Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 273-295. szám)

1939-12-02 / 274. szám

8. oldal _ _NYÍRVIDÉK JZABOLCOI HÍJ? SZ hirlAP (Trianon 20.) 1939 december 2. Estélyi és alkalmi női és férfi ruhák vegytísztítását modern D&NTtPHSU GÉPE N eszközli garantáltan 100 százalékos kivitelben, valamint ruhák festését bármely színre a legolcsóbban, a többszörösen kitüntetett VECtYIÜZEME NYÍREGYHÁZA Papp László Vay Ádám utca 65. Telefon 510. Fióküzletek: Széchenyi ut 2. szám Telefon 509. Véső utca 3. és Kis tér 2. sz. Svédországi, dániai képekben gyifnyerkediitt Nyíregyháza közönsége Bársony Sándort, a kir. áil. liceum és tanítóképző testnevelési tanárát a kultuszminiszter tanulmányi ösz­töndíjjal kiküldte a nyár folyamán a svédországi Ling-ü nnepségek re, amelyen egész Európa ifjúsága meg­jelent. Bársony Sándor a csütörtök délutáni népfőiskolai előadáson 150 gyönyörű képet mutatott be a világ­hírű ünnepségek színhelyéről és 1 bevezette hallgatóságát a svédorszá­gi szépségek titkaiból Ez az előadás igen szép ajándék volt a közönség­nek és megmutatta, hogy szakembe­reinknek a külföldre váló kiküldése bőven meghozza a ráfordított tá­mogatás ellenértékét a látottaknak a magyar .vidékre való vetítésével. Bársony Sándor előadása után Mérey Ferenc dr. rendkívül érde­kes, széleskörű közgazdasági tudás­sal felépített, grafikonokkal szemlél­tetett előadás keretében ismertette az árak alakulásának bonyolult je­lenségét. Mindkét előadót hálás el­ismerés tapsai fogadták. — Pártos György főszemlészt Bu­dapestre helyezték át. A pénzügy­minisztérium Pártos György fő­szemlészt a nyíregyházi pénzügyőri detekitívicsoporit vezetőjét, szolgálati érdekből Budapestre, a X. Főosz­tály nyomozócsoportjához helyezte át. Pártos György főszemlész neve sokszor szerepelt a csempész és va­lutás nyomozások során. A legkitű­nőbb nyomozók egyike volt, aki kü­lönösen a régá cseh határ mentén •végzett igen értékes szolgálatokat. Áthelyezése előléptetésnek számít. Tekintve eddigi eredményes mun­kásságát, bizonyosra vesszük, hogy új beosztásában is kiérdemli felet­tesei elismerését. — Nyíirpazony község versenytár­gyalási hirdetményt bocsátott ki a belterületen és a Tisza István-téren fekvő községi óvodák toldaléképü­letekkel való kiépítése és átalakítási munkálataira. Az egyes munkákra külön árajánlat is tehető. Az aján­latokat Nyirpazony községházához legkésőbb december 11-én dé.li 12 óráig lehet benyújtani és a beérkező ajánlatokat ugyanaznap délután 3 órakor fogják felbontani. A munká­latok tervrajzai és feltételei Nyir­pazony községben a hivatalos órák alatt tekinthetők meg. Ilpaca és rozsdamentes evőeszközök nagy válasstékban. Ztebkések, zsiletkész­letek ég pengék reklám árban. Valódi soltcgeni, továbbá angol borotvák kaphatók: Garfunkel müköszörüsnél. Nagytakarékpalota. — Házasságkötés. Holényi judilt, dr. Holényi Sándor nyúregyiházi kir. törvényszéki einök és gyergyószent­miklósi Gergely Margit leá:ny ra ma, szombaton délután 6 órakor tartja esküvőjét a nyíregyházi róim. kat. plébániatemplomban sárosi Gall'é Tivadar dr. m. kir. honivédfőorvos­sal, sárosi Gallé Gábor és Szűcs Ju­liánná fiával. A ipolgári házasság­kötésnél gyergyószenitmiklósi Ger­gely László százados és dr. Szűcs László p. ü. főtanácsos voltak a tanúk. — Pistuka! Akar velem találkoz­ni? Megsúgom magának, de el ne árulja, hogy tőlem hallotta, ott le­szek vasárnap a horgászsátorban. Képzelje, a mama nem is sejti, hogy be fogom magát mutatni. A sorsje­gyeit otthon ne feledje! Gondolko­zott-e már, hogy miit csinál, ha a kö­vér disznót megnyeri? Én inkább a varrógépet szeretném! Képzelje, f\ő\ ditfatujdonságok a legszebb kabát, bunda, ruha és kalap modellek. N agy választék. Olcsó szabott árak Maibaum Mariska divatüíletéban, Rákőczi-u. 1 Takarkossági hite! .milyen kitűnő segítség kelengyevar rásban egy ilyen modern gép. Te hát: Szerencse fel! Siessen! A leg­jobb horgot magának tartom fenn. Viszontlátásra! Akinek bélműködése rendetlein Bertalan Hálnia képviselő vasutas kiildöusgge! vezetett a Kisvasutak Igazgatóságábnz - és gyakran fáj a gyomra, mája duz­zadt, emésztése leromlott és étvágya megcsappant, annak reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhaímar szabá­lyozza a székiletétét, előmozdítja az anyagcseréjét, élénkíti a vérkerin­gésélt és megjavítja a közérzetét. Kérdezze meg orvosát! A VQGE nyíregyházi közgyűlé­sén felszólalt Bertalan Kálmán, Nyír­egyháza város országgyűlési képvi­selője is, aki a jelenlevők lelkes éj­jenétől fogadottan megígérte, hogy mind a Máv.. mind pedig- a Kisvas­utak alkalmazottainak jogos kérel­mének teljesítése érdekében minden fórum előitt szót emel. Bentalan" Kálmán szerdán este a kisvas'utasok kérelmére küldöttsé­get vezetett a vasútigazőatólságjhioz. A küldöttségben résztvett NagyvGé­za, a VOGÉ nyíregyházi elnöke is. A vasiuitas érdekek szószólóit Zerko­vitz dr. üzletigazgató fogadta az igazgatóság élén és másfél órán át tartó közvetlen, a megértés szelle­mével ős a támogatás készségével áthatott tárgyalás során Bertalan Kálmán előterjesztése nyomán ígé­retet tett a vasutas sérelmek elinté­•ziésére. Az igazgatóság 'hajlandó a családi pótlékra és egyéb kérelemre vonatkozó előterjesztést figyelembe venni és a vasutasok helyzetén fo­kozatosan javítaná. A moszkvai finn kormány elnöke régi kommunista Bernből jelentik: A finn követség közlése szerint Kuusinen, a Moszk­vában megalakult finn népkormány elnöke 1919-ben a finn kommunista­forradalom vezére volt, majd a for­radalom leverése után Moszkvába menekült s azóta dott. (MTI.) ott tartózko­A harctéren nincs isjság iA francia és a német hadsereg­főparancsnokság egybehangzóan azt jelenti, hogy a. harctéren nincs sem­mi újság 1. (MTI.) I Az uj finn kormány neu adja fel Londonból jelentik: Angol politi­kai körökben az a vélemény ala­kult ki, hogy miután az új finn kor­mány tagjai között a konzenvaltív párt is helyet kapott. Finnország •nem változtat politikáján s megvédi mindenkép függetlenségét. (MTI.) Beklvisak Angliában Londonból jelentik: Áz angolok újabb 260.000 főnyi hadkötelest hívtak be szolgálatra. (MTI.) — Finn cserkészleány mcisolyog a Magyar Lányok új számiának cím­lapjáról reánk. Ké;t szép ifjúsági regény, Gyökössy Endre és öl.bey Irén, Harsányi Gréte novellái, Nagy­károlyi Etelka, Benedek Rózsi és mások cikkei teszik a friss, eleven ifjúsági lap új számát teljessé. Elő­fizetési díj negyedévre az Ottho­nunk meliléklettel együtt 4 pengő. — Titkos reménye mindenkinek, hogy egyszer vagyonihoz jusson. Ez könnyen telj esülhet, ha állami sors­jegyei vesz. Egész sor-sjegy ára 3 P, félsorsjegy ára 1.30 pengő. Főnyere­mény 40.000 pengő. Húzás decem­ber 5-én. — Kobaj István leszármazottjait keresik. A Magyaj Kivándorlókat és Visszavándorló'kat Védő Iroda közli: Egyik amerikai szláv egyesü­let, amely megszabott havidíjak le­fizetése ellenéiben a tagokat 500— 3000 dollárig biztosítja, az amerikai lapokban kimutatást tett közizé, amely szerint az egyesület Kohaij István részére, aki állítólag Gömör megyében lakik, 834 'dollárt kezel. Akik Kobaj Istvánnak esetleg le­származottai vagy rokonai hollété­ről tudomással bírnak, szíveskedje­nek azt a Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Irodá­val (Budapest VIII., Fiumei-út 4.) közölni. , Mikulásra hasznos ajándékot vásároljon az UNGAR Divatházban FÉRFI NOI nyakkendők, zoknik, haris- retikülök, ruhadiszek, sálak, nyák, ingek, divalsálak. — kesztyűk, fehérnemük. — Olcsó árban és Bagv választékban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom