Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 248-272. szám)

1939-11-11 / 256. szám

(Trianon 20.) 1939 november • g>íi«i,n i. m >«»»»ÉIM—itMWwai l< SZ YtmmtK mamimmmmimmvtaanmmmMB^ Fantázia-emberekké változnak a soha nem képzelődő nyárspolgárok is Egy-egy hír, mint a filmpergető, megindítja a képe­ket, a holnap, holnapután életé­nek képsorozatát, amelyet azután, mikor a fantázia holnapja helyett a valóságos nap valóságos esemé­nyei elérkeznek, mint a szappan­buborékot a szél, szertefúj a nyers való. Ábrándok színes felhőin le­begnek az emberek az élet vize fö­lött, hogy az álmok tündérvilágá­ba meneküljenek a rideg jelenből. Mindenki azt kérdezi, mi lesz hol­nap, mi lesz és mikor lesz ez vagy az? Dátumokat követelnek, mint­ha sietős volna az élet, mintha el­fogyott volna a türelem, a logika, a történelemből vett tanulság. A História szeretne magisteri tiszt­séget kifejteni a „történelmi idők­ben", de nem hallgatnak rá, mire tanít a Grachusok sorsa, a púm há­ború, a görög szabadságharc, mire intenek Demosthenes Füippikái. A határszélen pedig, mint óriási szob­rász gyúrja az agyagot, amiből a jövőt formálja, a holnapot meg­teremti. A történelmi kor gyer­meke maga részese a törénelem­nek, azért nem látja a történel­met. Tehát álmodik a szája íze szerint. És csalódik ... NAPIREND Noveatber 12. Vasárnap Róm. kat. Márton, Oör. kat. János Prot. Jónás Izr. Mark 30. A nap kél 6 óra 44 perckor, nyug­szik 16 éra 12 petekor A hold kél 7 óra 43 perckor nyug­szik 17 óra 15 perckor. Magyar napirend: Jól teszi az ál­lamhatalom, ha minden erejével letöri azoknak a lelkiismeretlen spekulánsok­nak a játékát, akik akár áruelrejtéssel, akár sok egyéb, teljesen indokolatlan áremeléssel rontják az ország gazda­sági helyzetét. Szükség volna azonban arra is, hogy azokat is lakat alá te­gyék. akik indokolatlan ml túlzott vá­sárlásokkal járulnak hozzá az ideges­ség fokozásához. November 13. Hétfő. Róm. kat. Szaniszló. Gör. kat. János, Prot. Sza­niszló. Izr. Kiazl. I. A nap kél 6 óra 45 perckor, nyug­szik 16 óra 11 perckor. A hold kél 8 óra 44 perckor, nyug­szik 18 óra 6 perckor. Szombat estig a ^következő gyógyszer­tárak tartanak ügyéleti szolgálatot: OSGYÁNY JÓSZEF (Bessenyei-tér) és ILLÉS ZSÓFIA (Deák Ferenc utca) Saombat estétől egész héten a következő gyógyszertárak tartanak ügyelet szolgáía­-íot: SZOPKÓ, TÖRÖK és HAISSiNSER November hónapban a közgyógyszer­ei lá-tás, a tüdőbeteg-szanatórium, gyer­mek aten hely, Stefánia vényeire a Szopkó Dezső gyógyszertár (Vay Ádám u) szol­gáltatja ki a gyógyszereket. A gyógyszertárak reggel 8-tóí este 7 Áréig, az éjjel szolgálatot teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, A 260)300/1934. B. M. rendelet értelmében •ste 9 órától reggel 7 óráig vénykészités­aél 28 százalék, kézlel ad ásnál 50 fillér póteöj jár. A városi gőz- és búdKirdő nyitva. RADIÓ VILLANY KERÉKPÁR Hopváth ELADÁS, JAVÍTÁS BE THLEN U. 2. TEL 562. — Eljegyzési hír. Héezey József és Orosz Erzsike jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — Holnap lesz Kazár Mihály első szentmiséje. Holnap, no>vember hő 12-én, délelőtt 10 óraikor Nyíregy­háza katolikus társadalmának rész­vételével a plébánia-templomban lesz Kazár Mihály első szentmiséje. A mamuduictori tisztet Török Dezső apát kanon ok, főesperes tölti be, ün­nepi szentbeszédet Gál Károly tá­bori lelkész, püspöki tanácsos mond. Az első szentmise alatt a Szent Gergely ének- és zeneegyesület ze­nés misét ad elő. MILYEN A JÓ FKLE9SO? A jó f*k«ég vidám, rendben Mftj* háwt&ját, ápolj* OMládja gét. Gondolkodik «rró4,liogy tcsí, vérkeringési MY*rokat klcü­sapofoöAeadő, mindig legyen ottfaso egy palack Mir* kcacrűvfz. 12 — Kálmán Éva november 15-én, este fél 9 órai kezdettel, rendkívül mérsékelt tandíjú esti tánctartfolya­mot kezd. Érdeklődni és beiratkoz­ni a Betihlen-utca 14. sz. alatti tánc­iskolában lehet. — Vasárnap este lesz az Iparos Ifjúság nagy szüreti mulatsága. A Nyíregyházi Iparosifjak önképző Egyesülete holnap, vasárnap este az Ipartestület székházának nagytermé­ben rendezi meg hagyományos szü­reti mulatságát. A szüreti mulatság iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik, annyival is inkább, ímert hosszú idők óta ez lesz az ifjú­ság első táncolási alkalma. A szü­reti mulatságot szüreti felvonulás vezeti be, amely vetekedik a leg­színipomipásabb revüvel is. Ezenkí­vül lesz világposta és sok minden más .meglepetés. A .szigorúan zárt­körül hál bevételeit jótékony célra fordítják. — Női- és férfikalapok tisetítása, formáíáat, vasalása 1.50 pengőtől Papp Dénes kaUpüzii etében, Luther utsca é. 2 — A Máv. nyíregyházi Árpád ve­zér fúvószenekara november 19-én, vasárnap délelőtt matinét rendez a Városi Színházban. A matiné nagy­szabású műsora az idei szezón ki­emelkedő koncert-eseménye lesz. A műsor keretéiben a ref. Kálvineum növendékei táncszámokat mutatnak be. Csodaszép zippis és keretes táskák ö*zi divat retikülök legolcsóbban csak ETET hőröndös Takarékpalota, — Ifj. Tomasovszky András képe­sített kesztyűs és kötszerész mes­ter, Luther-palotában levő üzletére felhívjuk olvasóközönségünk figyel­mét. Raktáron tart kesztyű, kötszer, fűző és sportcikkeket." De méret után is készít, szakszerűen és a leg­kitűnőbb kivitelben has- és sérvikö­tőket, fűzőiket lúdtalpbetéteket stb. Ifj. Tomasovszky András egyike a legképzettebb mestereknek, ebben a szakmában. Luther-paJotában levő üzletét és műhelyét úgy vezeti, hogy avevőközönségének. rendelőinek a legnagyobb megelégedését érdemel­te ki eddig is. Ismerve a fiatal mes­ter képességeit, bizonyosra vesszük, hogy i)fj. Tomasovszky András üze­me rövid idő alatt nagy népszerű­ségnek fog örvendeni városunkban. Tatü te|ás, harci kai darabos egolcsóbban beszerelhető kiiárólag Kara Sándor szén és tűzifa kereskedőnél Viz utca 30. sz. Telefon 93 — Halálos égési sebeket szenve­dett egy gyermek a bezárt lakásban. A debreceni klinikára beszállították súlyos égési sebekkel Szabó Mihály 3 éves gyermeket Penészlek község­ből. A kisgyermeket az orvosok nem tudták megmenteni az életnek és nagy szenvedések után meghalt. A jelentés szerint a gyermeket szü­lei egyedül hagyták a lakásban és rázárták az ajtót. A tűzhelyhez kö­zel játszadozott a gyermek és a ru­h ács k áj a meggyulladt s leégett tes­téről. Szülei eszméletlen állapotban találták meg gyermeküket. Azonnal orvoshoz vitték, de az égési sérülés olyan nagy .volt. hogv nem lehetett megmenteni az életnek a fiúcskát. A szülők ellen az eljárás megindult. — Országos vásár. Mátészalkán a legközelebbi országos vásár, min­dennemű állatfelihajtással, 1939 no­vember 20-án lesz. Ugyanakkor lesz a kirakodó vásár is­Megnyílt az ang oI gyermelkör Gyermekek 2 és fái evtfil 6-ig. Játsza sajátítják cl az angol társalgást. — Felvilágosítást készséggel adok. Viz u. 42 — Egy orvos halálos motorkerék­párszerencsétlensége. Dr. Nagy Dé­nes tiszafüredi orvos motorkerék­párjával Debrecenbe tartott. Ütköz­ben egy bika felborította a száguldó motorkerékpárt s Nagy Dénes olyan erővel vágódott az országút köve­zetéhez, hogy koponyaalapi törést szenvedett. A szerencsétlenséget egy autós fedezte fel, aki az eszmé­letlen orvost beszállította a klini­kára, ahol dr. Nagy Dénes anélkül, •hogy eszméletét visszanyerte volna az éjszakai órákban kiszenvedett. — Állatkivitel vármegyénkből. Szabolcs vármegye területéről októ­ber hónapban 246 darab hízott ser­tést szállítottak el Németországiba. — Jövőre is megkapják a köz­tisztviselők a telefónkedvezményt. A köztisztviselők, mint ismeretes, 50 százalékos alapdíjkedivezményt élveznek telefőnállomásaik után. Éz a kedvezmény minden év végével megszűnik s az igényj'ogosultságot a következő évre csak újabb igazo­lás alapján jegyzik elő. Most jelent meg a kereskedelemügyi miniszter rendelete a kedvezmény meghosz­szaibbításáról. A köztisztviselőknek hivatalvezetőjük, a nyugdíjasoknak pedig az illetményhiiva.tal, vagy nyugdíjazásuk előtti szolgálati he­lyük igazolja az igényjogosultságot. ma 7. oldal AlWW.Ml^ÖS.: FÓMYE ••flt^cé­A$3 iétÉmNYcéLü :: HUZAS • DÉCEMBE-R í tMtUEtYMA^ARAmPENtÓ' rÍL IMWJCBÉMbBMIWI![• — Felhívás Nyíregyháza höígy­társadalmához. A jövő héten ön­kéntes ápolónői kurzus kezdődik. Felkérjük azon hazafias hölgyein­ket, akik képességet éreznek ma­gukban, hogy a közegészségügy te­rén ajánlják fel a hazának szolgála­taikat, jelentkezzenek szombaton délután 3 és 6 óra között a polgári leányiskolában, ahol megtudják a közelebbieket. Erre a nemzetvédel­mi munkaszolgálatra 18-tól 60 éives korig lehet jelentkezni. (x) Kesztyű, kötszer, tizö, sportcikk raktáron és mérték után legolcsóbban beszerezhető ill. TomasoYSzki András képesített kesztyűs kötszerész mes­ternél, Nyíregyháza, Luther ház B) átjáró. — Haskötő — sérvkötő Műláb — lúdtalpbetét. — Segély honvédtiszti özvegyek és árvák részére. A honvédelmi mi­niszter pályázatot írt ki a hivatásos állományú honvédtisztek özvegyei­nek és árváinak segélyellátási ala­pítványa kamatjövedelméből decem­ber havában néhány volt hivatásos honvédtisztnek és honvédtisztviselő­nek nehéz anyagi helyzetben levő özvegye és árvája részére segélyre. A kér,vények december 10-ig nyúj­tandók be a (honvédelmi miniszté­rium 1,8. ügyosztályához. — KÖZIGAZGATÁSI, egyházi é» iskolai nyomtatványok olcsón és pontosan kérőinek OROSZ KA­ROLY könyvnyomdájában, Béresé­nyi-utca 3. szám. — Telefon: 577.

Next

/
Oldalképek
Tartalom