Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 273-295. szám)

1939-12-01 / 273. szám

( Trianon 20.) 1939 december 1. Győzött a jobb belátás: Mától kezdve ujbil közlekedik a késő esti villamos az Erdei kitérőig Az erdő 'környékén lakóknak rég­óta mmgoztaitatti panasza a késő esti lerdeiikitéröi viilllamosjárat be­szüntetése. Az érdekeltek többizben panasszal, majd kéréssel fordultak a Kisvasutak üzle tv ehetőségéhez, de financiális okokra hiVatko.zva a villamosjárat újbóli beállítása egyre késett. Az érdekelt 'városrész lakos­sága az elutasító határozat ellen fe­lülvizsgál ati kérelemmel fordult az Igazgatóságihoz, amely méltányolva az elhangzott kívánságokat, úgy ha­tározott, hogy — még áldozatok árán is — december 1-től kezdve isimét beállítja aa erdei kitérőig köz­lekedő éjszakai villamost. lA villamos tehát ma estétől kezd­ve isimét közlekedik. A villamos a Máv. állomásról 23 óra 30 perckor, a 'Bessenyei-térről pedig 23 óra 38 perckor iindul. Az Erdei-kitérőből 23 óra 45 perckor indul vissza a viilla'mos. A Bessenyei-téren egyéb­ként jelzőlámpa fogja tudtára adni az utasoknak, ihogy a villamos el­men,t-ie már a Kitérő felé vagy sem. A Kisvasutak igazgatóságának jabib belátása széles körben nagy megelégedést keltett. Lujc Elek látogatasa nyíregyházán A D. Gedu'ly Henrik ev. püspök síremlékének leleplezéséről írott sorainkból, a megjelent előkelőségek nevének felsorolásából egy név ki­maradt. Ez a név Lux Eleiknek, a szobormű kiváló alkotójának a ne­ve volt. Lux Elfík a feleségével együtt jelent meg a hétfői kegye­leti aktuson. Egyébként egész nyár­egyházi tartózkodása idején Szohor Báil polgármester vendége volt a ki­váló művész házaspár. Lux Elek művészi alkotása mel­lett a szobor leleplezése óita kegye­lettel állanak meg a temető köny­nyes szemű vándorai. Az oszloppá képezett emlékmű felső ihaímadá­ban kiképzett fülkében helyezte el a művész erdélyi fehér márványból faragott szoborművét, amely erőtel­jesen sugározza vissza a nagy püs­pök arcvonásait. Nem egyszerű képmás az a szobor, hanem szánté él. Különösen él a mi számunkra, akik életében láttuk, vele együtt él­tünk, akiknek vezérünk voJt, akinek P cm JftiRVIDÉK JfeAJBOLcai HIR Hü? LAP Fizetés helyett meggyilkolta a borbélyt Kit és félévi fegyházra iiéllék a gyilkos gazdálkodói Ez élv szeptemberiében Pocsaj község egyik kocsmájában összeta­lálkozott Fábián Sándor borbély Deák Ferenc gazdálkodóval. Deák adósa volt a borbélynak, aki kérte a tartozás megfizetését, mire vita támadt köztük. A veszekedés a kocsma udvarán folytatódott, ahol Deák Ferenc két késSzúrással megölte Fábián Sándort. Deák Ferencet a gyilkosság után le­tartóztatták és az ügyészség szán­dékos emberölés bűntette címén emelt vádat ellene, amiért tegnap kellett a büntetőtörvény&zék előtt számot adnia. A vádlott gazdálkodó ' a főtárgyai ásón nem is próbált ta­gadni, mindössze arra hivatkozott, hogy önvédelemből követte el tet­tét. 1 — A kocsmában — mondotta val­lomásában — Fábián követelni kezdte, hogy fizessem ki, aimivel tartozom. Huszonöt kiló búzát kel­lett volna adnom tartozásom fejé­ben, de akkor nem volt módomban ezt sem eljuttatni hozzá. Arra kér­tem, várjon néhány <napig, de olyan hevesien válaszolt, hogy inkább ott­hagytam és kimentem a kocsmából az udvarra. Fábián oda is utánam jött, veszekedett, majd nekem ug­rott, hogy megverjen. Védekezésképpen előrántottam a zsebkésemet és hadonálszni kezdtem vele. Közben történt, hogy két Szúrás érte. Az egyik szúrás közvetlenül a sze­rencsétlen boifoélymester szívéibe fúródott. Fábiánnak azonban még volt annyi ereje, hogy az udvarról bevánszorgott a kocsmába, ahol hol­tan rogyott össze. Deák Ferenc lát­va a történteket, — mint a főtár­gyaláson a tanúvallomásokból kide­rült — meg akart szökni. A keríté­sen akart átmászni, de az egyik ta­nú utánaszaladt s elfogadta, maijd ; átadta a csendőröknek. A bíróság szándékos emberölés bűntettében mondotta ki Deák Ferencet bűnös­nek és két és fél esizfcendei fegyház­büntetéssel sújtotta. Az ítélet nem jogerős. Mikulásra! Karácsonyra! a legszebb és leghasznosabb ajándék Itárgyak között válogathat CHRISZT üveg és porcellán üzletében, Nyirvizpalota, Valódi „Herendy" „Zsolnay" „Rosenttaál" „Ens". „Alt Schönwald" és más márkás porcellánok, készletek és dísztárgyak. Ólom kristályok, csiszolt üveg dísztárgyak, tükrök, olajfestmények nagy választékban. — Sejtelmesség és különös sorsok titokzatossága áradt a lelkekre Varga Károly Krudy-elöadásáD | A Népfőiskolán az elmúlt hét csü­) törtökén Varga Károly tanár a J Nyírség írófiáról, Krúdy Gyuláról tartott nagyszabású előadást. iKrúdy Gyula anakronisztikus sor­sának magyarázatául az előadó első­• sorban a.z\t a vérbeli elrendelést vizs­gálja meg, ami őseinek sorából ért­hető. Hajóját ez az elrendeltség ál­landóan kettős célok felé ringatjai: ki a nagy .világba, a szokatlan kere­sésére és vissza a nyírségi múlthoz, a régi idők, emberek világába. így megjelenik előttünk a sötét kisvá­rosi utcák, a sár és a por, a hétszil­Uránia Filmszínház Telefon 11. sz. December 2-3 4. Budapesttel egyidőben! Szombat-vasárnap hétfő Hölgyek előnyben Az „Atelier" legújabb magyar zenés vígjátéka FŐSZEREPEKBEN: Nagy Alice, Vaszari Piri, Dajbukát Ilona, Szilassy László, Pethes Sándor, Biiicsi Tivadar Előadások: hétköznap 3A3, "A5, W és 8A9, — Vasár- és ünnepnapokon 3*S-7és 9 órakor. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor matiné kedvezményes hetyárakkal. A délutáni 3 órai előadások kedvezményesek. Ma, pénteken utolsó nap: TÁNC A FÖLD KÖRÜL vaifások udvarházai, a hosszú téli al­konyatok és sötét, rezgő hajnalok. Itt és ilyenkor nem. a változatosság boldogított, inkább a jólteivő egyfor­maság. A nagyvilágba kikerült író sajnálattal; gondol .vissza a letűnt időkre s beinnük a romantika halá­lát gyászolja. Elhangzottak a törté­nelmi Lépések, úJj lépések közelegtek, tavasz lett, tél lett, betegségek, s,ze­• rdmek jöit'tek-mentek, a nők meg­értek, majd megöregedtek, a (férfiak köhögtek, kiáltoztak, koporsóba fe­küdtek ... Az elmúlt romantika világát újra és újra éli Krúdy. Idevonatkozólag Meg less lepve! Milyen szépen átalakítva nyílik meg SZOMBATON ESTE Dobos bácsi uj VENDÉGLŐJE a Bessenyei tér II. sz, alatt Kitűnő italok. Soós Károly'cigányzenekart játszik. Az esti élet kedvenc'találkzóhelye az előadó bemutatja az író be­tyár álma" c. novelláját. Nyírségi tájon, télidőben szomorúan végző­dött leánys'zöktetést hallottunk. Az elbeszélés- rejfcelmessége és a külö­nös sorsok titokzatossága igazi jel­lemképet adott Krúdy írásmódjáról. így elevenedik meg előttünk a ti­tokzatos, híres nádasok világa is. Lengett, hajladozott a szélben a .náderdő, s közben-tköz'ben zöld ta­vacskák .villantak elő. Ha valami megriasztotta, mint a régi kedves romantika királynője röppent fel a kócsaglmadár. A lankás és álmos Nyírségen, vad vizek menitén hal­kan suhant a vadmadár, mint a.z em­lékezet. Valami titokzatos belső, sőt külső összhang van a táj és az emberek között. Az előadó a 'furcsa emberek és sorsok 'világába vezet bennünket, midőn részletek felolvasásával és tartalmi előadással ismerteti „A bű­vös erszémy" c. Krúdy-regényt. Erő­síti', feogy ez a 'legsikerültebb mun­kája a nyinegvlháai írónak. A fekete kakas: az; asszony, aki szerelmével tönkretesz, a bűvös erszény aa, ör­dögi hatalmú pénzt szimbolizálja. Mi is végeredményben Krúdy és a művészete? ö a kocsmabeli dudá­sok, vásári bolondok, tarka komé­diások, .pirosarcú rablók, bor és vér, a kilenc holdtölte, a basilisousok, a babonák, a jó és rossz szerencse szószólója. Krúdy eleve csak ai hoz­zánemértő, de lelkes és éraő embe­rek írója s nem iis wLt soha vágya ennél több lenni. A Krúdy-telőadás után Ambrózy Gyula, a leánygiiminázLum kiiváló fi­zikatanár, vetítettképes előadás ke­retében tárta fel az időjárásalakulás érdekes világát. Ambrózy a me­teorológiai isimeretek világos szavú, a legnehezebb kérdésleket is kris­tálytiszta logikáival megvilágító ma­gyarázó, akinek előadását mindig gyönyörűséggel (hallgatja a közön­ség. Mindkét előadót lelkes tapssal köszöntötte a Népfőiskola 'hallgató­sága. — BALI MEGHÍVÓK, alkalmi értesítések egy vagy több színben nyomtatva, eredeti tervezés szerint, jutányos árban készülnek OROSZ KAROLY könyvnyomdájában, Ber­csényi-utca 3. sz. — Telefon: 577. Hungária Filmszínház Teietonsiám: soa December 2-3-4. Budapesttel egyidőben 1 Szombat-vasárnap hétfő Hölgyek előnyben Az „Atelier" legújabb magyar zenés vígjátéka FŐSZEREPEKBEN: Nagy Alice, Vaszary Piri, Dajbukát Ilona, Szilassi László, Pethes Sándor, Biiicsi Tivadar Előadások: hétköznap v*4, 'A6, Ví8 és VdO órakor. Vasár- és ünnepnap 2, 4, 6, 8 10 órakor. A délnt áni első előadások kedvezményesek. Ma, pénteken utolsó nap: MÁMOR bölcsessége, hite, szellemi nagysága például szolgált. Lux Elek míwéniek szemlélésekor kegyelettel hódolunk a püspök em­léke előtt és elismeréssel gondolunk a szobormű kiváló alkot óját a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom