Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 248-272. szám)

1939-11-22 / 265. szám

(Trianon 20.) 1939 november 13. 5. old a t Tizenkét esztendei fegyházra ítélte a nyíregyházi törvényszék a 62 éves gyilkost, aki a szomszédját akarta felbérelni alibitananak Ez év szeptember 20-án véres ese­mény zajlott le a máskor esemény­telen, csendes kis ör községben. — Pák Sándor 62 éves gazdálkodó egyetlen késszúrással megölte régi haragosát, Éles Istvánt. Ennek a bűnpernek véres árnya kísértett tegnap a büntetőtörvény­szék fojtott légköréihez szokott fő­tár válási termében. A vádlottat, a fogházban teljesen megroggyant Pák Sándort szuronyos 'fogházőr állította elő a Váradi-tanács elé. Az öreg gyilkos, akit az ügyészség szán­dékos emberölés bűntettével vádolt meg, cinikus egykedvűséggel adta elő vallomását. A lefolytatott bizonyítás során ki­derült, hogy Pák Sándor évekkel ezelőtt eladta a házát Éles István­naik, de a ház egyik hátsó szobájára fenntartotta magának az életfogy­tiglani haszonélvezeti jogot. Pák, aki egyébként is iszákos és kötekedő természetű ember volt, ettől kezdve állandóan civódott, mert megbánta, hogy a házat eladta, bár Éles István többször felajánlotta, hogy a vétel­ár ellenében visszaadja. Pák Sándor a jelzett napon a kora esti órákban ittasan tért haza s a kaput döngette. Az udvaron tartóz­kodó Éles István nyugodtan oda­szólt neki-, hogy miért töri össze a kiskaput? A felelet erre egyetlen késszúrás volt. Pák Sándor a kését markolatig beledöfte Éles Istvánba s hogy kegyetlenségét tetézze, a szeren­csétlen ember gyomrát teljesen felhasította. A vtérengző öreg ember azután át­szaladt a szomszédságában lakó György Józsefhez, akinek udvara végében a kést elásta, azután betért hozzá és mintha mi sem történt volna, kedélyesen elbeszélgetett. Közben hírül hozták a gyilkosságot, mire az öreg Pák Sándor a legna­gyobb közönnyel azt felelte: — Milyen jó, hogy te vagy az én tanúim, hogy nálad voltam. Pák Sándor később, hogy az eset­leges gyanút elterelje, maga jelent­kezett a községiházán és ott indig­nálódva panaszolta, hogy azt be­szélik a rossz nyelvűek, hogy ő ölte meg Éles Istvánt. Pák Sándor éppen ki akart for­dulni a községháza kapuján, amikor a csend örök letartóztatták. Pák Sándor körmönfontan tagadta bű­nösségét, de de a tetemrehívásnál megtört és be­ismerte, hogy ő volt Éles István gyilkosa. Pák Sándor a gyiltkosságTÓl megdöb­bentő közönnyel tette meg vallomá­sát s asak akkor temette tenyerébe őszülő fejét, amikor az áldozat fe­leségét szólította be tanúként Ke­nyeres teremőr. Az áldozat felesége elmondotta, hogy a gyilkosság után a férjének még .volt annyi ereje, hogy a lakás elé vonszolta magát és beszólt neki: „Gyere ki, mert Pák megölt", — mire azonban kiszaladt, Éles István holtan esett össze. Több lényegtelen tanú kihallgatá­sa után a vádbeszédekre került a sor. Dr. Verne9 István ügyészségi alelnök rendkívül szigorú ítéletet kért, mert az öreg ember kegyetlen bosz­szúállással tett pontot iszákos, dicstelen életére és bűncselek­ménye már a gyilkosság határát súrolja. Dr. Benedek Dezső ügyvéd védőbe­széde után a bíróság meghozta íté­letét, amely szerint Pák Sándort 12 esztendei fegy­házra ítélte. A 62 éves gyilkos az ítéletben megnyugodott. Pák Sándort a fegyházőr lekísérte a fogházba, ahonnan hamarosan át­szállítják a váci fegyintézetbe, mely­nek kapuja többé már nem igen nyílik meg előtte. Két nagy érdeklődést keltő előadás lesz csütörtökön a Népfőiskolán Krúdy Gyula emlékének hódol Nyíregyháza közönsége Csütörtökön délután 5—7 órakor újra két nagy érdeklődéssel várt előadás les.z a 'tanítóképző nagyter­mében rendezett népfőiskolai pro­gram során, öt órakor Vargha Károly dr. tanár, a rádióból is ismert író, Krúdy író­művészetének kutatója és hivatott méltatója a nyírségi poétáról tart előadást. Krúdy Gyula a romanti­kus keleti színek és hangulatok cso­dálatos líráju művésze, akinek regé­nyeiben ott borong a nyírségi titkok kísértetiessége. Vargha Károly ezt a titokzatos világot tárja fel hallgató­sága előtt. Hat órakor újra kedvelt és illusztris előadó szólal meg, dr. Gaizler Gyuláné dr. Cse­gezy Noémi, ami a nők szociális és nemzetvédő szolgálatának általános érdekű kér­dését világítja meg avatottam Mind­két előadás általános figyelmet kelt és nagy hallgatóságot vonz a ked­velt népfőiskolába. W A törzsfizetés 30 százalékát, a családi pótlék száz százalékát kapják karácsonyi segélyül a városi tisztviselőd lyet a Bessenyei Kör zeneiskolája jelent a város számára, kivételesen hajlandó 550 pengő egyszersminde.n­kori segélyt adni a zeneiskolának, hogy ezzel is átsegítse az iskolát a kezdet nehézségein. A Nőegylet Nöipariskoláj&nak segélye Foglalkozott a szakosztályi ülés a Jótékony Nőegylet kérelmével is és kedvező javaslatot terjeszt a köz­gyűlés elé. A Jótékony Nőegyletre a Nőipar­iskola fenntartása újabb terheket jelent s a felfokozott kiadásokat nem tudja fedezni. A város méltá­nyolva azokat a nagy érdekeket, amelyek ennek a gyakorlati irányú iskolának fenntartásához fűződnek, készségesen járul az iskola támoga­tásálhoz. A szakosztályok azt java­solják a pénteki közgyűlésnek, hogy a Nőegylet N,©ipariskolája részére eddig is folyósított segélyhez újabb segélyt nyújtson s a következő té­telekben állapítsa meg a Nőegylet Nőiplarisikolájának évi segélyét: 4400 pengő segély, 32 köbméter fűtési se­gély és az épület tatarozására évi 500 pengő segély. Nyiregyíháza megyei város szak­osztályai november 21-én, kedden délután 4 órakor Szohor Pál polgár­mester elnöklése alatt együttes ülést tartottak. Az ülés napirendje előtt Bertalan Kálmán felszólalásra kért és kapott engedélyt és javksolta, hogy a tiszt­viselők karácsonyi segélyképpen törzsifizetésük 30 százalékát és csa­ládi pótlékuk 100 százalékát kapják s egyben arra kéri a szakosztályok tagjait, hogy ezt az indítványt a képviselőtestület tagjiai körében Í9 támogassák, hogy a képviselőtestü­letnek ebben a tárgyban meghozan­dó határozata méltó legyen a szociá­lis megsegítés gondolatához. A szak­osztályok a javas'iatot egyhangú ha­tározattal elfogadták. A Bessenyei Kör zeneiskolájának rendkívüli segélye A Szabolcsvá.rimegyei Bessenyei Kör az általa fenntartott zeneiskola és zenei óvoda részére a megindulás idejére rendkívüli segély kiutalását kérte a várostól 1. A szakosztályi ülés arra a kultu­rális munkára való figyelemmel, mie­Hungária Filmszínház Teleionszám: 503 November 22 23. Budapesttel egyidőben! Szerda- csütörtök A baskervillei kutya izgalmas SHELOCH HOLMES kalan d Előadások minden nap 5-7 és 9 órai kezdettel A legfinomabb és legelegánsabb női cipők férfi divatcikkek puiioverek nagy választékban Miizleté Nagytakarékpalota. „Bizalom" hitel. Turéczy Zoltán piispSk avatja fel D Geduly Henrik síremlékét Lapunk tegnapi számában meg­írtuk, hogy hétfőn délelőtt 11 óra­kor avatják fel D Geduly Henrik­nek, a tiszai ev. egyházkerület volt nagynevű püspökének síremlékét az északi temetőben. A síremlék felavatásának szertar­tásit Turóczy Zoltán püspök végzi. Az emlékeztető gyászünnepségen a síremlék keletkezésének történetét Szohor Pal polgármester ismerteti. Énekkar és egyházi közének szere­pel még a siremlékavatás rendjén. Mihelyt a siremlékavatás végleges rendjét megtudjuk, közölni fogjuk olvasóinkkal. Megszúrta a barátját Urbin Mihály 20 éves geszterédi lakost súlyos szúrt sebbel a men­tők szállították be a nyíregyházi Er­zsébet kórházba. Kihallgatása során azt vallotta, hogy barátja Orosz Já­nos ugyancsak geszterédi lakos szúrta meg. Azt azonban nem akarta elmondani, hogy miért történt a szur­kálás, A nyomozás megindult. Varga lános tizedes ügyessége Varga János volt nagyváradi 4. honvéd gyalogezredben tizedes e na­pon 1914 ben éjjel, mint járőrpa­rancsnok bátran és merészen a Lup­kov környéki Dolzica községig lo­pódzott előre és megállapította, hogy ebből az irányból két éllenséges zászlóalj állásunktól kb. 300 lépés­nyire, rajtaütésre készül. Ezt ideje­korán jelentette és ellenintézkedé­seinkkel sikerült is rajtaütést meg­hiúsítani. Ügyes és leleményes magatartá­sáért a nsgyezüst vitézségi érmet kapta. .<ii,Philips ram Biczák •k MMIII i»ii»i'iiiiiiiiiiaw»»w!i—»MB——i MŰSZERÉSZNÉL Bethlen utca 27. Telefon 330.SZ.I Vél&toa 11. sz. Uránia Filmszínház » Telelőn November 22-23, Budapesttel egyidőben 1 Szerda csütörtök HOTEL SACHER A békebeli Bécs utolsó Szilveszter éjszakája. Előadások : minden nap 5, 7 és 9 órai kezdettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom