Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-06 / 152. szám

ITkiAP (Trianon 21.) 1940 júüus hó 6. Komoly értékálló bútorokat a legszolidabb áron vásárolhat, a többszörösen kítün etett szakembernél A bútor egy életre szól! Suhanesz Esí^IíeüÍHSS^ís Vay Ádám utca 4. szám. — Szebbnél-szebb bútoraimat tekintsék meg vételkényszer nélkül! A Magyar Élet Párt szabolcsi szervezeteinek munkája Balsa község választmányi ülésén Tóth BaJázs pártvezető elnökölt. A'l­má.si Károly tanító titkár a szerve­zési munka eredményéről tett jelen­tést. Beszíerec községben Kántor Jó­zsef, Kék községben Mezei Balázs, Gégényben Kéri Kálmán, Demecser­ben László Albert pártvezetők elnök­lete allatt választmányi üléseket tar­tottak, melyeken községi ügyeket tárgyaltak. Paszab községi pártszervezet vá­lasztmányi ül ést tartott, melyem Pus­kás Sámuel pártvezető elnökölt. Vass Zoltán szóvátette a Hubay— Vágóiféle törvónyjavaslatot. Nyirpazony községi pártszervezet június 22-én Tóth Illés titkár elnök­lete alatt .választmányi ülést tartott. Megjelent v. Elekes Gábor helyettes vármegyei elnök is, aki a kül- és bel­politikai helyzetet ismertette. Apagy község Szentiványi Jenő pártvezető elnöklésével értekezletet tartott, melyen Kiss Ferenc h. párt­vezető és mások 'felszólalása mellett a szervezet erősen állást foglalt a Hubay—.Vágótféle javaslat ellen. Magy község szervezete Benedek Domokos pártvezető elnöklete mel­lett .tartotta .meg a havi pártértekez­letet, melyen Huszka István titkár szervezési kérdéseket ismertetett. Besenyőd község szervezete Tarr Lajos pártvezeitő elnök lésével vá­lasztmányi ülést tartott, melyen Tarr Ferenc titkár tett jelentést a szerve­zet ügyeiről. Baktalórántháza. A pártszervezet •választmányi! ülést tartott, amelyen Simon György gör. kat. lelkész, párt­vezető elnökölt, aki a kormány ed­digi munkásságáit méltatta, egyben felhívta a tagokat, hogy a Magyar Élet Pártértesítőjére miinél többen MEGÉRKEZTEK a tavaszi és nyári szövetujdonságaim Magyar és külföldi szöve­tekben nagy választék. — fizessenek elő és miinél szélesebb Nyitray József titkár körben fejtsenek ki propagandát an­nak terjesztésére. Séra Gyula titkár szervezési ügyeket ismertetett. Nyirkércs. A községi szervezet vá­lasztmányi ülést tartott Uray Miklós párt vezető elnöklete alatt. Felszólal­tak Farkas Miklós helyettes párt­vezető Radfnai László, akik a közsé­get érdeklő ügyeket tettek szóvá. a szervezet tett jelen­'belél eité re von átkozol ag tésit. ófehértó. Takács István h. pártve­zető .elnöklete allatt választmányi ülést tartott. A megjelentek meg­| botránkozással utasították vissza a t Hubay—Vágó-féle javaslatot. Csu­! bák János titkár szerve.zeési ügyeket I ismertetett. • •wenruha szövetek I m m állandó nagy raktára. V m köz • maj ' A BRISTOL SZ0LL0DI1 BUDAPEST, DUMPIRTM Előkelő családi szálloda, olcsó árakkal. Egy ágyas szoba 6 P-tól, két ágyas szoba már 12 P-től. Ki­tűnő étterem és kávéház. Előzékeny kiszolgálás. Panaszkodnak a neveletlen gyermek kártevése miatt iskolai reformra van. szükség. Már az új tantervi szellem is arra irányí­totta az iskolai munkát, hogy neve.'­jen, erősebben, mint amiként tanít. De ez csak nehezen hat még széles könbe.n. A társadalmi ellentéltok vilá­ga, a kiegyensúlyozatlan szociális rendszer is segít a destruktív szellem •erősödésének. Általános átalakulás hozza meg a gyermek fegyelmezet­tebb irányítása terén is az új helyze­tet. Addig is erősebb iskolai és csa­ládi nevelésnek kell hozzájárulni az új világ felépítéséhez. FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ Sokszor szóvátették, hogy az or­szágutak .mentén a falubeli gyerme­kek valósággal vadásznak az autókra és csínyeken törik a fejüket, hogy az autókalt kődobással vagy más, sokszor veszedelmes módon károsít­ják, az utasokat bosszantják, a kül­földi autósokban kellemetlen benyo­másokat kelteinek a magyar nevelés­ről. Most egy másik, szintén gyás2os gyermekihibákra terelik figyelmün­ket. Egy nyíregyházi tanyai tanító megfigyeléseit közli velünk: Minit tanító figyelem a. körzetiem­ben levő gyermeksereginek a lelki­állapotát. Akkor, mikor a hazának minden egyes gyermekre szüksége van, serdülő gyermekek arra hasz­nálják fel a szünidejüket, hogy a bú­za, vetést, ami nekik nagyon fontos, nem tekintik, .hogy ml az, vagy kié az, keresztül-kasul gázolják. Még .arra ,is vetemednek, hogy a tengeri­szárnak a végét is letépik, hogy mi­ért, azt nem tudom. Nem számít a búzavetés, mert kell búzavirág. A szívem szakad meg, mikor látom, hogy 20 hold földünk .víz alatt, le­vezető csatornánk van ugyan, amit cskés József uri és egyenruha szabósága Luther utca 6. szám. Néprádiók ismét kaphatón 6 havi részletre is Biczák műszerésznél, Beth'en ulca 27. Uj hőforrás Hajduvármegyében Kábán! SS^ s á H g al d ban z o a bo s ktsé g központjában 535 méter mélységből tőr fel a gyógyvíz, melynek összetétele majdnem azonos a hajdúszoboszlói forrás vizével. A 40 (okos hőmérsékletű gyógyforrásból táplálkozik a Kabai „Rákóczi Fürdő" Kádas fürdők. Strand és Gyógymedence. Téli fedett fürdő. Reumatikus betegsé­geknél gyógyhatású, pihenésre és üdülésre is kitűnő ! Rendkívül olcsó szállodai és magánlakások és étkezések. Közelebbi felvilágosítást a fürdő ad már többízben egyrészt a .város, más­részt a Nyírvíz-Társulat nehéz pén­zen kitisztí'ttatoltt, de a lelketlen gyermekek képesek a csatornának a vízfolyását elzárni. Nem tudom, van-e erkölcsi erő, •hegy ezt meg lehessen, gátolni? Hol van; a szülő? ök nevelték erre a gyermeket vagy talán az iskola? — j Erre a kérdésemre bizonyára a te- , kintetes Szerkesztő úr fog választ ' adni. | Eddig a panasz. Választ aduink a 1 feltett kérdésre. A gyermek abban ! egyforma, hogy 12—14 éves korban, 1 sokszor előbb is beáll lelki fejlődé- ( sében a forradalmi idő, a meglevő ( renddel való lázadás korszaka. Az addig nagy tiszteletben tartott fel- ] nőtt világ és a felnőttek in.tézmé- \ nyei, trendje mtárgyas, rendelkezései tiszteletben részesülitek, most meg- : kezdődik és egy idieig mind jobban erősödik a velük szemben való had­állások kiépítése. Sok tekintetbein belevegyül ebbe a zavaros lelkiálla­potba a pubertás korának emocianá­lis zaivar is. Olaszországban, Német­országban egv erős fegyelmezettség kényszere, majd a közösségi gondo­lat beide.g.zettségiébűl eredő felsőbb ségi kultusz csökkenti a válságos kor rombolásainak erejét. Nálunk meg­lehetős féktelenség uralkodik a gyer­meknevelésben olyan helyütt, ahol munkába sem fogják őket és fegyel­mezésükre sem fordítainak gondot, legfeljebb arra, .hogy büntessenek, akkor, amikor meglvan a haj s olyan •módon, ami még növeli az ellen,séges hangulat mérgét. Átfogó nevelési és A bor mindenkor jó Bort iszik a magyar ember, Ha bú rágja a szívét. Egy-két pohár jó bor mellett Elfelejti rossz kedvét. Mert az áldott szőlőnedü Búfelejtő gondűző. Igyunk hát bort, ameddig a Szőlőtőkén szőlő nő. Bort iszik a magyar ember, Hogyha a szíve örül, Lakomázni, borozgatni Barátaival összeül. Mert az áldott szőlőnedü Vidám órákat szerez, /gyünk hát bort, ameddig a Szőlőtőkén szőlő lesz. Bort iszik a magyar ember, Jó forralt bort, ha meghűl. Tudja jól, hogy attól majd a Bacillus elmenekül. Mert az áldott szőlőnedü Gyógyító és éltető, Igyunk hát bort, ameddig a Szőlőtőkén szőlő nő. Szöllőssy Zsigmondié Kút­fúrásokat lakatosmunkákat legszak­szakszerübben olcsón készit Gelberger Sándor Bessenyei tér 11. sz. (udvarban) Kitűnően szórakozhat a közkedvelt Marci néni sí „Bableves" csárdáiába n­Egósz éjjel hideg ós meleg ételek. Kitűnő italok. Esténként KÉRY BÜBY és HORVÁTH KLÁRI fővárosi művésznők a kedvenc GANDI énekes primás zenekarával szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom