Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 199-223. szám)

1940-09-02 / 199. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1940. szeptember 2. ' gj?? (Tfiftnon 21.) Vili. évfolyam 199(2211.) szám. llGTjO YÍRY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. POLITIKAI NAPILAP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Csütörtökön lépi át a határt a magyar honvédség Nagyvárad népe njjongó lelkesedéssel, könnyek között üdvözölte a városba érkező magyar tiszti küldöttséget A Magyar Távirati Iroda kiküldött tudósítója jelenti: A magyar-román vegye9 bizottság tegnap ülit öss.ze Nagyváradon, a .városiháza nagyter­mében s délután fél hat órától (haj­nali fél négy óráig, egyhuzamban tar­tó tárgyalás után megállapodott a teriileitábadás kérdéseiben. Eszerint a magyar hadsereg szep­tember 5-én, csütörtökön lépi át a régi határt. A bevonulás szep­tember 13-án ér véget. Szeptember 5-én az egész vonalon megindul a bevonulás, kivéve a nagyváradi szakaszt. Erre csak más­naip, szeptember 6-án kerül sor. Az első napon Máramarosszigetre é9 Szatmárnémetibe vonul be a ma­gyar ihonvédség, szeptember 6-án Nagyváradra, azután fokozatosan 'előrehaladva, szeptember 11-én vo­nulnak be /Kolozsvárra. A két utolsó napon a déli székely vármegyékben fejeződik be a bevo­nulás. A vagyoni és átadási kérdésekről ma délután 2 órakor Biharpüspöki és Bihariceresztes állomások között a vám/hivatalban folytatják a tárgya­lást. " A MTI jelenti Nagyváradról: Nagyvárad lakossága minden képze­letet 'felülmúló mámoros lelkesedés­sel fogadta a vegyes bizottság ma­gyar tagjait. Rendkívül nagy örömet keltett a lakosság körében az, hogy a 11 tagú bizottságból 9 vezérkari ;tAs.zt volt, akiket vitéz Náday István altábornagy vezetett. Nagyvárad lakossága, amikor érte­sült arról, hogy a magyar bizottság tagjai autón elindultak Budapestről, hamarosan, kiszámították, hogy kö­rülbelül négy óra múlva várható a magyar bizottságnak Nagyváradra •való érkezése, de ,már két órával a várba tó érkezési idő előtt olyan ha­talmas tömeg lapte el a Városháza előtti teret, hogy alig lelhetett meg­mozdulni. A magyar bizottság tagjai 5 gép­kocsin érkeztek Nagyvárad főterére. Amikor a gépkocsik megálltak, a tö­meg megrohanta a gépkocsikat, fel­ugrált a ihűtőtestre, mindenki kezet szeretett volna szorítani a katonák­kal s valóságos virágesőbe temették be a honivédtiszti küldöttséget. Egy túlbuzgó román tlszlti úgy akart rendet csinálni, hogy riasztó lövést adott le vaiktöltéssel. A má­moros tömeg azonban oda se figyelt. A lövésre azzal felelt, hogy eléne­kelte a Himnuszt, Horthy Miklós, Teleki Pá! és Csáky István nevét éltette. Egy román tábornok úgy mentette meg a helyzetet, hogy uta­sítására szabad folyást engedtek a tömeg lelkesedésének. A magyarok sírtak örömükben s a katonák sem tudták megindulás nélkül nézni a tömeg lelkesedését. Nagy nehezen átvergődött a ma­gyar bizottság a tömegen s a város­háza nagytermébe ment. A tömeg pedig a hajnali órákig ott állt a téren s nézte a városháza kivilágított ab­lakait. Törvény örökíti meg Erdély visszatérését A képviselőház holnap ülést tart. Az ülésen Tasnády Nagy András el­nök bejelenti Erdély egy részének az anyaországhoz való visszacsatolá­sát, majd a miniszterelnök tesz rö­vid bejelentést a visszacsatolás té­nyéről. A kormány már a legközelebbi ülések egyikén törvényjavaslatot ter­jeszt be a visszacsatolás tényének megörökítéséről. A kormány gon­doskodik arról is, hogy a visszacsa­tolt terület képviseletet nyerjem a magyar parlamentben. 'Gondoskodik a kormány a közigazgatás á'tvételé­| ről, valamint közlekedési kérdések­ről is. így elsősorban a székelyföld körvasút ját kapcsolják bele az anya­ország vasúthálózatába. (MTI.) Betiltották Romániában a tüntetéseket Bukarestből jelentik: A belügymi­niszter rendeletileg megtiltotta, hogy úgynevezett' gyásztüntetéseket ren­dezzenek, mert a tüntetések igen ve­szedelmes méreteket kezdtek ölteni s veszélyeztették az ország belső békéjét." (MTI.) Román minisztertanács A MTI jelenti Bukarestből: A ro­mán kormány 'tegnap este miniszter­tanácsra ült össze, hogy a terület át­adással kapcsolatos intézkedéseket .megbeszélje. Bulgária is döntőbíráskodást kér? Bukarestből jelentik: Crajovában a bolgár-román vegyes bizottság va­sárnap is folytatta (tárgyalásait s aa átadás 'feltételeiben meg is egvezett. A belgrádi Politika szerint az egyezmény már készen áll, csupán az átadás kérdéseiben, mutatkozik újabb ellentét. A románok csak ok­tóber 25-én akarják átadni Dél­Dobrudzsát, 'a bolgárok ezzel szem­ben ragaszkodnak ahhoz, hogy Er­dély átadásával egyidejűleg történ­jék meg a dobrudzsai terület átadá­sa is. A <Vreme szerint ebben a kérdés­ben ma kell dönteni ,s ha nem sike­rül megepvezést létesíteni, Bulgária is döntőbíráskodást kér. (MTI.) Ismeretten férfihullát találtak a szegényház előtti cirokföldön Ma reggel 9 órakor a Szegényház előtt levő ciroklföldön, a három mé­ter magasra nőtt cirok között egy 70 —75 év körüli földmunkás külsejü tfértfi holttestét találták. A férfin, fe­kete csizma, fekete kalap, kék kiska­bát, kék kötény volt. Bajusza, haja ősz, egy pipa és némi aprópénz volt nála. Semminemű iratot nem talált a rendőrség a holttest zsebeiben és így eddig nem sikerült agnoszkálni. Az ismeretlen holttestet a városi sze­> gényház hullaházában helyezték el. A rendőrség kéri a közönséget, hogy aki érdeklődik a holttest kiléte iránti és esetleg felvilágosítással szolgálhat róla, szíveskedjék a hullaházban megtekinteni. Németország és Olaszország biztos a végső győzelemben Rómából jelentik: Virginio /Gayda a Vice d'Ita!ia-ban hosszabb cikket közöl a háború első évfordulója al­kalmával. A háború első csirája az abesszin háború volt, írja Gayda. A második szakasza a csehek elleni fegyveres eljárás volt. A háborút a lengyel ellenségeskedés ellenére is meg lelhetett ivolna akadályozni, ha hallgattak volna Mussolini közvetíté­sére. Anglia azonban nem akarta: ezt. Most Anglia láthatja és viselheti könnyelműségének következményeit. Olaszország és Németország nem óhajt 'jóslatokba bocsátkozni, de biz­tosan tudja, hogy a végső győzelem az övé lesz. Az Óceánon innen és az Óceánon túl azzal ijesztgetik az emberieket, hogy a háború az 1941-ik, sőt az 1942-ik évre is kiterjed. Olaszország és Németország nem ijed meg az ilyen jóslatoktól. Ha azonban való­ban tovább tart a háború, kérdés, mi marad meg Angliából és mi marad meg az angol világbirodalomból? ' (MTI.) Tizenkét halottja van Berlin bombázásának A német lapok Berlin augusztus 29-iki bombázásával kapcsolatosan azt jelentik, hogy a halottak száma 12-re emelkedett. 'Az angol bombá­zás polgári halottait ma és holnap ünnepélyes gyászszertartással teme­tik el. Beszámolnak a német lapok arról is, hogy a berlini állatkertbe is több bomba esett s nagy tölcsérek talál­hatók. Miután valószínűnek látszik, hogy több bomba nem robbant fel, ai környék utcáit egyidőre elzárták a (forgalom elől. (MTI.) m\M$ •Északnyugati .szél, felhőátvonulá­sok, több helyen, főleg északon és keleten rötvidebb záporok, néhány helyen zivatar várható. A hőmérsék­let ma emelkedik, holnap kissé csök­ken. Budapesten ma délben a hőmér­séklet 22 Celsius fok volt, a légnyo­más 766 mm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom