Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-04-25 / 94. szám

v-r v. (Trianon 20.) 1940 április hó 25. Szabolcsi hLRLAP 3. M Gazdák, gyümölcstermelők I szerezzék be szükségleteiket a „Mezőgazdába ál“ NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK: arzéntartalmu Meritol, Neodendrin, Schell Dormant Wasch, kénpor, permetezőgépek, stb, GRZDRSÜGI VETŰMOGVAK: lucerna, lóhere, répamagvak, fűmagvak, stb ID r ^ ' \ * MŰTRÁGYÁK: Szuperfoszfát, Kálísó, Pétisó. GRZDNSAGI GÉPEK íveZgailC ALLRTTAPSZEREK : szénsavas takarmány mész, ,,D" VITAMINOS BIÖDIT PÓTSZER, SSSST, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete kirendeltségénél Bíft zíf Ma este fél 6 érakor lesz Meok Ferencné nagy érdeklődéssel vtrl előadása Megírta; a Nyírvidék-íSzaibolcsi Hírlap, .hogy csütörtökön este fél 6 órakor a városháza nagytermében a házasság szociális és lélektani felté­teleiről nagy előadás lesz. Ezt az előadást az Egyesült Női Tábor sza­bolcsi szervezete rendezi, amelynek .vitéz dr. Jékey Ferencné főispán né az elnöke. A főispánmé maga nyitja meg az előadást, amelyet Mook Fe- rencné, a Családvédelmi Szövetség országos főtitkára tart meg. Nyír­egyházán még élénken emlékeznek arra, hogy a Családvédelmi Szövet­ség elnöke, .vitéz dr. József Ferenc királyi herceg bontotta ki a család­védelem lobogóját. A fényes sikerű alakuló gyűlésen szent fogadalmat tett ennek a városnak minden pol­gára, hogy a családvédelem gondo­latát szíve melegével támogatja. Most ugyancsak ennek az eszmének ügyét kell felkar ölnünk azzal, hogy a .csaJádvédelmi szövetség kiküldöt­tét érdeklődésünk teljességével aján­dékozzuk meg De ezzel tartozunk mindenekelőtt vitéz dr. Jékey Fe­rencné főispánnak is, aki lelkes ma­gyar assz on yi szívvel kezdte meg a magyar nők szervezését Szabolcs­ban- Külön meghívót senki se vár­jon, hanem vonuljon fel minden nyíregyházi asszony és leány a hol­nap déLutáni előadásra. Rtggeír*, az este bevett Darmol telje« és fájdalmatlan Orülést hoz. Enyhe, biztos és ezért milliók kedvehk és^^.ylKtl használják. Hőstett a Kárpátokban Vakamyácz Mihály, volt pécsi 19. honvédgyalogezredbeld honvéd 1915- ben, a kánpáti harcokban az Uzsok és Turka között emelkedő Ostry 839. magaslat ellen intézett második roha maikaimávad rajával a legelső vonalban küzdött és az elfoglalt magaslaton, fáradságot nem ismer­ve, éjjel-nappal páratlan kitartással és eróllyel harcolt. A későbbi na­pokban pedig, midőn az oroszok az Ostry magaslatot túlerővel és min­denáron vissza akarták foglalni, — mintaszerűen összetartott rajával, 'egy ottani előretolt állásból oly hat­hatós tüzet zúdított a támadó oro­szokra, hogy nagyban neki köszön­hető, hogy ke.vés veszteségünk mel­lett az oroszok támadása össze­omlott. 'Példás magatartásáért a nagyezüst vitézség! érmet kapta. Ha Debrecenben jár s egszer felkeresi törzsvendége marad a Páll sörözőnek Városházával szembe» Szalmamenü P !•— Sörzúna P —-40 Esténként Rácz Jancsi és cigányzenekara muzsikál ! N zűrűszűmadás tárgyalása során Szntaar polgármester bejelentette: Rövidesen ej munka és városépítő programot adhatunk Hz együttes szakosztály egybaegulag elfogadta a zárszámadást iNyíregyháza város együttes szak­osztálya kedden délután 'tartotta I április havi ülését Szobor Pád pol- ' gármester •elnöklésével a tagok igen élénk érdeklődése mellett. Az ülés tárgysorozatéinak első pontja a vá­ros 1939. évi zárószámadása volt, amit közel ötnegyedórán át ismer­tetett Szentpétery Endre dr. pénz- , ügyi tanácsos. A zár ősz ám adás ered- ’ ményéhől Örvendetesen állapítható ímeg, hogy hosszú évek után ez az első eset, hogy nincs hiány, sőt a város 1939. évi háztartása mintegy negyedmillió pengő fe- 1 lesleggel zárult * A város helyes pénzügyi politikájá­* nak köszönhető, hogy a nyomasztó ’ vállalati adósságokat, hosszúle járatú , kölcsönökké .változtatták át és a vá­ros 'fejlődésére előreláthatólag nyu­galmasabb idők következnek. A zár­számadást, amely komoly kötetet tesz ki, minden bizottsági tagnak megküld ötfcék. Annak számszerű adataival — ho'gy a 'nagyközönség tiszta képet nyerjen a város anyagi számadásaival — külön fogúink fog­lalkozni. A részletes ismertetés után a szak­osztály a zárszámadást elfogadta és javaslatot tett a képviselőtestület­inek, hogy a felelős számadóknak a szokásos felment vényt adja meg. vA vita során több felszólalás hangzott el. A felszólalók mind­egyike elfogadta a költségvetést és ■köszönettel adózott a polgármes­ternek és munkatársainak az ered­ményes mainkéért. R szellemi luségmueklsek helyzetűn javítani kell Bálint István dr. .volt az első IfeiL- ] szólaló. A zárószámadás sál kapcso­latosan két szociális intézkedésre .hívta fel a polgármester figyelmét. . Az egyik a szellemi ínség műnk ások helyzetének a javítása. Nem tartja ' méltányosnak, hogy .a szellemi ín­ségmunkások ihavi 40 pengő fizetést kapjanak, amikor a Bolti hetesek minimális fizetését 46 pengőben ál- 5 lapították meg hivatalosan. Ezek a szellemi ínségmunkások majd kivé­tel nélkül középiskolát végeztek s a körülmények kényszerítő hatása alatt kénytelenek vállalni az ín síég- munka szomorú kenyerét. .Arra kéri i polgármestert, ha mód és lehető­ség nyílik, igyekezzen segíteni a szellemi ínségmunkások nehéz hely­zetén. Ugyancsak kérte a városi al­tiszteknek megfelelő ruhával való ellátását is. N zárószűmad&s a múltra vonatkozik, de alapja a jövőnek ! — hangoztatta felszólalásában dr. Kovács Elek. — A zárszámadás, bár nagy örömet okoz száméra, de még­sem látja azt a lehetőséget, amely alkalmas a lakosság igényeinek 'fo­kozására. Bár a város jelenlegi he- < lyes gazdálkodása vezet a gazdasági fellendüléshez, de az alkotások te­rén többet szeretne látni. Vigyázni kell, mert ezek a számok könnyen Hungária Filmszínház Telefansztm: 5C3 Április 25 26. Budapesttel egyidőben! Csütörtök-péntek A kis fenség parancsa SHIRLEY TEMPLE első színes, káprázatos, hatalmas viliágattrakciója — félrevezethetnek s azt a látszatot kelthetik, hogy megvannak a lehe­tőségek nagy beruházásokra, pedig a való helyzet az, hogy legalább hat—tíz esztendő kell hozzá, hogy elkövetkezhessék a valóságos alkotások ideje. Maga is helyteleníti a szellemi ín- ségmunkások negyven pengős ifize­j tését, mert az értékes munkának meg kell adni a .megfelelő 'ellenérté­két. A zárszámadást elfogadja és azt javasolja, .hogy annak .nagysze­rű eredményeiért mondjanak köszö­netét .Szohor Pál polgármesternek és munkatársainak. R házbirtok terhűn könnyítést kell klhircelnl Pisszfer János a zárószámiadás el­fogadása után rámutatott azokra a zárszámadásból kicsendülő tapaszta­laitokra, amelyek megfelelő tanulsá­gok leszűrésére köteleznek. A vár09 vagyoni átalakulását tette szóvá, amely a múlttal szemben alig mutat lényeges eltérést. A város -vagyoná­nak jövedelmi szempontból való vizsgálásánál azonban nagy eltérés mutatkozik, mert míg 1913-ban 1,300.000, most hétmillió a oem jö­vedelmező vagyon. Ennék célszerű csökkentését ajánlja a polgármester figyelmébe. A különböző befolyt és hátralékos adótételekből megálla­pítja, hogy a házbirtok van a legsú­lyosabban megterhelve s éppen ezért annak könnyítését kell kiharcolni s ahhoz kéri a város támogatását. Dr. Vietórisz József indítványára a szakosztály nemcsak általánosság- : ban, de részleteiben is elfogadta ez­után az 1939. évi zárószámadást. He Iflzzttnk vűrmes remények« az elűrt eredményekhez A Ifelszólaásokra Szohor Pál pol- . gármester .válaszolt általánosságban. • A város olyan helyzetbe jutott, — j mondotta — hogy rövidesen új munka és városépítő programot ad- ' hatunk. Ez az első zárszámadás, amikor már nincs hiány s ha nem merülnek fel a jövőre nézve zavaró m óment um ok, akkor a város a fel­lendülés új empóriurnába jut. Ezzel kapcsolatosan azonban szomorú tényként állapította meg a polgár- mester, hogy a rendkívüli tél kö­vetkeztében a város ezévi első ne­gyedének bevételei igen nagy visz- szaiesést mutatnak. Hosszú heteken át .el voltunk zárva, mint egy ellen­1 liter finom édes EZERJÓ BOR 96 fillér „teloruay István fűszer és csemege üzletében Zrínyi Ilona utca 9. Telefon 126. Telelőn 11. sz. Uránia Filmszínház u Telefon sz. Április 25 26. Budapesttel egyidőben! Amanda két élete Az „R. K. 0.“ legújabb, pompás, zenés táncos vigjátéka. Csütörtök-péntek Előadások minden nap 5-7 és 9 órai kezdettel Előadások kezdete mindennap 5 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom