Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-04 / 101. szám

él. oldal Less hiriaP (Trianon 20.) 1940 május hó 4. Fach, Atilla, Csoda és 25 különböző márkájú gép a lege lőnyösebb fizetési feltételek mellett olcsó árban beszerezhető SATZ cégnél, Takarékpalota ■hogy a harmadik vágás ott korhadt «1 a földieken, materit nem volt meg­felel ő számú lepároló, hogy ebből a vágásból olajait készíthettek volna. Amamtaolajra pedig nagy szüksége volna az országnak, mert elérhette t- len behozatali cikk a háborús viszo­nyok között. Most megváltozik a helyzet. A kamarai kirendeltség ke­retében a kormány felállította Nyár­egyháza •székhellyel a mentaterme­lés ellenőrzési hivatalt, amelynek hatásköre az egész országira kiter­jed. Ez a hivatal ellenőrzi a terme­lést, a beváltást, az export lebonyo­lítását a gazdaérdekek szem előtt tartásával. Amelyik kreskedő újra visszaélést követne el, azt örökre kizárják az exportból és a me/nía- szakmáibói. De ügyelnek a gazdákra is, mert ezen ,a téren is voltak ba­jok. Egyesek három helyein is elígér­ték a termést, mások homokkal, .vi­zezéssel dolgoztak. Most ennek vé­get vetnek. A mentaszerz ődéselket egyöntetűvé, kellett tenni és a föld­művelésügyi miniszterhez kellett fel­terjeszteni. A termelőkhöz kiét •szakember száll ki a községekben •és a felmerülő vitás kérdésekben ingyenes tanáccsal szolgálnak a gaz­dáknak. Az ügyet egyébként majd az érdekelt járási bizottságokban is­mertetik. A bizottság ezután a .mezőgazda­sági munkabérekkel foglalkozott. Meg very Pál ismertette a kérdést. Az az álláspontja, hogy míg az újabb szabályozásra vonatkozó ren­delet megérkezik, a multévi bérek mairadjanak érvényben. A munka­bér ügyében Liipthay László elnök, Kóder Frigyes kisgazda és mások (felszólalásából kiicsendült, hogy ag­godalmat keltő jelenségek vannak sok helyütt. A munkások immel- ámmal vállalják a munkát, mert a földbirtok reformra számítanak. — Hangoztatták a felszólalók, hogy a demagógiáinak véget kell vetni. Nemcsak arról legyen szó továbbá, hogy mik legyenek a bérek, hanem •arról is, hogy milyen legyen a mun­kateljesítmény. Ezt is intézménye­sen kiéli biztosítani. iLipthay László elnök ismertette a Budapesten tartott intézői tanifo­Tavaszi női és férfi divatkesztyűk Fűzők, melltartók, egészségügyi haskötők raktáron és mérték után Ifi. loniasovszly András fűző és kesztyükészitö mesternél. LUTHER HÁZ B. Tenniszfelszerelések és hurozások lyaim egyik előadását, amelyben új •eljárásról 'hallott. Az egyik intéző minden munkást osztályoz négy számjeggyel s aki gyengén dolgo­zik, az harmadosból feles és így to­vább lesz, esetleg a jövő évben, nem is kap munkát. így sikerül a munka­teljesítmény értékét fokozni. 'Gát László gazdasági főtanácsos a nyírbátori legelő régien vajúdó ügyét ismertette és közölte, hogy egyöntetű megállapodás szerint a kérdés megoldásával várnak a föld­reformig. (Liiptlhay László a leg el 5 javítással kapcsolatban felvetett azt a gondo­latot, hogy a legel őket az iskolák tanulóival ti sztí itassák meg. Ezt a lehetőséget megemlítette a kultusz- miniszternek is, aki helyeselte az iskoláiknak nem nagy nehézséget okozó megoldást. iUdvamoky Lehel gazdasági fel­ügyelő szólalt fel ezután nagy ér­deklődés mellett. Először is szere­tettel és a támogatás készségével üd­vözölte a kamarai kirendeltséget és a mentaiellenőrz ő hivatalt, amely minden gazda rendelkezésére áll. A felügyelőség teljes munkakészségé-- vei támogatja ezeket a fontos szer­veket. Majd közölte a gazdákkal, hogy a Növényvédelmi Intézettől, a Hangya útján plombáit csomagolás­ban! 'tengeri vetőmagot kaphatnak. Felhívta a figyelmüket arra is, hogy az elöljáróságoknál ingyenes napra­forgó vetőmagot igényelhetnek. A falopások meggátlása érdekében szükségesnek tartaná az elavult és a gazdáktól függő, öreg, _ munkáira nem képes embereket alkalmazó me- z őrén dőri i.ntézmén y r ef o rmáíásá t. Az erdőőrök inkább képviselik a hatóságokat, mint a mező rend őrök, akik járandóságukat az egyes gaz­dáktól szedik be és ezzel töltik ide­jüket főképpen. Ami a legelő javí­tási kérdést illeti, utalt arra, hogy Szabolcs a legelőversenyben első volt és átlagban itt a legjobbak a •legelők. Ha baj van, az az oka, hogy a községek a legrosszabb földeket adták legelőknek és Szabolcsban a homokos talajok amúgy sem első­rangú területiek. A régóta rendelke­zésre álló területek ma már kicsi­nyek. A legelő kérdés megoldásának •egyedüli módja a tagosítás. •Vitéz Bartha Jenő szolgabíró ein- gedelmet kért a bizottságtól, hogy felszólalásában ismertesse a m’ező- rendori kérdésben elfoglalt hivata­los álláspontot. Az ügy most van az alispán előtt és a törvényhatóság •megfelelő javaslatot fog e kérdés végleges rendezése érdekében elő­terjeszteni. Kéri a Mezőgazdasági Bizottságot, hogy felfogását közölje az alispánnal, miként felkérték volt a Gazdaságii Egyesületet is szakvé­lemény -adására. A közgyűlés ezután meghaillgiatta a mándoiká járási mezőgazdasági bi­Rutfurást vízvezetéket lakatos munkát megbizhatóan és ‘jutányosán készít RADOSZTA BÉLA Vay Ádám utca 37. — Telelőn : 243. sí. zottság elnökének panaszát a :gyü- mölcsvédőszerek drágasága, továb­bá a rézigálic beszerzésének nehéz­ségei miatt. Lipthay László elnök hangoztatta, hogy a védekezés kö­telező, aki nem védi gyümölcsösét, kivágják a fáját. A gálicot csak készpénzért lehet megvásárolni, mert drága importcikk. Veczán János a nyíregyházi gazdák nevében kérte, hogy a vetőmagakcióról a tanyákat is értesítsék idejében. Most lema­radtak a nyíregyháziak. Udvarmoky Lehel felügyelő rámutatott, hogy ennek a közigazgatás tanyai vonat­kozásban észlelhető nehézkesség az oka. Foglalkozott még1 a gyűlés a sertések kötelező védőoltásával és helyeselte az e tárgyban elhangzott * gazdajfellf ogást. Enyedy Miklós ka­marai előadó közölte a gazdákkal, hogy Tiszalokön téli gazdaságii is­kola nyílik meg. Lipthay László el­nök bejelentette, hogy Vay Miklós báró képviselő, ki mindenkor lelkes áldozatkészséggel támogatta a gaz- daérdekeket, húsz hold földet aján­dékozott a nagyjelentőségű intéz­ménynek. A közgyűlés nagy öröm­mel fogadta a bejelentést és köszö­netét mondott a nemesielikü ado­mányért Vay Miklós bárónak. A közgyűlés ezután örömének adott kifejezést, hogy vitéz Czeglédy Béla, a kamarai kiváló igazgatója, hosszas betegségéből felépült és az igazgatót ebből az alkalomból táviratilag üd­vözölte. Lipthay László déli egy óra után zárta be a fontos közgyűlést, amely igazolta, hogy a Mezőgazdasági Bi­zottságokra komoly munka vár. Leszúrtak a Pazonyl-ulon egy sofőrt Veress István sofőr Áldozócsütör­tök délutániján kerékpárján jött be a várasba Nyirpazony irányából. A vám előtt néhány száz méterre egy hangoskodó társaság állta' útját és kitérésre kényszenítette. Veress emiatt megjegyzést tett, mire a tár­saság egyik tagja, Zsiga István nap­számos, kést rántott és Veress Ist­vánt hátbaszűrta. A kés élesre fent pengéje Veress tüdejébe hatolt. A rendkívül súlyosan sérült em­bert a kihívott mentők eszméletlen állapotban szállították be a kórház­ba. A véres szurkálás ügyében meg­indult a nyomozás. — Az angina pectoris — a roha­mokban fellépő nyomasztó szívtáji fájdalmak — kezelésében reggel éh­gyomorra fél, esetleg negyed pohár természetes „Ferenc József“ keserű- vív is elegendő ahhoz, hogy a belek •oly igen fontos működését elren­dezze és megfelelő anyagcserét biz­tosítson. Kérdezze meg orvosát! Kerékpárok kerékpár gumik, kerékpár alkatrészek Biczák MŰSZERÉSZNÉL Bethlen utca 27. Telefon 330.82. Gyümölcsfa permetező szerek! Neódendrin, Arzola, Hercynia, szőlő és maga3 nyomású gyümölcsfa permetező gépek. Réz és bambusznád cső. Kerítés fonatok, tüskés huzal. Mezőgazdasági gépek, eke, lókapa, a legolcsóbb áron beszerezhetők vaskereskedőnél, Rákóczi-u. 19. Telefon 419

Next

/
Oldalképek
Tartalom