Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-13 / 183. szám

12. oldal s zjKsasssskjiP (Trianon 20. ) 1939 augusztus 12. BÉRHÁZ, FÖLD, VILLA, CSALÁDI HÚZ, TELEK, SZŰLŰ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál fordaljon Csillag Nándor ny, banktisztviselő M. Kir. Földmivelésfigyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához, Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Ejc press hirdetések Cserépkályhákat jutányos áron szállít, javítást átra­kást olcsón vállal Schirmann kály­hásmester, Buza utca 9. Cserépkályhák átrakását, uj kályhákat minden szín­ben, nagyságban szakszerűen leg­olcsóbban készit 'jótálással BOGÁR JÁNOS kályhásmester, Debreceni utca 68. Rpróhirdetések KIADÓ LAKASOK 2 utcai fürdós: obás előszobás lakás november 1-től kiadó. Selyem utca 33 3685-2 Három szoba, hallos, fürdőszobás egye­dül álló lakás nov,ember 1-től kiadó. Ma­dách utca 7. Érdeklődni lehet Kiss Ernő tttca 20 , 3637 3 Különbejáratu szép utcai szoba, előszo­bával szeptember l-re kiadó. — Szarvas utca 22 . 3711-2 "Csinosan bútorozott szoba kiadó. Kert utca 32. November hó l-re Deák Feren utca 59. szám alalt 3 szoba, fürdőszobás lakás ki­adó. — Érdeklődni Niederman lisztflzlet, Jókai utca. Magánosan élő nő bútorozott szobát ki­adna, magános urinőnek, esetleg férfinek Árpid utca 29. sz. alatt . A város központjában 5 szoba, előszoba fürdőszobás lakás azonnal kiadó. Bencs László tér 5. Kálvin tér 2. szám alatt 2 szoba, für­dőszobás lakás azonnalra, vagy novem­berre bérbeadó. Dr. Klein ügyvéd./ Kiadó udrarl szoba, konyha, speiz. — Epreskert utca 39. Külünálló 1 szobás, előszobás, konyha, speizből álló lakás l-re kiadó. ,Róka u. 4 & Utcai háromszobás tiszta lakás mellék­helyiségekkel olcsón kiadó. Azonnal be­költözhető. Bocskai utca 57. Csinosan bútorozott szoba egy vagy két ur részére kiadó. Uj utca 35. Háromszoba, előszoba, fürdőszobás tiszta lakás azonnalra kiadó. — Értekezni Tavasz utca 12. 1 szoba, konyhás lakás kiadó. Érdek­lődni Kótaji ut ca 26, délután 2 5-ig 2 szobás lakás bútorral, vagy üresen kiadó. Fiume utca 2. Modern egy szoba, előszoba, konyha, mellékhelyiségekkel együtt azonnalra ki­adó. Ibolya utca 3. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK 4 középiskolával tanulót felvesz Jóba E. papir- írószer üzlete. 5x BfcMegbuható, ügyes mindeaesleányt, ki a főzésben is jártas 15 re, esetleg 1 ére ke­resek Vay Ádám utca 65 3671-3 Fogtechnikus tanulót kerezek azonnali belépésre. Szilágyi Béla fogtechnikus Zrí­nyi Ilona utca 4. Rendes bejárónőt keresek augusztus 15­re. Cim Széchenyi utca 2l.y Fiatal gyermekszeretö mindenes bejá­ró vagy bentlakó szobalányt keresek 15 re Szarvas utca 15 16-18 éves jobb leányt kétéves kisleá­nyom mellé, Ki a háztartásban is segít 15-re felves2ek. Mayer ékszerész. Nagyobb gyümölcsösbe kertmunkás is­kolát végzett szakembert keresek komen­cióra. Cim a kiadóban. 3607 Ogyes tisztességes mindenesleány aug. 15-re felvétetik. Bercsényi utca 3. földszint Munkáslányok azonnalra felvétetnek. — Légyfogógyár Ér atca 52 Azonnalra vagy szeptember,, l ére szo­balányt keresek. Dr Murányi, Csalóköz 3740-3 Jól főző mindenest í keresek 15 re hely­bea és vidékre egy perfekt szakácsnőt — Vay Ádám utca <0. baloldal Mindenes bejárónő felvétetik. Kossuth utca 40. Tiszti család keres, csinos, intelligens, szolid mindenes szobalányt Kassára. Jelent- ; kezni 16-án délután 4-7-ig. Árok utca 7 Jobb leányt keresek hároméves gyermek mellé. Bocskai utca 5. Szeptember elsejére főznitudó tisztessé­ges mindeneslányt keresek. Egyház utca 10 Ügyes mindeneslányt 15 re felveszek — Szarvas atca 4 Ügyes bejárónőt keresek azonnalra — Bethlen utca 2.1. emelet 3. Jóíndnlatu szobalány hosszabb bizo nyitvánnyal jelentkezhet. Szarvas utca 22 szám alatt Gyors és gépírásban jártas irodai gya­kornoknó [megfelelőbb gyakorlat elsajátí­tása céljából felvételre jelentkezhet. Nyir­vizpalota, I. emelet 2. alatt. Jobb családból való fiút, vagy leányt tanulónak felveszek Ferenczi fényképész, Kossuth utca 2 Keresek azonnali belépésre Heti 10 P fizetéssel 16 even aluli kifuté fiút, Cim a kiadóban. 13-14 éves kislányt, ki háztartásban se­gédkezik felveszek. Cim Virág utca 52. KÜLÖNFÉLÉK Traktoros bérszántásra : használt speci­ális szántógarnitura, lóherecsépléshez: Hoffherr, Schrantz féle lóherefejtőgép, to­vábbá víznyomású olajsajtó stb. bérköl­csönbe is kapható, Még használatlan uj sórvetőgépek, 3 évi bérkölcsönhasználatra való igénybevételnél később félárért mégis vehetők, melyek alapos mnnkája álta .lé­nyeges vetómag megtakarítás és termés­többlet elérhető. Ezek kaphatók L1CHT­MAN-LUKÁCS VILMOS gépkereskedé­sében Nyíregyházán (Horthy Miklós tér 3. szám.) Ügyanott mindenfajta 8 legkedvel­tebb gyártmányú gazdaságigépek, szaba dalmazott gyorsműködésű nagy hatású uj borprések, stb. előnyösen beszerezhetők. Kiadó irodának vagy műhelynek alkal­mas két szoba november 1 tői Zrinyi Ilona utca 4 szám alatt. Érdeklődni Dr Spitz, Kerekes ház 3689-2 Kirakatok, irodák, rendelők, magánlaká­sok stb. ablakainak tisztítását, valamint festés utáni helyiségeknek kitakarítását jutányos árbau vállalom. Szives rendelést kér Reich, Egyház utca 18. 1586-10 Gyermektelen izraelita uii házaspár kö­zépiskolás leánykát, vagy fiút teljes ellá­tásra elvállal. Német korrepetálás. Cim a kiadóban. 3702-3 BIZOMÁNYI LERAKAT Bizományi lerakatomban állandóan olcsón vásárolhat modern, antik búto­rokat, zongorát, pianinót, szőnyegeket, festményeket, porcéi lánokat, dísztár­gyakat. — Erdélyi János műkereskedő bizományi lerakat, Horthy Miklós tér 8. Országzászló hátamögött. Eladó 6 szoba és megfelelő mellékhely ségekból — garázsból — álló családi ház a Kossuth Lajos utcában. Kedvező fizetési feltételek mellett. Érdeklődői Lutüer utca 5. Hitel­szövetkezet. 2702-20 Háromnegyedes gyerek fíu biciklit jó állapotban veszek. Károlyi tér 6. Tíz magyar holdas 9 éves termő gyü­mölcsöshöz csendes társat keresek 3—6 évre évi 2000-el. Termés feles volna, kö­vesutam, vasutam van Tőkeerős szak­embernek bérbe is kiadom. Cim a kiadó­ban 3621—2 Egy kis szoba lakásáért takarítást vál­lalok, esetjeg bérbe keresek. — Cim a kiadóban. 3700-2 Negyvenéves keresztény cipőfelsőrész készitő műhelyemet teljes felszereléssel eladom. Cim a kiadóban. 3727-2 750 kcm. Indián oldalkocsis motorke­rékpár kifogástalan állapotban 750 P-ért eladó. Cim a kiadóban 3738 Eladó 2 darab zsirsertés 100-130 km-os 2 hold szántó az Örökösföldön kiádó — Értekezni Er utca 45. őzv. Pápainé. 3735-2 Alkalmi vételek Antik íróasztalok, komót, varró asztal, ebédló, nagy kredenc, asztalok, 6 szék, vaságy sodronnyal, antik porcelláa kancsó tállal, festmények, nagy méretű, ruhaszek­reny megfelel iratszekrénynek, alig hasz­ná t komplett ebédlő, egy eredeti keleti 2-5x2, egy gépi szőnyeg 3x2. — Krámer Jenő bizományi lerakat, Zrinyi Ilona utca 9, udv r. Eladó ház Adómentes 4 szobás, teljes komforttal elköltözés miatt nagyon kedvező árban. Propper Józsei ingatlanforgalmi irodája, Nviregyháza Zri­nyi Hona utca 4. Telefon 6 15. Egy alig használt női kerékpár eladó. Mezó utca '28. Toldi utca 51 számú ház betegség miatt sürgősen eladó. Többéves bizonyítvánnyal állást keres szakiskolát végzett gazdatiszt október 1 re Cim a kiadóban. 3691-2 Egy szép, ebédló, függönyök, teritők, jutányosán eladók. Cim a kiadóban. 3772 Gyönyörű étkes sertés eladó. özv. Du­dinszkyné, Városi kertészet. NSU segédmotoros jókarban, üzembiz­tos 200 pengőért sürgősen eladó. Köror­vos, Nyirpazony. 3790-2 MEGBÍZÁSOM VAN MEGVÉTELRE Priváttól megveszek egy modern ebédlő műbutor berendezést. Egy uri­szobába való bőrgaroíturát, és 3—4 darab perzsa összekötő szőnyeget. Je­lentkezni lehet Erdélyi János bizomá­nyi lerakatban, Horthy Miklós tér 8. Országzászló hátamögött. ÁTVESZEK bizományi eladásra, ebédlő, háló, beren­dezést, antik és egyéb bútordarabokat, zongorát, festményt porcellánokít, szőnye­get, fekbért nem számítok. — Krámer Jenő bizományi lerakat - Zrinyi Ilona utca 9. udvar. ElköltSzés miatt Csillagköz 3 .szám alatti i ház aionnal eladó, vagy kiadó. — Eladó rézágy, spor, stb . Két üzlet, kétszobás és egyszobás, egy­szoba műhelynek, kiadók. — Szent István ut 4. íróasztalok, írógépek, számológép, álló íróasztalok, pénzszekrény, iratszekrények, irodai és függőlámpák, irodai ventillátorok és egy krómozott csőgarnitura, amerikai csőiróasztal, hozzávaló, plafon égővel el­adó. Cim a kiadóban . 3720 Eladó gyümölcsös Nyíregyháza környékén állomásnál 18 m. hold legjobban kezelt, fejlett középtör­zsü jonathán almafa részletekben is. Propper József ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca 4. Telefon 6-15. Egy vagy két szoba konyhás lakást ke­resek azonnalra, különálló udvarban. Cim. a kiadóban . 3801 Egy lovas gyümölcs szállításra alkalmas lapos kocsi eladó. Bujtos utca 86 Magános úrhoz, vagy plébániára ház­vezetőnőnek ajánlkozom. Cim a kiadóban 3696 Egy könnyű stráfszekér és egy fekete kocsi egy lóra eladó. Bujtos utca 7 . Két darab cserépkályha jutányos áron eladó Ószőlő utca 6 szám alatt . Alig használt két ágybavaló sodrony madraccal és egyébb bútorok eladók. — Szarvas utca 50/a . FIGYELEM Bizományba eladásra átveszek min­denféle lakberendezési tárgyakat u. m. teljes lakásberendezéseket, egyes bú­tort, zongorát, pianinót, szőnyegeket,, festményeket, 'porcellánokat, dísztár­gyakat, stb, Forduljon a legnagyobb bizalommal a régbe ^ált cégemhez, fek­bért nem szánuitok, meghívásra szíve­sen elmeyyek. Erdélyi János bizományi lerakat, Horthy Miklós tér 8. Ország­zászló hátamögött A szerkesztésért felelős: Jóba Etafc, A kiadásért felelős: A Szabatod I Hírlap lapkiadó betéti társaság, 1 Kovách B. éc Társai kiadótulajdomOS Minden mennyiségben vásárolok frissen lőtt foglyot export céljaira a legmagasabb napiárban. Batta Testvérek Vadexport vállalata Nyíregyháza Takarékpalota. Telefon: 78. FüiÖk MM VflHIS kesztyű füzó és sport­gumibeléttel 5*90 P tŐI HI1TIIIHB áru szaküzlet ében Speciális FŐZÖK készítése mérték iiláa. Nyíregyháza Bethle n "• 4 Nyomatott a l rM*rkar"-nyQmdában, Nyíregyháza, Bcrcsényi utca 3. szám. Felelős: Orom Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom