Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-15 / 184. szám

». oldal HIRLAP (Trianon 20.) 1939 augusztus 20. LM Sóstó vendéglő Minden pénteken halvacsora ! Kedden bográcsgulyás 1 Esténkint tánc. — A legkitűnőbb ételek és italok. — Fővárosi jazz zenekar — Pontos és előzékeny kiszolgálás. BfRHAZ,FÍÍLD, VILLB, CSflLflDIHÚZ, TELEK, SZÜLŐ ÉS 6YQM0LCS0S vételénél — eladásánál forduljon Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához, Nyíregyháza, Nyirvízpalota. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. — Féloldali hüdésben szenvedő betegeknek gyakran igen nagy meg­könnyebbülést szerez egy kispohár természetes „Ferenc József" keserű­víz azért, mert anélkül-, hogy a be­tegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket ala­posan kitisztítja és az egész anyag­cserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát! M. Kir. Meteorológiai ABamát Nylregyháw Időjárás jelentése 1939. augusztus 13. reggel 6-SS-tót augusztus 14. 6*33-ig Hőmérséklet: maximum 27-6 Hőmérséklet minimum 12 5 Talajmentén 10-2 Szél erőssége, iránra (0—12.) 1. Keleti. Felhőzet (0—10) 2. Gomoly. Csapadék milliméterekben reggel T­től reggel 7-ig 0. Légnyomás: 765. Emelkedő. Látás: 50 km. Napfénytartam: 8 óra. Barzó Pál 800 ölnél nagyobb gyűmölesfa­telepitéseknél miniszteri engedélyt kell kérni A gyümölcsfa telepítések engedé­lyezése tárgyában a földművelésügyá miniszter az alábbi hirdetmény* bo­csátotta ki: 1939 május 15-től keacívc legalább 800 öl (fél katasztrális hold) új gyü­mölcsös (őszibaracknál 400 öl, dió­nál 1600 öl) telepítése esetén minden év augusztus 15-éig, illetve tavaszi telepítés esetén január 15-éig a föld­művelésügyi miniszterttői külön te­lepítési engedélyt kell kérni. A tele­pítési engedélyre vonatkozó kérelem szövegmintája és az ahhioz szüksé­ges tájékoztató díjmentesen besze­rezhető a gyümölcstermelők orszá­gos egvesütóténiél (Budapest, V. k^r., Vilmos császár-üt 76.). 400 hutőkocsira van még szűkség Az idei nyáron már súlyos aka­dályként jelentkezett mind a belföl­di, mind a kfcviteli forgalomban az a körülmény, hogy az állam-vasutak nem rendelkeznek elegendő hűtőko­«sffval. A Máv. hűtőkocsiparkja je­lenleg 200 darabot tesz ki. Szakértők véleménye szerint azonban gazdasági életünknek legalább még 400 kocsira lenne szüksége. mert a jelenlegi állapotban a normális termés elszállítására sem rendelkezünk elegendő hűtő­kocsival Az ideihez hasonló nagy termés ese­tén pedig ismét válságos helyzet ál­lana elő, aminek a jövőben nem sza­bad megtörténnie. Tekintve azonban, hogy egy hütőkocsí megépítésének költsége 40.000 pengő körüli ösz­szegbe kerül, a 400 darab új kocsi körülbelül 16 millió pengőbe kerülne. Erre az ál­lamvasutaknak nincsen pénze. A helyzet könnyítését kölcsönkocsik­kál igyekeznek megoldaná. Belgium­ból és Németországból vesz a Máv. fokozatosan 50 hűtőkocsit kölosön. Eltekintve attól, hogy ez az intézke­dés nem oldja meg a kérdést, jelen­tős devizamennyiséget emészt föl. Egyetlen megoldás tehát pénzügyi alapot teremteni és a fokozatos be­szerzést lehetővé tenni. 3841 — 1939. vszám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A nyiregyházi kir. járásbíróság­nak 7744-929| 13. sz. végzése folytán özv. Dr. Krómy Károlyné nyiregy­házi lakos javára 117 P fillér tőke és járulékaira 1939. évi március hó 3 napján foganatosított végrehajtás alkalmával le és felülfoglalt és 4451 P 50 fillérre becsfiit ingóságokat u. m. szobai bútorok, festmények, sző­nyegek, sertések, lovak, termények a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 16517—1939. sz. végzése követ­keztében kezdődően Nyiregyházán Géza utca 2 sz. háznál 1939. aug. hó 28. napjának délután 2 órája folytatva Nyirpazony határában 1939 évi augusztus hó 28 napján délután 4 órakor nyilvános birói árverésen a legtöbbet ígérőnek, szflkség esetén becsáron alul is el fogom adatni. Nyíregyháza, 1939. augusztus 6. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. Almaeladás Dombrádos! A dombrádi ref. egyház nyilvános árverésen eladja kb. 400—500 má­zsára becsülhető almatermését, mely a Tisza partján lévő gyümö'csöskert fáin van. Az árverés ideje Dombrád 1939. augusztus hó 28. délelőtt 10 ref. lelkészi hivatalban. Termés bár­mikor megtekinthető. Az árveréskor bánompénz eihelyezése kötelező. Ref. lelkészi hivatal E* press hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Poloskát, svábot felelősséggel irt Nánássy, Kossuth utca 9. sz. Telefon 742. Biztos batásu sváb és ruszli irtó kapható. Rpróhirdetésel* 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK JJEgy utcai szoba konyha l-re kicdó. — Temesvár tér 2. Bocskai utca végén. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK 4 középiskolával tannlót felvesz Jóba E. papir- iroszer üzlete. 5x ísr.Mindenesíeány, ki s főzéshez ért, jól takarít azonnalra felvétetik. — FonJklnáz Luther utca 1. Mindenes főzónót azonnalra felvészek. Vasgyár utca 14. Jól főző szakácsnőt keresek augusztus 15-re. Faragó uridivat üzlet. Bejáró takarítónő délelőttre felvétetik. Deák Ferenc utca 20 Parketthez értő mindeaes szobalány azonnal felvétetik. Cim a kiadéban. 3794 Mindenes lányt felveszek hosszú bizo­nyítvánnyal 15 re. Rákóczi utca 45. Azonnalra vagy szeptember 1-ére szo­balányt keresem. Dr Murányi, JCsalóköz 3740-3 KÜLÖNFÉLÉK ALKALMI VÉTELELEK Nagy konzul tükör, dupla ágy éjje­li szekrénnyel és lóször matrac, angol sima íróasztal, magános ebédlőkredenc v irágálványok, olcsó alkalmi árak. — Erdélyi János bizományi lerakat, Horthy Miklós tér 8. Országzászló hátamögött Jókai utcától a Nyirfa térig elvesztettem egy parikát. Megtalálója jutalomban ré­szesül, Cim Godzsa György Jókai utca. PIAN1NO Egy jó hangú bécsi gyártmányú pi­aninó olcsón eladó. — Erdélyi János bizományi lerakat, Horthy Miklós tér 8. Országzászlő hátamögött. NSU segédmotoros jókarban, üzembiz­tos 200 pengőért sürgősen eladó. Köror­vos, Nyirpazony. 3790-2 Eladó 2 darab zsirsertés 100-130 km-os 2 hold szántó az Örökösfőldön kiádó — Értekezni Ér utca 45. őzv. Pápainé. 3735-2 Traktoros bérszántásra használt speci­ális szántógarnitura, lóherecsépléshez: Hoffherr, Schrantz féle lóherefejtőgép, to­vábbá víznyomású olajsajtó stb. bérfeöl­csönbe is kapható, Még használatlan uj. sorvetőgépek, 3 évi bérkölcsönhasználatra való igénybevételnél később félárért megia vehetők, melyek alapos mnnkája álta .lé­nyeges vetőmag megtakarítás es termés­többlet elérhető. Ezek kaphatók LICHT­MAN-LUKÁCS VILMOS gépkereskedé­sében Nyíregyházán (Horthy Miklós tér 3. szám.) Ugyanott mindenfajta s legkedvel­tebb gyártmányú gazdaságigépek, szaba­dalmazott gyorsműködésű nagy hatású uf borprések, stb. előnyösen beszerezhetők. Antik szalongarnitura 300 pangőért, d. u. 3 5 között, Rákóczi utca 36 szám alatt eladó. 3792-3 Magános úrhoz vagy urinóhöz önnálló­aa főző fiatal megbízható háivezetíní ajánlkozik helyben vagy vidékre. Cim a kiadóban 3798> Bérbeadó birtok Szabolcsban 400 m. hold jó minőségű föld megfelelő épületekkel, lakással 194a január 1-tól. Propper József ingatlanforgalmi irodája, Nyíregyháza Zri­nyi Hona utca 4. Telefon 6 15. Eladó üzletház Szabolcsmegye egyik legnagyobb köz­ségében jól bevezetett füszerüzlet trafikkal 2 szobás szép lakás, adómentes. Családi okok miatt sürgősen eladó, nagyon ked­vező árban megvehető. Propper Józse! ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-ntca 4. Telefon 6-15. Egy perfekt szakácsnő ajánlkozik étkez­débe, vagy vendéglőbe. — Cim Bocskai uica 37 Magyar német nevelőtanitónő állást keres uriháznál magántanuló mellé. Cim Karger Janka tanítónő Kassa, Sibrik u. 2. 2x. A szerkesztésért fedelőe: Jóba EML A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társasig Kovách B. és Társai kiadótulajdonos Speciális FŰZÖK készítése mérték után. KATOIi II FÖEÖll ^ — ^mM ——• —. — m kesztyű fűző és sport­gumibetéttel 5*90 P-től áru szaküzletében Nyíregyháza Bethlen u. 4 Nyomatott g -M®sfasr"-«yomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szám. Felelős: Orosa Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom