Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 198-223. szám)

1939-09-26 / 218. szám

NQRLA P Harctéri napié Iziptimhír 26. A volt szegedi 23. honvéd htd osztály Przemysl első körülzárása idején' mint a vár fötartaléka, ezen a napon a nyugat felé terjeszkedő oroszok megzavarására kitörést hajt végre déli irányba. Miután a had­osztály feladatát megoldotta, a vár­parancsnokság visszarendelte a várba. OLC#! MÍMJLP mi mrftnf'IWIMI II> MK ft iiiBBWBBtw^^rogtwiata. SPORT Milfararszlg-NiiBetBrtzfli 5:1 A német csapaton meglátssott, hogy nem képviseli az igazi némst csapatot, ami Németország mai hely­zetében érthető ii. A magyar csapat­ról ellenben megállapítható, hogy az őrségváltás, azaz a fiatalabb ki­váló labdarugóknak a magyar szí ntket képviselő csapatba való be válogatása szerencsés volt. A mér kőzést Dattilv olasz biró vezette pá ratlanui. NBB mérkőzések S8E—Ungvár 5:1. DVSE— Perences 1:1. SK Rassi—Salgótarján BTC 2:1. DMávag—NyTVB 7:2, Ózd-Kassai SC 7:1. BVSC—Fülek 1:0, K. 27588-1939. Hirdetmény A m. kir, honvédelmi miniszter ur rendelete értelméiben mindazok, akik a világháború után a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolása alkal­mával katonai ertdell tárgyak (fegy­ver, kéiigránát, lőszer, robbanóanyag repülőgép alkatrész, vagy bármely más felszerelési tárgy) birtokába ju­tottak, ezt bejelenteni kötelesek. Velhivom ezért mindazokat, akik­nek ilyen tárgy van birtokukban, hogy ezt a városháza emelet 31 sz. •xobájában 8 napon belül jelentsék be. — A bejelentés elmulasztása tör­vényszerű eljáráat von maga után. Nyíregyháza, 1939. azept. 20. taofior, a. k. polfl&rmestm HE KÍSÉRLETEZZEK vásároljon megbízható Írógépet I URÁNIA portákig Irógép i Isgsrlsebb tárté*, gyors, megbízható, üzem­biztos, nacr átttöképessegü hor­dozhat* irógép. Kaphat* fa kizárólagos képviseletnél: papir, írószer és irégép flrletében Nyirajyháza — Bethlen utca 1. Telefoá 77 Jóba Baltával levágta a jobb kéz mutató ujjának felét Ono®oabitás történi? Érdekes ügyben folytat a csend­őrség nyomozást. Bajusz Mihály vámosatyai, laposháti lakos baltávat levágta a jobb kéz matató ujjának felét. Bajusz Mihály ugy adja elő a történteket, hogy a szerencsétlenség napján szénát hordott a földekről. Munkaközben megivott egy deciliter denaturált szeszt, amitől nagyon berúgott. Este 9 és 10 óra között történt, hogy Bajusz Mihály a va­csora elfogyasztása után fogta a bal­tát és kiment a ház előtt lévő fa­vágó tőkéhez, hogy fát aprítson. Ek­kor történt, hogy levágta a jobb kéz mutató ujjának leiét. Bajusz vallomása szerint, nem em­lékszik semmire sem, mert olyan részeg volt, hogy csak arra emlék­szik, amikor reggel felébredt és látta a bepólyázott ujját. Meg is kérdezte a feleségétől, hogy mi történt a ke­zével, aki aztán elmondotta a kéz­levágás történetét, A vizsgá at azért indult meg, mert voltak tanuk, akik azt állították, hogy Bajasz Mihály akarattal vágta ie mutató ujjának felét. Bajusz tiltakozik a gyanúsítás ellen s azt állítja, hogy gyermek­korában, egyszer nagyon megijedt s azóta, ha szeszt iszik, az ugy meg­árt neki, hogy egyáltalán nem em­lékszik semmire sem, ami a részeg­sége alatt történik vele. A vizsgálat tovább folyik annak megállapítására, hogy véletlen baleset történt-e vagy tényleg öncsonkítás esete forog fenn. • A mult év gazdasági helyzete lAz Or.szágos Mezőgazdasági Ka­mura most tette közzé méltó érdek­lődéssel várt jelentését az 1938. év gazdasági helyzetéről. Áttekinthető kép -ez a mezőgazdasági termelés minden ágazatáról és értékes szóim­adatokat közöl az egyes termelési ágaknak a.z utolsó évek során való kialakulásáról. Az adatokból meg­á'l lapítható a gabonatermelésnek csökkenő aránya. Az 1930. évi 56 százalékról a gabonatermelés 1937­ben 52 százalékra csökkent. Ez az arány 1938-ban a gabonaárak emel­kedése folytán ismét 53 százalék fölé jntoiflt. Kétségtelen, hogy az egyoldalú (gabonatermelés az utofaó években mérséklődött, bár ez a fo­lyamat igen lassúnak mutatkozik. A hüvelyes vetések területe állandóan emelkedett. A szánittíiföM területé­nek 1924-ben mindössze 0.3 száza­lékán termeltek hüvelyeseiket, 1937­ben ez az arány 0.92 százalékra emelkedett. A gabonaféléknél ta­pasztalható csökkenés a kapások emelkedésében .nyert kiegyenlítő­dést. A szálastakarmány növények ala­kulása már kevés következetességet mutat és irányzata az ellmult tizen­öt év alatt inkább a csökkenés je­leit mutatta. Az ipari és kereskedel­mi növényeik termelése összes szán­tói ö'd-terü létünk arányához képest egészen jelentéktelen és nemzetgaz­dasági szempontból feltétlenül fel­karolást! érdemelne. Az ipari és ke­reskedelmi növények termelése ösz­szes szántóföld-területüiHk arányá­hoz képest egészen jelentéktelen és nemzetgazdasági szempontból föl­tétlenül felkarolást érdemeibe. IAZ ipari és kereskedelmi növé­nyek 1924-ben a szántói öld-terüiet­ndk 0.9 százalékát tették. Ez az arány 1938-ban mindössze 1.3 szá­zalék volt 1. A termelés iránya tehát mm'váiütozott melg a kívánatos mér­tékben, s termelésünk területi meg­osiztósa az elmúlt két évtized alatt alig volt kimozdítható a megmere­vedettségből. Bár az is igaz, hogy a gazdasági konjunktúra igen nagy szélsőségek között mozgott és a gazdák nem vállalkozhattak komo­lyialhb tőkebefektetésre abból a cél­ból, hoigy belterjesebb termelési ágaikat karoljanak fel. Ez kétségte­len mentségül szolgál a gazdaköizön­séginek, de miivel se csökkenti me­zőgazdasági termelésünk változato­sabbá, belterjesebbé tételének a szükségességét és az erre vialó tő­reik, vések támogaitását. 3857—1939. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 3377/936/6. sz. végzése folytan dr Bíró József nyíregyházi lakos javára 1262 P 56 fillér tőke és járu­lékaira 1939. évi augusztus hó 3. napján foganatosított végrehajtás al­kalmával ie és felalfoglalt és 1650 P-re becsült ingóságokat u. m. 8o darab vegyes juh, 1 tehén, 1 üsző és 4 igásló a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 18666-1939. sz. végzése következtében Nyirpazony határában, Sóstóhegyen, Kriskó féle tanyán 1939. szeptember hó 28. napján délelőtt 8 és fél órakor nyil­vános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adatni. Nyíregyháza, 1939. szepetember 4 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. MOSz. szabványfüzetek, rajzaee­rek és mindenféle lekolaaworek be­szerezhetők JÖBA E. papír-Jróazew­üzletében. % ( Trianon 2Q.) 1939 szeptember 13­— Ha nincs étvágya, úgy igyék néhány napon át reggel éhgyomorra félpdhár természetes „Ferenc Jó­zsef" keserűvizet, mert ezáltal bél­működése syzabályozódik és így egész emésztése rendibejöhet. Kér­dezze meg or.vosát! RÁDIÓ Állandó héÖEfenapi misor: 6.45: Torna. Hírek. Hanglemezek. Étrend. 10.00: Hírek. Előadás. 11.1®: Nem­zetközi vízjelzés. 12.00: Harangszó. Himnusz. Időjárás jelentés. Hang­verseny. 12.40: Hírek. Hangverseny 13.20: Időjelzés, idő járásjelentés. Ze­nekari hangverseny. 14.30: Hírek, műsorieeiertetés, árfolyamok. 16.45: Időjelzés, időjárásjelentés, tűrek. 17.00: Hírek szlovák é» magyarorosa nveAven. 19.15: Hírek. 21.40: Hírek. Időjárás jelentés, hírek szlov&k és magyarorosz nyekven. 22.40: Hírek némst, olasz, angol ós francia nyel­ten. 0.05: Hírek. HÉTFŐ, szeptember 25. Budapest I. 16.15: Diókfélóra. 17.15: Pethő Imréné énekel, zongo­rán kíséri Pethő Imire. 17.40: Elő­adás. 18.10: Szalónötös. 19.25: Hang lemezek. 20.10: „Tea a képviselő úrnál." Vígjáték 3 felv. 22.00: A Magyar Vonósnégyes műsora. 23.00: Rendőrzenekar. Budapest II. 18.40: Német nyelv­oktatás. 19.40: Banda Ede cimbahno­zik. 20.00: Hírek. 20.20: Előadás. 20.50: Tánclemezek. 21.35: Időjárás­jelentés. KEDD, szeptember 26. Budapest I. 16.10: Asszonyok ta­nácsadója. 17.15: „Szüret." Népraj­zi előadás. 17.40: „Régi magyar nó­ták." Lengyel Anna énekel, kíséri Pertis Pali és cigányzenekara. 18.45: Előadás. 19.25: A rádió .szalonzene­kara játszik. 20.05: „Krúdy Gyula emlékest." 20.55: A római rádió operaelőadásának közvetítése. 22.20: Hírek, időjárásjelen'tés. 23.10: Hírek német, olasz, angol és francia nyel­ven. 23.30: Lovászi Ferenc és cigány­zenekara muzsikál. Budapest II. 18.15: Mezőgazdasági félóra. 19.00: A rádió szalonzeneka­ra játszik. 19.30: Francia nyelvokta­tás. 20.00: Hírek, ügetöversenyered­mények. 20.20: Hanglemezek. 21.10: Magyarorosz félóra. 21.40: Időjárás­jelentés. Kassa. 10.00: Budapest I. 11.05: Előadás. 11.20: Hanglemezek. 11.40: Hírek. 12.00: Budapest I. 18.15: Bu­dapest II. 18.45-tői: Budapest I. — Kereskedelmi nyomtatványok; levélpapír, számla, memorandum, cégkártya stb. egy vagy több színben nyomtatva, Ízléses kivitelben, jutá­nyos árban készülnek OROSZ KÁROLY könyvnyomdájában. Ber­csényi-utca 3. Telefon szám: 577. Yasáruk háztartási és műszaki cikkek legnagyobb választékban, olcsó áron beszerezhetők Wirtschafter ár min vaskefeskodésébeü, Hyíragyiiiza. - TeWan: 90. szán. Hofherr-Schrantz-Claylon-Sbattlewort'i mezőgazdasági gépek és S. K. F. golyóscsapágyak képviselete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom