Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-20 / 188. szám

(Trianon 20.) 1939 aoguaztus 20. HÍRLAP 7. oldal j I I l±M . Nagyszalonta nevezetes város... így énekelte a költő. Most újra nevezetessé lett. A nevezetességét nem az adta meg, hogy öt csendőr megtámadta a magyar határőröket, hanem az, hogy a kisebb létszámú magyar ha­tárőrség keményen visszavágott támadóiknak s a „szabad hajdú­fészek" lakóinak szelleméhez hí­ven értésére adták az oláhoknak, hogy büntetlenül nem lehet véteni a magyar állam ellen. NAPIREND Augusztus 20. Vasárnap. Róm. kat. :Szent István Gör. kat. Szent István. Prot. Szent István. Izr. Elut 5. A nap kél 4 óra 46 perckor, nyug­szik 18 óra 47 perckor. A hold kél 11 óra 21 perckor nyug­szik 21 óra 30 perckor. Magyar napirend\: Azok a vad hí­rek, amelyek a külföldi sajtóbaü Ma­gyarországgal kapcsolatban megjelen­tek, nem éltek tovább, mint ameddig minden szenzáció tartani szokott Az elterjedt hirek kapcsán két dolog volt megállapítható. Az egyik az, hogy végre az úgynevezett demokrata hatal­mak is értéket tulajdonítottak nekünk, a másik pedig az, hogy kezdik észre­venni Magyarországnak Európában vitt jelentős szerepét. A nemzetközi helyzet kialakításában részünk lesz, mondotta a külügyminiszter, de hozzátehetjük, hogy ennek az uj világnak a kialaku­lása szükségképpen mégköveteli a mi jogos igvnyeink valóra válását is. Augusztus 21. Hétfő. Róm. kat. -Francisk, Gör. kat. Tádé. Prot. Sá­muel. Izr. Elul 6. A nap kél 4 óra 47 perckor, nyug­szik 18 óra 46 perckor. A hold kél 12 óra 28 perckor, nyug­szik 22 óra 10 perckor. Szombat estig a következő gyógyszer­tárak tartanak ügyéleti szolgálatot: Osgyány József (Besseoyei-tér) és Illés Zsófia (Deák Ferenc utca) Szombat estétől egész héten a kővetkező gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgála­tot: Szophó Dezső, Haissinger, Török Augusztus hótiapban a közgyógyszer­ei Iá :as, a tüdőbeteg-szanatórium, gyer­mekmenhely, Stefánia vényeire a Ger­gelyffy György gyógyszertár (Kállai u) Szent István u. szolgáltatja ki a gyógy­szereket . A gyógyszertárak réggel 8-tól este 7 őráig, az éjjel szolgálatot teljesítő gyógy­szertárak este 9 óráig vannak nyitva, A 260,500/1934. B. M. rendelet értelmében este 9 órától reggel 7 óráig vénykészités­nél 25 százalék, kézieladásnál 50 fillér pótdíj jár. A sóstói kádfürdő nyitva. IA városi gőz- és kádfürdő ayitva. — Orvosi hír. Dr. Havas Sándor fül-, orr-, torok-, gége-szakorvos e hó \Kö\ 24ig nem' rendel. (x) RÁDIÓ VILLANY KERÉKPÁR Horváth ELADÁS, JAVÍTÁS BE THLEN U. 2. TEL 562. — Orvosi hír. Dr. Fried Manó bel­gyógyász hazaérkezett, rendelését újtól megkezdte Bocskay-utca 14. szám alatt. (x) — Helyreigazítás. Lapunk pénteki számában részletesen beszátaoltunk arról a borzalmas gázolásról, amely a sóstói-úton történt. Kelemen An­talné öngyilkosságával kapcsolatban a- fájdalomtól megtört férj most an­nak a helyreigazítását kéri, hogy fe­leségén az öngyilkossága idején nem volt fürdőruha, mint ahogy meg­írtuk, hanem csak rendes trikó és •hogy a szerencsétlen asszony holt­testét nem a Szegényház hullaiházá­ba, hanem a lakására szállították, ahonnan nagy részvét mellet*- he­lyezték örök nyugalomra. — Esküvő. Döme Klárika (Nyír­egyháza) és Deutsch Mátyás (Buda­pest) e hó 20-án, vasárnap délben 12 órakor tartják esküvőjüket Buda­pesten a Kazinezi-utcai templomban. (Minden külön értesítés helyett.) — Kezdők és haladók: elismert egyéni módszeremmel könnyen ta­nulnak bármely zongoraiskolát és magyar nótaelőadást zongorán. Né­hány jobb családból való tanítványt vállalok. Címem: Kossirth-u. 35. (x — Orvosi hír. Dr. vitéz Köteles József fogorvos szabadságáról haza­érkezett és rendelését ismét meg­kezdte. (x) Iskola és aktatáskák legolcsóbban SZOKOLAY ímmm szaKaz|etflöe a Bethlen u. 4. Úriási választék — Országos vásár Tiszabercelen. Tiszabercel elöljárósága közli, hogy a legközelebbi országos vásárt aug. 23-án tartják meg a községben. A vásárra hasítottkormü állatok nem hajthatók fel. Kirakó- és állatvásár, mint más alkalommal, most is lesz. 160 KILÓS ASSZONY mi utón Európa minden fogyókúra helyét eredménytelenül végigjárta, naponta reggel, éhgyomorra 3 deci langyos Mára gkubersós gyógyvizet ivott és negyven kilót sikerült is le­fogynia. 7 — Bessenyei Kör elnöki tanácsa hétfőn, augusztus 21-én, délután fél 6 órakor ülést tart. Mivel a tárgysoro­zaton Bessenyei György hamvainak hazaszállítása szerepel, kéri az el­nökség a tagokat, hogy teljes szám­ban jelenjenek me,g a tanácsülésen, mert ők lesznek hivatva e nagyje­lentőségű és a Bessenyei-kultusz to­vábbi kiépítésére alapivető fontossá­gú kérdésben végleges döntést hozni — Anyakönyvi hírek. Augusztus 16. Születés: Eszenyi Rozália r. kat., Vékony Juliánná ref., Mermelstein Judit izr., Czerula László gör. kat., Seregi Judit gör. kat., Groszmann Miklós izr., Kiss Ilona r. kat.. Szilá­gyi Zoltán gör. kat., Antal László ref. Halálozás: Prókai István r. kat. 24 napos, Bodák Mária g. kat. 10 hónapos, Péterfi József né r. kat. 71 éves, Vanka Margit g. kat. 13 hóna­pos, Nagy Béláné g. kat. 30 éves, Prill Ferencné r. kat. 19 éves. MOSz. szabványfüzetek, rajzsze­rek és mindenféle iskolaszerek be­szerezhetők JÓBA E. papír-írószer­üzletében. x — Csökkent a bankjegyforgalom. A Magyar Nemzeti Bank bankjegy­forgalma az augusztus 13-iki kimuta­tás szerint az augusztus 7-iki forga­lommal szemben 11.9 millió pengő­ivel 848 millióra csökkent. A csökke­nést az állami zsírószámlákra tör­tént befizetések idézték elő. Az ál­lami zsírószámlákra 23.5 millió pen­gő folyt be, ellenben egyéb számlák­ról 2.9 millió pengő folyási ttaitott, úgyhogy végeredményben a zsírókö­vetelések állománya 20.6 millió pen­gővel .növekedett. A váltóbenyujtá­sok összege a váitóvisszavváltások összegét 3.5 millió pengővel haladta meg. Az érckészlet lényegtelen vál­tozást mutat. A váltópénzkészlet 2.5 millió pengővel emelkedett. A lom­bard kölcsönök állománya 2 millió pengővel növekedett. Az „Egyéb követelések" 7.7 millió pengővel, az „Egyéb tartozások" pedig 7.1 millió pengővel gyarapodtak. — Itt a táborozás ideje! Cserkész­felszereléseit a Cserkészboltban, Papp Dénes, Luther-utca 6. sz. alatt szerezze bel (x) — Harminckét filléres ^népiek­vár". Gróf Teleki Mihály földműve­lésügyi miniszter legutóbb bejelen­tette, hogy minden intézkedés meg­történt a szilvatermés értékesítésé­re. Közölte a miniszter, hogy a szil­vatermő vidékeken aszalókat állíta­nak fel és a Hangya útján 250 vá­gón lek'várt is főznek. Hír szerint a szilvalekvárt, mint „néplekvárt" hozzák .majd forgalomba, előrelátha­tólag kilónként 32 filléres árban. — Fürdés közben a Tiszába ful­ladt egy 13 éves pásztorgyerek. A szabad Tiszáiban való fürdésnek Ta­kács György 13 éves sövényházi pásztorgyerek a legújabb áldozata. A kis pásztorfiú legeltetés közben lement a Tisza-partra, ahol már nagyban fürödtek a legények. A kis Takács Gyuri is lehúzta magáról' a nadrágot és beleugrott a partmenti sekély vízbe. Beljebb és beljebb ment a derékig érő ,vízben s egyszer csak elvesztette lába alatt a talajt. Még annyi ideje volt, hogy kiálthas­son, de mire a segítség megérkezett, a kisfiú elmerült a vízben. Holttes­tét a kora reggeli órákban fogták ki a Tiszából. és többféle elsőrendű egyes pár márkás cipőket feltű­nően olcsón árusítanak KELEMENNEL Takarékpalota. — „Bizalom" hitel. — A Majestic luxuspenzió, amely szinte megkoronázza a Svábhegyet, a vidéki úriközönség legkedvesebb üdülőhelye lett. A külföldiek is cso­dájára járnak ennek a raffinált tö­kéletességgel megépített csodahotel­nek, mely kényelmé-vel, teljes kom­fortjával, tündéri kilátásával, pazar konyhájával (diéta is!) valóiban mél­tó az elismerésre. A hozzátartozó Mirabelle-luxuspenzió, az ötemeletes Lamnie, továbbá a luxuslakosztá­lyokból álló Bijoux-penzió a legmo­dernebb hotelépítés mintaszerű al­kotásai. A legfinomabb publikum lakja ezeket a gyönyörű házakat, amelyek a Fogas-megállótól fél­percnyi sétával elérhetők. Penzió már napi 9 pengőtől kapható. — Házasság. Lingvay Lenke Nyíregyháza és Piesz János pénzügy­öt i biztos Técső, házasságot kötöt­tek. Minden külön értesites helyett. — Tizenhárom évesnél fiatalabb játékos nem futballozhat bajnoki mérkőzésen. Szabályozták az ifjú­sági és újonc labdarúgójátékosok szerepeltetését a fufeballbajnokság­ban. Ezek szerint az 1939—40. évi bajnokságban az ifjúsági bajnokság­ért csak az 1921., 22., 23. és 1924. év­ben született játékosok vehetnek részt. (Telhát 15 évestől 18 éves kor­határig.) Az üjonobajnokságért fo­lyó küzdelmeikben az 1923., 24., 25. és 1926-ban született játékosok sze­repelhetnek. (Tehát 13 éves korosz­tálytól egészen 16 éves korig.) Előírás szerinti füzetek, rajzszerek a megállapított olcsóbb árakon kap­ható JÓBA E. papír-írószerüzleté­ben. x — A Magyar Lányok, Tutsék An­na népszerű ifjúsági leánylapja leg­újabb száma a szokott gazdag tarta­lommal jelent meg. A két folytatásos regényen kívül Kosáryné Réz Lola, K. Tóth Lenke, Dánielné Lengyel Laura, Kalmár Ernő írtak elbeszé­lést, cikket. A kedvelt nyelvtanfo­lyam, szerkesztői üzenetek, rejtvény rolvat teszik változatossá a leányok kedvelt lapját. Díjtalan mutatvány­számot kívánatra bárkinek küld a kiadóhiViatail, Budaipest, VI., András­sy-út 16. Előfizetési díj negyedévre 4 pengő. Alfa separátorok, ffillesztők, permetezők Kütane vetőgépek, ekék, takarmányozó géépek, kedvező fizetési feltételek mellett gyári árban beszerezhető: MOSKOVITS MOR gépkereskedőnél, Vay Ádám-u 7. Tel. 342 Iskolai aktatáska, hátitáska, háti­zsák, tolltartó és mindenfáéle iskolai cikk legolcsóbban beszerelhető JÓBA E. papír-írószerüzletében. x 3851—1939. »szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 20311936. sz. végzése folytán Bötykös Kálmán és társai javára 2500 P fillér tőke és járulékaira 1937. ét/i február hó 12 napján fo­ganatosított végrehajtás alkalmával le és felülfoglalt és 1895 P-re be­csült ingóságokat u. m. 1 kerékpár, 1 cimbalom, 1 tehén, 3 sertés, 1 szekér vasalatlan faanyaga és 100 drb juh a nyíregyházi kir. járásbí­róságnak Pk. 16290-1937. sz. vég­zése következtében Nyirpazony ha­tárában, Sóstóhegyen, Kriskó féle tanyán 1939 aug.hó 23. napjának délután fél 3 órakor nyilvános bi­rói árverésen a legtöbbst Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adatni. Nyíregyháza, 1939. julius 23. LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. ÖTLETES reklámkártyák, szó­rócédulák hatásos rajzok fel­használásával, ízléses kivitelben és előnyös árban készül OROSZ KÁROLY könyvnyomdájában. Nyíregyháza, Bercsényi­utca 3. szám. — Telefon: 577.

Next

/
Oldalképek
Tartalom