Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 273-295. szám)

1939-12-01 / 273. szám

Ura 10 fillér Nyíregyháza, 1939 december 1. ' j 7 (Tri&ílön 20.) Vll. évfolyam 273 (1991.) szám. iPfltCR* jMirictiricsic •ABOlcsi HIRLAr Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. ^ PAB IT 'Í/ÜS M Api | » % Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 F. Postatakaréki csckkszám: 47.139. Telefon: 77. rULI I mMI IlMr ilMr K ö z t i s z t v i s e 1 ő k n e k 20%-os engedmény. tvimsammm A birtokpolitakai javaslat a felsőházban 'A felsőház egyesített -bizottságai megkezdték a kormány földbirtok ­politikai javaslatának tárgyalását. 'A kormány és vele együtt a magyar közvélemény méltán azt várja, hogy -ez a nagyon alaposan átgondolt, az ország adott viszonyaival és szük­ségleteivel számoló s az összes el­lentétes érdekeket összeegyeztető javaslat a képviselőház által elfoga­dott formájában, a lányeget mélyen nem érintő módosítássá!, simán fog ke resztül menni a felsőház rostáján. .Hiszen mindenki nagyon jóil tudta azt, hogy mielőtt a kormány ezt a birtokpolitikái javaslatot a parla­ment elé terjesztette volna, igien hosszú és alapos tanulmány tárgyá­vá tette a birtokpolitikával kapcso­latos feladatokat és kínálkozó lehe­tőségeket. így készült el ez a na­gyon meggondolt reform, amely ép­pen azért ta,!ál.kc.zot't nemcsak a képviselőházban, de a józan ítéletü magyar közvéleményben is a túl­nyomó töhbség tetszésével és he­lyesléséve!, mert mérsékelt és óva­tos, Mm teszi ki az országot, illetve annak legfontosabb termelési ténye­zőijét: a mezőgazdaságot beláthatat­lan következményeikkel járó kocká­zatoknak, sem súlyos, kihatású meg­rázkódtatásoknak, hanem megma­rad a fokozatos, de bátor fejlődés vonalán, emellett számol a magyar állam jelenlegi nagyon korlátozott teherbíróképességéivel, de mindezek ellenére haladást, még pedig igen komoly haJadást jelent az egészsé­gesebb magyar földbirtokmegoszlás előmozdítása terén, amennyiben •tíz. esztendő alatt kereken másfél­millió katasztrális hóidat kíván leg­nagyobbrészt kisbérletek formájá­ban a kisemberek kezébe juttatni. Nagyon helyesen mutatott reá bizottsági beszédében gróf Teleki Pál miniszterelnök, ihogy ez a tör­vényjavaslat kétségtelenül megerő­sítette az ősi családi birtokok hely­zetét. De igaza van a miniszterel­nöknek abban is, hogy ma az átala­kulások korszakát éíjülk, lelki, erköl­csi és szociális fejlődés mutatkozik möndenütt, új eszmék, új irányzatok merülnek fel s ezektől nem zárkóz­hatik el Magyarország. A föld kér­dését nemcsak gazdasági, de szo­ciális szempontból is mérlegelni kéli a ezzel a javaslattal a kormány 1 meg­találta azit az utat, amely a külön­böző érdekek lehető legkisebb sérel­mével s a különböző társadalmi osz­tályok ellent ét einek lehető 'legtel­jesebb letompításával hoz megnyug­vást a magyar föld régen vajúdó kérdésében. Mert gondolnunk kell arra is, hogy ma igazán össze kell szednie a nemzetnek minden erejét s egységesnek kell lennie. Ilyen időkben a kormány nem hagyhatja kiélesedni az egyes társadalmi osz­tályok közötti ellentéteket. flz orosz csapatok heves harcban állanak a finnekkel a Ladoga-mentén A Popok) d'Iíalia helsinkii tudó­sítóija beszámol a finn főváros bom­bázsának borzalmairól. Csütörtökön délután egy orosz repülőszázad je­lent meg Helsinki fölött és négy gyújtóbombát dobott te. A házak fáklyaként égtek, a tűz a szomszéd házakra is átterjedt. A szovjet csap a tok heves harcok után több kisebb .várost és szigetet megszállottak. Az előretörő orosz csapatokat sok páncélkocsi támo­gatja. A Ladoga mentén nagy har­cok dúlnák. .A szovjet-csapatok aránylag lassan haladnak előre. A finn csapatok az előnyösebb védel­mi v/onialra vonultak vissza. A 'bombázás óriási károkat oko­zott Helsinkiben és a környéki vá­rosokban — anyagiakban is, ember­életben is. Helsinkiben azomban bámulatos fegyelmet tanúsít a lakosság és vak rémületnek seihol semmi nyoma. A finn lakosság nagy tömegekben köl­tözik az északi részek felé. (MTI.) Amerika orosz-japán megegye­zéstől fél Amerikában mély megrendülést keltett az orosz támadás híre. A finn követ hosszasan tárgyalt Roose­velt elnökkel és Hul'l államtitkárral. A közvélemény a diplomáciai vi­szony megszakítását követeli a szovjettel és a gazdasági megtorlás alkalmazását sürgeti. Diplomáciai körökben azonban kétségesnek tart­ják ezeknek a Lépéseknek megtéte­lét, mert az Egyesült Államok attól tartanak, hogy az oroszok és a ja­pánok között olyan gyors megegye­zés jön létre, mint amilyen meg­egyezést Németország kötött a szovjettel. 'Amerika attól tart, hogy egy ilyen megegyezés esetén Japán meg­valósítja régi tervét, az idegen érde­kek teljes kiszorítását Kína terüle­téről. Newyork'ban óriási felháborodas­sai fogadják a finn események hí­réit. Az oroszok támadását nem te­kintik háborús lépésnek, hanem nyers támadásnak egy békés kis nemzet ellen. (MTI.) Az angolok egynapos villámháboru­nak nevezik az orosz támadást Angliában az a vélekedés kereke­dett felül, hogy Finnország azonnali béketárgyalásokat kezd az oroszok­kal. A kormány drámai lemondása ennék a béke akciónak az előjele. Finnország belátta, hogy a három és fél millió lakosú kis nemzet tehe­tetlen a 183 milliós Oroszországgal szeimiben. Anglia szerint a finn-orosz háború már holnap véget ér és mint egynapos villámháború kerül a tör­ténelembe. (MTI.) I szovjet három norvég kiköti átengedését kéri Norvégiában nagy rokonszenv­tüntetés eket rendeznek a finnek mellett. A fővárosban lelkes tünte­tés volt a finn követség előtt, maljd a tüntetők a szovjetkövetség épüle­te felé indultak., a rendőrség azon­ban megakadályozta a tüntetést. A kommunista lap nyomdájának ab­lakait beverték, egy embert, aki ro­konszenvének adott kifejezést az Ez a józan belátás vezette a kor­mányt a birtokpolitikái törvényja­vaslat benyújtásánál. S a magyar közvélemény hálával és helyesléssel vette tudomásul, hogy gróf Teleki Pál miniszterelnök teljes felelőssé­glet vállal ennek a javaslatnak a bá­tor végrehajtásáért s ezit a javasla­tot nemcsak, mint a kormány elnö­ke, de mint magánember és kiváló tudós is az ország mai adott körül­ményei között helyesnek és üdvös­nek tartja. Reméljük, hogy a mi­niszterelnöknek ez a bátor és benső meggyőződéstől sugallt kiállása át fogja hidalni a kormány és a felső­ház egyes csoportjai között a bir­tokpolitikái kérdésben felmerült el­lentéteket s olyan megegyezés jön létre, amely lehetővé tesz ugyan néhány részletmódosítást, de épség­ben tartja a birtokpolitikái javaslat lényegét és eredeti célkitűzéseid, amelyeknek megvalósulását a nem­zet a mai körülmények között sem­miiesetre sem nélkülözheti. oroszok iránt, megvertek az utcán. A várost tüntető munkás- és diák­csoportok járják be. Diplomáciai körökben nagy elke­seredéssel itárgyaiíják azt a hírt, hogy a szovjet állítólag háro.m nor­vég kikötő átengedését kéri. (MTI.) Miért mondott le a finn kormány Az angől sajtó részleteket közöl a ;fiinn. kormány váratlan lemondá­sáról. A Kajander-kormány teljes mértékben birtokában volt az egész nemzet bizalmának, mégis le kellett mondania, mert Molotov kijelen­tette, hogy Kajander kormányaival nem haij'landó tárgyalni. A ifinne'k pedig meg akarják, előzni országúik megsemmisülését és békét akarnak kötni a szovjettel (MTI.) A francia sajtó szerint Gafencu vétett a diplomáciai tapintat ellen Parisban nagy feltűnést keltettek Gafencu kijelentései. A magyar külügyminiszter válaszát azzal a megjegyzéssel közlik a lapok, hogy a trianoni igazságtalanság köz­ismert, de a mai feszült helyzetben nincs kellő alkalom arra, hogyl ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Ha a nyugati hatalmak győznek, akkor a béketárgyuJásokon sorra 'kerül­nek a sérelmek és igyekezni fognak az ellentétes álláspontokat megfele­lő megoldással összeegyeztetni. A francia lapok egyébként .meg­jegyzik, hogy Gafencu kijelentései igen rossz hatást keltetitek és súlyo­san vétettek a ma olyannyira köte­lező diplomáciai tapintat ellen. (MTI.) Belgrádból jelentik: Csáky gróf magyar külügymikiiszternék Gafen­cu expozéjára vonatkozó válaszáról a jugoszláv sajtó elismeréssel nyi­latkozik, "mert az kifejezetten csak Romániát érinti. Megelégedéssel fo­gadják a jugoszláv fővárosban, hogy a magyar lapok nem fűznek olyan messzemenő kommentárokat Ga­fencu beszédéhezi, amelyek a hely­zetet elmérgiesítenék. Megálllapítják a belgrádi lapok azonban, hogy a •viszony Magyarország és Románia között újból feszültebbé vált. Pozsonyból jelentik: Tuka mi­niszterelnök kijelentette, hogy Szlo­vákiában Csáky gróf szavai megelé­gedést keltetteik. (MTI.) Német rajtaütések lA francia jelentés szerint az éj­szaka kisebb harcokkal telt el, a németek 'több rajtaütésszerű táma­dást hajtottak végre. A< német jelentés szerint nem volt fontosabb escimény. A repülőik fel­derítő úfcjokiban nagy viharzónába kerültek és kényszerleszállást vé­gezitek. Töibib gép megsérült. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom