Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-04-18 / 88. szám

8. oldal SZÁJ BOldC & s hirlaP (Trianon 20.) 1940 április hó 18. MEGHÍVÓ 1 Szabolcsi Központi Takarékpénztár Részvénytársaság Nyíregyházán, 1940. évi április hó 26-án délelőtt 11 órakor az intézet helyiségében (Zrínyi Ilona-u. 2 S'Z.) megtartandó XXVIII. évi rendes kSzgyülésére Tárgysorozat: 1. Jegyzőkönyvvezető és két jégyzőkönyvhitelesítő kinevezése. 2. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1939. évről. 3. Mérleg megállapítása, nyereség hovaf ordítása, beleértve az igaz­gatósági tagoknak az 1939. évben kifizetett szolgálati és egyéb külön illetmények megállapítását és jóváhagyását. 4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása tárgyában határozathozatal. 5. Igazgatósági tagok választása. 6. felügyelő-bizottsági tagok választása. 7. Esetleges indítványok. Nyíregyháza, 1940. április 6. I Az igazgatóság. Megjegyzés; Az alapszabályok 6. §-.a értelmében a közgyűlésen az jelenhet meg és szavazati jogát az gyakorolhatja,, ki részvényeit legké­sőbb a közgyűlést megelőző napom az intézet pénztáránál Nyíregyhá­zán, vagy a Magyar Országos Központi Takarékpénztárnál, Budapes­ten, vagy a Miagyar Országos Központi Takarékpénztár fiókjánál, Deb­recenben letétbe helyezte és erről szóló Ieíétjegyet a közgyűlésen 'fel­mutatja. Mérleg-számla 1939. december hó 31-én. VAGYON: Pénztárkész­let: P 7.7Í76.—, Girószámlán fennálló követelések: P 46.680.01, Pénzinté­zeteknél fennálló követelések: P 12.020.90, Értékpapírok: P 11.187.62, Váltók: P 3.550.113.80, Adósok: P 296.867.70, Beruházási hozzájárulás elszámolási számla: P 27.605.85, Törlesztése® jelzálogkölcsönök P 46.489.92, Szavatosság .mellett folyósított hitelek: P 543.175.—, Ingatlanok P 56.110.59, Berendezés: P 1.—, Egyéb aktívák: P 8.960.11, Átmeneti kamatok: P 16.228.60, Aval tételek: P 48.939.95, öszesen: P 4.623.217.10. TEHER : Részvénytőke: P 500.000.—, Tartaléktöke: P 92.638.44, Beruházási hozzájárulás függő számla: P 27.605.85, Betétek: takarékbetét P 479.722.78, folyószámla betétek P 181.382.28, összesen: P 661.105.06, Magyar Országos Központi Takarékpénztár: P 28.142.72, Engedménye­zett törlesztésié® jelzálogkölcsönök : P 46.489.92, Továbbadott kölcsönök ért vállalt szavatosság: P 543.175.—, Vissz lesz ámít olt váltó1: pengő 2.569.420.33, Készpénz letétek: P 50.876.67, Egyéb passívák: P 72.811.<84, Átmeneti kamatok: P 21.863.01, Egyenleg: P 9.088.26, Aval tételek: P 48.939.85, összesen: P 4.623.217.10. Eredmény-számla 1939. december hó 31-én. NYERESÉG: Nyere­ség-áthozat 1938. évről: P 7.112.56, Beszedett kamatok: váltókamat P 221.914.69, ért ékpap irka mat P 447.10, egyéb kamatok P 12.565.39, össze­sen: P 234.927.48, Jutalékok: P 5.075.12, Külöiníféie nyereségek: P 742.98, összesen: P 247.i827.84. - BÉSLvc—-­VESZTESÉG: Fizetett kamatok: visszleszámítolt váltókamat P 122.156.30, betétkamat P 28.406.41, egyéb kamatok P 6.249.12, összesen: P 156.511.54, Üzleti költségek: P 28.520.04, Adók és illetékek: P 13.809.07, Tisztviselői illetmények : P 39.006.01, Leírás: P 892.92,Egyen­leg: P 9.088.26, összesen: P 247.827.84. Hauberger OFB engedélyes adás-vételi és földparcel­lázási iroda. Bencs Lászlótér 1. HIRDETÉSEI Telefon 845. szám HÍZ, FÜLD 12.000 pengőt jövedelmenő r ház sürgősen eladó. 5 szobás adómentes parkettás, tel­jes komfortu, központban sürgősen 4 szobás teljes komfortu adómentes téglaház 15800 P 3 szobás adómentes téglaház 7500 P 3 szobás adóm. téglaház 65b0 P. FÜLDEK Nyíregyháza alatt minden irányban tanyás és parcellázva is. 4—12 hold gabonaföld Oros mellett holdja 350 P. 61 hold príma fekete tanyás kövesut mentén, Nyíregyháza 2 km. sürgői en eladó. 