott, Biharországból. Ta­nulmányait Kolozsvárott és Debre­cenben Végezte és Debreceniben kezdte meg jogi gyakorlatait és a Ikir. törvényszéken is működött rö­vid ideig. Majd Pazonyban nyílt meg ügyvédi irodája', ahonnan aztán 'Nyíregyházára telepedett le. A po­litikai küzdőtéren előbb Gaál Gasz­tonék .pártjának (harcos és félelme­tes katonájaként tűnt fel, de amikor a gálgasztoni hagyományok elhalvá­nyodtak és Gömbös Gyula népi nemzeti politikájának zászlói dia­dalmasan. hirdették, hogy a magyar élet mind 'bel-, mind külpolitikai te­kintetben' megtalálta a jövő útját, volt (bátorsága beismerni, hogy most minden erőt ennek a zászlónak hű­ségében kell feláldozni. Belátta, hogy a kisgazdapárt minden népi programmpontja ott van a magyar egység pártjának célkitűzéseiben. Ettői! kezdve- előbb mint a: nyírbá­tori, majd minit, a nyírmadai kerü­let képviselője a magyar egységért vívott ,'hiarooklból oroszlánrészt vál­lalt. A megfeszített munka döntötte Nánássy Imrét ágyba. Már a .múlt évben gyengélkedett, és a debreceni klinikáin keresett gyógyulást. Ügy látszott, hogy- a régi erővel dolgoz­hat, amikor újra sávos báhitaiim.ii léptek ff el és hosszá, szenvedés után vasárnap délé lőtt 11 órakor hunyt, el. Halála előtt 24' órával még 'Cik­ket küldött lapuinknak. Ebből a. cikkből érezzük, hogy halálos ágyán, is a magyar revíziós törekvések győzelmes öröme, foglalkoztatta. Akkor hunyta le szemét, amikor a. kormányzó kolozsvári bevonulásá­nak örömére megszólaltatott haran­gok zúgtak. Megadatott néki, hogy láthassa az ígéret földjét, amelyért annyit küzdött és életének égi. ju­talmaként fogjuk fel, hogy a harcos Nánássy Imre ravatalára a magyar fe'támadás himnuszának zenéje áradt, koporsójára forrón szeretett: Erdélyének virágai hullottak a dia­dalmas magyarság él jenéből. Gyászjelentését saját kezével írta s ezek a megrendítő sorok a követ­kezők : Szeretett volt férjem, édesapánk sájátkezüleg írt soraival tudatjuk,, hogy dr. Nánássy tmre ügyvéd; or­szággyűlési képviselő' Szabolcsvár­megye törvényhatósági, Nyíregyhá­za megyei város és Nyírpazony község képviselőtestületi tágja, ha­dirokkant bajtársai díszjelvényének, a TESZ ntagykereszt jének tfmlajda— no.sa, stb. 1940. év szeptember hó 15. napján egynegyed 11 órakor földi viszontagságai, küzdelmei, munkássága rendelkezésére álló idő és képességei szerinti megharcolá­sának befejezésével', rendíthetetlen nugalommal, tökéletes, fételemmé!,­iküli elszántsággal, .teljes lelki kie­gyensúlyozottsággal tért meg az örök igazság Istenéhez. Hűlt tetemeit meghagyása szerint koszorúk nélkül, minden külsőség kizárásával 'folyó hó 17. napján dél­után 2 órakor fogjuk a Nyíregyhá­za, Bocslkai-iutoa 16. számú gyász­házból aniak a nyínpaizonyi földnek visszaadni, melynek fen, tartásáért, felvirágoztatásáért soha nem feled­ve aranyit dolgozott. Hátrahagyott szavai szerint tovább imádkozik csa­ládja, hazája és az összes hívő, bízó magyarnak boldogulásáért, netánd földi jótéteményeit azok részére ké­ri. beszámítani, akik azt. hiszik, hogy megbocsátani nem tudott. Mindenki felett a.nyi áldás, kegye­let virul, amennyit megérdemelt ! — Többre vágyni, az örökélette! össze­férhetetlen!. Mindig boldog volt, hogy küzdelmes és nem kényelmes magyar életre, harcra rendelte az l'Jr! Hitte, hogy földiek számításain felüli igazságait 'nem ő, hanem Isten mondatja velel Nyíregyháza,, 194(1. szept. 15. — Gyászoló családja. Nánássy Imre dr.-t holnap, ked­den délután 2. órakor temetik az ág. h. ev. egyház szertartása szerint a Bocskai-utca 16. számú gyászházhói, ahol megáldják a koporsót. A tu­lajdonképpeni temetés Nvírpazony-­ban lesz a családi sírboltba. A m. kir. belügyminiszternek 81-800—194©. 3. M. sz. rendelete Az „Erdélyért" Országos Gyöjtőbizottság adomángyüjtése | Hiányok az említett számlára biaraco • p o sta/t akarékpé n ztá ri befizetési la­j pon is befizethetők. j A pénzadományok ezenfelül bár­melyik .politikai napi- és hetilap kiadóhivatalához is eljuttathatók. Az ily lap kiadója a laphoz befolyt adományokat a lap legközelebbi szá­mában az adományozó nevének és az adomány összegéinek feltünteté­sével nyugtázza, az adományokat pedig heitenkint a fent említett .posta­takarékpénztári számlára befizeti. Ezenfelül okmányokkal felszerelt el­számolását az Országos Bizottság­nak tizenöt naponként megküldi. Ezt az eljárást kell megfelelően al­kalmazni abban az esetiben is, ha valamelyik más gyűjtőszervlhez fi­zetnek be közvetlenül pénzadomá­nyokat. A törvényhatóság: első tisztviselő­je (közigazgatási kirendeltség veze­tője) ennek az engedélyemnek az alapján kizáróan az -engedélyben megjelölt célra közvetett adomány­gyűjtést (előadás, hangverseny stb.) | engedélyezhet abhan az esetben, ha azt az Országos Bizottság által is megfelelőnek tartott olyan bizottság vagy egyesület kéri, amely biztosí­tékot nyújt arra, hogy a közvetett adománygyűjtés jelentősebb jöve­delmez hoz. Ezek az engedélyek mindennemű engedély-, rendőri és tűzoltói ügyeleti és ellenőrzési díj fizetése alól mentesek. Ha természetben ajánlanak fel •adományt, erről a Bizottságot kése­delem nélkül értesíteni kell és .az ily adományok továbbtíása, tárolása (Folytatás az 5-ik oldalon.) A Főnftéiitóiságú: Asszony védnöksége alatt a nemzeti társa­dalom é.'-i- az egyházak képviselőinek részvételével gyűjtőbizettság ala­kult, amely a. román uralom alól fel­szabadult területeken •megsegítésre szorulók támogatása céljából .az or­szág területén készpénz és terraé.­szetbani adományokat gyűjti.. Az adománygyűjtés iebonyolításá­raakwak módozatait és feltételeit a következőkben állapítom meg: A Bizottság neve: „Erdélyért^ Or­szágos •Gyűjtőbizottság; elnökei; Gróf Teleki Pálné (imimszterelnök­ség); ügyvezető alelnöke: Browts Gé­zámé {Budapest), aki a Bizottság Ügyviteléiben intézkedésre jogosult. Székhelye: Buda/pest, (I. Szenthárom­ság-utca 4. szám. A gyűjtés időtartama 1940, évi november hő 15. Az Országos Gyűjtőbizotitság ha­zafias működését elsősorban a sajtó, az egyházak, a társadalmi egyesüle­tek, továbbá a főispánok ((főpolgár­mester, kárpát aljai kormányzói biz­tos), a szükséghez képest alakítható társad almi helyi bizottságok és a hatóságok hivatottak legmesszebb­menő támogtásukkal előmozdítani. A készpénzadományok a 63.600 számú „iB. M.: „Erdélyért", letéti számla Budapest" elnevezésű .posta­takarékpénztári számlára fizethetők be. Postatakarékpénztári befizetési lapok valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjénél és közigazgatási kirendeltség vezetőjénél díjtalanul igényelhetők, ezenfelül postahivata­lokban és egyes doháinytőzsdékben is díjtalanul kaphatók, önként értetődik, hogy a pénzadó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom