Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-23 / 166. szám

I oldal (Trianon 21.) 1940 július hó 24. Jelentős debreceni találmány a szerviszivbaj gyógyítására Törő és Mikó professzorok egy szérumot találtak fel a szívbajos betegek számára Csak alig egy pár éve annak, hogy a debreceni egyetemi gyógy­szertárban debreceni professzorok bevonásával a kininnek egy olyan keverékét találták fel, amely nem okoz fül- és fejzugást, hatóereje pedig a legteljesebb mégis. Most nemrégiben dr. Törő István magántanár és dr. Mikó Gyula cím­zetes tanár együttesen Cor Hormon néven hosszú kísérletezés után egy olyan szérumot talált fel. amely fő­képpen a szervi szívbajban szenve­dők gyógyításánál és gyógykezelé­sénél mutat fel jelentős eredménye­ket. Mint értesülünk a Cor-Hormon secundum Törő—Mikó, igy nevezik a szert, ugy látszik annyira bevált, hogy forgalma ma már 10 ezer ampullára tehető. Kitűnően szórakozhat a közkedveit Marci néni „Bableves" ^ Egész éjjel hideg és meleg ételek. KitBnű italok. Esténként KÉRY BABY és HORVÁTH KLÜRI fővárosi művésznők a kedvenc QANDI £nekes-primás zenekarával szerepel. Denaturáltszesz helyett „Viditó"-t isznak Kárpátalján Mint a Felvidéki Újság közli a pénzügyminiszter gyors és erélyes tntézkddéssel vetett véget annak a Kárpátalján a cseh uralom idején elhatalmasodott rossz és egészség­telen szokásnak, mely a szegény rusziu népet a közönséges denatu­ráltszesz élvezetébe hajszolta bele. Az ipari célokra alkalmas, de az egészségre módfelett káros denatu­ráltszeszt lelkiismeretlen kereskedők á kárpátaljai lakosságnak ital gya­nánt árusították. Ezt a pusztító fo­lyadékot most egyetlen erélyes in­tézkedéssel kivonta a pénzügymi­niszter az itali fogyasztásból s he­lyette az egészségre ártalmatlan erős szesztartalmu ital kerül eladás­ja. A földmivelésügyi minisztérium és a kormányzói biztosság jóváha­gyásával a Hangya „Viditó" „Ve­szelyenka" néven Kárpátalja terüle­tén magas szesztartalmu bort hozott forgalomba olcsó áron. — A Viditó természetes borból készül s máris nagy közkedveltségnek örvend. Az uj ital a denaturáltszesz fogyasztását erősen csökkentette. auberger OFB engedélyes adás-vételi és földparcel­lázási iroda. Bencs Lászlótér 1. HIRDETÉSEI Telefon 845. szám Földparcellázások Nyíregyháza közelében több helyen tanyás birtok 300 hold fekete 120.000 P-ért sür­gősen eladó. Gyümölcsös 10—60 holdig holdja 1000 P. továbbá 6, 8,13, 85 hol­das tanyás ^birtokok stb. Bérbeadó 130, 700, 140 holdas tanyás birtok. Házak, földek Adómentes 2200 pengó jövedelemmel 22000 P-ért eladó 10.000 P-vel átvehető. 3 szobás villa 4 hold földdel gyümölcsös­sel 7600 P- ért 5000 P-vel átvehető. 2 szoba előszoba, modern nagy telekkel belterüle­ten adómentes 4,400 P-ért 2000 P-vel át­Tehető. 4—5. szobás ház modern, belte­fületen árverésen eladó. Nyirpazony község elöljáróságától. 2013-1939. Versenytárgyalási hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a községi képviselőtestület 59—1939. Kgy. sz. határozata értelmében a község tulajdonát képező Nyirpazony községben lévő óvónői lakásnak 1 szobával való kibővítésére, mint toldalék építkezésre, valamint a meglévő szobában végzendő átalakí­tási munkálatra nyilvános verseny­tárgyalást hirdet. Az egyes munkákra az ajánlat külön is megtehető, Az ajánlatok Nyirpazony község elöljáróságánál legkésőbb 1940 aug. 1-én déli 12 óráig nyújtandók be (K. Sz. Sz. 24. §. 1. pont utolsó bek.) és ugyanakkor kell az ajánlati végösszeg 2 százelékának megfelelő bánatpénzt is a község pénztárába letétbe helyezni, azoknak, kik bánat­pénz letétele alól mentességet nem élveznek. A letétet igazoló nyugtát az ajánlathoz kell mellékelni, pénzt vagy értéket az ajánlathoz csatolni nem szabad, Az ajánlatokat Nyirpazony község jegyzői hivatalában 1940 augusztus 1-én délután 4 órakor fogjuk felbon­tani, amikor is az ajánlattevők végy igazolt megbízottaik jelen lehetnek. A beérkező ajánlatok elfogadása felett az elöljáróság a felbontás után dönt és ugyanakkor a vállalkozóval a vállalati szerződést megköti, aki az építkezést azonnal megkezdheti és azt legkésőbb 1940. szeptember l-ig befejezni tartozik. A vállalati összeg után a forgal­miadót, bélyegilletéket és mindenféle járulékot vállalkozó tartozik fizetni és leróni. Amennyiben a pályázat ered­ménytelen maradna, vagy az ajánla tok egyike sem volna elfogadható, ugy az elöljáróság vagy a szabad­kézből adja vállalatba vagy pedig házilag készítteti el a munkálatokat. Munkálati tervrajz és feltételek Nyirpazony község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthető és lemásolhatók, esetleg 2 P lefize­tése ellenében kézhez kapható. Nyirpazony, 1940. julius hó 10. BALLA JÁNOS sk. vjegyző. 11609| 1940. Tk. sz. Hirdetmény A nyiregyházi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Debrecen—miskolci és Nyiregyháza— ungvári vasútvonalhoz Nyiregyháza város határában pótló­lag kisajátott földterületekről készi­tett kisajátítási zármunkálat hitele­sítése ehendeltetett és annak hitele­sítésére 1940. évi julius hó 31. nap. jának délelőtt 9 órája Nyiregyháza vasúti állomáshoz, tüzetett ki határ­időül. A hitelesítendő kisajátítási terv­rajz és egyéni kimutatások egy-egy példányát az érdekeltek a telek­könyvi hatóságnál 1940. évi julius hó 27. napjáig megtekinthetik. Az érdekeltek, ugy a kisajátított földterületek mennyisége, mint a kártalanítási összeg kiszámítása, va­lamint a vasutvállalat ingatlanaira vonatkozó szolgalmak, vagy jogosult ságok ellen netaláni kifogásaikat a fenti határidőben és helyen a hite­lesítő bizottságnak előterjeszthetik. Az érdekeltek elmaradása a hite­lesítést nem gátolja. Akiknek a kisajátított földterüle­tekért járó s az egyéni kimutatás­ban kitüntetett kisajátítási, vagy kár­talanítási összeg kiszámítására nézve ellenvetéseik vannak, vagy akik ezen összegre bármilyen cimen igényt tar­tanak : ellenvetéseiket, illetve igé­nyeiket ezen telekkönyvi hatósághoz 1940. évi julius hó 27. napjáig an­nál bizonyosabban jelentsék be, mert ellenkező esetben a telekkönyvi ha­tóság a kisajátítási, vagy kártalaní­tási összeget a később jelentkezők ellenvetéseire tekintet nélkül fogja az egyéni kimutatás adatainak meg­felelően kiutalni, az egyes ingatla­nokból kisajátított fö^területeket pedig az azokra bekebelezett vagy felülkebelezett terhektől mentesen fogja feljegyeztetni és az egészben kisajátított ingatlanokról a bekebe­lezett terheket hivatalból törölni fogja. Nyiregyháza, 1940. május 28. Dr. Fikly sk., kir. jbíró. A kiadmány hiteléül: Szepesvölgyi, kiadó. Olcsón és jól vásárol Mayer Ágoston dtvatüzletétieii női és férfi divatcikek, kötött áruk, fehéremük, divatsely­mek, szövetek. Időjárás jelentése 1940. Julius 22. reggel 6 IS-től Julius 23. ;6*33-lg Hőmérséklet: maximum 264. Hőmérséklet: minimum 186. Talajmentén: 16 8. Szél erőssége, iránya (0—12) 1. Szélcsend, csak délben gyenge dél­nyugati áramlás. Felhőzet nagyság (0—10) 5. A nap nagyrészében felhős ég. Csapadék milliméterekben reggel 7­től 7-ig 3 6. Csendes eső. Látás: 1 km. Napfénytartam: 5 óra. Diak. Testvérek Ejcpress hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Orák, ékszerek eredeti gyári áron. Alkalmi vételek MAYER ISTVÁN ékszerésznél. Törvényszéki hites szakértő Frissen érkezett sváb és ruszliirtó por és biztoshatásu patkányirtószer kapható NANASSY CíANOZÓNAL Kossuth utca 9. Telefon: 742. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sz4 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK Kétszobás, lakás l fűthető előszobává l konyhával, stb. Továbbá kétszobás fürdő szobás, konyhás [lakás a Horthy Miklós téren augusztus l-re bérbeadó. Esetleg; kűlönszoba fürdőszoba használattal előbb is kiadó. Gyors- és gépírásban jártas irodai gyakornoknö továbbképzésre je­lentkezhet, ki tiszteletdíjban részesülhet. Viszont állásban levő megbízható intelli­gens szerényebb nő, kétszobás lakás takarításáért kisebb bútorozott szobát kaphat központifütéssel. - A fentiekiránt érdeklődhető a Nyirvizpalota I. emelet 2. sz. alatt. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Augusztus 1-ére bejáró mindenest kere­sek rendes családból. Rendőrkapitányság­Irodai gyakorlattal biró fiatalembert vagy kisasszonyt azon­nali belépésre ker es Korba gyógynövény kereskedés, Kótaji utca 3. Telefon 764. Garanciaképes raktárnokot keresek azonnalra, Szilágyi autóüzem, Vay Ádám utca 16. KÜLÖNFÉLÉK Eladó a város központjában 15 évig nagy adómentes, 3 szobás, előszobás, für­dőszobás ház nagy tkerttel. — Cim Körte 35. szám. 3405-3 ~ Mosást, vasalást háznál vállalok, Rákó­czi utca 46. Tóth Andrásné Kétéves him fajtiszta bernáthegyi kutya jó helyre elköltözés miatt eladó. Kölesei utca 19. 3457-2 Szerényigényü cséplési ellenőr gazda­ságba ajánlkozik. Cim if. Glevttzky Béla Nagykáiló. 4 középiskolával irodai, vagy hasonló pozíciót lelkiismeretesen betöltenék. Cim a szerkesztőségben. 341$ Német órákat adnék ^kezdőknek és ha­ladóknak. Szent Istvá n utca 29 . Egy kifogástalan jó karikahajós sülyesztó Singer varrógép olcsón eladó. — Erdélyi János kizományi lerakat, Vay Adám-u. 5 Házakat földért cserélne. Ugyancsak adómentes modern ház árverésen eladó. Hauberger iroda Nagykorona épület. Telefon 845. 3461-2 A szerkesztésért felelős: Jóba Ei*H, A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlap lapkiadó betéti társaság, Kovách B. és Társai kiadótnlajdcnM M—KTVJRTTFVHAIAA. BcrcséayHitc* 8. m. FEDRÓŐSN OJTOM Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom