Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 99-146. szám)

1940-05-07 / 103. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza,. 1940 május 7. (Trianon 20.) Vili. évfolyam ! o% *2116.5 szám Kedd j&M?i.«3ztÖ£íég és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. sfs POi |T*lfAI NAf?li HP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E !?öfftai»k&réki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. « vU * ll\MI HM» isLMr Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. ÜSBD A nyíregyházi Művészeti Hetek ! irodalmi estje a Koronában Szombatom este fél 9 órakor a Korona nagytermében ünnepi külső­ségek között (folyt le a művészeti betek irodalmi estje. Vallóiban az iro­dalom ünnepe volt ez Nyáregyhá­zán, .miért mindenki, aki számottevő a vármegye és város kulturális éle­tében, megjelent az irodalmi esten. És ünnepivé tette az a nagyszerű gárda, amely tiszta eszközökkel a legtisztább magyar gondolatoknak volt a kifejezője. Az irodalmi estet Harsányi Zsolt író nyitotta meg. Az est közönségét üdvözlő szavaiban hangsúlyozta, bogy a fővárosi író- és művészgárda nem szellemi felsőhbségét akarja fi­togtatni, hanem meg akarja köszön­ni a közönségnek azt, hogy alkalmat nyújtott arra, hogy Bessenyei em­léke előtt hódolhat. Bessenyeiben •azt az egyéniséget szemléli, aki meg­mutatta a magyarságnak, hogy ho­gyan lehet valaki magyar és európai is, Nyiregyháza nagy szülöttének, Krúdy Gyulának életművében pedig azt az embert látja, aki európai volt és meg tudott maradni magyarnak. Arra is megtanít ez a két író, hogy minél nemzetibb az író, annál inkább válik nemzetközivé. Ma a magyar író nem is lehet más, csak magyar. A tetszéssel fogadott megnyitó után Abonyi Géza, a Nemzeti Szín­ház művésze Reviczky, Vargha Gyu­la, Kölcsey és Csokonai költészeté­nek gyöngyszemeiből mutatott be egy-egy költeményt kiforrott előadói stílusban, szépen zengő érzésbeli tol­mácsolásban. Cs. Szabó László író Bessenyei szeUemi fejlődésének motívumait fejtegette tanulmány álban s különö­sen a Tarimeines utazásai alapján mutatta be eszmevilágát. Azokra a tanításokra is rámutatott, amelyek Bessenyei gondolatvilágából a mai magyar ember számára is adódnak. Bessenyeiben Isteninek csodálatosan kiválasztott emberét látja, akiinek művében beigazolódik az, hogy a halhatatlanság elől nehéz kitérni an­nak, akit az Isten arra kiválaszt. Az irodalmi est énekművészei Ta­más Ilonka és Kóréh Endre, az Operaház tagjai voltak. Tamás Ilon­ka Poldini és Szabados műveiből énekelt egy-egy áriát. Tisztán csen­gő szopránja erőteljesen szárnyalt s forró sikert aratott. Kóréh Endre két ízben is énekelt. Műsorának. el­ső részében Kodály két műdalát éne­kelte tökéletes tudással. A két mű­dal — mint általában Kodály dal­lamvezetései — nehéz feladat elé állítja az énekeseket s Kóréh ezeket tiszta intonálásban, játszi könnyed­séggel oldotta meg. Az est műsorát záró népdalaival is nagy sikert ara­tott. A kíséretet mindkét művész­nél M. Érsek Mária zongoraművész­nő látta el finoman. Érdekes felolvasást tartott S.zent- péteri László József testőralezredes a magyar nemesi testőrség tanulmá­nyi rendjéről. Részletesen 1795 óta ismertette azt a szigorú rendet, amely a testőriskolában a testőrö­ket és a tanárokat egyformán köte­lezte. j' A műsor második felérnek igen ér- í j dekes és értékes része volt Márai ? .> Sándor író felolvasása. Krúdy Gyula | | életregényéből olvasott fed egy rész- j I letet. Arra a kérdésre felelt ebben a ! Í * regényrészletben, hogy miért lett \ Krúdy író és miről írt. A regény- jj részlet is megláttatta velünk nem- jj csak azt a múl óban levő csodálatos ü világot, amelynek Krúdy volt a s.ze- j relmese, hanem azt a csodálatosam' j gazdag és finomtollú írót, aki a re­gényben konz sen i ális megszólalta­tó ja lesz Krúdy életének. Talán nem is akadhatna ma magyar író, aki hí- vehben tudná .visszatükrözni Krúdy j lelkivilágát, mint ahogyan azt Márai j tette a bemutatott regényrészletben. \ Szinte ólt körülöttünk a szabolcsi f kúriák népe, a bútorokban, az élet- j télén tárgyakban is a felolvasás so- f rán. Méltán kapott sok-sok eLisme- jj rést Márai felolvasásáért. Nem is | Krúdy emléke, hanem .maga az író \ vitte sikerre a felolvasást. Márai felöl vasasának elmélyülő | hangulatát egyszerre csak vidám de- S rü váltotta fel, amikor utána, miint könnyű pille, odalibbent a pódium­ra a mosolygó arcú Somogyi Bogyó, a (Nemzeti Színház művésznője, — hogy Krúdy Gyula egyik kedves, hangulatos novelláját, a Sobrit fel­olvassa. Sokat olvasgattuk ezt a kis írásművet, de sohasem hatott úgy, mint most Somogyi Erzsi művésze­tében. Nem olvasott. Megjátszotta az egész novellát. A novella alakjai éltek, megelevenedtek. Egy bájos mozdulat, egy kis fejhajtás, egy könnyed mosoly s ott állt előttünk a betyárromantika legnagyobb alak­ja, vele együtt a szép Estelik és a novella többi alakja. A tapsvihar őszintén mutatta, hogy Somogyi Bo­gyó meg talált a az utat a nyíregy­házi közönség szívéhez. Nagyon értékes és bennünket, | szabolcsiakat közelebbről is érdeklő \ volt Ortutay Gyulának, a kiváló \ fiatal folkloristának felolvasása, aki j a nemrég elhunyt bátorligeti Fedics I Mihálynak egyik érdekes meséjét és < egy ugyancsak Fedics előadásában •! meghallgatott Krisztus-legendát ol- l vast a fel a mesemondó eredeti kiife- j jezéseivel. Teljes hűséggel elevení- j tette meg előttünk a magyaT falvak I mesélő öregjét, akiről a mesét bevé­si zető írnom dalokban megtudtuk azt j is, hogy magának Fedics Mihálynak \ hatalmas kötetre menő irodalmi ha­Í gyatéka maradt reánk Ortutay Gyu­la (feljegyzései nyomán, j Nem tartozik az irodalmi esthez, * de meg kell említenünk, hogy a Ko- I róna kopott épületét ízléses díszbe ! öltöztette Biró Áron tűzoltóparancs- I nők s ezzel külsőségekben is ünnepi díszt öltött erre az estre a Korona. Ugrón Gábor pÄ köszöntője A legtisztább magyar irodalmat szolgáló est végeztével a fővárosi ■előkelőségek és művészek tiszteleté­re társasvaicsora volt a Korona ét­termében. A vacsora végén Ugrón Gábor, I az irodalmi és művészeti tanács el­nöke pchárköszöntőt mondott. Rá­mutatott arra, hogy a magyar írók és művészek azért járják az orszá­got, mert tudják, hogy nincs szebb öröm annál, mintha a magyar kultú­rát szolgálhatják. Ha a mai zivataros időkben fontos j az, hogy ép Legyen a magyar nemzet j ifjúsága és készen álljon nagy tét- j tekre, épolyan fontos az is, hogy a j magyar kultúra munkásai szolgálják * a kultúrát az ország minden részé- \ ben. Ezzel a munkával erősítjük ma- j gunkat befelé, nemzeti létjogosultsá- j gunkat igazoljuk kifelé. Ezzel nem- | csak a nemzetnek, hanem' az egész \ emberiségnek tesznek szolgálatot 1 íróink és művészeink. Ha a kiegyezés után szükség volt \ arra, hagy a nemzet szellemi életét j egy helyein, az ország középpoatjá- l ban egyesítsék és (erősítsék meg, ma jj arra van szükség, hogy ezt a kul- 1 túrát mindenütt fejlesszük, az or- j szág egész területén. Nem kultúra j az, ha fényes palotáink vannak a j fővárosban és barlanglakokat tailá- j lünk a vidéken, itt Szabolcsban is. : Nem kultúra az sem, hacsak a fővé- i rosbam vannak írók és művészek, a vidék pedig nélkülözi mindezeket, j A magyar irodalmi és művészeti ta- ! nács nevében megköszöni elsősorban a kultuszminiszternek, hogy lehető­vé tette a kultúrának igazi szolgála­tát és megköszöni Nyíregyháza és Szabolcs közönségének, hogy érdek­lődésével kísérte ezt a szolgálatot. Annak a reményének adott kifeje­zést, hogy a város, amint 50 éves városrendezési tervet kell készíte­nie, 10 éves kulturális tervet is ké­szít és meg tudja teremteni azokat az anyagi előfeltételeket, amelyek a kultúra ápolásához szükségeseik. A pohárköszöntőne Nyiregyháza város közönsége nevében Szobor Pál polgármester válaszolt, kijelentve, hogyha van valaki, aki köszönettel tartozik ezért az estért és a művé­szeti hetekért, az csak Nyáregyháza közönsége lehet. A vidék nehezen .férhet hozzá a főváros magas kultú­rájú életéhez, ezért csak a legtelje­sebb hála illetheti a kultuszminisz­tert, az irodalmi és művészeti taná­csot és annak vezetőjét s az előadó írókat és művészeiket, hogy közel hozták ehhez a városhoz is a kul­túrát. (A társasvacsora mindvégig igen emelke dett szellemi h ingül a than folyt le s a késő éjszakai órákban ért véget. Holnap kezdik meg a cukor­jegyek kézbesítését A város polgármesterének az az intézkedése, amelyet a N yir vidék- Szabolcsi Hírlapból vett tudomásul a közönség, s amelynek értelmében ezentúl megkapja mindenki otthon a cukorjegyeit, élénk megelégedést keltett városszerte. A jegyeket a városnál alkalmazott hölgyek viszik ki az igénylőknek. Igen fontos tud­nivalóra hívja fel ezzel kapcsolatban a hatóság a közönség figyelmét: aki a kézbesítés idején esetleg nincs odahaza s megtudja, hogy míg ő I odajárt, szomszédai mind megkap­ták a cukor jegyeket, nem várhatja, , hogy másodszor is felkeresik, ha­nem naponta reggel 8 és 9 ára között megkápjai a cukor jegyet a város köz- élelmezési hivatalában (Vay Ádám- utca 15.). Ide azonban csak abban az esetben menjenek az igénylők, ha környékük már valóban megkapta : mindenki a cukorjegyet s megtudja így, hogy ő nem volt odahaza, ami­kor a kézbesítő megjelent lakásán. Chamberlain és Reynaud telefon- beszélgetése a keleti tevékenység megindításáról Berlinből jelentik: A német sajtó azt a hírt közli, hogy Reynaud fran­cia miniszter elnök április 30-án este telefonbeszélgetést folytatott Cham­berlain angol miniszter elnök kel. — Reynaud közölte Chamberlainnel, hogy Weygand tábornok május 15- re készen áll a megbeszélt parancs végrehajtására. Fia azonban egykét Bulgária nem ugrik be A szövetségesek nagy erőfeszítést folytatnak azért, hogy Bulgáriát megnyerjék céljaiknak. Illetékes bul- gár helyen kijelentették, hogy BuT j gária még abban az esetben is meg- I tartja semlegességét, ha Dobrudzsa g visszaadását és a tengerre kijárót | ajánlanának fel. (MTI.) Narvicknál nagy csaté! várnak j Rómából jelentik: A Stefani-iroda j értesülése szerint a német .csapatok j gyors ütemben folytatják előnyo- | I napi késés történne, nem szabad Weygand kijelentését szószerin.t venni. Hír szerint Chamberlain ingerül­ten válaszolt a közlésre, azért, mert több időt fordítottak az előkészüie­Í tekre, mint kellett volna. Ezt a bírt Londonban megcáfol­ták s alaptalannak minősítették. I múlásukat Narvick felé. A szövet­ségesek nagy összecsapást várnak ezen a szakaszon. Olasz vélemény szerint aligha lehetséges, hogy a szö­vetségesek ellent tudjanak áldani a németeknek. (MTI.) ti&lirds Élénk északi, északkeleti szél, egyes helyeken, főleg a déli és a keleti megyékben zápor eső várható. Az éjjeli lehűlés fokozódik, a nap­pali hőmérséklet emelkedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom