Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 198-223. szám)

1939-09-01 / 198. szám

.Va 10 fiiiér Nyíregyháza, 1936 szeptember 1. (Trianon 20.) Vll. évfoívam 198 <1914 ) szám. Péntek mmm^tmfímm^M^mmmmmr^m&^mmm g»#rk««rtőeég és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. IWtatnkaréki <rsekkszám: 47.139. Telefón: 77. * Előfizetés: Kö zti sz 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E, tviselőknek 20%-os engedmény. Anglia Lengyelország kezébe teszi le a döntést Londonból jelentik: Páris, Varsó, Berlin és London állandóan annak • az eszmecserének a hatása alatt áll, amely London és Berlin között fo­lyik, bár a jegyzékekről semmiféle •tájékoztató közleményt sem adtak még ki. Az angol saijtó en.n.ek elle­nére élénk érdeklődéssel tárgyalja a jegyzékváltást és egyes jelensé­geidből következtetést akar levonni a jegyzékek tartalmára. Az angol kormány Hitler legutób­bi jegyzékét, az előzőkhöz hason­lóan, minden megjegyzés nélkül nyomban továbbította a lengyel kormánynak. iA .lapok abból a tényből, hogy az angol minisztertanács tegnap igen rövid tárgyalás után megszövegezte a Hitlernek küldendő választ, azt a következtetést vonja le, hogy az an­gol kormány semmiben sem tér el eddig követett politikájától. Anglia •nem hajlandó Lengyelországot sem­miképpen sem kényszeríteni, sőt még tanácsot sem ad. A döntést minden­ben Lengyelországra bízza. Anglia természetesen szívesen lát­ná, ha Berlin és Varsó között köz­vetlen tárgyalások indulnának meg, mert dbben látja a. megegyezés egye­düli lehetőségét, azonban ez csakis teljes egyenlőség alapján és minden kényszerítő eszköz igénybevétele nélkül történhetne meg. Anglia továbbra is fenntartja Len­gyelország iránt vállalt kötelezett­ségeit s adott esettben igéretét telje­síteni is fogja. Londonban úgy vélik, hogy az an­gol kormány és Hitler közötti levél­váltásokat a békülékenység szelle­me hatja át s Hitler is szeretné, ha tartós béke jönne létre a két állam között. Az angol lapok tudomásul veszik, hogy a német sajtó hangja Angliá­val szemben enyhült. A Hamburger Frelmdenblatt a Né­metország és Anglia közötti hosszú és tartós béke szükségességéről ír, amelyről mindkét állam meg van győződve. A lap szerint nom is len­ne a két ország között ellentét. Ami ellentét van, azt a lengyel-német fe­szültség idézi elő. Az összhangot meg kell teremteni, hogy Európát újjá lehessen építeni. A jelenlegi helyzet a német követelések meg- | oldása nélkül nem változtatható meg. A német álláspont megingathatat­lan.. Németország készen áll minden eshetőségre, hogy politikai, katonai tekintetben meglepetések ne érhes­sék. Szlovákia követelése Lengyel' országgal szemben Londoni megállapítás szerint Szlo­vákiának német katonai közigazga­tás alá helyezése által Németország félmillió katonát vezényelt Szlová­kia területére. Lengyelországban két és félmillió ember áll fegyverben. A News hronicle értesülése sze­rint Szlovákia a német támogatás hatása alatt maga is területi követe­lésekkel lép fel Lengyelországgal szemben s visszaköveteli azokat a területeket, amelyeket a csehszlovák köztársaság felosztása alkalmával Lengyelországhoz csatoltak. Mit hoz a holnap? Rómából jelentik: Olaszországban mára várják a döntést. Ha a diplo­mácia ma nem tud eredményt elérni, holnap a vezérkarok szót. veszik át a Német-olasz lépés Ankarában Ankarából jelentik: A német és az olasz követ együttes jegyzéket nyújtott át Ankarában a török kor­mánynak. A jegyzéknek döntő ha­tása lesz. Töökország vagy a ten­gelyáUamo k mellé áll nyíltan, vagy szembefordul velük. Ankarában egyébként mély benyomást keltett annak a híre, hogy a nyugati hatal­mak nagyobb csapattesteket mozgó­sítottak. Hendersoo ujabb jegyzéket vitt Hitlerhez A Duce béketárgyalási terve Londonból jelentik: A Daily Ex­pressz azt a hírt kapta Rómából, hogy a Duce a következő feltételek betartása mellett békeértekezletéb készít elő: ideiglenes fegyverszünet Roosevelt javaslata alapján, döntőbíráskodás, a német és lengyel nemzetiségűek kicserélése a vitás területen, 'folyosó biztosítása Lengyelország részére a tengerhez, -valamennyi európai állam részvé­telével értekezlet az összes viitás kérdések rendezése céljából. Felkészültek Liodoü kiürítésére Londonból jelentik: A legújabb jelentések szerint a.z -angol kormány minden eshetőségre készen áll. A mai naipon döntő fordulatot vár­nak. Ha Hitler válasza az angol jegyzékre nem lenne kielégítő, meg­kezdik London kiürítését. A terv szerint négy naip alatt 3 millió gyer­meket, beteget, öreget szállítanak el Londonból vidékre. Magyarország nyugodt Londonból jelentik: Az angol la­pok megállapítják, hogy Magyaror­szág teljesen nyugodtan fogadja az eseményeket, de ha európai háború törne ki, felkészülten várná a.zt is és valószínűleg meg tudná őrizni semlegességét. A Paris Seirt elkobozták Párisból jelentik: A Paris Soir tegnapi számát elkobozták, mert a lap a svájci szövetségi tanács moz­gósítási rendeletét olyan formában közölte, hogy alkalmas lett volna a lakosság nyugtalanságának előidé­zésére. A Brenen elhagyta Newyorkot Newyorkból jelentik: A Bremen óceánjáró felszedte horgonyait s elhagyta Newyork kikötőjét. A ha­jón utas nincs, csak üzemanyagot? vitt magával. Elindult a.z Aquitania nevű angol óceánjáró hajó is. A Normandie francia személyszállító gőzös azt a parancsot kapta, hogy egyelőre ne hagyja el az amerikai kikötőt. Korlátozó rendszabályok Olaszországban Rómából jelentik: Olaszország tel­jesen felkészült a háborúra. A biz­tonsági intézkedéseket kiszélesítet­ték. Rendelet jelent' mag, amelynek értelmében holnapitól kezdve tilos a kávénak nagyban és kicsinyben való árusítása, mer a kávéké sóletet a ka­tonaság számára foglalták le. ,Egy másik rendelet kimondja', hogy szeptember 3-tól kezdve az ét­termek, kávéházak és szórakozó­helyeik 11 órakor kötelesek bezárni. Időjárás Mérsékelt déli, délkelet,i szél, északnyugaton felhősödés, helyen­ként eső, zivatar várható. A hőmér­séklet alig változik. Budapesten ma déliben a hőmérséklet 26 Celsius fok volt, a légnyomás 775 mm, mérsé­kelten emelkedő irányzattal. Berlinből jelentik: Henderson ber­lini angol nagykövet kevéssel éjfél előtt átnyújtotta Ribbent.roip német külügyminiszternek az angol kor­mány válaszát Hitler keddi jegyzé­kére. Lethetségesnek tartják, hogy Hitler újajbb választ aid.

Next

/
Oldalképek
Tartalom