250 és 400 h közel BÉRSE1DÚ 130 hold fekete tanyás, a város alatt 23, 50 és 3 holdas. Földparcellázások Görög­szállás, Királytetek, Nyíregyháza közelében Bérautó tarára, esküvőre FERENGZY Kossuth utca 2. szám. Telefon 209. 24428/1939. tfcsz. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. Nyírpazomyi Hitelszövetkezet vég­rehajt a tónak, ikisk. Vitáli Magda, kisk. Vitáli Jolán, Vitáli József, Vi­táli János, Vitáli András, Vitáli Gá­bor, Vitáli Rozália férj. Gál 1st vén­né, Kovács Eszter, Kovács Mária, Kovács József, Kovács István, Ko­vács András és Kovács Piroska végrehajtást szenvedők 'ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtaitó kérelme kö­vetkeztében az 1884: LX. t.-c. 144, 146 és 147. §-a értelmében a végre­hajtási árverést 522 P tőkekövetelés, ennek 1937. évi június hó 10. napjá­tól járó 5% kamata és az árverési kérvényért ezúttal meg ál,lapít ott 70 P költség behajtása végett, Nyírpazony községben fekvő s a nyírpazonyi 145 sz. betétben A. + 3. sorsz., 1058-3. hrsz. alatt felvett 266 négyszögöl területű szántó in­gatlanból végrehajtást szenvedők nevén álló B. 29—41. alatti 1/2 ille­tőségre 40 P kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 4. sorsz. 716-2 hrsz. alatt felvett 290 négy­Í szögöl területű szántó ingatlanból végrehajtást szenvedők nevén álló I B. 29—41. alatti 1/2 illetőségre 44 P * kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 5 sorsz., 8044. hrsz. alatt felvett 791 négy­szögöl területű szántó ingatlanból végrehajtást szenvedők nevén álló B. 29—41. alatti 1/2-ed illetőségre 118 pengő kikiáltási árban, Eladók kedvezd fizetési feltételek mellett a Rákóczi utca végén lévő városi kislakások néven ismert tiszta téglából épült még 14 évig adómentes házak. 1 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló ház P 2. 800 2 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló ház P 3.600 HÁZHELYEK kaphatók négyszögölenként 6- 10 pengős árban részletfizetésre a Rákóczi, Bethlen és Tátra utcán. Kizárólagos megbízott: f*&ÍIl£fe mrdkllfflflV* ny.banktisztviselő ingatlanforgalmi irodája AVÍIiAaUIAA Nyíregyháza, Nyírvizpalota, Széchenyi ut 1 ugyanezen betétben A. II. 1—4. sorsz,, 335-1, 765-2, 788-1, 8944 hrsz. alatt felvett 2319 négyszögöl területű szántó ingatlanokból végrehajtást szenvedők nevén álló B. 29—41. alatti illetőségre 378 pengő kikiál­tási árban, ugyan'ezen betétben A. Ill 1—2. sorsz., 1283-4, 1284-4. hrsz. alatt fel­vett 449 négyszögöl területű szőlő és szántó ingatlanokból végrehajtást szenvedők nevén álló B. 29—41. alatti illetőségre 67 P kikiáltási árban, ugyan ezen betétben A. IV. 1—2. sorsz., 159-4, 160-2. hrsz. alatt fel­vett 543 négyszögöl területű szántó, ház, udvar a beltelebben ingatlanok­ból a végrehajtást szenvedők nevén álló B. 29—41. alatti 1/2-ed illető­ségre 422 P kikiáltási árban elren­delte. A telekönyvi hatóság az árverés­nek N yií r pazo ny községházánál megtartására 1940. évi május hó 28. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a követke­zők: 1. Az árverés alá eső ingatlan, il­letőségek közül a nyírpazonyi 145 sz. betétben az A. IV. 1—2. alatt felvett ingalanhóli illetőségei a ki­kiáltási ár felénél; míg a többi ille­tőségeket a kikiáltási á.r kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1911 : I. t.-c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított óva d ékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előlege® bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár\ érési felt ételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: LXI. t.-c. 21. §.) Nyíregyháza, 1939. évi december hó 27. napján. Dr. Fikly ek., kir. jhíró. A kiadmány hiteléül: Szepesvölgyi, kiadó. Express hirdetések 15 szóig í P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. TBrtaraayat, drágakövet ré^i eztistnemü! és ékszereket legmagasabb áron vásárol MÍTER ISIVÍI ékszerész. Törvényszéki hites szakértő (J; lakását beköltözés előtt vizsgáltassa meg NÍNÍSSY CIÍNOZÓVRL Kossuth utca 9. Telefon : 742. MEGHÍVÓKAT a legegyszerűbbtől a legkényesebb igényekig készít Orosz Károly nyomdaüzeme Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. sz. Telefon: 577. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sz$ | 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 | fillér, minden további szó 6 fillér, f KIADÓ LAKÁSOK 9 ÍKülönbejáratu bútorozott szoba kiadó. Ugyanott műhely bérbeadó. Bercsényi u. 3. szám I. em. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK ^Egyszemélyes háztartás'a jó bizonyít- ványu mindenes főzőnó május l ére fel­vétetik. Bocskai utca 60. Május 1 tói gyakorlott trafik és bazár- kezelőnőt keresek Sóstóra. Jelentkezni a Koronában. 1851-2 KÜLÖNFÉLÉK Mindenfajta legkedveltebb gyártmányú használatlan uj gazdasági gépek, valamint: használt traktorok,.cséglőgépek, elevátorok, stb. gépezetek, nagy raktárkészletemből legelőnyösebben beszerezhetők és ilyenek esetleg csereüzletként avagy bérkölcsönbe is kaphatók Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedésében Nyíregyházán Horthy Miklós tér 3. 1606-8? Kevésbé használt Opel és generáljahtott áramvonalas Ford személyautók taxi jog­gal is eladók, Nádor utca 66. 1805-6­Eladó földek Nyíregyháza határá­ban és a környéken többszáz hold- elsőrendű búzatermő talaj kedveső fizetési feltételiéi. — Nyíregyháza vi­dékén 20 h, 60 h, 140 h és 300 hol­das búzatermő tanyás birtokok. —• Szabolcsban 400 h prima birtok tel­jes kontingensü szeszgyárral, fino­mítóval, úrilak és bőséges épületek­kel. — Különféle kisebb-nagyobb- földek és tanyás birtokok. Szőlők. Gyümölcsösök és egyéb ingatlanok. Propper József ingatlanforgalmi iro­dája, Nyíregyháza, Zrínyi Uona-Aitca. 4. Teileifón: 6-15. __________1235-2 Fa jtaazoaos gyümölcsfát vásároljon. Rákóczi u. 25. Éléstár udvar. Korai sárga vetőburgonyát harminc mázsáig veszek, Cim a kiadóban 1842-3 Eladó ház Harminc éves, adómentes négyszoba, hall, fürdőszoba, minden mellékhelyiség. Egészen alápincézett uriház csendes­utcában. Propper Józseí ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyháza Zririyi Ilona utca 4. Telefon 6-15. Egysze űen berendezett kis világos szobát keresek jó helyen a városban, hol főzni, mos u kézimunkázni lehet. Idősebb urnó vagyok, ágyneműm van. Olcsó havi bért fizetek. Jobb magános növel szoba­társnak is elmennék. Ajánlatok május 1- ére és azonnalra is kérem leadni Vas- kónénál a vorrodában. Besenyei tér 4 Egy darab 100-as Csepel motorkerékpár eladó. Nyirpazony községházán Szabadka uic* 24. alatt, egy használt «serépkályha van eladó. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi ( Hírlap lapkiadó betéti társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdono® Nyomatott a ^Merkúr‘‘-*yomdáben, Nyíregyházád Bercaóayi-utca 1 m> F«Mőac Orom Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom