Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-04-25 / 94. szám

2. oldal- JNYtRVIDÉK „ SZAbolcoi HÍRLAP (Trianon 20.) 1940 április hó 25­Május 2-án exhumálják Bessenyei hamvait fiz exhumálási aktuson résztvesz Vácz Elemér, Szabolcsvármegye levéltárosa is /Az -egész ország irodalmi közvéte- I t-aine“ is szerepelt. Ezt a könyvet, menye feszült várak-ozássa! néz a | továbbá -a koporssz egeket egy Vass imájusi események elé. .Május 2-án } nevű her-ettyóújfaihii gyógyszerész, exhumálják Nyíregyháza és Bihar | nagy Bessenyei-rajongó a Szabolcs- vármegye küldöttei Tiszaibercd köz- \ vármegyei Bessenyei Körnek aján­ségi fiát, az 1765-ben tartott nagy- káililói m eg yegy ülésen testőri szolgá­latra kiküldött nemes ifjúnak, a ma­gyar irodalom testőr-agát át órának, Bessenyei Györgynek pusztakovácsi hamvait. Az exhumálási engedélyt Nadányi János, Bihar vármegye al­ispánja már megkü! döfte a Besse­nyei Kör elnökének, Szobor Pál pol­gármesternek, úgyhogy ma már nincs semmiféle közigazgatási aka­dályé a Szabolcs szemében olyan tisztelettel körülvett író hamvainak hazahozatala útjában. A május 2-án megejtendő exhumálási eljárásra Nyíregyháza város Izay Gézát kül­dötte ki, de a fontos aktuson-, mely­ről jegyzőkönyvet vesznek fel, részt vesznek Bihar vármegye, a Szabolcs- vármegyei Bessenyei Kör, Szabolcs várimegye képviselői is. Vármegyénk nevében Vácz Elemér dr. főlevéltá­ros képviseli. A .hamvakat egy ízben már exhumálták, amikor is néhány koporsószes került felszínre. Az 1811-ben iföl db eb öcs át ott koporsó már az első exhumálás idején szerte mái lőtt állapotban volt és a csonto­kat is megviselte az idő az elmúlt 80 év alatt, úgyhogy új koporsóba kellett a hamvakat elhelyezné Az { exhumálás akkor is országos -érdek- j. lődés mellett, nagy ünnepség kere­tében ment .végbe. Az ünnepségen résztvet-tek a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Magyar Királyi Testőrség küldöttei is, akiknek élén Gyulai Pál költő és író nagyhatású [beszédet mondott. Akikor került Gyulai Pál kezeibe a Bessenyei könyvtárából fennmaradt egyetlen könyv, agy a Mária Teré­zia felvilágosodott abszolutizmusát voltai rei szellemben méltató f randa - nyelvü könyv is, amelybe Bessenyei sajátkezű beírása: „Bessenyei capi- * 1 déko.zta. A relikviáikat A rád vári Bé­la, a Nyirvidék munkatársa ismer­tette annakidején a Bessenyei Kör­ben, amelynek akkori főtitkára, Kar­dos István kultúrtainácsnok őrizte meg, de tudomásunk szerint ezek a relikviák elkallódtak -azóta. [Most Bessenyei hamvait május 4-én a nyíregyházi temetőben, ideig­lenes kriptában helyezik -el, majd később, jobb időkben díszes mau­zóleumot építtet a város a drága hamvaknak. A Bessenyei hamvak hazaszállításának gondolata Szoíhor Páltól, a Bessenyei Kör elnökétől ered s most az ő szép terveinek si­kere lesz az, amikor a „bihari re­mete“ magános sírhelyéből, amelyet jóidéig senki sem ápolt s gondozott, szülő vármegyéjének, .Szabolcsnak ősi földjébe kerül örök pihenési helyére. Bessenyei hamvait május hó 4-én, szombaton délután helyezik el Nyír­egyházán a temetőben és ez alka­lommal a költő-agitátor-testőr szülő­falujának nagynevű fia, Farkas Ist­ván miskolci re.f. püspök mond ün­nepi beszédet, majd Szohor Pál pol­gármester, -a Bessenyei Kör elnöke átveszi a hamvak őrzését. •Értesülésünk szerint Bessenyei hamvainak hazaszállítása és elteme­tése után mozgalom indul meg Nyíregyháza író-fiának, Krúdy Gyulának, továbbá festőszüi öttjé­nek, Benczúr Gyuláinak hazaszáílí- tása érdekében. Krúdy Gyula .a fő­városi, Benczúr Gyula a dolányd ■sírban pihen és hazahozatala szép feladata Lesz mind Nyíregyháza, vá­rosának, mind pedig a Bessenyei Körnek. A Bessenyei-ham vak nyír­egyházi temetésén, hír szerint részt vesz a Tudományos Akadémia, -a m. kir. kultuszminisztérium képvi­selője, sőt értesülésünk szerint maga Hóm an Bálint vallás- és közoktatás- ügyi m. kir. miniszter személyesen, is részt óhajt venni a fontos kultu­rális eseményen. Május 4-é.n, ami­kor a testőr-író hamvait elhelyezik, megkezdődnek Nyíregyházán -a Művészeti és Irodalmi Hetek, ame­lyek iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik vármegyszerte. A május 4-iikd estén a Koronában nagy iro­dalmi műsor lesz, amelyet Harsá- nyi Zsolt író nyit meg. Az irodal­mi est, valamint a további esemé­nyek részletes műsorterv ez étét a Ny ir.vidék-Szabolcsi Hírlap közli az érdeklődő közönséggel. A Művé­szeti és Irodalmi Hetekre érvényes olcsó füzet- és egyes jegyeket a Jóba-bolt fogja árusítani-. A jegyek áráról, az elővétel kezdetéről kellő időben tájékoztatjuk a közönséget. Bútorvásárlásnál forduljon bizalommal a közel 4 évtizede fennálló GLÜCK BUTORHflZHOZ A legszebb bútort a legolcsóbb árban vásárolhatja. — Nyíregyháza, Vay Ádám u. 8. Alapítva 1903. Holnap, pénteken nyílik meg a Budapesti nemzetközi Vásár 10 dg főző csokoládé 10 dg drage .. . 10 dg tea keksz .. . 10 dg dióbél .. . 10 dg mogyoróbél 10 dg mandula 10 dg mazsola .. . Va liter likőr .. . i/2 lit. tearum ........... 1 liter tokaji hárslevelű Fél kg Anna sajt .. . 1 kg. jon?thán alma 1 kg. batul alma-•40-•28-.18-•34 —•32-44-14 1-30 1-20-•96-*60 —•96-•78 E hét péntekjén, április 26-án ■nyílik meg az idei és .immár 35-ik Budaipesti Nemzetközi Vásár. — | Horthy Miklós kormányzó országlá- | sának 20-.dk évfordulója -alkalmából 1 jubileumi .kiállításnak számít -ez a Í mostani vásár, ment -annak a békes- séges 20 esztendőnek fejlődését tár­! ja -ország-világ szeme dié, amellyel a magyar ipar is oly méltán büsz­kéiké dhötók. Már a kerete is más az t idei. vásárnak, mint .volt az eddi­gieké: területében és kiállítóinak számában lényegesen növekedett, kiállítási csarnokai is mind monu­mentális abbak, széles útjai és terei pedig most már valóságos vásár- metropolissá fejlődtek ki. Csillogó, fényes fémekkel díszített üvegpaloták, nem kevesebb, mint három filmszínház, két divatszínház, külön postahivatal, -kollektív bank­palota, minden rangú közhivatal, rendőrség, tűzoltóság, mentők, kü­lön vasútvonal, sőt még külön rádió- állomás is markánsan kihangsúlyoz­za a vásár önálló életre berendezett és megszervezett .nagyváros jellegét. És .persze minden csarnokban, de még a külterületeken is lépten-nyo- mon a meglepő újítások szenzációs és végtelen sorozata. iBudapesten már erősen megmu­tatkozik a vásár idegenforgalmait te­remtő ereje, hiszen a külföldiek már április ló-ikia, .a belföldiek pedig már április 20-ika óta. élvezik a vásár rendkívüli utazási és egyéb kedvez­TELEFQN: 524. APOLLO TELEFON: 524. BATTA Április 26-27*28 29. Réntek szombat-vaaárnap-hétfő Testvérek fűszer és csemege kereskedők II Nyíregyháza, Takarékpalota. TELEFON : 78 szám ­Az anyák orvosa SEMMELVEIS. — Hunia filmgyár mesterfilmje. — Főszerepekben; ____UR Y TIVADAR, SIMOR ERZSI És 6ÚZ0N GYŰLI El őadások hétköznap 5*7-9 Vasárnap és ünnepnap 3-5-7 és 9 Ma, csütörtökön utolsó > ap: PÁRIS LÁMPAFÉNYNÉL menyeit. A vásár holnap, pénteken nyílik meg és május 6-án, -este zárul, tehát a látogatónak legkésőbb május bó 6-ának déli 12 órájáig kell megérkez­nie Budapestre, ahol a kedvezmé­nyekkel május 13-ig tartózkodhat. fiz árvízkárosultak Savira befolyt újabb adományai Az árvízkárosultak megsegítésére a mai nap folyamán az alábbi újabb adományok érkeztek be lapunk ki­ad óhiivataiiáboz: dr. Szabó Zoltán ügyvéd P 20.— dr. Mandei Jenő ügyvéd 10.— özv. Farkas Antalné posztó- kereskedő 2.— Tester Lajos, Holló-u. 29. 3.— Hudák György vendéglős 5.— N. N. 2.— Paulus Jánosné 1.— Tomasovszky András, Des­sewfify-tér 3-— özv. Meisels Adotfné 1-— La.skay Sándor, Balsa 5.— Kozák Gerő ny. ír. igazgató 10.— Szepesi Asztaltárs. adom. 10.— Grósz Jenő fűszierkeresk. 2.— Jakab József r. kát. kántor 5.— Kovács és Tóth fűszer- és csemege keresk. 10.— M. kir. tanfelügy. gyűjtése a nyiraesádi és nyirmihálydi pedag. szemináriumon 42.— A gróf Appomyi polg. leány­isk. IV. b. -o. gyűjtése _______6.— össz esen: P 136.— E heti gyűjtésünk: P 1082.95 Eddig átutalva: P 4706.44 összesen befolyt: P 5925-39 Jóságos édesanyám özv. Thaisz Lajosné elhalálozása alkalmából mindazoknak, akik őszinte részvétükkel siettek nagy fájdalmamat enyhíteni, ezúton is hálás köszönetét mond deményfalvi Thaisz Kálmán ev. c. ig. tanító. Toronyban: Eiffel T-| 1 1 XXl Bútorban: Eicliei „DOlClOg OttílOH 1949. éri árjegyzékünk szenzációs. Kérjö Ön is. Uj butork&iönlegességek! PIPHFT lakberendezők lilVn&flAl Budapest, IX. Üllői ut 71. szám. Látogassa meg kiáliitásunkat a Nemzetközi Vásáron !

Next

/
Oldalképek
Tartalom