Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 174-198. szám)

1940-08-01 / 174. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1940. augusztus 1. (Trianon 21.) Vili. évfolyam 174 <2187.) szám. JSFÓÍRVIDÉK ABOLCSI HÍRLAP S&tf&tittsttaAg éa kiadóhivatal: Bethlen-utca 1, ^ »ai ITII/AI MA^ÍI AP ^ Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 R cfwkkroám: 47.130 TVIefón: 77. rULIHI\Hl WMrSLMr Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Minden taktikázás és halogatás végzetes leket Romániára Európa történetének második korszaka kezdődik — A harmadik korszakban szó lesz Jugoszláviáról is Bukarestben nyomott a hangulat — Nem lesz uj népvándorlás Európában Rómából jelentik: Az olasz sajtó változatlan érdeklődéssel figyeli a magyar-román viszony alakulását. A Stampa a következőket írja: A román kormány most már birtoká­ban van azoknak a feltételieknek, amelyek mellett Magyarországgal és Bulgáriával megegyezhet. Megálla­pítja a lap, hogy minden taktikázás és a megoldás halogatása végzetes játék volna Romániára, amely csak most tért el a 30 éven át vallott po­litikai felfogástól. * A Teiegraifo a következőket írja: Budapesten hangsúlyozzák, hogy Magyarország a tengelyhatalmakkal egyetértésben Romániától .várja a kezdeményező lépést, amelynek a függőben levő kérdéseket meg kell oldania. Megemlíti a lap, hogy ed­dig még sehol sem erősítették meg azt a hírt, mintha a tárgyalások szín­helyéül a románok Aradot jelölték volna ki. .Ami az új magyar-román határt illeti, Budapesten kijelentették, hogy az olyan észszerű lenne, amely hosz­sziú időn át biztosítaná Délkelet­Európában a politikai és gazdasági rendet. A tengelyhatalmak is min­dent elkövetnek ennek a békének biztosítása érdekében. * >A Giornale d'Italia jól értesült berlini körök véleménye alapján azt írja, hogy Salzburg és Róma után igen közelinek kell tekinteni a Ma­gyarország, Bulgária és Románia kö­zötti tárgyalást. Ezek a tárgyalások •minden bizonnyal megegyezéshez vezetnek. (MTI.) * Berlinből jelentik: Az Essener Nationalzeitung' szemelvényeket kö­zöl a magyar sajtóból s hangsúlyoz­za, hogy a magyar sajtó felfogása szerint is a délkeleteurópai kérdést a tengelyihatalmakkal egyetértésben, békésen kell rendezni. Ebben a te­kintetben nincs különbség a magyar kormány és a tengelyhatalmak kor­mányainak felfogása között. A terü­letrendezés német felfogás szerint is sürgős. * A Neue Züricher Zeitung vélemé­nye szerint a salzburgi tanácskozás­sal Európa történelmének második korszaka indult el útjára. Szóba se jöhet az a románok által kolportált hír, hogy a nemzetiségi kérdéseket esetleges áttelepítésekkel oldják meg. Az a tény, hogy a Volga men­téről vagy Galíciából és Besszará­b iából németeket telepítettek haza, csak a*zt jelenti, hogy telepeseket visz .haza a német birodalom, de nem lehet őslakókat szülőföldjükről áttelepíteni. A székelyek elveszítenék szé­kely jellegüket, ha az Alföld sík­ságára telepítenék őket. Az olá­hok ezzel szemben csak száza­dok során szivárogtak be Er­délybe. A kisebbségi kérdést nem lehet így megoldani. Nem lehet új népván­dorlást rendezni Európában. A lap végül megismétli, hogy ez­zel Európának második korszaka indult el útjára, ha ugyan nem a harmadik korszaka. Ebben a harmadik korszakban azonban Jugoszlávia is szerepelni fog. Bukarestből jelentik: Tegnap dél­után a király elnöklése alatt korona­tanács volt. A koronatanács határo­zatairól semmi hír sem szivárgott ki, ellenben a koronatanács résztvevői meglehetősen nyomott (hangulatban hagyták el a tanácskozás helyét. * Rómából jelentik: A Popolo di Roma szerint Salzburg után meg­szűnt a Balkán-szövetség .létjogosult­sága is. Ha a -volt Balkán-szövetség tagállamainak valami vitás ügyük volna, forduljanak a tengelyhatal­makhoz. * Rómából jelentik: A tengelyhatal­mak egyetértően felhívást intézitek a török kormányhoz, hogy adjon vá­laszt, vájjon továbbra is Anglia .mel­lett kívánnak maradni, vagy a ten­gelvhatalmakho.z csatlakoznak. (MTI.) Várallyay Jenő és felesége öngyilkosságot követtek el a fővárosban A Magyar Távirati Iroda jelenti: Váraüyay Jenő é9 felesége. Koppány Erzsébet ma reggel a (fővárosiban le­vő lakásuk hatodik emeletéről, egy­mást átölelve leugrottak s nyomban szörnyethaltak. A vizsgálat szerint előzetesen megmérgezték magukat. A nyomozás egy titokzatos férfi után megindult, aki gyakran látoga­tott el lakásukra s tegnap óta ez a fér,fi eltűnt. Várallyayók nagy anya­gi nehézségek között éltek s ez is hozzájárulhatott végzetes tettük el­követéséhez. Váraüyay Jenő évekkel ezelőtt Nyíregyházán élt .és feleségéivel együtt hírlapírói munkásságot foly­tatott. Váralilyay Jenőnek verses kö­tete is jelent meg. Halálával egy exaltált élet nyert befejezést. Ez csak az előjáték - írják az olasz lapok A Popolo d'Italia rámutat, hogy az Anglia elleni tengeri támadások állandóan erősödnek. Anglia átlag naponként 30.000 tonna hajóürt é9 50.000 tonna árut veszít el. E.z azt jelenti, hogy egy hónap alatt egy­millió tonna hajótér és másfélmillió tonna angol áru pusztul el. Ez azon­ban még csak előjáték, — írja az. olasz lap. (MTI.) Amerika Anglia teljes leveretésére számit Az amerikai szenátus módosította a hadkötelezettség bevezetésére vo­natkozó törvényjavaslatot. Ezek sze­rint csak a 21—31 éves férfiak lesz­nek katonaköt elesek, nem pedig a 18—64 évesek. A tengernagyi hivatal számol az­zal, hogy Angliát Német- és Olasz­ország teljesen leverik. Tengeri had­ereje és hajógyárai német kézre ke­rülnek. Németország így hatalma­sabb tengeri erő felett fog rendel­kezni, mint Amerika és a hajógyár­tás is hatszorosan felülmúlja az amerikait. Ehhez járul Japán fenye­gető magatartása. Ez a nagyhatalom nyíltan rokonszenvezik Német- és Olaszországgal. Az amerikai partok gyér védelmi lehetősége sürgeti a k a t o n ak öt ele z et t sé g bev ez e té sé t. (MTI.) Albánia területét nem növelik Rómából jelentik: A Mesagera az albán kérdésről a következőket írja: Angol forrásból az a hír terjedt 'el, hogy Belgrádiban olyan térképeket mutogatnak, melyek a megnagyobbo­dott Albánia határait tüntetik fel. Albánia a térkép szerint Görög országból és Jugoszláviából kapna területet. Belgrádban kijelentették, hogy ilyen térkén nincs forgalomban Jugoszláviában. (MTI.) Anglia kénytelen volt több kikötőjét lezárni A Német Távirati Iroda jelenti: Angol forrásból érkezett hírek beis­merik, hogy a háborús veszély foko­zódása miatt több angol kikötőt le­zártak. Az ellenség tevékenysége újabb kikötői változtatásokat is szükségessé tehet. (MTI.) Hitler és Pétain találkozik Rómából jelentik: Vichyből érke­ző jelentés szerint Laval, a; minisz­terelnök helyettese Párisba utazik, hogy vezető német államférfiakkal előkészítse Hitler és Petain közeli találkozását. (MTI.) Angol és francia-ellenes intézkedések Jugoszláviában Belgrádból jelentik: A jugoszláv kormány az angol és francia érde­keltség kezében levő jugoszláviai rézbányákat állami kezelésbe vette. A bányák most kizárólag Német­és Olaszországinak szállítanak. (MTI.) Anglia tengerzárpolitikája visszafelé sül el Berlinből jelentik: Az a tény, hogy 'Anglia le akarja zárni, vagy talán le is zárta már a legnagyobb kikötőt, .a London előtti kikötőt, szelbben be­szél, mint bármilyen parlamenti mo­dorban elmondott szónoklat, — írja a Deutsche Alig eme i ne Zeitung. Az angol nyilatkozatok szerint ugyanis Anglia most már a Németországgal szemben foganatba tett tengeri zár­lat után egész Európára ki akarja terjeszteni a zárlatot. (MTI.) Htögftrás Mérsékelt 'északnyugati, nyugati szél, felhőátvonulások, több helyen kiseibb eső, esetleg zivatar várható. A hőmérséklet kissé emelkedik. Bu­dapesten ma délben a hőmérséklet 21 Celsius fok volt, a légnyomás 762 mm., gyengén süllyedő irányzattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom