Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 198-223. szám)

1939-09-17 / 211. szám

10. oldal sz JSÍYÍRVIDÉK Abolcsi hik HIRLAP (Trianon 20.) 1939 szeptember 17. BÉRLET A Kisvárdai Kaszinó Egylet épü­letében (Kisvárda Szent László u. 60. sz.) 2 utcai helyiség azonnal bérbeadó és az ezeken a helyisé­gekben levó cukrászda üzlet búto­raival és felszerelési tárgyaival együtt eladó. Az érdeklődőknek a Kaszinó vezetősége részletes feltételeket és felvilágosításokat Írásban is nyújt. A Kaszinó elnökségéhez címzett Írásbeli ajánlatok beadásának végső határideje 1939. év szeptember hó 30. napja. Express hirdetései 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Két udvari szoba mellékhelyiségekkel kiadó. Szent István ut (Kállai ut) 22. szám 2 szobás utcai lakás november l-re ki­adó. Nádor utca 12. Külónbejáratu szoba bútorral vagy anél­kül kiadó. Nyirfa tér 12. Három szobás összkomfortos ház gyü­mölcsössel november elsejére kiadó. — Színház utca 28. Idősebb magános úrinónek bútorozott szoba azonnalra is kiadd. Liliom utca 4. Egy kiilónbejáratu udvari szoba október 1-ére kiadó. Érdeklődni Bethlen útca 35. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Tisztesséses szobalányt keresek sza­kácsnő mellé. Kossuth tér 8. Poloskát, svábot felelősséggel irt Nánássy, Kossuth utca 9. sz. Telefon 742. Biztos hatású sváb és ruszli irtó kapható. Rpróhirdetésef 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. Eladók Házhelyek a volt vásártéren 60 hó­napi törlesztésre ölenként 6-10 pen­gőért. Négy és fél hold föld a város­tól 1 km távolságra, 2 szobás adó­mentes házzal, istállóval, szőlővel, gyü­mölcsössel 8500 P. Villamos mellett két lakással (3—3 szobás) biró ház átvehető teherrel, nagyon kedvező fi­zetési feltételek mellett, nagyoa oicsón Üzletházak teherrel, vagy teher nélkttl központban. Nagy Sándor ingatlan­irodája, Rózsa utca 2. KIADÓ LAKASOK Horthy Miklós tér 3. szám alatt 3 szo­bás vizvezetékes és fürdőszobás lakás továbbá a Nyirviz Tásulat bérpalota első emelet 2. szám alatt egy utcai nagyszoba különbejáratu előszobával, központi fatés ós fürdőszoba használattal, esetleg orvosi rendelőnek is kiadó. — Ugyanitt gyors és gépírásban jártas irodai gyakornoknő, megfelelő irodai gyakorlat elsajátítása cél­jából jelentkezhet. Különbejáratu utcai bútorozott szoba ílőszobával kiadó. Víz utca 39. Rákóczi utca saroképület. 2x KIADÓ Rákóczi utca 14 számú házban orvosi rendelőnek, ügyvédi irodának és bivatalhelyiségnek is megfelelő két útcai és előszobából álló modern komfortos, vizvezetékes lakás. 3910-10 Kálvin lér 2. szám alatt 2 szobás, für­dőszobás lakás konyha nélkül azonnalra, •agy novemberre kiadó. Dr. Klein ügyvéd Egy modern háromszobás lakás mellék­helyiségekkel azonnalra is kiadó. Selyem utca 53. Főző mindenest keresek tanyára azon­nali belépésre, Báthv, Buj. 4390-2 Október 1-ére perfektül főző Daromfi kezelésben jártas gazdasszonyt keresek. Ajánlatokét bizonyítvánnyal kérek. Mikecz Tamásné, Ramocsaháza 4240 2 Megbízható ügyes kihitó fiu azonnal felvétetik Papp László Vay Ádám utca 85 4370-2 * Ügy üzletvezető nőt keresek kaucióval cukorka és cukrászda üzletbe. — Cim a kiadóban. 4392 Rendes minden esi ányt felveszek. Besse­nyei tér 4. Érettségizett urilányt keresek I. gimná­zísta korrepetálására. Értekezni Selyem utCa 27. vasárnap 9- 11-ig Mindenes cselédlányt azonnal, vagy el­sejére felveszek. Nyirfa tér 11a. Keresek egy ügyes állandó mosónőt. — Ev. Diákotthon Kállai utca 18. KÜLÖNFÉLÉK Borsmenta szárított '50 m. eladó. Bónis gazdaság, Vasmegyer. ' 4032-10 Eladó házak Adómentes 3 szoba, felszerelt fürdő­szoba és minden mellékhelyiség tisztán 9 százalékot jövedelmez. Jövedelmező bér­ház átvállalható bankteherrel. Különféle házak a város bármely pontján. Földek, szólók, gyümölcsös, Sóstói uti villák és egyéb ingatlanok. Propper József ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyháza Zri­nyi Hona utca 4. Telefon 6-15. HÁZELADÁS. Kigyó utca 5 számú ház szabad kézből eladó. — Értekezni lehet Kigyó utca 8. szám alatt. 4385-2 ZONGORÁT, PIANIMÓT veszek és eladok. Kvanduk zongorakészitő hangszerüzlete, Bethlen utca 3. 3932-11 Kirakatok, irodák, rendelők, magánlaká­sok stb. ablakainak tisztítását, valamint festés ntáni helyiségeknek kitakarítását jutányas árbau vállalom. Szíves rendelést kér Reich, Egyház utca 18. 1586-10 Eladó 6 szoba és megfelelő mellékhely ségekból — garázsból — álló családi ház a Kossuth Lajos utcában. Kedvező fizetési feltételek mellett. Érdeklődni Luther utca 5. Hitel­szövetkezet. 2702-20 Nagy boczonádi fekvő kaptárokban 6 erős méhcsalád téli élelemmel bőven el­látva jutányosán eladó. — Mátray Mihály, Máv. pénztárnok, Kisvárda állomás. Aktatáska sima tehéabőr 4 80, 5 80, 6 50 pengő Ne kísérletezzen, Börárot készítőnél vegyen! ETET bőröndös Takarékpalota, Jövedelmező bérház és adómentes családiház ESS vételénél forduljon Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. Kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához, Nyíregyháza, Nyirvízpalota. Széchenyí-ut 1. Tel. 601. Cipófelsőrész műhely felszerelések, sér- ( Jómenetelü nöi Kalapszalon elutazás foló ós varró gépek eladók. Megtekinthető i miatt sürgősen eladó Cim az Ujságboltban Nagytakarék átjáró udvar. 4359-2 \ 332 Egy jó állapotban lévó asztal-iűzhelyet és egy 3 esetleg 4 méter hosszú asztalt megvételre keresek. Cim Orosz Károly könyvnyomdájában. ÁTVESZEK bizományi eladásra, autik és modern bú­torokat, szőnyeget, zongo:át, és porcellá­nokat, Megbízásom van szép kombinált szobárá. bőrgarnitúrára, készpénzért — Krámer Jenő Jbizományi lerakat, Zrínyi Ilona u. 9 udvar. Fizetéssel fiút, vagy lányt tanulónak felveszek. Ferenczy fényképész Kossuth utca 2. 3 darab internátusba való 2 meteres asztal 24 fiókkal, 2 asztalspór, 1 ebédlő asztal Kölesei utca 25. szám alatt eladó. Úriasszony zongora orat ad. — Magyar nótát is tanít cigányosan. Deák F. utca 8 Középkorú, egyedül álló özvegy iparos­né, jól főz, mos, vasal, helyet keres ellá­tásért. Cim a kiadóhivatalban. 4386 Adomeates hazak Főutcán délifekvésü modern 4 szobás j hallos, felszerelt fürdőszobával, pince, stb * 14C00 P, 2 szobás előszobás téglaház i 5500 P, 3 szobás modem téglaház teljes * komforttal 10500 P eztmkivül íöbb más « ház, teiek, földbirtok. í* Hauber ingatlaniroda I Nagykorosa. 4413 2 | 2 darab isirsertés eladó. — Értekezni Zomborutca 10. Nyolc hold búzatermő föld uj épületek- jj kel 'köresut mentén eladó. Ujteleki bokor 57. szám. ALKALMI VÉTELEK Modern háló és ebédlő berendezés (műbutor) szalongarnitura, könyvszek­rény, Íróasztal, vitria, komót, szekreter magányos ebédlő kredenc, félháló, dísztárgyak, festmények, porcellán ok, zongora piaainó a legolcsóbban sze­rezhető be bizományi lerakatomban. Erdélyi János Horthy Miklós tér 8. sz. Országzászló hátamögött. Jó karban lévó 100 as CSEPEL motor eladé. Nyirpazony községháza. Egy teljes HÁLÓSZOBA berendezés el­adó. Vécsei atca 24. 4393-2 ALKALMI VÉTELEK 2x3 külföldi szmirna szőnyeg, *odern ebédlő, fél háló, ebédlő kredenc 12 sze­mélyes asztal, 6 szék. üveg csillár, bárok fali óra, tükör, antik bútorok, diófa komót íróasztal, varróasztai, festmények, nagy méretű folytonégő kályha. — Krámer Jenő bizományi lerakat, Zrínyi Ilona utca 9. udvar. " Egy jól berendezett borbély üzlet olcsón eladó. Érdeklődni Ujszőlé utca 41. Esztergályozott kisebb könyvállvány és filodendron virág eladó. Viz utca 16. Exportra aikalass liizó sertéseket állan­dóan vásárol 94 "fillértől 110 fillért kiló­gramonként. Ács exportőr, Róka utca 20 Szép féderes sárgakocsi 21-es autógumik eladók. Galamb utca 7 Eladó gyümölcsös, szőlő Nyíregyháza környékén 15 h. fajszőlő 890 drb termő gyümölcsfa nagy alma terméssel, urilakás, bőséges épületek, fel­szerelés. Propper Józsei ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyházi Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6-15. Szoptatós dadának ajánlkozom. Cim az Ujságboltban. ELADÓ 2 emeletes adómentes bérpa­lota Nyíregyháza forgalmas ntcáján. Cim a kiadóban. 4406 Eladó 4 darab kisebb »lrkő féláron. Dr. Kerekes bérház házmesterénél Egyház utca 4 sz. Eladó föld Nyíregyháza környékén állomásnál, kö­vesutnál 60 n. hold szántó 4 hold szőlő­vel, jó lakással. Átvállalható banki teher­rel kevés készpénzzel megvehet©. Propper József ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 4. Telefon 6-15. ÁTVESZEK BIZOMÁNYBA eladásra minden féle lakberendezési tárgyakat, bútort, ssőnyegeket, dísz­tárgyakat, porcellánokat, festmény ek T zongorát, piaainót, felvilágosítást szí­vesen nyújtok, meghívásra házhoz el­megyek. A beadott tárgyakért lek bért nem számitok. Erdélyi János Horthy Miklós tér 8. Országzásztö hátamögött Búzatermő föld 550 P-től külüübézó helyeken eladó. — Ezenkívül szőlők, gyümölcsösök, tanyás birtokok. HAUBERGER INGATLANIRODA Nagykorona. 4412-2 Ebédkihordáít. mosást, vasalást, ruha­kijavitást, vizhordást vállalok. — Cimet a kiadóba kérem. KE KÍSÉRLETEZZEN vásároljon megbízható Írógépet 1 PRÁnriA portable irógép a legerősebb tartós, gyors, megbízható, üzem­biztos, nagy átütőképességű hor­dozható irógép. Kapható s a kizárólagos képviseletnél: Jóba papír. Írószer és irógép üzletében Nyiragyháza — Bethlen utca 1. Telefon 77 Eladó 1 uj fédrres taliga és 1 gumi kerekű féderes kocsi. Kereszt utca 12 Megvételre keresek szénfütéses „Kalor" kályhát, középnagyságban, kifogástalan ál­lapotban. Ajánlat kéretik Vécsey köz 23. szám alá, délutáni órákban. A aaerkttMtésórt felelő*: Jóba EML A kiadásért felelő®: A SeaboMS Hírlap lapkiadó betéti tár«aa#& Kovóch B. éa Tárad ktedótaJeJdoBM! Nyomatot! a J&mkm"-myomdél»m, Nyi/egyfaita*, Bercsényi-utca 3. adta Fetclőw; Orom K&nOty,

Next

/
Oldalképek
Tartalom