Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-04-10 / 81. szám

2. oldal suSäSES&uP (Trianon 20.) 1940 április lió 10. MÉMNMBMII ANGOL-MAGYAR BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIÓKJA: TELEFON: 133. «ám. Mindenfi'g kölcsönöket a Export-import ügyekben tanácsadás BETÉTEKET legjutányosabban folyósít Export-import ügyekben tanácsadás és financirozás. i koltnszmiiiiszter küldöttei NylreivkMn előkészítették az fradalüHí és művészeti hetek nwisisásu pregrerciál Hétífőn este a magyar művészeti élet és művészetipolitika két előkelő reprezentánsa érkezett Nyíregyhá­zára: Csánky Dezső, .a Képzőművé­szeti Múzeum igazgatója és Saly Gé- .za dr. miniszteri osztálytanácsos, a kultuszminisztérium művészetpoliti- kai ügyosztályának vezetője.<• (Csánky Dezső és Saly Géza a művészeti világ kiváló szaktekinté­lyei, akiknek ineve a magyar kultúra művészeti törekvéseinek útján •iránymutatást, eszményi célkitűzést és a megoldások lehetőségeinek tisz­tánlátását jelenti. Mindketten mé­lyen át vannak hatva annak az új magyar kulturális ‘célkitűzésnek tu­datával, megvalósításának vágyával, amely a vidéki városok, elsősorban pedig a magasabb tudományos, mű­vészeti intézményeket nélkülöző, de az igazi kultúrára vágyó lakosságá­val az eddiginél intenzivebb támo­gatást érdemlő, erősen fejlődő góc- ; i£9£re vonatkozó terveket s a nem­zeti művészetpolitikai kérdések iránt a legnagyobb lelkesedéssel káló ér­deklődést tanúsította mind a fővá­rosi, mind pedig a nyíregyházi tár­gyalások során. Maiit 4 és a síit éipréműié- szeli tárlattal és az Inda)«! •stlel kezdétiaek a művészen és Iratain! iierett tak vitéz dr. Jékey Ferenc főispán­nál, majd megtekintették a várost. A két művészeti szakember lelkes szavakban adózott a Bessenyei-szo- bor, a Venusz-szobor, a Hősök szob­ra, a temető-kapu művészeti szépsé­gének. Megtekintették a templomo­kat, a Korona nagytermét, Benczúr Gyula emléktablóját, a városházi Bcnczur-gyüjteményt. Kedden dél­ben fogadták a Nyirvidék tudósító­ját és örömüknek adtak kifejezést, hogy Nyíregyháza Székesfehérvár, Győr és Kassa után a .negyedik vá­rosa az országnak, ahol a kultuszmi­nisztérium megrendezi a művészeti és irodalmi heteket. Hangoztatták, hogy ebben nagy része van Szobor Pál polgármester­nek, akit családja körében is alkal­muk volt megismerni és aki szive egész melegével fogadta a Nyíregy­háza művészeti és kulturális feleme­pontok részére meg akarja nyitni az abszolút szépséget sugárzó fővárosi erők üdítő forrásait. Ezek közé a városok közé tartozik Nyíregyháza is, amelynek lakosai közül aránylag keveseknek áll módjában, hogy a fő­városban gyönyörködjenek az iro­dalmi, zenei, művészeti értékekben és legtöbbször a kultúrára legmé­lyebb lelkiséggel vágyó művelj kö­zéposztálynak -és a népi rétegednek , „em jut « művészi szépben való j 6.Jy Géza dr ak, mmt »eves gyönyörködésnek, » legtisztább elet- j festőművész került a kultuszmin sz- r.-.. J t terium muveszetpobtikai vezeiese­oromnek áldásaiból. » . .', , „ , ... ■, o1 i_i 1 nek nagyjelentosegu őrhelyére, lel­SiókesIshérTii, Gilr, Kassa | kés ügyszeretettel és hivatástudattal utóé Nfl«yhsza * beszél a magyar nemzeti mű vészet­_ , , „ „ . ., - p i * politika messzenéző terveiről s a Csánky Dezső igazgató es Saly P írMnróJ. Géza min. osztálytanácsos kedden ■ ­délelőtt Szobor Pál polgármester és Polinszky Pál dr. kultúrtanácsnok kíséretében tisztelgő látogatáson vol­Tavaszi takarításhoz festék, lakk, tisztítószerek gyümölcsfa permetezöszerek olcsón beszerezheiők tű. Boruzs t$ Erdős festékszaküzletében, Lurher utca 6. sz Telefon 175. — (volt Hsai festéküzlet — Május 4-ike lesz Nyíregyházán a négy .héten át mindig új és mindig érdekeset, értékeset nyújtó művé­szeti és irodalmi események meg­nyitója. A városháza termeiben a magyar festőművészet legkiválóbb alkotásaiból tárlatot rendezünk, amelynek anyagát akként válogatjuk össze, hogy a tárlat napokon at Nyíregyháza halhatatlan festőmű­vész szülöttének, Benczúr Gyulának reprezentatív műveit mutassa be Nyíregyháza közönségének. A tár­laton egy alkalommal művészettudo­mányunk egyik országos nevű kivá­lósága előadást tart Benczúr Gyula művészetéről. NEM KELL A FŐVÁROSBA MENNI! MIÉRT? MERT: a Ieéé divata ni és férfi ci különleges kikészítésben és a legjobb anyagokból készíti Lichtenberg Leó luxus cipőszalcnja. (Postává! szemben.) Bessenyei, Mruey irodaira! est a Koronen Ugyancsak május 4-én nagyszabá­sú irodalmi est lesz a Korona nagy­termében fővárosi írók és előadó­művészek bevonásával. Az estét az eddigi tervek szerint Harsányi Zsolt nyitja meg, majd egy katonai ró Bessenyeiről cs a testőrírókról ad elő és a fővárosi előadói gárda leg­ragyogóbb tehetségei szólaltatják meg Bessenyei, majd Krúdy Gyula örökbecsű gondolatait. Krúdy Gyu­láról is egyik írónk ad elő. Ráíratta M&m, nnúmlmv, a fővárosi kanamsenyzeeekar Nyíregyházán Nagy és reprezentatív erejű mű­vészi események jutnak a további májusi hetekre is. így egy napon a Koronában a világhírű Kálmán Má­ria vonósötös lép a muzsika ,nyír­egyházi szerelmesei elé. A vonós­ötös számai mellett egyik kiváló zongoraművészünk és egyik énekes- művésznőnk szerepel ezen az estén a legmagasabb színvonalú művészi számokkal. Egy másik estén a Fő­városi Hangverseny Zenekar nyújt majd felejthetetlen művészi élményt a nyiregyháziaknak. a Nemzeti Szittaiz tatára darabot mutat he Nylrogyházáa Ragyogó művészi estet igér a má­jusi hetek során a Nemzeti Színház legnevesebb művészi .együttesének lej öve tele is. A nyíregyházi színház méreteit figyelembe véve, valame­lyik kamaradarabbal jön- a Nemzeti Színház együttese. A színdarab is, a művészegyüttes is nagy érdeklődést fog kelteni nemcsak Nyíregyházán, hanem egész Szabolcsban. Saly Géza dr. miniszteri tanácsos­tól a gyönyörű program anyagi vo­natkozásai iránt érdeklődve, meg­tudtuk, hogy a művészeti és irodal­mi hét költségeit a kultuszminiszté­rium vidéki művészetpolitikai akció­ja viseli és a nagy művészeti és iro­dalmi hét sem Nyíregyháza városá­nak, sem a közönségnek nem okoz megterhelést. így pl. a belépőjegyek legmagasabb ára nem lesz több 3—4 pengőnél. Csánky Dezső igazgató és Saly Géza min. osztálytanácsos, akiben a magyar művészeti kultúra két emelkedett szellemű és lebilincselő egyéniségű irányító reprezentánsát ismertük meg, kedden délután utaz­tak vissza a fővárosba. Nyíregyházi tárgyalásaik véglegesen tisztázták a nyíregyházi művészeti és irodalmi előnyösen kamatoztat hetek problémáit, -úgyhogy most már a kijelölt program részleteit is rövidesen közölhetjük a májusi he­teket lelkes érdeklődéssel váró kö­zönségünkkel. Segítselek! Epre érkeznek az adományok árvizkáresulfak lattara A legkérgesebb szíveknek is meg kei! indulnia azon a szörnyű jaj- kiáltáson, amivel ma tele van a ma­gyar föld minden .zuga. Az árvíz el­pusztította tíz- és tízezer magyar ember egész élete munkáját, össize- dön tette szegény emberek hajlékát, elmosta vetésüket, elpusztította álla­taikat, elsodorta még a munk-aszer­számaik at is. Adjon tehát mindenki, akit megkímélt az -Isten a víz pusz­tításától. A mai napon az alábbi adomá­nyok érkeztek be lapunk kiadóhiva­tálához: Vitéz dr. Jékey Ferenc főispán P 100.— Jancsó, Reichmann gyógy­szertár 10.— Kiss Károly fűszerkereskedő 20.— Csóti László Nvvkv. igazgató 15.— Wieisz Lajos paplanos 3.— Breuer és Kiss bőrkereskedők 5.— Bányai Sámuel 15— Libicb Józsefné 5.— Vessz ős László, a iMáv. vend. főpiacé re 5— özv. G. Nagy Béláné 1 — Nemes Károly 5.— Mráz János nv. táblabíró 10— Fazekas János ny. iga-zg. 10— Moesz Bála ny. tan. 5.— Irsay Rezső gépgyár 6— Scholéz Ottó ev. tanító 30— Jancsár András ny. pályái elv. 1 — Rá’ez Péter festő 5— Kazár Ferenc 3— ■özv. dr. Konthy Gyuláné 10— Pa.tahv Karolin 2— Artner Izidor 1— Bán vay Jenő nagyprépost 10— Fanes alv Kálmán 5— Petrikovits Pál né 2.— Kir. kát. gimnázium tanár­testületé 70— Olohváry Pál m. kir. korm. főtanácsos 10— .Polinszky Ágoston 10— Füredi Henrik igazgató 2.— Varga Pál —.40 összesen: P 375.40 eddigi gyűjtésűnk: P 579.— összesen beifolvt: P 954.40 IA további adományokat is kérjük lapunk kiadóhivatalához eljuttatni. Női és férfi rniiák a Her száraz vegytisztitását és bármely színre való festését III rl . II I r •, épeken, lesi Papp László vegyiüzeme Vay Ádám utca 65. Telefon: 510. — Fióküzletek : Széchenyi utca 2. sz. Telefon 509. Véső utca 3. és Kis tér 2. ALAPÍTVA: 1914-ben. — Ezüst éremmel kitüntetve. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom