Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-18 / 112. szám

8. oldal e„ JSfrlKBIIJÉX SZAaotcsi HUSI *#«**«< üixtAP t» (Trianon 20.) 1940 május hó 18. ■HMiffriiiíftaiaaiiiiiiMmi*iii r PETUR ILLA fővárosi énekesnő sz^re^B^^sténk^ii SARKADY ELEMÉR cigányzenekara kíséretével Gvureskó Étteremben Bessenyei tér. Telefon: 290. n vármegye összes községeire kiterjesztették a tejakciót Szabolcsvármegyében ma már tizenhét zoldkeresztes intézet működik Boitbély Sándor dr. alispán a zöld- keresztes akció újabb fejlődéséről •zámolhat be. A Szabolcs vármegyei népegészségügyi gondolatot az alis­pán mind határozottabb Lendülettel viszi győzelemre. Erre mutatnak fél­övi jelentésének következő sorai is. Az általános egészségvédelmi munka, az ú. n. Zöldkereszt, mindjobban terjed, ma már 17 intézet működik és pedig: Nyirábrány, Balkán y, Nagyhalász, Domhrád, Vencsellő, fGáva, Balsa), Búj (Tiszabercel, Pa- &zab), Kemecse (Vasmegyer, Tisza­fád, Beszterce), Kótaj (Nyírszőlős), Oros (Nyirpazony), Demecser (Gé- gény, Kék, Berkesz), Nyirbogdány (Ny irt/ura, Székely, Nyírtét, Sényő), Fényeslitke (Komoró, Pap, Jéike), Nyírtass (Pátroha), Bököny (Gesz- %eréd), Kállóseimjén, Nyirlugos, Ke- nézJő (Viss, Zalkod) községekben. Ez évben fogja megkezdeni működé­sét Nyirmada, Napkor (Sényő) és Szakoly községekben s ha kapunk •még -védőnőt, úgy Mándok község­ben is. A Zöldkereszt anya- és csecsemő védelmen kívül kiterjeszti működését az iskolás­gyermekek és felnőttek egészsé­gének védelmére és gondozá­sára is, az egészségügyi ismeretek terjeszté­sével küzd a babona és kuruzslás eben, legszebb feladata azonban a családvédelem. Évenként a belügyminisztérium tóm oga t ásá v al f őz ö t a nf o 1 y a m oka t tartunk, ahol a szegény emberek fe­leségei és leányai megtanulják a mindennapi ételek elkészítését, úgy hogy azok gazdaságosak, ízletesek és táplálók legyenek. Ebben az év­ben a nyírbátori járás községeiben tartottunk főzőtanfolyamokat. A festék bizalmi cikk, csak szaküzletben vásároljon hí. Boruzs é$ Erstes festékszaküzletében, Luther utca 6 sz. Telefon 175. — (volt Izsai festéküzlet) a tisztifőorvos, a járási főszolga­bíró és a tisztiorvos minden fő­zőtanfolyamon részt vettek. Az ő jelentéseikből tudom, hogy e tanfolyamok a szegény lakosság ja­vát szolgálják. Az egészségházak a következő községekben készültek el és adattak át rendeltetésű kinek: Nyirábrány, Balkány, Dom'brád, Nagyhalász, Ke­rn ecse, Búj, Bököny. A Zöldkereszttel kapcsolatban kell megemlékeznem az ú. n. cukor- akcióról. A kormány a szegény, rosszul- fejlett és táplált gyermekek, terhes nők és szoptató anyák részére kilencszáz métermázsa cukrot oszt ki. A cukor szétosztása a tisztifőorvos felügyelete és ellenőrzése mellett a Stefániák és Zöldkereszt útján tör­ténik. Ahol ilyen intézmények nin­csenek, ott a község, illetve a kör­orvosok adják a oukorutalványokat, amelyeket a Hangya-szövetkézetek ■váltanak be. Az elmúlt évben részint a kor­mány támogatásával, részint az ín- ségakció pénzéből étkeztetési és te jakiót tartottam fenn több községben, ez akcióban részesültek szegény, sokgyermekes családok rosszul táp­lált és fejletlen gyermekei, ha óvoda vagy iskolaköteles korban voltak. Az ilyenek kaptak naponta 2 deci­liter tejet, 5 deka kenyeret és ebéd­re egy tál meleg ételt kenyérrel. Ilyen étkeztetési akció volt Polgá­ron, Tiszadobon, Tisza lökön, Nyir- bogdányban, Nyirturán, Rakama- zon, Ibrányiban, Nagykállóban, Üj- fehértón, Nyirbátorban, Nyirpa- zonyban, Nyír gyulaiban, Nyiradony- ban, Tiszaeszláron, Bujon. Étkezte­tési akcióban 785 iskolás és 520 óvodás gyermek részesült. Nem mulaszthatom el, hogy kö­szönetét ne mondjak itt ezen a he­lyen azoknak, akik akár természet­beni, akár pénzbeli adományaikkal az akció sikerét elősegítették, úgy­szintén azoknak, akik személyes te­vékenységükkel is közreműködtek. A m. kir. belügyminiszter úr lát­ván a tejakció általunk megkezdett szép eredményeit, vármegye összes községeire ki­terjesztette, a szegény és rosszul fejlett és táp­lált gyermekek, szoptató nők és ter­hes anyák kaptak napi 2—4 deoili- \ tér tejet, a gyermekek vagy az óvo­dákban vagy az iskolákban kapták meg ,a tejet. Sok községben nagy gondot okozott, hogy nem lehetett: elegendő tejet kapni. Ennek oka .ré­szint a sokáig elhúzódó száj- és kö­römfájás volt, résziint az, hogy egyes községekben nem termelnek elegendő tejet, remélem azonban, .a jövő évben ezeket a hiányokat is- pótolni tudjuk. Szabolcsi Központi Fűtés és Vízvezeték Vállalat STERN PÍL Víz utca 42. TetefQR: 834. Javításokat olcson és pontosan végez ! Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatala. K. 6791 - 1940. Hirdetmény Szakközegeim jelentéséből meg állapítottam, hogy a város belíerü létén a gyümölcsöskertekben és a tanyabokrokban igen sok gyümölcsfa kaliforniai psjxstetüvel fertőzött. Figyelmeztetem a fertőzött gyű mölcsfák tulajdonosait, hogy a nyári védekezést nikotinos permet- tel lelkiismeretesen végezzék el, mert a gyümölcsfák megtisztítását folyó évi junius hó folyamán ellen­őriztetni fogom és a mulasztók el- len az 1938. évi XXXI. te. 34 és 38 § a alapján fogok eljárni. Nyiiegyháza, 1940. május hó 11 Szohor Pál s. k. polgármester. ebben az évben a tejakciót a Európai hírű és csodálatos gyógyhatású Hajdúszoboszlói gyógyfürdő Fedett gyógymedencék. Ivőcsarnokok. Inhalatórium. Strandfürdők A legmodernebb hullámfürdő A gyönyörű uj csónakázó tó. Napozó és pihenő csarnokok, — A páratlan ered ményes gyógyhatású fürdő, ivó és betélegző kúrákra is alkalmas, A csodálatos hatású gyógyfürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78 fokos, sós, jódos, bromos, hidro- carbonatos hévvízei táplálják. PERCENKÉNT 3000 LITER VÍZ. Magyar és német nyelvű ismertetésekkel készséggel szolgál a fürdő igazgatósága. Kerékpár alkatrészek, dinamók, gumik olcsó beszerzési forrása Papp István ♦egyverszaküzletében Luther utca 25. Telefon 436. Kérjen árajánlatot a MAXIM legtökéle­tesebb petróleum gázlámpára. A nyíregyházi Művészeti Heteit napirendle Május 18-án: A Székesfővárosi Hang­verseny Zenekar hangver­senye a Koronában, este fél 9 órakor. Képzőművészeti kiállítás a Vá­rosháza termeiben. Nyitva délelőtt 9-től délután 6-ig. Belépődíj 30 fillér, diákok­nak és katonáknak 10 fill. Május 22-én: A Benczúr Gyula em- lékkiállítás ünnepélyes megnyitása délután fél 6 órakor. — A Magyar Női Vonósnégyes hangverse­nye a Korona nagytermé­ben, este fél 9 órakor. Május 25: A Nemzeti Színház elő­adása a Városi Színházban. Színre kerül: Niccodeni Dario színmüve: „Hajnal­ban, délben, este“. Május 26: Előadás „Benczúr Gyula művészete“ címmel tartja dr. Orosz Zoltán egy. m* tanár, délelőtt 11 órakor a Városháza közgyűlési ter­mében. A hangversenyeik és a Nemzeti Színház .vendég játék árnak előadására jegyek elővételben a Jóba E. paipír- üzletben. ( N y i r vidék - S zabolc s i Hír­lap ki adóhivatalában) válthatók. — Cselédkönyv, bérlevél, dohá­nyoskönyv, napszámkönyv és a me­zőgazdaságok részére szükséges ösz- szes nyomtatványok beszerezhetők Jóba nyomtatványraktár, Nyíregy­háza. (x) Kútfúrást msvezeicket lakatos munkát megbízhatóan és jutányosán készít RADOSZTA BÉLA Vay Ádám utca 37. — Telelőn : 243. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom