Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-27 / 170. szám

(Trianon 21.) 1940 július hó 27. 0„ NYÍOTIDÉK . SZABOLCSI MIRtAF MfinsMMttasMws** 3. oWeí Egy fővárosi lap már 1941-ben ünnepelni akarja Sessenyei születésének 200 éves évfordnléját Az Uj Magyarság bejelenti az ünnepi alkalomra irt Bessenyei dráma színrehozását 1747-ben született Bessenyei György, a nagy agitátor-író a sza­bolcsvármegyei Bercelen. Szülőhá­zát, a- mai berceli ref. iskolát már­vány táblával jelölte meg a hálás utókor. Szülővármegyéjének közön­sége Nyíregyházán méltó szobormű­vet emeltetett a költő emlékére és a Szabolcsvármegyei Bessenyei Kör és Nyiregyháza város lelkes közremű­ködéssel az idén hazahozatta és Nyíregyházán országos ünnepség keretében újra elhantolta Bessenyei György hamvait. Most az Üj Ma­gyarság c. fővárosi napilap, mely­nek Szabolccsal való szorosabb kap­csolatai a szabolcsi születésű nagy­nevű főszerkesztő, Milotay István dr. révén közismertek, bejelenti, hogy Bessenyei György születésének kétszáz éves fordulója alkalmából j verses dráma készült. lAz Üj Ma­gyarság erről a bennünket olyan kö­zelről érintő fontos kérdésről a kö­vetkezőket írja július 25-iki, csütör­töki számában: Jövő évben lesz kétszáz esztende­je, hogy megszületett Bessenyei György, a bécsi magyar testőr-író gárda lelkes vezére, aki először ve­tette (Fel a Magyar Tudományos Akadémia létesítésének gondolatát és szállott síkra a nemzeti hadsereg megszervezése mellett. Az évforduló alkalmával Kulinyi Ernő verses szín­játékot írt a testőríróról „Párduc­bőr" címmel. A történelmi drámá­nak hat képe során megelevenedik majd a színpadon Bessenyei küz­delme a magyar irodalom feltámasz­tásáért, továbbá a szenvedélyes ösz­ezecsapása az osztrák abszolutizmus­sal és tragikus szerelmének a törté­nete. A színmű 'végigkíséri Besse­nyei Györgyöt a bécsi gárdapalota, a 8urg és a Schönbrunn csillogó kör­nyezetétől kezdve egészen a puszta- j kovácsi tanyai kúria szomorú magá­nyáig. A darabban a többi bécsi tes­tőr-írő: Barcsay, Báróczy, Naláczy s ezeken kívül Mária Terézia, II. Jó­zsef, Lipót főherceg, Mária Krisztina főhercegnő, Esterházy Miklós her­ceg, Orczy Lőrinc báró, Haydn, Del­ién, a híres bécsi táncosnő, Laezko­vics János, a nemzeti hadsereg esz­méjének martinja és még számos más érdekes történelmi személy sze- dráma repelnek. A történelmi dráma a jövő I kell. Debreceni Gyógyfürdő jódos gyógyforrásának vize rheumás megbetegedéseknél, izületi gyulladások, izületi csúzos megbetegedéseknél kiválóan gyógy­hatású. A gyönyörűen parkírozott és berendezett nagyerdői für­dőtelepen langyos és hideg strandmedencék, kádfürdő, fedett uszoda, forró gyógyfürdő, iszap pakolások, gyógytorna van. — fl gyógyvíz kitűnő ivókura gyomorbajok és légcsőbántaimaknál. Havonta 50-60,000 ember látogatja a fürdőt. szezon elején kerül színre. Nyilvánvaló, hogy az Üj Magyar­ság tévedett Bessenyei születési éve tekintetében. Bessenyei tudvalevőleg 1747-ben született és így a verses előadásával hat évig várni mBHKMHMHHBHBRi Robbant a talált robbanószer Ivángvuk Miklós és Váradi István királyházai fiúk a határban robban­táshoz szükséges robbanóanyagot találtak és cigarettával felgyújtották. A hatalmas detonáció mindkettőjü­ket földhöz vágta. Váradi Istvánnak leszakította mindkét kezéről az ujja­kat és kiverte két szemét, gyomrán, mellén' súlyos sebeket ejtett. íván­gyuk Miklós könnyebben sérült meg. A sebesülteket beszállították a beregszászi kórháziba. Váradit azonnal megoperálták és a súlyos re­peszdarabokat kivették a testéből, de felgyógyulásához kevés remény van. A hatóság szigorú vizsgálatot indított, hogy miként került a rob­banószer a fiúk kezébe. Fettőnöen sz p 21 bőröndök, negy választékban Oz ország egyik legszebb fürdőié: Debrecenben a nagyerdei fürdőtelep Az igazgató jelentése az 1939—40. évről. Ezt az ünnepélyt követi az ifjúsági önképző gazdakör zárógyű-lése, az arató ünnepély bevezetése és tisz­telgés a nemzeti loibogó előtt. Délután 3 órakor a végzett tanu­lók búcsúfelvonulást rendeznek a községiben. Utána zártkörű táncmu­latság lesz. A záraünnepélyt közebéd követi. finom bőrdiszműáru szaküzletében Bethlen utca 2. sz. (Róm. Kat. bérpalota) A tündéri parkírozású nagyerdei fürdőtelep Debrecenben az idén is rekordforgalmat bonyolít le. Nem­csak vasár- és ünnepnapokon, ha­nem hétköznatpokon is sok ezer em­ber látogatja ezt a tökéletesen, mo­dernül berendezett és felszerelt für­dőtelepet. A meleg nyári napokon valósággal özönlenek a Nagyerdőre, hogy a remekül kiépített és felsze­relt strandfürdőben a nyári fürdőzés örömeit élvezhessék. Nemcsak hazai, hanem külföldi vendégek is nagy tömegekben kere­sik fel a fürdőt. A kitűnő hírű ter­málfürdőket egész évben látogatják. Nagy elismeréssel nyilatkoznak a külföldiek a tündéri szép nagyerdei fürdőtelapről, annak pazar berende­zéséről és remek gyógyhatású, jó­dos, brómos, konyhasós tartalmú vi­zéről, melyet ízületi bajoknál, reu­matdkus bánitaimaknál, csúzos meg­betegedéseknél eredményesen hasz­nálnak. A nagyerdei fürdőtelep árnyas, { lombos pihenőivel, kényelmes öltö­zőivel, napozó és más modem fürdő­felszerelésével, ma-az ország egyik legjobban és legszebben berendezett fürdőit alapé. Telefon ü. tsz. Filmszínház Teleío'ö 11. SZ. Julius 27-28 29 Szo nbat vasárnap-hélfő JAz igazi Tarzái uj filmje. Tarzán és fia A főszerepekben: Johnny Weissmiiller, Maurenn O' Sullivai___ Előadások: Hétköznap 5-7 és 9 órakor. Vasárnap 3 5 7 és 9 órskor. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor matiné, kedvezményes helyárakkal Holnap a nagykállói mezőgazdasági szakiskola tanévzáró ünnepélye A nagykállói m. kir. mezőgazda­sági szakiskola és mezőgazdasági szaktanácsadó-állomás július 28-án, vasárnap délelőtt tartja tanévzáró ünnepélyét. Az ünnepély rendije a következő: 10 órakor a tanévzáró ünnepély megnyitása. Hiszekegy. Az igazgató üdvözli a földműve­lésügyi minisztérium kiküldöttét, mint az évzáró ünnepély elnökét. A miniszteri kiküldött az évzáró ünnepélyt megnyitja. , „ KESERŰVÍZ amrcmanaaaKxnmi Lngkőmérgezés Külön rovatot nyithatnánk a lúg­kőmé rgezési eseteknek. Egyetlen nap •nem múlik el, hogy ne történjen Szabolcsban újabb és újabb lúgkő­mérgezés. A mai napon is jelentet­ték telefonon a nyiregyházi ügyész­ségnek, hogy Nyirpazony községben Szabó Miklós 4 éives gyermek, gon­datlanságból lúgkőoldatot ivott és életveszélyes állapotban szállították a nyiregyházi Erzsébet-kórházba. A vizsgálat megindult annak megálla­pítására, hogy kit terhel a felelősséc? Olcsón és jól vásárol Ágoston női és férfi divatcikek, kötött áruk, fehéremük, divatsely­mek, szövetek. v c < I — Levélpapír dobozban, blockb«o és mappában, legfinomabb kivitek ben, díszes csomagolásban kapható: Jóba papírüzletében, Bethlen-u. I. Telefon 503. szám Hungária Filmszínház Julius 27-28 29. Budapesttel egyidőben 1 Szombat vasárnap hétfő A császápvadász A világháború legizgalmasabb hábarus filmdrámája, eredeti harci felvételek Főszerepben: LOU1S TRENKER Előadások kezdete : Szombaton 3 5-7 és 9 órakor Vasárnap 2-4-6-8 és 10 órakor. Hétfőn 5-7 és 9 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom